30. Straffebestemmelser Ikrafttredelse... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7"

Transkript

1 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner Registrering i Verdipapirsentralen Overdragelse Utstedelse av egenkapitalbevis Fullmakt til styret Overkursfond og kompensasjonsfond Forhøyelse av kapitalen Fondsemisjon Lån med rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis...4. Frittstående tegningsretter Nedsettelse av egenbeviskapitalen Erverv av egne egenkapitalbevis /lån m.m Resultatfordeling og utbytte... 5 Kap. 2. Begrensninger i adgangen til å eie egenkapitalbevis Begrensning i eierandeler... 6 Kap. 3. Representasjonsrett og stemmerett Representasjonsrett Stemmerett Kap. 5. Avsetning til utjevningsfond. Prioritetsforhold mv Avsetning til utjevningsfond Avvikling Prioritetsrekkefølge Utfyllende regler Kap. 6. Sanksjoner, ikrafttreden Straffebestemmelser Ikrafttredelse... 7 ADEB_n268064_v _Ren_ versjon _av_forskrift _om_egenkapitalbevis.doc

2 Forskrift om egenkapitalbevis for gjensidige forsikringsselskaper. Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis. Anvendelsesområde og definisjoner Forskriften gjelder egenkapitalbevis i gjensidig forsikringsselskap når annet ikke følger av bestemmelsene i forskriften. Selskap som har utstedt egenkapitalbevis, skal på grunnlag av fordelingen av egenkapitalen i selskapet, utdele en forholdsmessig like stor del av overskuddet til eierne av egenkapitalbevisene og forsikringstakerne når ikke annet er bestemt i forskriften her. Med egenbeviskapital menes pålydende egenbeviskapital, overkursfond, utjevningsfond og eventuell annen egenkapital som er tilordnet eierne av egenkapitalbevis. Med eierbrøk menes forholdet mellom egenbeviskapital og selskapets samlede egenkapital. 2. Registrering i Verdi papirsentralen Når selskapet første gang utsteder egenkapitalbevis, skal den uten opphold sørge for at det i Verdipapirsentralen opprettes et register over eierne av bevisene. Registeret skal være tilgjengelig for enhver. Bestemmelsene i allmennaksjeloven 4- til og med 4-0 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. 3. Overdragelse Et egenkapitalbevis kan fritt overdras om ikke annet følger av lov, forskrifter, selskapets vedtekter eller avtale. Allmennaksjeloven 4-2 til og med 4-4 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. I vedtektene kan retten til fritt å overdra og erverve egenkapitalbevis bare innskrenkes ved bestemmelser som nevnt i allmennaksjeloven 4-5 (2). Allmennaksjeloven 4-5 (3) og (4) gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. 4. Utstedelse av egenkapitalbevis Utstedelse av egenkapitalbevis besluttes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Allmennaksjeloven 0- til og med 0-3 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Innbetaling på egenkapitalbevis kan ikke ytes i annet enn penger. Denne regelen gjelder ikke ADEB_n268064_v I _Ren_versj on_av_forskrift_om_e,enkapi talbevis.doc

3 vederlag for helt eller delvis erverv av et forsikringsselskap, en annen finansinstitusjon eller et foretak som kan inngå i finanskonsern. Beslutning som nevnt i første ledd kan ikke iverksettes før den er godkjent av Kredittilsynet. S. Fullmakt til styret Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å utstede egenkapitalbevis. Fullmakten skal inneholde kapitalens størrelse, eventuelt det beløp kapitalen kan forhøyes med og hvor lang tid fullmakten skal gjelde for, begrenset oppad til to år. Allmennaksjeloven 0-4 (2) og (3) til og med 0-9 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Styrets beslutning om utstedelse av egenkapitalbevis kan ikke iverksettes før den er godkjent av Kredittilsynet. 6. Overkursfond og kompensasjonsfond Overkurs ved tegning av egenkapitalbevis etter fradrag for omkostninger i forbindelse med tegningen, skal fordeles mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet. Av overkursen skal overkursfondet tilføres: a) det beløp som fremkommer ved å multiplisere bokført verdi av den samlede eksisterende kapital tilordnet eierne av egenkapitalbevis fratrukket pålydende egenbeviskapital med forholdet mellom forhøyelsen av pålydende egenbeviskapital og pålydende egenbeviskapital, samt b) det beløp som utgjør den del av overkursen som ikke er disponert etter bokstav a) multiplisert med eierbrøken etter at både telleren og nevneren i denne brøken er justert for summen av forhøyelsen av pålydende egenbeviskapital og beløpet som fremkommer etter bokstav a). D Den andelen av overkursen som ikke tilføres overkursfondet, skal tilføres kompensasjonsfondet. Overkursfondet og kompensasjonsfondet kan bare brukes til: a) dekning av utgifter ved forhøyelse av bokført egenbeviskapital; b) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. denne forskrift 28; c) aksjekapital ved omdanning av selskapet; d) utbetaling etter 2 første ledd bokstav b; e) utbetaling til henholdsvis eierne av egenkapitalbevis og forsikringstakerne ved avvikling og oppløsning. Overkursfondet kan også brukes til fondsemisjon, hvis ikke selskapet har udekket underskudd. 7. Forhøyelse av kapitalen Ved forhøyelse av egenbeviskapitalen har eierne av egenkapitalbevis fortrinnsrett til de nye egenkapitalbevisene i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i selskapet. ADEB _n _ v I _Ren _versjon_av_forskrift _om_egenkapitalbevis.doc

4 E Allmennaksjeloven kap. 0 romertall I gjelder tilsvarende ved forhøyelse av egenbeviskapitalen så langt bestemmelsene passer. 8. Fondsemisjon Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at egenbeviskapitalens pålydende skal forhøyes ved overføring av midler som kan utdeles som utbytte eller ved overføring fra overkursfondet. Vedtak som nevnt skal godkjennes av Kredittilsynet. D Allmennaksjeloven 0-20 tredje ledd om generalforsamlingens beslutning ved fondsemisjon, samt 0-2 til og med 0-23 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. 9. Lån med rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis Selskapet kan ved avtale om lån gi fordringshaveren rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning. Vedtak om slikt låneopptak skal godkjennes av Kredittilsynet. Allmennaksjeloven -2 til og med -9 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Slike lån eller fullmakt til slike låneopptak vedtas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.. Frittstående tegningsretter Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at det skal utstedes tegningsretter som gir rettighetshaveren rett til senere å kreve utstedt ett eller flere nye egenkapitalbevis i selskapet. Ved bruk av retten til å kreve utstedt egenkapitalbevis etter en slik beslutning, kan egenbeviskapitalen forhøyes uten ytterligere beslutning av øverste myndighet i selskapet. Allmennaksjeloven -2 og -3 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Vedtak som nevnt skal godkjennes av Kredittilsynet. 2. Nedsettelse av egenbeviskapitalen Beslutning om å nedsette egenbeviskapitalen treffes av generalforsamlingen. Det beløp nedsettelsen gjelder kan bare brukes til: a) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. denne forskrift 28; b) utdeling til eierne av egenkapitalbevis eller sletting av selskapets egne egenkapitalbevis etter denne forskrifts 3 annet ledd; c) avsetning til overkursfond. Vedtak om nedsettelse av egenbeviskapitalen krever godkjennelse fra Kredittilsynet. Allmennaksjeloven 2- (2) til og med 2-7 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsen passer. ADEB _n _ v I _Ren _versjon_av_forskrift _om_egenkapitalbevis.doc

5 3. Erverv av egne egenkapitalbevis/lån m.m. Allmennaksjeloven 9- om forbud mot tegning av egne aksjer gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis. Selskapet kan erverve egne egenkapitalbevis på annen måte enn ved tegning dersom den samlede pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 0 pst. av egenbeviskapitalen. Det kan bare erverves egne egenkapitalbevis dersom institusjonens ansvarlige kapital, fratrukket beholdning av egne egenkapitalbevis, tilfredsstiller finansieringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital. Allmennaksjeloven 9-2 (2) og (3), 9-3, 2. punktum til og med 9-8 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Erverv av egne egenkapitalbevis krever godkjennelse av Kredittilsynet. 4. Resultatfordeling og utbytte Allmennaksjeloven 3-3a om fond for urealiserte gevinster gjelder tilsvarende for selskapet. Årlig utbytte til eierne av egenkapitalbevis og forsikringstakerne kan bare utdeles fra årsoverskuddet i henhold til det fastsatte resultatregnskapet for regnskapsåret. Det samlede utbyttet kan ikke settes høyere enn det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter regnskapsårets avslutning, eller som må forutsettes å ville inntreffe. i t Generalforsamlingen bestemmer hvor stor andel av årsoverskuddet som samlet skal utdeles til eierne av egenkapitalbevisene og forsikringstakerne. Dette beløpet multiplisert med eierbrøken utgjør det utbyttet som skal utdeles til eierne av egenkapitalbevisene. Differansen utdeles til forsikringstakerne. Den delen av årets overskudd som ikke utdeles etter annet ledd multiplisert med eierbrøken overføres til utjevningsfondet. Resten av overskuddet overføres til selskapets opptjente egenkapital. Med overskudd menes i denne paragraf resultatet for regnskapsåret korrigert for overføringer til og fra fond for vurderingsforskjeller og etter avsetning til fond for urealiserte gevinster og overføringer fra fond for urealiserte gevinster som tidligere er resultatført. Underskudd og tap dekkes som bestemt i 28. Ved behandling av årsregnskapet for de påfølgende år kan generalforsamlingen beslutte at selv om utdeling til eierne av egenkapitalbevis foretas skal utdeling til forsikringstakerne unnlates eller reduseres for helt eller delvis å rette opp endring av eierbrøken som er oppstått ved underskuddet. Beslutning om unnlatt eller redusert utdeling til forsikringstakerne kan ikke treffes senere enn på den tredje generalforsamlingen etter den generalforsamlingen som godkjente regnskapet med underskuddet eller tapet. ADEB_n _v I _Ren_versjon _av_forslu-ift_om_eenkapitalbevis.doc

6 Kap. 2. Begrensninger i adgangen til å eie egenkapitalbevis 5. Begrensning i eierandeler Bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven 2-2, 2-3, 2-5 og 2-6 gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis så langt bestemmelsene passer. 6. Representasjonsrett Kap. 3. Representasjonsrett og stemmerett Vedtektene fastsetter representasjonsrett for eierne av egenkapitalbevis i generalforsamlingen. D Eierne av egenkapitalbevisegenkapitalbevis skal ikke til sammen kunne avgi stemmer for mer enn 25 prosent av stemmene. Dersom eierne av egenkapitalbevis representerer mer enn 25 prosent av antall stemmer som er til stede, nedsettes stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis forholdsmessig. Gjensidige forsikringsselskaper kan i vedtektene fastsette representasjonsrett for eierne av egenkapitalbevis i representantskapet. 7. Stemmerett Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven 2-6 tilsvarende. Kap. 5. Avsetning til utjevningsfond. Prioritetsforhold mv. 26. Avsetning til utjevningsfond Utjevningsfondet kan brukes til å opprettholde utbytte til egenkapitalbeviseierne. Overføringer fra fond for urealiserte gevinster kan også avsettes til utjevningsfondet. Utbetalinger fra utjevningsfondet kan bare skje når dette er forsvarlig ut fra selskapets egenkapitaldekning. 27. Avvikling Egenbeviskapitalen skal tilfalle eierne av egenkapitalbevis ved en eventuell avvikling av selskapet forutsatt at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, jf også 28. ADEB_n268064_v I _Ren_versjon_av_forskrift_om_egenkapitalbevis.doc

7 28. Prioritetsrekkefølge Ansvarlig kapital i institusjonene har følgende prioritetsrekkefølge: ) Ansvarlig lånekapital 2) Fondsobligasjoner 3) Pålydende egenbeviskapital 4) Overkursfond og kompensasjonsfond 5) Utjevningsfond og eventuell annen egenkapital tilordnet eierne av egenkapitalbevis, samt opptjent egenkapital og eventuell annen egenkapital tilordnet den kundeelde kapitalen. Opptjent egenkapital, utjevningsfondet og eventuell annen egenkapital i kapitalklasse 5 nedskrives forholdsmessig ved en eventuell underskuddssituasjon eller ved avvikling av selskapet. Er all egenkapital i kapitalklasse 5 nedskrevet, og det er behov for ytterligere nedskrivning foretas nedskrivning av overkursfondet og kompensasjonsfondet på tilsvarende måte. Er all egenkapital i kapitalklasse 4 nedskrevet, foretas nedskrivning av pålydende egenbeviskapital. Pålydende egenbeviskapital og fondsobligasjonene skal imidlertid nedskrives forholdsmessig hvis kjernekapitalen faller under 5 pst. eller kapitaldekningen faller under 8 pst. Hvis fondsobligasjoner er skrevet ned, kan de skrives opp før egenbeviskapitalen betjenes. Hvis hele egenbeviskapitalen er tapt, skrives fondsobligasjoner ned med endelig virkning. Ved nedskrivning av fondsobligasjoner, skal renteberegningsgrunnlaget for obligasjonene justeres ned tilsvarende. 29. Utfyllende regler Kredittilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi nærmere bestemmelser om fordelingen av egenkapitaleffekten i forbindelse med anvendelse av nye regnskapsregler, herunder regler om fordeling av det korrigerte årsoverskuddet i etterfølgende år i tilfeller hvor engangseffekten ikke fordeles i henhold til eierbrøken. 30. Straffebestemmelser Kap. 6. Sanksjoner, ikrafttreden Overtredelse av denne forskrift straffes etter forsikringsloven 4-, med mindre forholdet rammes av en strengere straffebestemmelse. 3. Ikrafttredelse ADEB_n268064_v I _Ren_versjon_av_forskrift_om_egenkapitalbevis.doe

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA TIL AKSJONÆRENE I Acta Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag den 12. desember

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 022970.1 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjonslån

Detaljer

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv.

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv. Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV Kapittel 1. Virkeområde mv. 1-1 Virkeområde mv. (1) (1) Loven gjelder foretak som driver virksomhet som finansforetak, samt finanskonsern og virksomheten i finanskonsern,

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)

Besl. O. nr. 64. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Besl. O. nr. 64 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) År 2005 den 12. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer