Gjeldsordningsloven i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldsordningsloven i praksis"

Transkript

1 Ernst Moe Gjeldsordningsloven i praksis GYLDENDAL AKADEMISK

2 Kapittel 1 Innledning 23 1 Emnet 23 2 Rettskilder Lovforarbeider Forskrifter Rundskriv Rettspraksis Juridisk teori 27 3 Oversikt over gjeldsordningsloven 27 4 Gangen i en gjeldsordningssak 28 Kapittel 2 Lovens formal og virkeomräde 31 1 Lovens formälsbestemmelse Oversikt Alvorlige gjeldsproblemer 32 2 Lovens virkeomräde Fysiske personer. Utlendinger Gjeld knyttet til egen naeringsvirksomhet Gjeldsordning for gjeld knyttet til na?ringsvirksomhet Naeringsvirksomheten er opphart Nasringsgjeld av underordnet sterrelse 40 3 Konkurs eller gjeldsforhandling etter konkursloven Virkning av at det er äpnet konkurs hos skyldneren Adgang til ä begjaere konkurs etter at det er äpnet gjeldsforhandling.. 42

3 3.3 Begjasring om konkurs etter at gjeldsordning er vedtatt eller stadfestet Begjsring om konkurs for krav som ikke er omfattet av gjeldsordningen Konkurs när skyldneren ikke oppfyller gjeldsordningen Begjaering om tvangssalg mens gjeldsordningen loper 46 4 Omkostninger og rettsgebyr Omkostningene med saksbehandlingen Erstatning av omkostningene til det offentlige og kreditorene Rettsgebyr Saksomkostninger Hvilke regier som gjelder Saker hvor det ikke er noen motpart Saksomkostninger mä kreves Omkostninger med eget arbeid 50 5 Kjaeremäl 50 6 Offentlighet i gjeldsordningssaker Registrering Behandlingen hos namsmannen Behandlingen i tingretten 52 Kapittel 3 Vilkär for gjeldsforhandling og gjeldsordning 53 1 Innledning Oversikt over lovens vilkär Skyldneren har krav pä gjeldsforhandling og gjeldsordning Vilkärene mä praves to ganger Praving av vilkärene ved äpning og ved stadfestelse av gjeldsordning. Beviskrav 55 2 Kravet om at skyldneren etter evne har pravd selv Skyldnerens forhandlingsplikt Etter evne pravd selv Kommunal gjeldsrädgivning Namsmannens veiledningsplikt Utsikt til ä oppnä en frivillig avtale med kreditorene Kreditortilbud 61 3 Skyldneren mä vaere varig betalingsudyktig Betalingsudyktighet Hvor störe betalingsproblemer mä skyldneren ha? 64 10

4 3.3 Kravet om at betalingsudyktigheten mä vaere varig Varig betalingsudyktighet. Kasuistikk 68 4 Forhold som er til hinder for äpning av gjeldsforhandling De lovgivningspolitiske hensyn Illojalt innrettet seg Klart tyder pä. Beviskrav Omstendighetenevedgjeldsstiftelsenogseneredisposisjoner Feilaktige euer villedende opplysninger Uavklarte okonomiske forhold Apenbart statende ä oppnä gjeldsforhandling Apenbart st0tende Nylig stiftet gjeld Gjeld fra straffbare forhold Omst0telige disposisjoner Manglende oppfyllelse av okonomiske forpliktelser Skatte- og avgiftsgjeld Andre grunner som apenbart virker stotende Gjeldsordning kan bare oppnäs en gang Oppnä gjeldsordning etter denne loven Saeregne forhold tilsier ny gjeldsordning 116 Kapittel 4 Seknad om gjeldsordning. Forberedelse av seknaden Lovens stedlige virkeomräde Skyldnerens hjemsted Seknaden skal sendes namsmannen Namsmannens stedlige kompetanse Seknad om gjeldsordning Seknadsskjema Hva seknaden skal innholde Avkall pä taushetsplikt. Innhentelse av opplysninger Adgang for flere til ä seke om gjeldsordning sammen Bor sammen Felles husholdning Ansvarlig for feiles gjeld Kommunenes bistandsplikt Namsmannens veiledningsplikt

5 6 Behandlingen av soknaden hos namsmannen Opplysning av saken Skyldnerens plikt til ä fremlegge opplysninger Beslutning om salg av skyldnerens eiendeler Verdsettelse av skyldnerens eiendeler Äpning av gjeldsforhandling hos namsmannen Namsmannens plikt til ä avslä söknader Klart at vilkär for gjeldsordning ikke er oppfylt Manglende medvirkning fra skyldnerens side Skyldneren unnlater ä etterkomme pälegg om salg av eiendeler Oversendelse av saken til tingretten Medhjelper Oppnevnelse av medhjelper Vilkär for oppnevnelse av medhjelper Namsmannen finner det nedvendig Krav til medhjelperens habilitet Formelle kvalifikasjonskrav Hvem som ber oppnevnes som medhjelper Klage over oppnevnelse som medhjelper Sikkerhetsstillelse Godtgjorelse Medhjelperens oppgaver Hvilke oppgaver som kan overlates medhjelper Forberedelse av S0knaden Under gjeldsforhandlingsperioden Forslag til frivillig gjeldsordning Muntlig forhandling med kreditorene Medhjelperens oppgave dersom frivillig gjeldsordning ikke oppnäs OmgJ0ring av oppnevnelse av medhjelper De materielle vilkär Saksbehandlingen Klage over omgj0ring av oppnevnelsen 156 Kapittel 5 Äpning av gjeldsforhandling Äpning av gjeldsforhandling Kompetent namsmyndighet Skyldnerens rett til gjeldsforhandling

6 2 Vilkär for gjeldsforhandling Hvilke vilkär som kan fastsettes När vilkär kan settes Frist for oppfyllelse av vilkär Namsmyndighetens avgjerelse. Klage og kjaeremäl Forholdsregler som skal treffes umiddelbart etter at gjeldsforhandling er äpnet Kunngjoring Hvordan kunngj0ring skal skje Sasrskilt underretning til kjente fordringshavere og panthavere Virkning av kunngjeringen. Anmeldelse av krav Sikring av skyldnerens eiendeler Beslutning om utleggstrekk i lenn og andre ytelser Registrering av gjeldsforhandling Virkningen av at det er äpnet gjeldsforhandling Betalingsutsettelse i fire mäneder Forbud mot ä motta eller kreve betaling Motregning Forfallsklausuler Utlegg og tvangssalg Suspensjon av misligholdsvirkninger Krav mot kausjonisten Renter Betaling av ytelser som er nodvendige for skyldneren og dennes husstand Bidragsforpliktelser Oppher av lannstrekk Bortfall av utlegg Bortfall og foreldelse av krav Skyldnerens plikter Avsetning av lenn mv Oppsigelse av leieavtaler og avtaler om fremtidige ytelser Forbud mot salg og pantsettelse av eiendeler Forbud mot ä stifte ny gjeld Heving av gjeldsforhandlingen

7 Kapittel 6 Forhandling om frivillig gjeldsordning Oversikt over saksbehandlingen Akt0rene i en gjeldsforhandling Skyldneren skal selv utarbeide et forslag Namsmannens veilednings- og bistandsoppgaver under gjeldsforhandlingen Medhjelperens oppgaver Kreditorenes stilling under gjeldsforhandling Saksbehandlingen Muntlig forhandling Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden Heving av gjeldsordningssaken Skyldnerens inntekter Hvasomregnes som skyldnerens inntekt Betydningen av skyldnerens inntektsmuligheter Betydningen av husstandsmedlemmers inntekt Betydningen av trekk som skal bestä Hvor meget skyldneren kan beholde av sin inntekt Rimelige og nedvendige utgifter til livsopphold Saerskilte livsoppholdsutgifter Skyldnerens boutgitter ved leie av bolig Skyldnerens husstand Hvem som herer til skyldnerens husstand Skyldnerens ektefelle Samboer Husstandsfellesskap Fraskilt ektefelle Skyldnerens barn Skyldnerens fosterbarn Samboers sasrkullsbarn Skyldnerens eiendeler Skyldnerens eiendeler skal selges Tidspunkt for salg Personlige eiendeler mv. som skyldneren kan beholde Klasr og personlige eiendeler Innbo, utstyr og l0s0re i hjemmet Redskaper, transportmidier og lignende hjelpemidler. Bil

8 6.3.4 Gjenstander med sasrlig personlig verdi Skyldneren lider av sykdom eller er ufer Stipend, offentlige bidrag Begrensninger av skyldnerens rett til ä beholde eiendeler Skyldnerens plikt til ä selgen boligen Vilkär for ä kreve salg av boligen Salg vil gi kreditorene best dekning Boligen overstiger skyldnerens rimelige behov Erstatningsbolig ved salg av skyldnerens bolig Verdsettelse av eiendeler som skyldneren skal beholde Fremgangsmäten ved verdsettelse Verdsettelsen Tidspunkt for verdsettelse Klage over verdsettelsen Gjennomforing av salg av eiendeler Valg av salgsmäte Hvem som forestär salget Gjennomforing og virkning av salg Fordeling av salgsutbyttet til kreditorene 263 Kapittel 7 Frivillig gjeldsordning Hva en frivillig gjeldsordning kan gä ut pä Formelle krav Lovens alternativer til gjeldsordning Fast dividendebelcp. Dynamisk gjeldsordning Medforpliktedes stilling Forslaget skal vaere realistisk Gjeldsordningsperiodens lengde Utgangspunktet for gjeldsordningsperioden Normalt fern är Hvor lang gjeldsordningsperiode som kan avtales Gjeldsordningen skal omfatte alle krav Krav som skal holdes utenfor gjeldsordningen Fordelingen til kreditorene Hoveregelen om lik fordeling Krav sikret med pant i bolig som skyldneren skal beholde Krav med pantesikkerhet i andre eiendeler enn skyldnerens bolig

9 5.4 Skatte- og avgiftskrav Bidragsforpliktelser Mindre fordringer Renter og omkostninger Kravets art Visse erstatnings- og oppreisningskrav, botestraff Gjeld som folge av bruddpä frarädingsplikten i finansavtaleloven Utenlandsk gjeld Bankgebyrer mv. som feige av gjeldsordningen Kausjonistens stilling Kausjon for skyldnerens gjeld Skyldneren er kausjonist Omstridte fordringer Namsmannens kontroll av forslaget til frivillig gjeldsordning Vedtakelse av forslag til frivillig gjeldsordning Oversendelse til kreditorene Kreditorenes vedtakelse av forslaget Grunnlag for ä nekte ä godta forslaget Frivillig gjeldsordning som en avtale Virkning av vedtatt frivillig gjeldsordning. Registrering Administrasjon av gjeldsordningen Uteglemte krav 302 Kapittel 8 Tvungen gjeldsordning Oversikt over saksbehandlingen Vilkär for ä begjaere tvungen gjeldsordning Bare skyldneren kan begjaere tvungen gjeldsordning Forhandlingsplikt om utenrettslig tvungen gjeldsordning Forhandlet om frivillig gjeldsordning Frist for ä begjaere tvungen gjeldsordning Kompetent namsmyndighet Hvem begjaeringen skal rettes mot Hva begjaeringen mä inneholde Virkningen av at det er begjaart tvungen gjeldsordning Forlenget gjeldsforhandlingsperiode Ytterligere forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden

10 8 Forberedende behandling av forslaget Namsmannens oversendelse av forslaget Tingrettens forelopige praving. Frist for endring av forslaget Tingrettens forkastelse av skyldnerens forslag Utsendelse av forslaget til kreditorene Muntlig forhandling Innkalling. Meterett og uteblivelse Den muntlige forhandlingsprosedyre Tingrettens adgang til materiell prosessledelse Skyldnerens adgang til ä endre forslaget. Uttalerett Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden Subsidiaert forslag om tvungen gjeldsordning Hva en tvungen gjeldsordning kan gä ut pä Lovens preseptoriske krav Lovens alternativer til gjeldsordning Fastsettelse av dividendebelep. Dynamisk gjeldsordning Hva skyldneren kan beholde av inntekter og eiendeler Päbudet om at skyldneren skal bli gjeldfri Fordelingen til kreditorene Hovedregelen om lik fordeling Fordringer sikret med pant i skyldnerens eiendeler Skatte- og avgiftskrav Bidragsforpliktelser Mindre krav. Renter og omkostninger. Kravets art Betestraff. Erstatnings- og oppreisningskrav Gjeld som folge avbruddpäfrarädingspliktenifinansavtaleloven Utenlandsk gjeld Bankgebyrer mv. som feige av gjeldsordningen Kausjonistens stilling Gjeldsordningsperiodens lengde Lovens hovedregel om fern är Tungtveiende grunner for ä fastsette en annen gjeldsordningsperiode. Sseregne tilfeller Gjeldsordningsperiode pä mindre enn fern är Ekstraordinaere belastninger eller oppofrelser Kausjonsansvar en vesentlig del av gjelden I lang tid oppfylt sine forpliktelser Andre tungtveiende grunner for kort gjeldsordningsperiode

11 12.4 Tungtveiende grunner for ä fastsette en lengre gjeldsordningsperiode Betydelig studiegjeld Boliggjelden er vesentlig mindre enn takstverdien Gjeldsordningenvirkersasrlig urimelig overformedforpliktede skyldnere Krav som nevnt i 4-8 bokstav g og h Andre tungtveiende grunner for en lang gjeldsordningsperiode Fastsettelse av gjeldsordningsperioden. Kjasremäl Stadfestelse av tvungen gjeldsordning Skyldnerens eget forslag Skyldneren har krav pä gjeldsordning När stadfestelse skal nektes Skyldneren er ikke varig betalingsudyktig Forhold som er til hinder for at skyldneren oppnär gjeldsordning Gjeld knyttet til egen nasringsvirksomhet. Konkurs Forslaget strider mot 5-2, jf. 4-2 til Strengere vurdering ved stadfestelse enn ved äpning av gjeldsforhandling? Päbudet om at gjeldsordningsperioden skal vaere fern är Utvidet plikt til ä nekte stadfestelse Det vil virke stetende ä stadfeste forslaget När det virker stotende ä stadfeste forslaget. Kasuistikk Saksbehandlingsfeil Mange omtvistede krav Stadfestelse av tvungen gjeldsordning Kjaeremäl. Oppsettende virkning Registrering av tvungen gjeldsordning 388 Kapittel 9 Avslutning av gjeldsforhandling og gjeldsordning Oversikt När gjeldsforhandlingen er avsluttet Forhandling om frivillig gjeldsordning Stadfestet tvungen gjeldsordning. Virkning av kjasremäl Skyldneren trekker begjaeringen om gjeldsordning

12 2.4 Mislykket gjeldsforhandling Samlivsbrudd. Oppher av husstandsfellesskap Skyldnerens ded Namsmyndigheten hever gjeldsforhandlingen Virkning av at skyldneren ikke oppnär gjeldsordning Bortfall av betalingsutsettelse. Fordeling av sikrede midier Oppher av sikring av eiendeler. Slettelse Slettelse av registrert gjeldsforhandling Bortfall av gjeldsordning Skyldneren dor under gjeldsordningsperioden Virkning av samlivsbrudd ved feiles gjeldsordning Skyldneren har oppfylt gjeldsordningen Kontroll med at gjeldsordningen er oppfylt Gjeldfnhet Bortfall og slettelse av panteheftelser Opplysning om registrert gjeldsordning 400 Kapittel 10 Endring av gjeldsordning Endring, omgjering, opphevelse og tilsidesettelse Behandlingen av endringssaker Kompetent namsmyndighet Hvem begjasringen skal rettes mot Kumulasjon Hva begjaeringen mä inneholde Forhandlingsplikt og varselplikt forkreditor? Forelopig preving Foreleggelse av endringsbegjaeringen Uttalerett Uttalefrist. Preklusjon Skriftlig behandling Rettsmete til behandling av endringsbegjaeringen Endring av gjeldsordning etter begjaering fra skyldneren Uforutsette eller saerlige omstendigheter Vesentlig reduksjon av verdien av skyldnerens bolig Krav som ikke er medtatt i gjeldsordningen Skyldnerens plikt til ä forhandle om frivillig endring

13 20 Innhold 3.5 Skyldnerens begjasring om tvungen endring Stadfestelse av skyldnerens forslag Omgjering ved vesentlig forbedring av skyldnerens ekonomiske stilling Lovens vilkär for omgjoring Omgjering ved bedring i skyldnerens okonomi. Kasuistikk Hva en omgjoring kan gä ut pä Omgj ering pä grunn av verdistigning pä skyldnerens bolig Verdistigning pä skyldnerens bolig Hva en omgjering kan gä ut pä Opphevelse av gjeldsordningen Uredelighet eller grov tilsidesettelse av plikter När gjeldsordningen kan kreves opphevet. Kasuistikk Virkning av opphevelse av gjeldsordningen Skyldneren har ingen gjeldsordning Skyldneren kan ikke seke om gjeldsordning pä ny Foreldelse og rettsvern for pantesikrede renter Tilsidesettelse av gjeldsordning Vilkär for tilsidesettelse Hva tilsidesettelse kan gä ut pä Hvilke kreditorer som kan kreve gjeldsordningen omgjort, opphevet eller tilsidesatt Skyldnerens opplysningsplikt Omstendigheter som kan gi rett til omgjoring eller tilsidesettelse Opplysninger om svekket betalingsevne Frist for ä begjasre endring, omgjering, opphevelse og tilsidesettelse Endring og omgjering Opphevelse Tilsidesettelse Opphevelse eller tilsidesettelse pä uriktig grunnlag Rettens avgjorelse Kjaeremäl 472 Kapittel 11 Overgangsregler Oversikt over lovendringene Overgangsbestemmelser Endringer i gjeldsordningsloven Endringer i foreldelsesloven og panteloven 3-21 og

14 2.3 Endringer i panteloven Ikrafttredelse Lov av 10. januar 2003 nr. 1 om endringer gjeldsordningsloven Forskrift om endringer i gjeldsordningsloven 497 Litteratur 499 Domsregister 500 Lovregister 505 Stikkord

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

Forord Kapittel 1 Oversikt over de forskjellige former for gjeldsforfølgning Kapittel 2 Oversikt over den ytre fremgangsmåte ved gjeldsforfølgning

Forord Kapittel 1 Oversikt over de forskjellige former for gjeldsforfølgning Kapittel 2 Oversikt over den ytre fremgangsmåte ved gjeldsforfølgning 7 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Oversikt over de forskjellige former for gjeldsforfølgning... 15 1.1 Enkeltforfølgning... 15 1.1.1 Forfølgning mot debitors person... 15 1.1.2 Forfølgning mot debitors

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vestnes Fjordhotell 26. april 2016 Odd Jørgen Nilssen og Hilde Halås Hasseløsæther v/ Namsmannen i Molde Tema for forelesningen Gjeldsordning Gjeldsordningsloven

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/03, 30. juni 2003 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

Offentlig gjeldsordning HEFTE 3

Offentlig gjeldsordning HEFTE 3 Offentlig gjeldsordning HEFTE 3 Vidar Sinding 2016 ISBN: 978-82-690177-2-4 Tittel: Offentlig gjeldsordning Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledende bemerkninger Kapittel 2 Hvilke hovedkrav kan sikres?

Forord Kapittel 1 Innledende bemerkninger Kapittel 2 Hvilke hovedkrav kan sikres? 7 Forord................................................ 5 Kapittel 1 Innledende bemerkninger... 17 1.1 Begrepet midlertidig sikring... 17 1.2 Ulikheter mellom arrest og midlertidig forføyning... 18 1.3

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. GJELD FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner. JURK

Detaljer

Innhold. Forord til 5. utgave...

Innhold. Forord til 5. utgave... VII Forord til 5. utgave... V Tvangsfullbyrdelsesloven av 1992... 1 I Innledning... 1 II Prosessreformen av 1915... 1 III Arbeidet med ny lov... 2 IV Det karakteristiske for loven av 1992... 3 V Oversikt

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven POLITIET POLITIDIREKTORATET Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201104560 2011/03237-4 008 15.02.2012 Høringssvar

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m

Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m V Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m..................................... 607 I Begjæring om tvangsdekning........................ 608 10-1 Innledning................................

Detaljer

Innst. O. nr. 15. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Innst. O. nr. 15. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Innst. O. nr. 15 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen

Detaljer

meldinger SKD nr. 7/08, 5. mars 2008

meldinger SKD nr. 7/08, 5. mars 2008 Skatteetaten meldinger SKD nr. 7/08, 5. mars 2008 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. GJELD FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner. JURK

Detaljer

meldinger Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

meldinger Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skatteetaten meldinger Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven SKD nr. 7/08, 5. mars 2008 Dato opprettet: 05.03.2008 Dato sist endret: 26.03.2015 Endringsoversikt

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Gjeldsproblemer Gjeldsproblemer har du om du har en høyere gjeldsbyrde enn du klarer å betale/betjene med din økonomi i dag. Vi kan skille mellom de som har forbigående

Detaljer

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget Lasse Skaug Jus i eldreomsorgen Saksbehandling av omsorgssaker Kommuneforlaget Innhold DeM Kapittel 1 Innledning 13 Kapittel 2 Rettssikkerhet 16 2.1 Rettssikkerhet som krav til forvaltningens avgjerelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK Vera Holmoy Peter Lodrup Ekteskapsloven (Iov4.julil991 nr. 47) og enkelte andre lover med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 25 Litteratur 25 Lover 28 Tidsskrifter 31 Forarbeidene

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Undersøkelse av forskjeller i namsrettspraksis mellom Bergen og Oslo 1993-1999 Gjeldsordningenes lengde

Undersøkelse av forskjeller i namsrettspraksis mellom Bergen og Oslo 1993-1999 Gjeldsordningenes lengde Undersøkelse av forskjeller i namsrettspraksis mellom Bergen og Oslo 1993-1999 Gjeldsordningenes lengde Utarbeidet av Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Møllergata 42 B 0179 OSLO Tlf: 22 20 64 10 Mai 2000 Forord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Reusch) (advokat Håkon Velde Nordstrøm til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Reusch) (advokat Håkon Velde Nordstrøm til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01338-A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian

Detaljer

FORORD... 5 KAPITTEL 1 HVA ER KONKURS. LITT TERMINOLOGI KAPITTEL 2 KONKURSRETTENS RETTSKILDER... 19

FORORD... 5 KAPITTEL 1 HVA ER KONKURS. LITT TERMINOLOGI KAPITTEL 2 KONKURSRETTENS RETTSKILDER... 19 INNHOLD FORORD.... 5 DEL 1 INNLEDNING... 13 KAPITTEL 1 HVA ER KONKURS. LITT TERMINOLOGI... 15 KAPITTEL 2 KONKURSRETTENS RETTSKILDER.... 19 DEL 2 PROSESSUELL KONKURSRETT.... 21 KAPITTEL 3 VILKÅRENE FOR

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til høringsbrev av 18.07.08 vedrørende forslag til endringer i gjeldsordningsloven.

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til høringsbrev av 18.07.08 vedrørende forslag til endringer i gjeldsordningsloven. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 30.10.08 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN Deres referanse: 200803042 - /PGUFJS Juridisk rådgivning for kvinner,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Støtendevurderingen etter gjeldsordningsloven 1-4 annet ledd

Støtendevurderingen etter gjeldsordningsloven 1-4 annet ledd Støtendevurderingen etter gjeldsordningsloven 1-4 annet ledd Kandidatnummer: 690 Leveringsfrist: 25.04.2012 Antall ord: 15 669 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Problemstilling og tema...1 1.2 Historikk...1

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato / november 2008

Deres referanse Vår referanse Dato / november 2008 POLITIET Det Kongelige Barne- og likestillingsdepartementet ----- Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803042 2008/02246-3 008 4. november 2008 Høring - forslag til endring

Detaljer

Vilkåret om betalingsudyktighet etter gjeldsordningsloven 1-3 første ledd

Vilkåret om betalingsudyktighet etter gjeldsordningsloven 1-3 første ledd Vilkåret om betalingsudyktighet etter gjeldsordningsloven 1-3 første ledd Kandidatnummer: 743 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 17 979 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth. Gjeldsforhandling og konkurs

Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth. Gjeldsforhandling og konkurs Petter Hartz-Hanssenjorn Lyngstad, RuneTystad og KjellWoldseth Gjeldsforhandling og konkurs Innhold Forord 13 Forkortelser 15 KONKURSLOVGIVNINGEN 1 Innledning 17 2 Privat gjeldsforhandling 2.1 Formai og

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

LIGNINGSLOVEN MED KOMMENTARER

LIGNINGSLOVEN MED KOMMENTARER Einar Harboe Ole Kalgaard Truls Leikvang LIGNINGSLOVEN MED KOMMENTARER Lov om ligningsforvaltning avl3.junil980nr. 24 (Lovens navn endret ved lov av 23. desember 1983 nr. 82) 5. utgave TANOASCHEHOUG Innhold

Detaljer

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK utleggstrekk vibeke løvold utleggstrekk Gyldendal Norsk Forlag AS 2008 1. utgave, 1. opplag 2008 ISBN 978-82-05-47399-7 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Alle henvendelser

Detaljer

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Utkast til Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet [DATO] med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Gjeldsrådgivning - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Klassifisering økonomiproblemer Forebygging / Betalingsvansker Normalt bare tiltak på skyldnersiden Får ikke endene til å møtes Midlertidig

Detaljer

Likebehandling av fordringshavere ved tvangsakkord og tvungen gjeldsordning

Likebehandling av fordringshavere ved tvangsakkord og tvungen gjeldsordning Likebehandling av fordringshavere ved tvangsakkord og tvungen gjeldsordning Kandidatnummer: 641 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord:17703 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Avgrensning... 1 1.2

Detaljer

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er

Detaljer

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Pant, kausjon og solidaransvar

Pant, kausjon og solidaransvar Videregående kurs i økonomisk rådgivning Pant, kausjon og solidaransvar Økonomisk rådgiver Hallvard Øren Hvorfor behandle særskilt pantekrav og kausjonskrav? Kjennskap til reglene en fordel når man skal

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen

KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen Vedrørende endringer i gjeldsordningsloven mv. Høringsfrist: 5. mars 1 Innledende om Juss-Buss Juss-Buss er en studentdrevet rettshjelpsorganisasjon

Detaljer

Innf0ring i straffeprosess

Innf0ring i straffeprosess Steinar Fredriksen Innf0ring i straffeprosess GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Kapittel 1 Innledning 17 1.1 Hva er straffeprosess? 17 1.2 Hvem gjelder reglene i straffeprosessen for? 17 1.3 Hvilke hensyn skal

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Gjeldsordninger med solidarforpliktelser sikret med pant i bolig

Gjeldsordninger med solidarforpliktelser sikret med pant i bolig Gjeldsordninger med solidarforpliktelser sikret med pant i bolig Gjeldsordningsloven 4-8 første ledd bokstav a i solidarskyldforhold Kandidatnummer: 226 Leveringsfrist: 15. januar 2017 Antall ord: 34 028

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

HEFTE 5. Forsinkelsesrente

HEFTE 5. Forsinkelsesrente HEFTE 5 Forsinkelsesrente Vidar Sinding 2017 ISBN: 978-82-690177-3-1 Tittel: Forsinkelsesrente Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning.

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning. il STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 0055680301130001000561 BERAMMELSE Forretningen avholdes ved den 10.12.2012 kl. 08:00 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

DEL I INNLEDENDE DEL Kapittel 1 Innledning Tema og avgrensninger Videre fremstilling... 22

DEL I INNLEDENDE DEL Kapittel 1 Innledning Tema og avgrensninger Videre fremstilling... 22 7 Forord....................................................... 5 DEL I INNLEDENDE DEL... 19 Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Tema og avgrensninger... 21 1.2 Videre fremstilling... 22 Kapittel 2 Oversikt

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Høringsnotat Utkast til Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 1. Innledning og bakgrunn Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trådte, med unntak av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Vidar Sinding 2017 ISBN: 978-82-690177-4-8 Tittel: Skatte- og avgiftskrav Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Kapittel 4 Registrering i Foretaksregisteret... 27

Kapittel 4 Registrering i Foretaksregisteret... 27 Innhold Innhold 7 Forord til 7. utgave................................. 5 Del I Innledning................................. 15 Kapittel 1 Emneavgrensning......................... 17 Kapittel 2 Rettsstoffet...............................

Detaljer

2. Har De tidligere fått en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven? Ja Nei. Underskrift

2. Har De tidligere fått en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven? Ja Nei. Underskrift Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsforhandling Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Søknaden fremsettes for namsmannen

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Oppsigelse av banklån HEFTE 6

Oppsigelse av banklån HEFTE 6 Oppsigelse av banklån HEFTE 6 Vidar Sinding 2017 ISBN 978-82-690177-5-5 Tittel: Oppsigelse av banklån Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 6. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke Universitetsforlaget Innhold DEL I. INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning 17 Kapittel 2 Rettsstoffet

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

Innst. 144 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 155 L (2012 2013)

Innst. 144 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 155 L (2012 2013) Innst. 144 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 155 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven

Detaljer

Kommunale retningslinjer for startlån og tilskudd

Kommunale retningslinjer for startlån og tilskudd Kommunale retningslinjer for startlån og tilskudd Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken sist endret 1. januar 2016 (FOR-2015-12-21-1851) og forskrift om tilskudd til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven. med kommentarer. 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes

Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven. med kommentarer. 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven med kommentarer 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes Med bidmgfra Jan Ussing Andersen Helena Rosen Andersson Frank

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer