nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt over prosessen (medhjelpersalg) side 11 Side 1 av 19

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Prop. 150 L Endringar i forseinkningsrentelova mv. Da er proposisjonen oversendt justiskomiteen. De mottok proposisjonen den 5. oktober, med frist for avgivelse av innstilling den 27. november. Nå ser jeg av komiteens hjemmeside at de har satt opp 4. desember som foreløpig dato for behandling i Stortinget. Det betyr at vi har noen uker på oss til å kommunisere med justiskomiteen. De som har lest proposisjonen har nok merket seg at det omstridte forsinkelsesrentegebyret på 40 og forholdet til eventuelle senere inndrivingskostnader er veldig vagt beskrevet. 3 a fjerde ledd er foreslått som følger: Departementet kan i forskrift gi regler om forholdet til inkassoloven, herunder at kompensasjonen skal komme til fradrag i erstatning for utenrettslige inndrivelseskostnader etter inkassoloven. Vi har derfor tatt de innledende skritt for kommunikasjon med justiskomiteen og vi vil måtte komme tilbake til medlemmene med mer informasjon etter hvert. Prop. 127 L Lov om Statens Innkrevingssentral De fleste har vel fått med seg styreleders innlegg i forrige NifNytt. Vi kan informere om at vi i løpet av de siste ukene har vært i dialog med representanter i Finanskomiteen. I første omgang har dette vært representanter fra FrP og Høyre. Vi arbeider imidlertid med å komme i dialog med de andre partiene også. Problemet i dag er at de fleste er opptatt med Statsbudsjettet. Statistikk/bransjetall Etter hver halvårsrapport vil vi nå legge ut utvalgte tall fra rapportene. I tillegg vil vi også gjøre en enkel, ferdig analyse tilgjengelig. Tallene vil være totaler som vi har fått opplyst fra Finanstilsynet samt totaler fra våre medlemsbedrifter. De første tallene er allerede publisert på Medlemsservice. Side 2 av 19

3 Nye spalter i NIfNytt To nye spalter er det snakk om; den første vil vi benytte til å referere kort fra styremøtene, den andre vil vi benytte til å gi dere et resyme fra Inkassoklagenemndas møter. Vi vil forøvrig arbeide med å spisse innlegg og artikler enda mer mot inkasso. Stoff tas selvfølgelig i mot med takk! Ha en fortreffelig høst! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 19

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Nytt fra styremøtene....side 5 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter. side 7 VIRKE: Om retten til ferie......side 9 Tvangssalg fast eiendom en oversikt over prosessen (medhjelpersalg) side. 11 EVRY sin spalte.... side 18 Litt av hvert.. side 19 Møtekalender 2012 World Congress og AGM FENCA, Madrid Budsjettmøte/bransjetreff, Holmenkollen, Oslo Styremøte Lovutvalget Styremøte oktober oktober 06. november 13. november 12. desember Kurskalender 2012 Kurs II Kurs III Tvistehåndteringskurs, Oslo (invitasjon kommer) november 27. september 26. november Side 4 av 19

5 Nytt fra styremøtene Siste møte, 17. september åpnet møtet med et besøk fra den nye programkomiteen. Hanne Riksheim redegjorde for komiteens tanker om det fremtidige møtekonseptet. Dette skal presenteres på Bransjetreffet i oktober og følges opp med en medlemsundersøkelse. Styret har i en lengre periode arbeidet med sin strategiplan. Styreleder konkluderte med at styret og administrasjonen har tre fokus/stakeholders: Samfunnet Foreningen Medlemmene. Fra styreprotokollen: Førstnevnte ble delt opp i fire delmål: Politikerne, Media, Skyldner og Det offentlige. Styret vare enige om at det å være høringsinstans samt drive med lobbyvirksomhet var viktig i forhold til politikerne. Når det gjaldt skyldnerne var informasjonsvirksomhet og formidling av gjeldsforespørsler greit for styret. De ønsket imidlertid å begrense informasjonsdelen til aktiv informasjon via hjemmesidene og ikke pr. telefon. På hjemmesidene kan det legges ut informasjon som er felles for bransjen og som medlemmene kan legge link til fra sine hjemmesider. I forhold til media mente flere at det var bortkastede ressurser med informasjonsformidling og tall/statistikker og at man i stedet skulle satse på beredskap ved eventuelle forespørsler. Når det gjelder det offentlige vil fortsatt kontakt med forliksråd, namsmenn, departementene og Politidirektoratet være viktig. Dialog med Forbrukerråd og Forbrukerombud likeså. Nr. 2, foreningen er også delt opp i fire delmål: Inkassoklagenemnda (IKN), Ansatte, Finanstilsynet og Datatilsynet. Når det gjelder IKN er det viktig å opprettholde en effektiv drift. I dag bistår Lise med registrering og utsendelse av førstegangsbrev til de innklagede byråene. Noe som overfører en del arbeid til byråene det gjelder og som nok vil være et aktuelt spørsmål fremover; hvem skal foreta den første gjennomgang og utredning? Nemndas sekretariat eller byrået? På delmål ansatt vil det være viktig at det til enhver tid er klart definerte arbeidsoppgaver. I forhold til tilsynene må det fortsatt satses på faglig kontakt og god kommunikasjon. I forhold til Finanstilsynets intensjoner om å lage samling for faktiske ledere må dette følges opp. Nr. 3, medlemmene er delt opp i to delmål; Byråene og Ansatte (byråenes ansatte). Foreningens oppfølging av medlemsbyråene skal være tuftet på to ting: Analyse og Verdiskapning. Foreningen bygger opp en statistikkbase som legges ut på de passordbeskyttede medlemssidene. Materiell i forhold til verdiskapning kan også publiseres der. Oppfølging av byråenes ansatte vil bestå av å være et kompetansesenter hvor de kan få faglig informasjon og hvor det tilbys gode kurs og oppdateringsmuligheter. Autorisasjonsordningen er også en del av dette. Side 5 av 19

6 Videre diskuterte styret en henvendelse om begrensninger i skyldners mulighet til å bruke Visa debetkort eller tilsvarende til betaling av inkassosak (bruk av betalingsterminal). Man ble enige om at Generalsekretæren skulle rette en henvendelse til aktuelt selskap. En veldig aktuell sak for tiden er Lov om Statens Innkrevingssentral. Styreleder og generalsekretær, i samarbeid med Virke har lagt opp til en rekke møter med aktuelle politikere i Stortingets finanskomite. De hadde på dette tidspunkt allerede avviklet et møte med FrP s representanter i komiteen og hadde et tilsvarende møte med Høyres representanter på agendaen. Førstnevnte møte gikk meget bra. Styret tok også opp problemet med at Finanstilsynet ikke ønsker at avsluttede saker slettes, kun anonymiseres. Dette medfører en stor kostnad og et massivt merarbeid for byråene. Byråene følger i hovedsak foreningens Bransjenorm for håndtering av personopplysninger i den norske inkassobransjen som innebærer sletting etter gitte kriterier. Styret ba derfor generalsekretæren å kontakte tilsynene og se om de ikke kan samkjøre dette eventuelt komme tilbake med en felles forståelse av regelverket. Styret ble informert om forsinkelse i utviklingen av den automatiske håndteringen av gjeldsforespørsel. Innehaver og sentral person i utviklingsselskapet hadde gått bort i løpet av sommeren. Generalsekretær og prosjektleder arbeider med alternative løsninger. Side 6 av 19

7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter Inkassoklagenemnda hadde møte 10. september. Til behandling lå hele 13 saker. To av vedtakene er i skrivende stund ikke ferdigstilt, og vil bli tatt med på neste orientering. Nemnda har blant annet vurdert hvorvidt hhv purring og inkassovarsel anses som betryggende avsendt der kopi av varslene ikke er fremlagt for nemnda. Nemnda har også vurdert to saker der det er krevd erstatning for egne kostnader. Hvilke krav gjelder til fremsendt innsigelse er også noe nemnda har vurdert. Avslutningsvis bemerkes det at det fortsatt er en del saker rundt «kan/vil» problematikken, noe nemnda nå mener bør være unødvendig : Om rett til å få saken behandlet av nemnda når krav på inkassoomkostninger er frafalt. Om innklagedes plikt til å dekke nødvendige kostnader for klager. Vedtak: 1) Klagen avvises 2) Kravet om tilkjennelse av sakskostnader tas ikke til følge : Sammenslåing av krav og om kravene er korrekt varslet. Vedtak: Klager gis medhold og plikter ikke å erstatte noen del av inkassoomkostningene : Om klager i tide har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt. Om kravet er korrekt varslet. Om beregning av purregebyr og om kravet til dokumentasjon. Vedtak: Klager gis ikke medhold : Om kravet på inkassosalær er rettmessig. Om varslingsregler ved sammenslåing av krav. Vedtak: Klager gis medhold og plikter ikke å erstatte noen del av inkassoomkostningene : Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert før inkasso ble iverksatt, og om inkassovarselet er i strid med inkassoloven 9. Vedtak: Klager gis medhold og har krav på tilbakebetaling av inkassokostnadene : Om kravet er korrekt varslet og om påførte kostnader er rettmessige. Om nemndas kompetanse. Vedtak: Klager gis medhold og plikter ikke å erstatte noen del av inkassoomkostningene. Side 7 av 19

8 : Om klager har saklig interesse i å få saken behandlet i nemnda når kravet på inkassoomkostningene er frafalt. Om erstatning for kostnader til hjelpeverge. Vedtak: 1). Klagen avvises. 2). Kravet om tilkjennelse av sakskostnader tas ikke til følge : Om klager i tide har fremmet innsigelse hun burde fått vurdert, om plikt til å dokumentere at varsler er sendt. Vedtak: Klager gis medhold, og plikter ikke å betale inkassokostnader i saken : Om klager i tide har fremsatt innsigelse som han hadde krav på å få vurdert. Vedtak: Klager gis medhold, og plikter ikke å betale inkassokostnader i saken : Om klager i tide har fremsatt innsigelse som han hadde krav på å få vurdert. Vedtak: Klager gis ikke medhold og plikter å betale inkassokostnader i saken : Om klager i tide har fremmet innsigelse han burde fått vurdert. Om kravet er korrekt varslet og i samsvar med gjeldende regelverk. Vedtak: Klager gis medhold og plikter ikke å betale inkassokostnader i saken. Side 8 av 19

9 VIRKE - Om retten til å overføre ferie Ferieåret 2012 nærmer seg slutten. Hva skjer med ferien arbeidstaker ikke har avviklet? I følge ferieloven har arbeidsgiver en plikt til å påse at arbeidstakeren avvikler ferie hvert ferieår, samtidig som arbeidstaker har en selvstendig plikt til å gjennomføre ferie. Hva skjer med de feriedagene som arbeidstaker har utestående ved årsskifte? I henhold til ferieloven har alle arbeidstakere rett til feriefritid i 25 virkedager (4 uker pluss en dag) hvert år. Arbeidsgiver bestemmer tiden for ferie, men dette skal først skje etter å ha drøftet tidspunktet med arbeidstaker. Arbeidstaker kan imidlertid kreve å få underretning om feriefastsettingen senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Arbeidstaker har rett på 18 virkedager fri i sammenheng i hovedferieperioden; 1. juni til 30. september. Med virkedag menes alle dager som ikke er søndag eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker å legge hovedferien tidligere eller senere enn hovedferieperioden. Det kan skriftlig avtales at inntil 12 virkedager ferie skal overføres til det påfølgende ferieåret. Ingen av partene kan ensidig kreve overføring, unntatt ved sykdom eller permisjon hvor det ytes foreldrepenger. I disse tilfellene kan arbeidstaker kreve overførsel. For virksomheter som har avtalefestet ferie utover ferielovens 25 virkedager (totalt 5 uker), kan også de ekstra feriedagene ved enighet avtales overført til det påfølgende ferieåret. Andre ordninger kan følge av eventuell tariffavtale. Ferielovens hovedregel er at feriepenger skal utbetales når ferie tas. Ved overførsel av feriedager skal tilsvarende del av feriepengene overføres til det påfølgende året. Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret er ikke med i feriepengegrunnlaget. Side 9 av 19

10 Hva skjer dersom man ikke har avtalt overføring av lovfestet ferie, og arbeidstaker ved årsskifte har ferie til gode? I henhold til ferieloven 7 nr. 3 annet ledd, skal ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp overføres til det påfølgende ferieår. Det innebærer brudd på ferieloven dersom arbeidsgiver ikke sørger for at ferie blir avviklet. Blir ferien heller ikke avviklet i det påfølgende året, blir denne automatisk overført videre. Dette betyr at den lovfestede ferien ikke kan strykes ved årsskiftet og utbetales, unntatt der sykdom eller foreldrepermisjon er årsaken til at den lovfestede ferien ikke er tatt. Skyldes manglende ferieavvikling arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning. For arbeidstakere som også har avtalefestet ferie, vil det være opp til partene å bli enige om hvordan de ekstra feriedagene skal håndteres. Dersom eventuell tariffavtale ikke sier noe annet, kan man avtale økonomisk kompensasjon for manglende avvikling av avtalefestet ferie. Har arbeidstakerne feriedager til gode i inneværende år, bør avviklingen av disse avklares med det første. Oppnås ikke enighet, bestemmer arbeidsgiver når feriedagene skal tas. Annecke Brantsæter Jenssen Advokat Virke Arbeidsrett og HR Tlf: E-post: Side 10 av 19

11 Tvangssalg fast eiendom en oversikt over prosessen (medhjelpersalg) Av advokat Rune Stavenes Advokatene Andersen Laastad Stavenes I. INNLEDNING I tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 11, finner vi regler om tvangsdekning i formuesgoder som er registrert i et realregister. Et realregister er bl.a. den faste eiendoms grunnbok og registeret for borettsandeler. II. SALGSOBJEKTET Kapittel 11 omhandler samtlige formuesgoder som er registrert i et realregister, herunder skip, luftfartøy med mer. Alle paragrafhenvisninger i denne artikkelen er fra tvangsfullbyrdelsesloven. Det anbefales derfor at leser kjører ut kapittel 11, og ser hen til bestemmelsene her ved gjennomlesing. Advokat Rune Stavenes Foto: Veronica Strømme, Bergen Jeg velger her å ta utgangspunkt i tvangssalg fast eiendom og borettsandeler, og disse to salgsobjektene blir behandlet under ett, idet reglene er identiske. III. TVANGSGRUNNLAG Tvangsgrunnlagene for denne dekningsmåten, fremkommer av 11-2 som lyder slik: Tvangsgrunnlag Grunnlag for tvangsdekning etter dette kapitlet er foruten de alminnelige tvangsgrunnlag. (a) registrert avtalepant, registrertskadesløsbrev likevel bare når kravets omfang er fastsatt ved dom eller annet tvangsgrunnlag, (b) (c) (d) (e) registrert utlegg, lovbestemt panterett for skatt eller avgifter til stat eller kommune, for sameiets krav etter sameieforholdet i seksjonssameier, lovbestemt pant etter akvakulturloven 20, og for borettslagets krav etter andelslagsforholdet i borettslag, registrert lovbestemt panterett, registrert internasjonal sikkerhetsrett i mobilt løsøre, jf. lov om internasjonale sikkerhetsretter. For utlegg etter første ledd bokstav b som er stiftet av namsmyndighetene, kan dekning begjæres uten forutgående varsel etter 4-18, men ikke før to uker etter at Side 11 av 19

12 underretning om utlegget ble sendt saksøkte. Dersom tvangsgrunnlaget for utlegget er et alminnelig tvangsgrunnlag, må dessuten dette grunnlaget ha blitt rettskraftig. Selv om vilkårene ikke er oppfylt kan dekning begjæres dersom fullbyrdelsen ellers ville bli vesentlig vanskeliggjort. Det er verd å merke seg at 11-2 a, b og c omhandler de vanligste typer pant, som danner grunnlaget for et medhjelpersalg. Forutsetningen er imidlertid at pantet er gyldig stiftet, og for avtalepant og utleggspant, er det en forutsetning at pantet er tinglyst. IV. BEGJÆRINGEN Begjæringen om tvangssalg rettes mot den tingrett i den rettskrets hvor eiendommen/andelen er registrert. Den skal rettes mot den som er hjemmelshaver, eventuelt i tillegg mot den som er skyldner, typisk i tilfeller hvor det er stiftet realkausjon. Begjæringen skal deretter forelegges for de saksøkte før retten fatter sin beslutning. Dette fremkommer av 11-7, hvor også saksøkte får en oppfordring på 1 måned til å uttale seg om forhold av betydning for gjennomføring av tvangsdekningen. Sjelden ser vi at søksøkte ytrer seg til tingretten, også i forhold til det som angår krav om erstatningsbolig. Det er også bestemt at retten kan forkynne underretning for andre enn de som helt eller delvis antar å være eiere til eiendommen, dette kan være ektefellen dersom denne ikke allerede har fått forkynt begjæringen som saksøkt, eller andre myndige personer i saksøkers husstand som retten kjenner til. I enkelttilfeller kan det også være nødvendig å varsle sosialkontoret. Etter dette beslutter retten om tvangssalg skal gjennomføres eller ikke. Herunder beslutter tingretten på hvilken måte tvangsdekningen skal gjennomføres. Er det begjært tvangsdekning ved medhjelper, vil retten i alminnelighet beslutte dette, men mindre helt spesielle hensyn taler mot. En anbefaler også at den som begjærer tvangssalg, begjærer inntrede, dvs. at dersom det allerede er besluttet tvangssalg fra før, så trer siste kreditor inn som saksøker i det allerede besluttede tvangssalg. Side 12 av 19

13 V. GJENNOMFØRING AV TVANGSSALG Etter 11-12, så vil retten avgjøre hvordan gjennomføringen skal skje, etter hva som forutsetningsvis gir best utbytte. Meningen med medhjelpersalget er jo at salget skal bli mest mulig likt et vanlig salg på det frie marked. Selv om en beslutter gjennomført medhjelpersalg, er det ingen ting i veien for at saksøkte/eiere iverksetter et frivillig salg med egen engasjert megler eller lignende. Utfordringen som da foreligger for denne, er at man jo skal levere et heftefritt skjøte til den som skal kjøpe eiendommen. Dersom da kjøpesummen på det frivillige salget, ikke er stor nok til å dekke samtlige heftelser, så er man avhengig av at kreditorene som har pant, frivillig sletter uten å få full/noe dekning. Dette er noe som panthaverne selv må vurdere om de vil bidra til. Jeg erfarer at den aktsomme megler i disse sakene, er påpasselig med å informere kreditorene på forhånd, og dokumentere at den prisen som er oppnådd, er markedets beste. Dersom en kreditor føler seg overbevist om at så er tilfellet, så er det jo ingen hensikt i å nekte å slette. Et gjennomført tvangssalg ville antakeligvis neppe gi høyere pris. Dette er imidlertid en konkret vurdering, og det er å understreke, at ingen kreditor har en rettslig plikt til å slette pant utenfor tvangssalgene. Etter et gjennomført tvangssalg, vil derimot pantet bli slettet, uaktet om den enkelte panthaver aksepterer dette eller ikke. VI. KRAV INNSENDES MEDHJELPER Rettighetshaverne skal tilskrives ettes 11-16, og varsles om tvangssalget. Medhjelper må på bakgrunn av pantekravene og opplysninger om eiendommens verdi, vurdere om tvangssalget kan gjennomføres etter det såkalte dekningsprinsippet. Dette går ut på at det laveste bud som kan aksepteres må gi full dekning til de krav som har prioritet foran saksøkers krav. Dette følger av som lyder slik: Forholdet til bedre prioriterte heftelser. Salget kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkernes krav blir dekket. For beregning av foranstående pengeheftelser gjelder annet og tredje ledd tilsvarende. Lovbestemt pant tas det bare hensyn til i den utstrekning det er klart at kravet består. Foranstående heftelser som ikke er pengeheftelser, skal overtas av kjøperen utenfor kjøpesummen. Side 13 av 19

14 Dersom medhjelperen mener at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller første ledd, skal medhjelperen underrette saksøkeren og tingretten. I underretningen skal det opplyse om at innsigelser mot at saken heves, må fremsettes direkte for tingretten innen to uker fra avsendelsen av underretningen. Etter utløpet av fristen skal retten heve saken dersom den finner det klart at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller første ledd. Det fremgår av nevnte bestemmelse, at dersom utsiktene til å dekke foranstående ikke er tilstede, så skal tingretten underrettes, og saken skal heves dersom retten finner det klart at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller dekningsprinsippet. VII. HEFTELSER MED SAMME ELLER DÅRLIGERE PRIORITET Pengeheftelser som har prioritet ved siden av, eller etter, saksøkers krav, dekkes så langt budet rekker. Dvs. at dersom budet, forutsatt at dekningsprinsippet er oppfylt, vil bli fordelt blant rettighetshaverne så lang kjøpesummen rekker. Her må også salgsomkostningene hensyntas. Man skal levere heftefritt skjøte, dvs. at samtlige heftelser som ikke er positivt overtatt av kjøper, skal slettes fra grunnboken. Når det gjelder de såkalte ikke-pengemessige heftelser, boretter med mer, skal disse i utgangspunktet overtas utenfor kjøpesummen, dersom de ikke blir satt til side. Satt til side blir de, dersom dette er nødvendig for å oppnå bud som gir dekning for heftelser, som har bedre eller lik prioritet med den aktuelle heftelse. Da kan medhjelper innhente bud med og uten overtakelse av nevnte heftelse, og se hvordan interessentene gir bud i forhold til dette. Dersom den ikke-pengemessige heftelse skal settes til side, så skal dette fremgå av foreleggelsen etter 11-29, jfr. 1. ledd bokstav d. Den tilsidesatte heftelse slettes, men kan oppnå pengeerstatning dersom budet er stort nok til å dekke denne heftelsen etter sin prioritet. Når det gjelder forkjøpsretter, så fremgår det av at disse også kan settes til side, jfr , 2. ledd. Men dersom de ikke blir satt til side, så vil forkjøpsretten ikke få innvirkning på selve tvangssalget i den forstand at tvangssalgskjøperen skal gjøre opp budet utaktet forkjøpsretter. Dette betyr at kjøper på tvangssalg hvor det er en aktiv, ikke tilsidesatt, forkjøpsrett, risikerer at forkjøpsrettsberettigede slår til seg eiendommen etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Særlig risikofylt er dette for kjøper, dersom den forkjøpsberettigede har rett til å overta eiendommen til en bestemt (lavere) pris. Side 14 av 19

15 Den aktsomme kjøper på tvangssalget innretter sine bud etter dette. Dette skal også opplyses om i salgsoppgaven, som sendes ut til interessentene. Salgsoppgaven skal utformes skriftlig, og skal bl.a gi opplysning om tvangssalgsprosessen, og uttrykkelig inneholde opplysninger om at kjøper har begrensede muligheter til å gjøre mangler gjeldende, og at han har risiko for konsesjon og odel, dersom eiendommen er konsesjonspliktig eller det hefter odel på eiendommen jfr VIII. SALG Eiendommen annonseres, det avholdes visninger, og det inngis bud. Det spesielle for tvangssalg, er at budene skal ha 6 ukers bindingstid, dog slik at man med rettens samtykke kan ta hensyn til bud med kortere bindingstid, ned til 15 dager. Dette fremgår av Her foreligger en av de største forskjellene mellom tvangssalg og vanlige salg. I min praksis som medhjelper, opplever jeg at veldig mange synes bindingstiden er for lang. Rådet fra meg til disse er at man ikke byr på andre eiendommer dersom man også byr på tvangssalg. Når et bud, som medhjelper finner er markedets høyeste, foreligger, så henvender han seg til saksøkeren og ber om saksøkers begjæring om stadfestelse av bud. Her er det verd å merke seg at saksøkeren etter denne henvendelsen fra medhjelper, snarest mulig skal underrette medhjelperen om stadfestelse begjæres. Dersom stadfestelse ikke begjæres, skal dette grunngis, og dersom denne grunngivelsen ikke finnes akseptabel av retten, blir saken å heve, jfr Dersom nå saksøker begjærer stadfestelse, så skal medhjelperen sende ut en foreleggelse av bud med mer for samtlige rettighetshavere og tingretten, jfr Her er det verd å merke seg at foreleggelsen har to hovedkomponenter. For det første så vedlegges budet, og rettighetshaverne skal ta stilling til dette, herunder om man finner dette er tilfredsstillende i forhold til eiendommens antatte verdi. Har man innvendinger mot dette, må man skriftlig henvende seg til tingretten innen den frist som fremgår av bestemmelsen. Den andre komponenten, er at det vedlagt foreleggelsen, ligger et utkast til fordelingskjennelse, med andre ord et forslag fra medhjelper til hvordan budet skal fordeles. Side 15 av 19

16 Her må den aktsomme rettighetshaver, eventuelt dennes inkassoforbindelse, lese nøye gjennom, og se om budet etter dennes oppfatning er riktig fordelt. Dette gjelder både hvordan et eget krav er stilt opp og dekket, og hvordan foranstående er dekket, dersom ens eget krav ikke får fullt oppgjør. Herunder er det svært viktig å kunne lese hvordan rentene er dekket inn til foranstående. Man må da hensynta bestemmelsen i panteloven 1-5, særlig a og b, dersom panthaver krever dekning utover pantets pålydende. Av utkast til fordelingskjennelse skal det være mulig å lese for hvilken periode renter er beregnet, for derigjennom å sjekke ut at rentedekningen er i samsvar med 1-5, litra b. Etter utløpet av 14 dagers fristen så vil retten kunne avsi kjennelser for stadfestelse av budet, og fordelingen av budet. Stadfestelsen har også den virkning at ved oppgjørsdagen, så blir kjøper eier av formuesgodet når han betaler, og overtar risikoen fra samme tidspunkt, jfr Oppgjørsdagen fremgår av 11-27, og den fastsettes til 3 måneder fra den dagen budet forelegges rettighetshaverne etter 11-29, jfr. ovenfor. Når man så setter opp utkast til fordelingskjennelse, så skal man også hensynta, og beregne, at oppgjør skal finne sted 3 måneder senere. Dette betyr at alle krav som skal dekkes, beregnes 3 måneder frem i tid. Ikke-forfalte poster må avsettes, tilsvarende med uavklarte poster. Både stadfestelseserkjennelsen og fordelingskjennelsen kan angripes med anker, dette fremgår av henholdsvis og Når rettskraft er kommet for stadfestelsen og kjøper har betalt, dvs. blitt eier, skal skjøtet utestedes. Dette er det tingretten som gjør etter anmodning fra kjøper eller medhjelper. Når skjøtet utstedes, så vil medhjelper i praksis ofte være den som foretar selve overskjøtingen, dvs. sender tvangssalgsskjøte, sammen med kjøpers eventuelle pantesikring, inn til Statens Kartverk for tinglysing. Når tvangssalgskjøtet og avtalepant som sikrer kjøpers lån, tinglyses samme dag, så har dette pantet fortrinnsrett foran alle andre rettsstiftelser som utledes fra kjøperen uansett når disse er tinglyst. Dette følger av 11-33, 2. ledd. Side 16 av 19

17 Kjøpesummen utbetales når fordelingskjennelsen og stadfestelseskjennelsen er rettskraftige, da fordeles budet iht. det som er fastsatt i fordelingskjennelsen. Dette fremgår av I noen tilfeller overtas eiendommen før fordelingskjennelsen er rettskraftig. Da vil det innbetalte beløp være rentebærende på medhjelpers konto, og disse vil bli fordelt til de berettigede etter fordelingskjennelsen. IX. AVSLUTNING Selv om medhjelpersalget avviker fra frivillig salg på noen områder, så erfarer man at der oppnås priser som er markedsmessige, særlig på kurante salgsobjekter. I andre tilfeller, særlig hvor tilstanden på eiendommen, eller særlige rettslige forhold er negative momenter for en kjøper, så opplever man nok at tvangssalg er mer prisdempende enn frivillige salg. Det er derfor viktig at alle som kan bidra med opplysninger om salgsobjektet gjør det, slik at usikkerhetsmomenter rundt salgsobjektet bli eliminert i størst mulig grad. For medhjelper er det også en utfordring å få saksøkte til å medvirke til visninger med mer, slik at man oppnår optimal løsning både for saksøkte og rettighetshaverne. Side 17 av 19

18 nr årgang NYHET! EVRY har nå sørget for forenkling av vask og automatisering av informasjon fra Eiendomsregisteret Disse nye tjenestene gir dere mange fordeler i forbindelse med inndrivelse av inkassosaker. Informasjonsinnhenting fra Eiendomsregisteret har aldri vært enklere. Vi tilbyr nå nye tjenester som automatisk henter informasjon fra Eiendomsregisteret, og som gjør at dere kan frigjøre tid på manuelle oppslag. Nå kan du få påført informasjon automatisk, samme dag som det er tinglyst! Vask og påføring av informasjon fra EDR - Eier bolig: Ja/nei vask - Hjemmelsvask Overvåkingstjenester - Ja/nei overvåking (endring i hjemmelsbildet på personnivå) - Overvåking matrikkel (hvem er hjemmelshaver på aktuell eiendom) - Endring heftelser (ny, endret, eller utgått heftelse) Fordeler tjenesten gir deg som kunde - Automatiserer informasjonsinnhenting på skyldner - Bli raskere oppdatert på endringer i forhold til skyldner - Gjenåpning av eldre saker med bakgrunn i ny status - Effektivisering av arbeidsprosessene - Høyere oppklaringsprosent Det var jammen på tide, om vi selv skal si det. I eiendomsregisterets dype myr EVRY nå eiendomsvask tilbyr. Nå kan kreditor i en vask finne eiendom og borett til enhver slappedask NYHET: I slutten av oktober kommer vi med et nytt produkt i Eiendomsregisteret. Vi vil vise tidligere eiendommer en person har eid. Historikken går tilbake til ca 1990 på fast eiendom og 2006 på borettslagsleiligheter. Vi kan vise dette på neste NIF-treff på Holmenkollen. Hilsen NIF-teamet i EVRY Terje S, Terje M, Per S, Dag R, Anne, Ole J og Per F Side 18 av 19

19 Kursønsker Dersom DU skulle ha ønske om temaer for kurs, eller om det er noe spesielt du lurer på i den sammenheng, ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi er åpen for nye innspill og ingenting er umulig! Første betingelsen er bare å komme med ønskene! NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 19 av 19

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet) ~ OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Sendes kun i scannet utgave til lovavdelingen@jd. dep. no Deres referanse 15/7963 EP KHR/AMSL/mk Vår referanse Dato 01.02.2016

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

Vadsø, 14. desember 2012

Vadsø, 14. desember 2012 Vadsø, 14. desember 2012 1 Vadsø, 14. desember 2012 2 Vadsø, 14. desember 2012 3 Vadsø, 14. desember 2012 4 Vadsø, 14. desember 2012 5 Vadsø, 14. desember 2012 6 Vadsø, 14. desember 2012 7 Vadsø, 14. desember

Detaljer

Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger

Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger Realisasjon av legalpant og pålegg om sal i burettslag og seksjonsameiger Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger Burettslagslova 5-20; eigarseksjonslova 25

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør) Finansnæringens Fellesorganisasjon Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.02.12 Vår ref.: 11-762/BKA/htg Deres ref.: 09/2599 ANE Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

BERGEN TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: TVA-BBYR/02. Dommerfullmektig André Lamark Ueland

BERGEN TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: TVA-BBYR/02. Dommerfullmektig André Lamark Ueland BERGEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 02.09.2016 Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 15-162600TVA-BBYR/02 Dommerfullmektig André Lamark Ueland Begjæring om tvangssalg Kjennelse med beslutning om medhjelpersalg

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E. NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen til prøve)

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 258-2015. Klager: NN v/adv. XX Innklaget: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås. Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer