INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl Møte vil avholdes i Karenslyst àlle 9C i Oslo, 3 etg. (Interpares på ringeklokken og inngang v/ica. Følgende saker er på dagsorden: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Sak 11: Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Daglig Leder redegjør for selskapets status Styrets årsberetning Fastsettelse av årsregnskap Nedsettelse av aksjekapitalen og pålydende med endringer av vedtekter Kontantemisjon mot selskapets aksjonærer ved nytegning av aksjer, samt vedtektsendring Rettet emisjon til Energiselskapet Buskerud AS, med vedtektsendring Fullmakt til selskapets styret til å foreta aksjekapitalforhøyelse Honorarer til styret og revisor, herunder forslag på opsjoner til styret. Valg av nytt styre Billingstad, 3 juni 2003 Finn Kristensen Styrets Leder Vedlagt denne innkalling følger: 1. Årsrapport for Styrets forslag til nedsettelse av aksjekapitalen og pålydende med endringer av vedtekter 3. Styrets forslag til kontantemisjon mot selskapets aksjonærer ved nytegning av aksjer, samt vedtektsendring. 4. Styrets forslag til rettet emisjon til Energiselskapet Buskerud AS, med vedtektsendring 5. Fullmakt til selskapets styret til å foreta aksjekapitalforhøyelse 6. Forslag på opsjoner til styret og ansatte 7. Prospekt 8. Påmelding-/fullmaktsskjema 9. Tegningsblankett

2 VEDLEGG 2 UNDERLAG SAK 6: Nedsettelse av aksjekapitalen og pålydende Styret har funnet det nødvendig å styrke selskapets stilling, legge forholdene til rette for videre drift og verdiskapning ved å dekke deler av det tap selskapet i dag har regnskapsført. Selskapet står i sterk fare for å måtte nedlegges, dersom selskapets økonomi ikke styrkes. Nedsettelsen av aksjekapitalen øker mulighetene for å få inn ny kapital omgående for å sikre videre drift. Nedsettelsen skjer i sammenheng med senere emisjon mot selskapets aksjonærer og rettet emisjon til Energiselskapet Buskerud AS. Styret foreslår for selskapets ordinære generalforsamling å beslutte en nedsettelse av kapitalen med følgende innhold: Aksjekapitalen nedsettes med NOK 0,65 per aksje, altså fra NOK 1 til NOK 0,35 per aksje. Aksjekapitalen endres dermed fra NOK til NOK ,05 fordelt på aksjer. Nedsettelsen av aksjekapitalen skal kun benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jfr. asl Det kan derfor finne sted ikrafttredelse uten kreditorvarsel, jfr. asl Dette medfører at utdeling av utbytte ikke kan besluttes før det har gått tre år fra registreringen i Foretaksregisteret, med mindre aksjekapitalen igjen er blitt forhøyd med et beløp som minst svarer til nedsettingen, eller reglene i asl 12-6 er blitt fulgt. Styret foreslår på denne bakgrunn for generalforsamlingen vedtektenes 4 endret slik: Selskapets aksjekapital utgjør NOK ,05 fordelt på aksjer pålydende NOK 0,35. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. Ved beregningen av selskapets tap skal balansen for siste regnskapsår legges til grunn. Dersom årsregnskapet for 2002 vedtas på generalforsamlingen legges dette til grunn. Hvis ikke foreligger avskrift av siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utlagt på selskapets forretningslokaler.

3 VEDLEGG 3 UNDERLAG SAK 7: Kontantemisjon mot selskapets aksjonærer ved nytegning av aksjer, samt vedtektsendring Styret foreslår for selskapets ordinære generalforsamling å beslutte en kontantemisjon mot aksjonærene ved nytegning av aksjer med følgende innhold: 1. Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK fordelt på inntil aksjer. 2. Aksjenes pålydende er NOK 0, For hver aksje betales NOK 0, Aksjene kan tegnes av eksisterende aksjonærer iht. aksjonærbok. 5. Aksjene tegnes direkte i generalforsamlingsprotokollen. 6. Aksjeinnskuddet skal innbetales kontant innen 5 dager etter generalforsamlingen til selskapets egen konto i Lom & Skjåk Sparebank. Selskapet kan disponere over innskuddet før det er registrert, jf. asl annet ledd. 7. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret Antall aksjer tilsier at en aksje før emisjonen gir rett til å tegne en ny aksje i emisjonen. Overtegning er tillatt. Ved overtegning fordeles aksjer som ikke er tegnet i henhold til fortrinnsrett slik at styret og ansatte har fortrinnsrett på tilgjengelige aksjer gjennom innløsning av aksjeopsjoner (inntil aksjer) Øvrige aksjer som ikke er tegnet iht. fortrinnsrett fordeles mellom de aksjonærer som har overtegnet seg. Fordelingen av aksjer skjer da i henhold til disse aksjonærers forholdsmessige relative eierandeler, jf aksjeloven 4-2. Styrets begrunnelse for kapitalforhøyelsen er å muliggjøre fortsatt drift, samt styrking av selskapets egenkapital med hovedformål å sikre videre drift. Styret anser det som svært viktig for den videre driften at styrets medlemmer og de ansatte har et eierskap i selskapet. Styret foreslår derfor for generalforsamlingen at styrets medlemmer og ansatte i selskapet kan benytte gjeldende opsjoner til å tegne seg for aksjer i den rettede kontantemisjonen iht. de betingelsene. Med forutsetning om 80 % fulltegning fremmer styret følgende forslag for generalforsamlingen om vedtektsendring i vedtektenes 4: Selskapets aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 0,35. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. VI OPPFORDRER ALLE SOM ØNSKER Å TEGNE SEG TIL Å FAKSE OVER ELLER SENDE PR. POST VEDLAGTE TEGNINGSBREV I FORKANT AV GENERALFORSAMLINGEN. DETTE ER VIKTIG I FORHOLD TIL Å SIKRE 80 % FULLTEGNING REF. SAK 8, VEDLEGG 4.

4 VEDLEGG 4 UNDERLAG SAK 8: Rettet emisjon mot Energiselskapet Buskerud AS Styret foreslår for selskapets ordinære generalforsamling å beslutte en rettet emisjon mot Energiselskapet Buskerud AS ved nytegning av aksjer. Energiselskapet Buskerud har satt som forutsetning at kontantemisjonen mot aksjonærene iht. sak 7 blir minimum 80 % fulltegnet. Styret foreslår følgende vedtak forutsatt minimum 80 % tegning: Det gjennomføres en rettet emisjon mot Energiselskapet Buskerud AS tilsvarende 34 % av det samlede antall aksjer IT & Process AS har etter nedskriving av aksjekapitalen iht. sak 6, og etter at aksjonærene og Energiselskapet Buskerud AS har tegnet aksjer iht. sak 7 og 8, på gjeldende generalforsamling. 1. Aksjekapitalen, etter foranstående emisjon, forhøyes med inntil NOK fordelt på inntil aksjer 2. Aksjenes pålydende er NOK 0, For hver aksje betales NOK 0, Aksjene skal tegnes av Energiselskapet Buskerud AS. Eksisterende aksjonærer fraviker derved sin fortrinnsrett til de nye aksjene, jf. asl Aksjene tegnes direkte i generalforsamlingsprotokollen. 6. Aksjeinnskuddet skal innbetales kontant innen 5 dager etter generalforsamlingen til selskapets egen konto i Lom & Skjåk Sparebank Selskapet kan disponere over innskuddet før det er registrert, jf. asl annet ledd. 7. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret Styrets begrunnelse for kapitalforhøyelsen er å muliggjøre fortsatt drift og eventuell utvidelse av selskapets virksomhetsområde, samt styrking av selskapets egenkapital med hovedformål å sikre videre drift. Styrets begrunnelse for å fravike aksjonærenes fortrinnsrett er avgjørende behov for å få inn kapital til selskapet for å sikre videre drift og øke mulighetene til verdiskapning for aksjonærene. Videre antas det positivt og verdiutviklende for selskapet å få Energiselskapet Buskerud AS inn på eiersiden. Med forutsetning om 80 % fulltegning fra aksjonærene fremmer styret følgende forslag for generalforsamlingen om vedtektsendring i vedtektenes 4: Selskapets aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 0,35. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.

5 VEDLEGG 5 UNDERLAG SAK 9: Fullmakt til selskapets styret til å foreta aksjekapitalforhøyelse Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil 50 % av antall aksjer selskapet har etter den rettede emisjonen mot Energiselskapet Buskerud (inntil aksjer) pålydende NOK 0,35 til kurs som fastsettes av styret. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i år Aksjene gir rett til utbytte for det regnskapsår fullmakten benyttes. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger, herunder i forbindelse med fusjon og konvertering av gjeld til aksjer. Styret har rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 10-4 og 10-5 hvor styret finner dette formålstjenlig ut fra en kommersiell vurdering. Forhøyelse kan, innenfor disse rammer, skje med beløp som styret bestemmer ved en eller flere aksjeemisjoner. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 4 om aksjekapitalens størrelse tilsvarende, jf aksjeloven nr 2. Styret har rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 11-4 jf 10-4 og 10-5 hvor styret finner dette formålstjenlig ut fra en kommersiell vurdering. Forhøyelse kan, innenfor disse rammer, skje med beløp som styret bestemmer ved en eller flere låneopptak. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 4 om aksjekapitalens størrelse tilsvarende jf 11-7 nr 2. Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter.

6 VEDLEGG 6 UNDERLAG SAK 10: Forslag på opsjoner til styret og ansatte Med bakgrunn i at styret ikke mottar noen form for kompensasjon for det arbeidet som blir utført ble det på ordinær generalforsamling i 2002 vedtatt tildeling av totalt aksjeopsjoner fordelt på styrets medlemmer. Utøvelseskursen ble satt til NOK 2,- med utøvelsestid frem til I tillegg har et styremedlem en tilleggsopsjon på aksjer. Totalt er det utstedt aksjeopsjoner til styret og aksjeopsjoner til de ansatte. De av styrets medlemmer og ansatte som ikke måtte ønske å tegne seg i den planlagte kontantemisjonen vil få videreført dagens opsjonsavtale med opprinnelige betingelser. Tegningen forutsetter at emisjonen mot dagens aksjonærer ikke blir fulltegnet ved ordinær tegning. Tegningen vil bli prioritert foran overtegning fra dagens aksjonærer. På generalforsamlingen vil det bli lagt frem forslag om nytt styret. I den sammenheng fremmer dagens styret forslag om at det nye styret i stedet for honorar tildeles opsjoner etter følgende modell: Styrets formann aksjer Inntil 5 styremedlemmer iht. vedtekter aksjer pr. styremedlem Totalt til fordeling inntil aksjer Utøvelseskurs settes til kr. 0,35 Opsjonene kan utøves i perioden fra til Det vil bli utarbeidet rammer og bindingstid for opsjonsordningen som sikret at ordningen blir et incentiv for å alliere innehaveren og selskapets øvrige aksjonærer. Styret vil tilby de ansatte i selskapet en tilsvarende opsjonsordning.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer