396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, :18 AM. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold"

Transkript

1 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, :18 AM Innhold 1 Innledning Hva er barnerett? Historikk utvikling og tilbakeblikk Et moderne fenomen Barnefordelingstvister i rettssystemet et fugleperspektiv på den videre fremstilling Barnets beste en rød tråd Høring av barn barnets medbestemmelsesrett Sakkyndig i barnefordelingstvister Rettens plikt til å opplyse saken Prosessen i en barnefordelingstvist Domstol som tvisteløsningsorgan Forholdet til barnevernretten Sentrale begreper i barnefordelingstvister Foreldreansvar og fast bosted (daglig omsorg) Delt bosted Samvær Foreldreansvar Definisjon og innhold Hvem har foreldreansvar? Praktisk og rettslig betydning av felles foreldreansvar Når foreldrene bor sammen Betydningen av felles foreldreansvar etter samlivsbrudd Nærmere om innholdet i foreldreansvaret Begrensninger i foreldreansvaret som følge av samlivsbrudd og bostedsforelderens bestemmelsesrett

2 396_Barnefordeling.book Page 8 Monday, July 31, :18 AM Barnefordelingstvister Rettsstillingen til den som ikke har del i foreldreansvaret Kritiske bemerkninger til foreldreansvaret som rettslig regulering Tvist om foreldreansvaret Barnets beste Rettspraksis Foreldreansvaret etter dødsfall Historikk Nærmere om bestemmelsen og saksbehandlingen Avsluttende bemerkninger lovendring Fast bosted Terminologi Hvor skal barnet bo hva er barnets beste? Momenter i skjønnsutøvelsen Risikoen ved miljøskifte hensynet til status quo Best mulig samlet foreldrekontakt Stabile forhold i hjemmet Foreldrenes personlige egenskaper omsorgsevne Hensynet til ikke å dele søskenflokk Barnets kjønn Utillatelige og irrelevante momenter Barnets beste i juridisk terminologi Lovgiver Teori Rettspraksis Oppsummering av rettspraksis bemerkninger Alternativer til domstolsbehandling Private avtaler Delt bosted Samvær Omfanget av samværet Samvær er til barnets beste Legaldefinisjonen «vanlig samvær» Ovale helger og delt bosted Feriesamvær Momenter ved den konkrete samværsfastsettelsen Når skal det ikke være samvær? Hindring av samværsrett for den andre forelderen Samvær og overgrep barnets beste

3 396_Barnefordeling.book Page 9 Monday, July 31, :18 AM Innhold Hvilket beviskrav skal legges til grunn ved påstand om vold eller overgrep? Rettspraksis i overgrepssaker Vilkår for gjennomføring av samværsretten Hvilke vilkår kan oppstilles Noen typetilfeller Betydningen av barnets mening og alder ved fastsettelsen av samværet Reisekostnader ved samvær Noen utgangspunkter Hva er reisekostnader? Hva er inntekt? Inndrivelse Beregning Behandling i retten eller av Fylkesmannen annen fordeling i særlige tilfeller Endring etter bl Samværsrett for andre enn foreldrene Generelt om saker etter bl. 45 første og annet ledd Samvær med andre der den ene eller begge foreldrene er døde Samvær med andre der den ene forelderen er nektet samvær Særlig om endringssaker om samvær Utenrettslige avtaler om samvær Prosessen for rettsapparatet / domstolsprosessen Innledning nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker Mekling ved familievernkontor eller annen godkjent mekler Prosessforutsetningene: Partsevne og rettslig interesse Rett verneting Sak som er reist i forbindelse med sak etter ekteskapsloven Norske domstolers kompetanse når en av partene har tilknytning til utlandet Partenes rådighet over tvistegjenstanden Rettens forhold til avgjørelsesgrunnlaget Uteblivelse og fravær Rettens forhold til partenes påstander Søksmål i barnefordelingstvister Stevning og tilsvar Rettens valg av virkemidler etter bl Saksforberedende møte i retten Foreløpige avtaler

4 396_Barnefordeling.book Page 10 Monday, July 31, :18 AM Barnefordelingstvister Utredning av saken rettens ansvar for sakens opplysning Taushetsplikt, vitneforbud og meldeplikt Dommerens habilitet Alternative måter å anvende sakkyndig på Dom uten hovedforhandling Kjæremål Midlertidige avgjørelser Generelt om adgang til midlertidig avgjørelse etter bl Sakens opplysning ved midlertidig avgjørelse Varigheten av en midlertidig avgjørelse frist for å reise søksmål Før stevning «særlige grunner» Midlertidig besøksforbud Kontradiksjon og muntlige forhandlinger Midlertidig avgjørelse der en av partene har tilknytning til utlandet Midlertidig avgjørelse ved drapssiktelse Kjæremål Utreiseforbud og utreisetillatelse Endringssaker Rettskraft og endringssaker Hva er særlige grunner? Høring av barn Barn og partsrettigheter Barnets medbestemmelsesrett Advokatens rolle Advokat for barnet etter bl. 61 nr Omkostninger Tvistemålslovens (og tvistelovens) regler Fri rettshjelp Omkostningsmessige konsekvenser av de nye saksbehandlingsreglene Sakkyndige Alternative måter å benytte sakkyndig bistand Formålet med bruk av sakkyndig Kompetansekrav Når bør sakkyndig bistand innhentes Sakkyndig i saksforberedende møte ( 61 nr. 1) «Tradisjonell» sakkyndig utredning ( 61 nr. 3) Sakkyndig veiledning for foreldrene ( 61 nr. 7) Den sakkyndiges habilitet Den sakkyndiges oppnevning, mandat og arbeid

5 396_Barnefordeling.book Page 11 Monday, July 31, :18 AM Innhold 6.7 Fagkyndige meddommere Økonomi Bidragsreglene Beregnet bidrag Merknader til det beregnede bidragsbeløpet Den bidragspliktiges bidragsevne Maksimumsgrense ved stort samlet barnebidrag Delt bosted for samme barn Endring av barnebidrag er 10 % eller mindre («10 %-regelen») Vurdering av de nye reglene Skattemessige konsekvenser Bidragsreglene Foreldrefradrag og klassefastsettelse Særlig om delt bosted Tvangsfullbyrdelse Begjæring til namsretten/tingretten Tvangsgrunnlag Prosessen for namsretten Namsrettens kompetanse Ikke krav om muntlige forhandlinger Barnets rett til uttalelse Vilkår for gjennomføring Tvangsgrunnlaget må være tilstrekkelig klart Ikke umulighet Tre alternative fullbyrdelsesmåter Forelderen henter selv barnet Namsmannen henter barnet Løpende tvangsmulkt Straff Barnerett og barnevernrett Foreldreansvar etter barneloven og tiltak etter barnevernloven Fast bosted og (daglig) omsorg i barnerett og barnevernrett Samværsrett etter barnelov og barnevernlov Barnets beste både i barnelov og i barnevernlov Forholdet mellom barnelov og barnevernlov domstolenes kompetanse og partenes søksmålsadgang Rettens kompetanse i barnelovsak

6 396_Barnefordeling.book Page 12 Monday, July 31, :18 AM Barnefordelingstvister Kommunens (barneverntjenestens) forhold til rettens avgjørelser etter barneloven Nærmere om foreldrenes søksmålskompetanse Litteraturliste Lovforarbeider Rundskriv Lovregister Forkortelser Internett-adresser Domsregister Stikkord

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud

Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud Å ha rett å få rett? Juridiske problemstillinger i barnefordelingssaker v/advokat Marie Sølverud 1 Marie Sølverud Arbeidet som advokat siden 2003 Lang erfaring med barnefordelingssaker/barne vernsaker

Detaljer

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET Barnevern og foreldrevern i forhold til barnevernlov og barnelov contra barns rett til samvær Et kritisk blikk på de de rettslige temaer knyttet til samværsfastsetting av advokat

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

PÅSTANDER OM OVERGREP I SAK OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆR...13

PÅSTANDER OM OVERGREP I SAK OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆR...13 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 1.1 SAMMENDRAG...3 1.1.1 Innledning...3 1.1.2 Påstander om overgrep i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær...3 1.1.2.1 Bevisproblematikk og risikovurdering...

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven

Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven Høringsnotat - Forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven Innhold 1 Innledning... 1 2 Forslag til forskrift med merknader... 3 Kapittel 1. Innleiande

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret Hvordan fungerer tilsyn under samvær etter barnelova 43 tredje ledd, sett i lys av sakkyndiges forhåndsvurderinger og erfaringer fra bostedsforeldre og tilsynspersoner? Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2003 Side 1343 1497 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 11. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni. 20. Lov nr. 40 om

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo. Att: 30. november 2012

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo. Att: 30. november 2012 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Pb 8111Dep 0032 Oslo Att: Vår ref / ansvarlig advokat: 9013GV Advokat Odd Kristian Johansen Deres ref: Dato 30. november 2012 Høringsuttalelse til «Forslag

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer