SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER"

Transkript

1 Innhold FORORD INNLEDNING Innledning Generell rettslig plassering av overdragelse av egne aksjer Rettsdogmatiske og rettspolitiske utgangspunkter Ulike rettslige løsninger Fremstillingen videre INTERNASJONALE FORPLIKTELSER EØS-avtalens regulering av adgangen til å erverve egne eller morselskapets aksjer Forslag til nye EU-regler FORBUDET MOT Å ERVERVE EGNE AKSJER TIL EIE ELLER PANT Innledning Aksjer ervervet til eie eller pant Innledning Innledning Forskjellen mellom et forbud mot å eie og å erverve Forholdet mellom forbudet mot å tegne eller betale andel av aksjeinnskudd og forbudet mot å erverve fullt innbetalte aksjer Når har et selskap ervervet egne aksjer? Innledning Er «midlertidige» erverv forbudt?

2 SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Selskapets plikt til å finne en erverver Aksjer ervervet til likvidasjon Selskapets erverv av andre begrensede rettigheter enn pant Rammes indirekte erverv av forbudet? Er prinsippet for indirekte erverv også gjeldende når målselskapet skal fusjoneres med kjøper eller undergå tilsvarende endringer? Kan endringer i selskapet medføre at det anses skjedd et erverv? Det økonomiske ervervsbegrepet Utvidelse av det finansielle ervervsbegrepet Forbudets pantebegrep Innledning Foreligger det unntak fra det formelle pantebegrepet? Pant ervervet for selskapets regning Rammes pant i egne aksjer for eldre gjeld? Avtalepant Frempantsettelse av pant i egne aksjer Kan pant i egne aksjer anses som betryggende sikkerhet? Egne aksjer og lov om finansiell sikkerhet Omfatter forbudet erverv av annet enn aksjer? Innledning Terminkontrakter og avtaler hvor selskapet er den pliktige etter opsjonsavtalen Aksjeopsjoner Forskjellen mellom opsjoner til utstedte aksjer og tegningsrettigheter Er erverv av opsjoner til egne aksjer forbudt? Erverv av pant i terminkontrakter og aksjeopsjoner Erverv av opsjoner bare for fri egenkapital? En praktisk tilnærming til at opsjonserverv ikke er forbudt

3 INNHOLD 3.4 Hva er «egne» og «morselskapets» aksjer? Innledning Det er uten betydning om selskapet erverver aksjer selv eller gjennom datterselskapet Aksjelovenes konserndefinisjon Erverv av aksjer i selskap som er deltaker med gjeldsansvar Foreninger og samvirkelag Forbudets geografiske virkeområde Erververen er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap Innledning Datterselskaper i kjeder og gjensidige eierskap Erververen er en stiftelse ERVERV AV INNTIL EN TIENDEDEL AV EGEN AKSJEKAPITAL Innledning Hva kan selskapet erverve? Hvordan kan selskapet erverve egne aksjer? Begrensninger i ervervsadgangen etter unntaket Hvor mange aksjer gir unntaket adgang til å erverve? Innledning Hva beregnes tiendedelen av? Hvilke aksjer skal regnes med i tiendedelen? Hvilken verdi har aksjene? Verdien av panterett i aksjer Flere aksjeklasser Datterselskapers adgang til å erverve aksjer i morselskapet Er begrensningen knyttet til hvor mange aksjer selskapet samlet kan erverve eller eie? Kravet om en minste utestående aksjekapital Kravet om at aksjene bare kan erverves av fri egenkapital Innledning Begrepet «fri egenkapital»

4 SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Hva ligger i den senest fastsatte balansen? Aksjenes verdi Verdien av panteretter i egne aksjer Hvilke aksjer regnes med? Særlige spørsmål ved salg av egne aksjer Datterselskapets identifikasjon med morselskapets frie egenkapital Kravet om at ervervet er forsvarlig etter selskapets økonomiske stilling Innledning Vurderingen etter selskapets stilling Hva er utgangspunktet for vurderingen? Hvilke tap medfører at erverv av egne aksjer er forbudt? Selskapets behov for likviditet Konsernvurderingen Beslutningen om å erverve egne aksjer Innledning Fullmakten Vedtakskravet Den tidsbegrensede fullmakten De innholdsmessige kravene Krav til generalforsamlingsinnkallingen Prosessuelle krav til generalforsamlingens beslutningsmåte ved fullmaktstildeling Generalforsamlingsprotokoller Krav til revisjon av regnskap eller at fullmakten ikke skal overstige fri egenkapital? Fullmakten kan ikke inntas i vedtektene Generalforsamlingens adgang til å stille vilkår for erverv Registreringskravet Styrets bruk av fullmakten Styrets skjønn Styrets delegasjonsrett Kan fullmakten brukes flere ganger? Likhetsgrunnsetningen

5 INNHOLD Likhetsprinsippet i børsnoterte allmennaksjeselskaper Bør styret gjennom en styreinstruks eller på annen måte regulere omsetningen av egne aksjer? DE TIDSBEGRENSEDE UNNTAKENE FRA HOVEDREGELEN Innledning Innledning Hvilke unntak kan foreligge i norsk rett? Unntakenes generelle virkeområde Totalforbudet mot egentegning Omfatter unntakene erverv av avtalepant? Omfatter unntakene erverv av terminkontrakter? Gaveerverv Erverv ved virksomhetsovertakelse Innledning Erverv av egne aksjer ved fusjon Erverv av egne aksjer ved fisjon Innledning Er unntaket i strid med aksjelovene 9-1? Er unntaket i strid med det andre selskapsrettsdirektivet? Erverv av egne aksjer ved andre universalsuksesjoner Indirekte erverv av egne aksjer Tidligere ervervede egne aksjer med avhendelsesplikt Unntaket for erverv til innløsning Innledning Unntaket for erverv etter aksjelovene annet ledd Erverv ved krav om innløsning fra aksjeeier eller krav om utløsning fra aksjeselskapet Innløsning av små aksjeposter i allmennaksjeselskaper Erverv ved tvangsinndrivelse

6 SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER 5.7 Avhendelsesplikt med sanksjoner Hovedregelen Brudd på avhendelsesplikten Datterselskapers avhendelsesplikt KORT OM NOEN ØVRIGE KRAV VED AVTALE OM ERVERV AV AKSJER OG SELSKAPETS RÅDERETT OVER EGNE AKSJER Krav ved avtaleinngåelse Eierskap og rådighet over selskapets egne aksjer Regnskapsmessig behandling av egne aksjer Børs- og verdipapirrettslige regler ved kjøp av egne aksjer Innledning Innsidehandel Markedsmanipulasjon Generelt Tilbakekjøpsprogrammer Flaggeplikt Meldeplikt Rettsvern for erverv av eller pant i egne aksjer VIRKNINGENE FOR SELSKAPET AV EN OVERTREDELSE AV FORBUDET Innledning Medfører en overtredelse av forbudet mot erverv av fullt innbetalte aksjer at ervervet blir ugyldig? Hovedregelen Godtrovurderingen Utgangspunkter for vurderingen Selskapets rett og legitimasjon til å erverve aksjer Selskapets rett til å erverve flere aksjer Kjennskap til konsernforhold mellom selskapene Erverv for selskapets regning Virkningene av at ervervet ikke er ugyldig Virkningene av at ugyldighet ved overtredelse av forbudet mot pant i egne aksjer ikke inntrer

7 INNHOLD 7.3 Ugyldighet ved overtredelse av forbudet mot tegning av egne aksjer Ugyldighet ved overtredelse av forbudet mot erverv for selskapets regning Har selskapet tilbakeholdsrett? ERSTATNINGSANSVAR FOR SELSKAPETS TILLITSMENN Innledning Ulovlig erverv av egne aksjer ved tegning Ulovlig erverv av fullt innbetalte aksjer Ved en ulovlig tegning hvor flere fysiske personer er ansvarlige, hvordan blir eierfordeling og ansvarsfordeling? Kan selskapet gjøre et ulovlig erverv lovlig ved å øke aksjekapitalen? SALG AV EGNE AKSJER Innledning Forskjellen mellom å selge egne aksjer og å utstede nye aksjer Salgsmåten for aksjer og vederlag Likhetsprinsippet ved salg av egne aksjer Fortrinnsrett for aksjeeiere til aksjer Prospektplikt Informasjonsplikt Kan selskapet bare motta kontant oppgjør, eller kan selskapet yte kreditt ved salget? HISTORIKK OG FREMTIDIGE UTVIKLINGS- SCENARIOER Historisk bakgrunn Mulige utviklingsscenarioer Domsregister Forkortelser Norske forarbeider Juridisk litteratur Stikkordregister

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 En rettslig analyse av flaggeplikten for «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 av Christoffer Nordby Sortland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer