Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes"

Transkript

1 Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes

2 Gjeldsordning

3 FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr i året. Kreditorene ville at fellesutgiftene derfor kun skulle belastes med 35% til henne. Dette ville medføre en dividende-økning fra 40,65% til 80%

4 Utgiftsfordeling ved gjeldsordning Påstand: Siden ektefellen hadde en vesentlig høyere inntekt enn henne, Var det rimelig at hans inntekt ble tatt i betraktning ved beregning av hva hun skulle få beholde av inntekt.

5 Gjeldsordning 4-3 Hva skyldneren kan beholde av sin inntekt Skyldneren har rett til å beholde så meget av sin inntekt at det dekker det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter trekk som skal bestå.

6 «Det som med rimelighet trengs til underhold» Rundskriv om veiledende livsoppholdssatser 3 satser for underhold av skyldneren(..) Enslige: Kr Gift/samboer: Kr Forsørger ektefelle/samboer: Kr Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport. Boligutgifter er ikke inkludert.

7 «Det som med rimelighet trengs til underhold» Kreditor: «Hvis ektefellens inntekt ikke trekkes inn i denne vurderingen, vil resultatet kunne bli TINGRETTEN at skyldneren opprettholder : NEI sin levestandard under gjeldsordningen selv om en vesentlig del av gjelden slettes LAGMANNSRETTEN: NEI etter fem år. Dette strider med lovens formål» Debitor: HØYESTERETT:? Det er ikke rettskildemessig grunnlag for en regel om at det skal skje en forholdsmessig fordeling av fellesutgiftene.

8 Høyesterett Kjæremålsutvalget understreker at lovens ordning er at det skal foretas en konkret vurdering av hva som med rimelighet trengs til underhold. Tingrettens og lagmannsrettens premisser må forstås dithen at ektefellens inntekt ikke kan få betydning så lenge denne ligger innenfor et «normalnivå». Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å oppstille en slik begrensning. En rekke momenter kan komme inn i vurderingen.

9 GJELDSORDNING PANT I BOLIG Gift, eier bolig sammen med ektefellen. Ektefellene er solidarisk ansvarlig for 1. prioritets boliglån. Bolig verdsatt til kr Søker sin del kr Samlet gjeld 3,5 millioner

10 Gjeldsordning pant i bolig rentebetjening 110% regelen i 4-8 Spørsmål: Skal hele boliglånet eller bare søkers andel tas med i gjeldsordningen?

11 Skal hele boliglånet eller bare søkers andel inngå i gjeldsordningen? Ektefellene er solidarisk ansvarlig for boliglånet Innbyrdes avtale > ansvarlig for 50% hver Legges hele gjelden inn i vurderingen -> opparbeides friverdi i boligen

12 RT 2013 s.1581 Høyesterett sier Lagmannsretten kom til at hele boliglånet måtte tas i betraktning i forhold til 4-8 første ledd bokstav a, men Høyesterett kom enstemmig til at dette var en uriktig lovforståelse:

13 BANKENES MOTREGNINGSRETT

14 KAN BANKENE MOTREGNE? Forbrukerforhold: Nei Næring: Ja, hvis avtalt Men før banken gjør motregningsretten gjeldende, blir det tatt utlegg i kontoen?

15 Bankenes motregningsadgang - utlegg HØYESTERETT: Bankens motregningsrett går foran utleggene som var tatt i samme konto. FORUTSETNING: Kravet mot kunden er forfalt senest samtidig med at banken får kunnskap om utlegget. Er det ikke forfalt på dette tidspunktet, må det forfalle senest samtidig med kundens krav (begjæring om utbetaling av innskuddet). Uansett kunne banken sannsynligvis erklært førtidig forfall da det ble tatt utlegg.

16 KONKURS

17 LEGALPANT FOR BOOMKOSTNINGER Lovbestemt panterett i konkursskyldnerens eiendeler som er beheftet med pant på konkursåpningstidspunktet. Formuesgoder som tredjeperson har stilt til sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld. Inntil 5% Legalpanteretten kan bare brukes til dekning av nødvendige boomkostninger, og legalpanteretten skal ha beste prioritet.

18 LEGALPANT TINGLYSNING NØDVENDIG? Eiendom tilhører tredjemann Eiendommen var stilt som sikkerhet for konkursskyldners gjeld Ingen ville innløse legalpantet Tvangssalg ble begjært Legalpantet var ikke tinglyst HØYESTERETT DISENS 3-2

19 LEGALPANT EIENDOM SOLGT FØR KONKURS Konkursskyldner hadde pantsatt to eiendommer Solgt med pantet påheftet Legalpant? Høyesterett: Dette må likestilles med realkausjon fra den nye eieren.

20 NORSK AVDLEING AV UTENLANDSKFORETAK (NUF) Konkursloven 146 gir rett til å åpne konkurs i NUF Må det utenlandske selskapet ha sitt faktiske hovedforretningssted i Norge? Høyesterett: Ja!

21 PANTHAVERS MANGELSANSVAR VED VIDERESALG

22 Bank ID ansvar ved misbruk?

23 BankID ansvar ved misbruk? Mann 55 år gir fra seg sin BankID kode til sin sønn for å hjelpe til med «en» betaling. Sønnen søker senere om og signerer gjeldsbrev i andre banker i farens navn. Hvem er ansvarlig?

24 Finansavtaleloven (1) En kunde som har rett til å bruke et betalingsinstrument, skal bruke det i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk, og skal herunder ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet så snart instrumentet er mottatt. I tillegg skal kunden uten ugrunnet opphold underrette institusjonen, eller den institusjonen har oppgitt, dersom kunden blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentet, eller på uautorisert bruk.

25 Hva er BankID?

26 Finansavtaleloven Misbruk av konto og betalingsinstrument (2) Kunden svarer med inntil kr for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt, eller som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom kunden har mislyktes i å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene og personlig sikkerhetsanordning er brukt. 3) Kunden svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kunden ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter 34 første ledd. Dersom betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer kunden likevel bare med inntil kr Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter 34 første ledd, skal kunden bære hele tapet.

27 Uautorisert betalingstransaksjon? Finansavtaleloven 12.Definisjoner a Betalingstransaksjon: handling som iverksettes av en betaler eller betalingsmottaker for å innbetale, overføre eller ta ut midler, uten hensyn til eventuelle underliggende forpliktelser mellom betaleren og betalingsmottakeren

28 Vilkår for å kreve erstatning? Ansvarsgrunnlag: Culpa forsett med viten og vilje forårsaket skaden, eller opptrådt klanderverdig (uaktsomt). Burde ha reagert og avverget risikoen. Årsakssammenheng: Uaktsomheten må være en avgjørende grunn til at skaden/tapet inntraff. Økonomisk tap.

29 Borgarting lagmannsrett LB Banken har anført at finansavtaleloven 35 ikke kommer til anvendelse da låneopptak ikke er en «uautorisert betalingstransaksjon», jf. loven 12 a. Lagmannsretten er i utgangspunktet enig i dette. Det er nærliggende å anta at lovgiver ikke har tenkt på den spesielle situasjon at låneopptak skjer via nettbank og BankID. Lagmannsretten er etter dette kommet til at det er sannsynliggjort at A har brutt vilkårene i avtalen om bruk av BankID pkt. 9 om Vern om passord og andre sikkerhetsprosedyrer. Ansvarlig for bankens tap etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på om det er grunnlag for en utvidende tolking av 35 da A uansett må være ansvarlig for bankens tap ut fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

30 BankID bevisst gitt fra seg TVI-OVRO Dom Øvre Romerike tingrett :

31 SØKSMÅLSFRIST FORLIKSRÅDET INNSTILLER

32 Forliksrådet innstiller behandlingen søksmålsfrister? Søksmålsfrister avbrytes av forliksklage, jf tvl Foreldelse avbrytes ved forliksklage Forliksrådet innstiller saken?

33 FORLIKSRÅDET «INNSTILLER» SAKEN: Forliksrådet kan avsi dom: Begge parter samtykker til at forliksrådet avsier dom Kr : Hvis en av partene ber om det. Forliksrådsmedlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig. Lite sannsynlig at saken egner seg for forliksrådsbehandling Forliksrådet ikke vil avsi dom Rettsmøtet ikke avsluttet innen tre timer Ikke avsluttet innen tre måneder etter forkynnelse.

34 Søksmålsfristen hvis forliksrådet innstiller behandlingen? Søksmålsfristen ble ansett avbrutt i 1 år ett år fra innstillingen. Høyesterett Rt : Foreldelse 1 år Søksmålsfrister 3 måneder! Lovbestemte? Avtalte?

35 Kjetil Vangsnes, advokat Kredinor Takk for oppmerksomheten