Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger"

Transkript

1 Realisasjon av legalpant og pålegg om sal i burettslag og seksjonsameiger Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger Burettslagslova 5-20; eigarseksjonslova 25 Sikrar krav frå lagsforholdet eller sameigeforholdet betaling av felleskostnader, skadebotkrav Grense på 2 G og 1 G Forelding to år etter forfall Beste prioritet (etter eigedomsskatt og kommunale avgifter for seksjon) Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

2 Andel Seksjon legalpant legalpant off. avg. Realisasjon av legalpanteretten Varsel (tvangsl. 4-18) kan sendast tidlegast på forfallsdagen, to vekers frist Kravsmål overfor tingretten (tvangsl. 11-3) Førelegging for saksøkte med ein månads frist (tvangsl. 11-7) Vedtak om gjennomføring (tvangsl. 11-9) Salsprosess Førelegging av bod med to vekers frist (tvangsl ) Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

3 Rt s oversyn Panterett for renter og inndrivingskostnader Panterett etter vedtak om tvangssal? (ev. etter kravsmål om tvangssal?) Pantelova 1-5: «Når ikke annet følger av stiftelsesgrunnlaget, omfatter panteretten også følgende tilleggskrav: a) omkostninger ved inndrivelse av pantekravet b) renter som er opptjent senere enn to år før en panthaver begjærer tvangsdekning...» Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

4 Rt s inndrivingskostnader «Det finnes ingen holdepunkter i forarbeidene til borettslagsloven for at lovgiverne har tatt sikte på å fravike det som følger av panteloven 1-5 første ledd bokstav a.» Rt s renter «For renter som er påløpt på det tidspunkt begjæring om tvangsdekning blir tatt til følge, må borettslagsloven 5-20 første ledd andre punktum forstås slik at de bare er pantesikret i den utstrekning de faller innenfor den fastsatte beløpsbegrensning på 2 G. Derimot finnes det ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre unntak fra panteloven 1-5 første ledd bokstav b for renter som påløper mens dekningsaksjonen pågår.» Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

5 Grammatikken «Pantekravet kan ikkje vere større enn ein sum som svarar til to gonger grunnsummen i folketrygda på tidspunktet da tvangsdekning blir vedteken gjennomført.» 2 G 2 G? Renter Inndrivingskostnader Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

6 Rt s panterett for krav pådregne under realisasjonen «Bestemmelsen sier derimot ikke noe eksplisitt om når kravene må være oppstått. Etter ankeutvalgets oppfatning må den imidlertid etter sitt formål forstås slik at borettslaget innenfor den angitte beløpsbegrensning bare har legalpant for krav som er oppstått på det tidspunkt borettslaget eller en annen panthaver begjærer dekning som leder til tvangssalg. Krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra borettslagsforholdet som påløper etter at tingretten har truffet beslutning om gjennomføring av tvangsdekning, må etter dette falle utenfor borettslagets legalpanterett.» 2 G 2 G? Felleskostnader Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

7 Jens Edvin Skoghøy, Panteloven (3 utg. 2016) s. 574 Om eigarseksjonslova 25: «... For det andre må det bety at pantekravet inklusive renter ikke må overstige grunnbeløpet på dette tidspunkt [da tvangsdekning besluttes].» Etterskrift: LE «Lagmannsretten legger etter dette til grunn at Rt ikke kan forstås slik at den fraviker den etablerte praksis hvor også felleskostnader påløpt etter beslutningen om gjennomføring av tvangsdekning kan kreves dekket innenfor beløpsbegrensningen på 2G. Lagmannsretten kan ikke se at denne praksis er i strid med loven, eller at det av andre grunner er grunnlag for å fravike den.» Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

8 Prop. 134 L ( ) «Grunnsummen som gjeld på tidspunktet da tvangsdekning blir vedteken gjennomført, skal leggjast til grunn for berekninga.» «Panteretten omfattar også krav som skulle ha vore betalte etter at det har kome inn eit kravsmål til namsstyresmaktene om tvangsdekning.» Oppgjer ved tvangssal Krav blir gjorde opp ut frå omfanget ved oppgjersdagen (tvangsl andre ledd) Kjøparen tek over risikoen på oppgjersdagen (tvangsl første ledd første punktum) Kjøparen blir eigar når kjøpesummen er betalt (tvangsl første ledd andre punktum) Betalingsfrist tidlegast to veker etter rettskraft (tvangsl første ledd andre punktum) Alle hefte fell bort når kjøparen blir eigar (tvangsl fjerde ledd) Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

9 2 G 2 G? Felleskostnader Renter Inndrivingskostnader? Frå proposisjonen (innspel frå Oslo byfutembete) «Når saksøkte har krav på utbetaling av en andel av salgssummen, vil borettslaget eller sameiet kanskje kunne gjøre gjeldende at panteretten de hadde i salgsobjektet har gått over på surrogatet, nemlig saksøktes krav på pengene.» Notifikasjon til medhjelpar Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

10 Vanskar med den skisserte løysinga Kan ein ha pant i «surrogat» for panterett som er fallen bort i medhald av lov? Gjeld grensa på 2 G? Kvifor det i så fall, dersom panteretten ikkje går ut over andre panthavarar? Alternativ for dekning mellom oppgjersdag og betaling Utlegg i andelen fram til oppgjersdagen, tvangsl. 7-2 bokstav f Utlegg i kravet mot medhjelpar etter oppgjersdagen, tvangsl. 7-2 bokstav f Arrest i kravet mot medhjelparen, tvl Kva dersom medhjelparen samtidig er forretningsførar (jf. tvangsl tredje ledd)? Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

11 Pålegg om sal på grunn av mishald Vilkår (eiersl. 26, brl. 5-22): vesentleg mishald trass i åtvaring (men unntak for dei mest alvorlege tilfella) skriftleg pålegg frist på seks månader (seksjon) eller tre månader (andel) Krav om sal etter at fristen ute Gjennomføring (eiersl. 26 andre ledd, brl. 4-8 andre ledd): varsel (tvangsl. 4-18) kan sendast tidlegast når salsfristen er ute, to vekers frist kravsmål overfor tingretten (tvangsl. 11-3) førelegging for saksøkte med ein månads frist (tvangsl. 11-7) innvendingar som ikkje er klårt grunnlause, avgjerd etter allmennprosess Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

12 Salsprosess og oppgjer Reglane om tvangssal så langt dei passar Dekningsprinsippet gjeld ikkje Spørsmåla om dekning under legalpanteretten dei same her Krav om sal og krav om dekning av legalpant kan fremjast parallelt Kven kan setje fram krav om tvangsdekning eller sal? Forretningsførars legitimasjon eiersl. 43 andre ledd: «vanlig forvaltning og vedlikehold» brl andre ledd: «saker som gjeld den daglege leiinga» Her ikkje aktuelt med legitimasjon ut over avgjerdsmynde (Rt s. 283) Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

13 Rettspraksis Rt s. 283 forretningsførar kan ikkje ta avgjerd om sal etter eiersl. 26 men særleg fullmakt etter nærare retningsliner «i alle fall» for betalingsmishald Rt s. 634 same omsyn gjer seg gjeldande for avgjerd om tvangsdekning under legalpanteretten i eiersl. 25 HR U likeins for legalpanteretten i brl Artiklar om Rt s Harald Benestad Anderssen, «Høyesterett undergraver boligsammenslutningenes legalpanteretter», Tidsskrift for eiendomsrett, 2016 s Terje Sjøvold, «Borettslagenes legalpanterett etter brl og en høyesterettskjennelse til besvær», Tidsskrift for eiendomsrett, 2016 s Kåre Lilleholt, «Pantelova 1-5 gjeld for legalpanteretten i burettslag og eigarseksjonar Rt s. 1307», Nytt i privatretten, 2016 nr. 1 Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E. NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen til prøve)

Detaljer

Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven

Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven 1. Høringsforslagets hovedinnhold Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i dette høringsutkastet en mindre justering

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Utleggspant Pantelova 5-1 Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2,

Detaljer

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Utleggspant Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2, jf. tvangsl. 7-1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Prop. 134 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

Prop. 134 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) Prop. 134 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) Innhald 1 Hovudinnhaldet i proposisjonen... 5 2 Bakgrunn... 5

Detaljer

Aktuell jus lovendringer

Aktuell jus lovendringer Aktuell jus lovendringer Avdelingsdirektør/advokat Henning Lauridsen Autorisasjonskurset 2016 Thon Hotel Opera. Eierseksjonsloven Endringene lar vente på seg Lovutvalg la frem forslag til endringer i 2014

Detaljer

Aktuell jus rammevilkår

Aktuell jus rammevilkår Aktuell jus rammevilkår Avdelingsdirektør/advokat Henning Lauridsen Praktisk regnskap Oslo, 16.11.2016. Eierseksjonsloven Ny lov har vente på seg Lovutvalg la frem forslag til endringer i 2014 (NOU 2014:6)

Detaljer

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013 Tiltak mot låginnskotsbustader Rammer for fellesgjeld ( 2-14 til 2-16) Opplysningar om totalpris Føresegner om sikringsordningar ( 5-26 til 5-30)

Detaljer

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011 Bruksretten Eigarseksjonslova 19 Seksjonseigaren har einerett til bruk av brukseininga rett til å bruke fellesareal Bruk av fellesareal i samsvar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

Ny eierseksjonslov. - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier. Førstelektor Børge Aadland

Ny eierseksjonslov. - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier. Førstelektor Børge Aadland Ny eierseksjonslov - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier Førstelektor Børge Aadland Problemstillinger I hvilken grad kan eierseksjonssameier finansiere nødvendig vedlikehold ved å ta opp lån med «sikkerhet»

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR

HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR Høyringsnotat Lovavdelingen November 2009 Snr. 200907258 HØYRING FRAMLEGG OM ENDRING AV FORSKRIFT 4. DESEMBER 1992 NR. 895 OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER GODTGJERING TIL MEDHJELPAR VED TVANGSSAL AV FAST

Detaljer

Konkurs og økonomiske problemer i borettslag. Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL

Konkurs og økonomiske problemer i borettslag. Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL Konkurs og økonomiske problemer i borettslag Line C.B. Bjerkek, advokatfullmektig NBBL 01.09.2016 Konkurs Konkurskjennelse Kreditor begjærer Egen begjæring oppbud v/styret Insolvens, kkl 61 Gjelden overstiger

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Aktuell jus rammevilkår

Aktuell jus rammevilkår Aktuell jus rammevilkår Avdelingsdirektør/advokat Henning Lauridsen Autorisasjonskurset Cambridge 28.8.-1.9.2017. Personvern EUs personvernforordning blir norsk lov Krav om forståelig personvernerklæring

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

Fast eigedoms rettsforhold

Fast eigedoms rettsforhold Fast eigedoms rettsforhold Våren 2009 Kåre Lilleholt Emnet Rettsreglar som gjeld fast eigedom eigedomsrett og avgrensa rettar til fast eigedom inndeling av fast eigedom erverv av rett til fast eigedom

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 6. desember 2012 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Øie og Bergsjø i

NOREGS HØGSTERETT. Den 6. desember 2012 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Øie og Bergsjø i NOREGS HØGSTERETT Den 6. desember 2012 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Øie og Bergsjø i HR-2012-02314-U, (sak nr. 2012/1827), sivil sak, anke over kjennelse: A mot Norges Tennisforbund

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg Beslutning og kjennelse.