DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl Til behandling foreligger forslag om 1 FORLENGELSE AV SELSKAPETS KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅN Styrets leder vil redegjøre for planer om omstrukturering av selskapets konvertible obligasjonslån ( 10 % Domstein ASA konvertibelt ansvarlig obligasjonslån 2001/2004 NOK med innløsningsrett for låntager - ISIN NO ), vedtatt av generalforsamlingen 27. desember Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter forlengelse av obligasjonslånet. Begrunnelsen er at lånet også utover den opprinnelige løpetid anses å tjene som en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet. Hvis forslaget blir vedtatt, vil styret ta initiativ til at det innkalles til obligasjonseiermøte hvor det anmodes om endring av låneavtalens løpetid i tråd med generalforsamlingens beslutning. Det vil være en forutsetning for gjennomføring av generalforsamlingens vedtak at obligasjonseiermøtet vedtar tilsvarende endringer i låneavtalen. Dersom forslag til endringer endelig skulle bli stemt ned av obligasjonseiermøtet, vil Selskapets styre ikke registrere generalforsamlingens beslutning om endring i Foretaksregisteret. Styret er av den oppfatning at det ikke er inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Styret foreslår etter dette at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om forlengelse av obligasjonslånet: Selskapets generalforsamling vedtok 27. desember 2001 følgende lånevilkår: Sak 5 Opptak av konvertibelt lån Selskapet tar opp et konvertibelt lån på minimum NOK og maksimum NOK mot at långiverne får rett til å kreve utstedt aksjer ( Lånet ). Lånet skal ytes som ansvarlig lån og således stå tilbake for selskapets øvrige kreditorer. Lånet skal tegnes av enkelte bestemte investorer etter styrets nærmere beslutning. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens 11-4 fravikes således. 1

2 Lånet tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen eller i eget tegningsdokument. Hver obligasjon i Lånet skal lyde på NOK og tegnes til pålydende (pari), slik at fordringen blir lik lånebeløpet. Renten skal være 10,0 % p.a. som betales halvårlig etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3 år etter fristen for utbetaling av Lånet, dvs 29. desember Frist for utbetaling av lån til selskapet er 29. desember 2001 eller slik senere dato som følger av låneavtalen. Betaling skal skje til selskapet. Fordringshaverne har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom 29. desember 2001 og 29. desember Krav om konvertering skal fremsettes skriftlig overfor selskapets kontofører utsteder i Verdipapirsentralen og kan fremsettes i hele konverteringsperioden. Kontofører utsteder må ha mottatt krav om konvertering senest 29. desember Det skal betales NOK 16 pr aksje. Betaling skjer ved motregning av fordringen (pålydende). Det utstedes kun hele aksjer. Dersom beløpet som kreves konvertert ikke lar seg dele på det antall hele aksjer som utstedes i forbindelse med konverteringen, tilfaller det overskytende selskapet. Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelige, og kan dermed gå over til ny eier uten at det kreves samtykke fra selskapet. Retten til å kreve aksjer utstedt kan ikke skilles fra Lånet. Lånet vil i utgangspunktet ikke søkes børsnotert, men styret vil dersom interessen er tilstrekkelig stor blant obligasjonseierne vurdere å søke om børsnotering av Lånet. Ved kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, opptak av nye konvertible lån, oppløsning, fusjon eller fisjon skal fordringshavernes/rettighetshavernes rettsstilling være som følger: Obligasjonsinnehaverne i Lånet skal ikke ha fortrinnsrett til å delta ved selskapets utstedelse av nye aksjer, konvertible lån, tegningsrettigheter eller andre finansielle instrumenter. De skal heller ikke ha aksjonærrettigheter eller andre særlige rettigheter overfor selskapet ved fusjoner, fisjoner, omdanning til aksjeselskap eller oppløsning av selskapet. Ved fusjoner skal imidlertid obligasjonseierne ha rett til å enten konvertere sine obligasjoner til aksjer i selskapet før gjennomføring av fusjonen, eller å kreve obligasjonene innfridd i sin helhet. Konverteringskursen skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes (som nærmere beskrevet i låneavtalen), ved følgende transaksjoner, forutsatt at disse finner sted i konverteringsperioden: Økning av aksjekapitalen ved en fortrinnsrettsemisjon eller fondsemisjon ved utstedelse av nye aksjer; en sammenslåing eller splitt av selskapets aksjer; utstedelse av konvertible obligasjoner, frittstående tegningsretter eller andre finansielle instrumenter dersom disse utstedes med fortrinnsrett for selskapets aksjeeiere; og utdelinger til selskapets aksjeeiere. De nye aksjer gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår da retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. Forøvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen. Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling ved konvertering av Lånet. Styret skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir 2

3 grunnlag for uten opphold blir registrert i Foretaksregisteret etter mottagelse av melding om konvertering. Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende. De nærmere betingelser skal være overensstemmende med låneavtale med Norsk Tillitsmann undertegnet av selskapet v/styrets leder, som vedlegges generalforsamlingsprotokollen. *** Generalforsamlingen beslutter følgende endringer i lånevilkårene inntatt i ovennevnte vedtak: Lånevilkårene endres slik at lånet har en løpetid frem til 29. desember 2005 og forfaller da til betaling uten påkrav, i den utstrekning det ikke er konvertert til aksjer. Videre endres fristen for konvertering til aksjer slik at långiverne kan kreve lånet konvertert til aksjer i selskapet når som helst i lånets løpetid frem til 20. desember Generalforsamlingens vedtak om lånevilkårene for det konvertible lånet av 27. desember 2001 foreslås dermed endret som følger: Vedtakets 4. avsnitt, siste punktum foreslås å lyde som følger: Lånet forfaller i sin helhet til betaling 29. desember Vedtakets 6. avsnitt foreslås å lyde som følger: Fordringshaverne har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom 9. januar 2002 og 20. desember Krav om konvertering skal fremsettes skriftlig overfor selskapets kontofører utsteder i Verdipapirsentralen og kan fremsettes i hele konverteringsperioden. Kontofører utsteder må ha mottatt krav om konvertering senest 10 bankdager før 20. desember Endringen av lånevilkårene er betinget av at obligasjonseiermøtet vedtar tilsvarende endringer i låneavtalen. Styret gis fullmakt til å inngå endret låneavtale som reflekterer nevnte endringer. For øvrig gjelder lånevilkårene fastsatt av selskapets generalforsamling 27. desember 2001 tilsvarende. 2 STYREFULLMAKT TIL OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å gi styret fullmakt til å oppta et konvertibelt lån i henhold til allmennaksjelovens Bakgrunnen for forslaget er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. Styret foreslår etter dette at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om styrefullmakt til opptak av konvertibelt lån: (i) I henhold til allmennaksjeloven 11-8 gis styret fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertibelt lån som nevnt i allmennaksjelovens (ii) Styret kan ta opp lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 10 mill. ved konvertering av lånet. (iii) Fullmakten gjelder i 2 år. 3

4 (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånet etter allmennaksjelovens 11-4, jf 10-4 og 10-5 skal kunne fravikes. (v) Denne beslutning skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf allmennaksjeloven 11-8 (5), jf *** Styret foreslår følgende dagsorden: 1 Åpning av møtet v/styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder samt minst én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Forlengelse av selskapets konvertible obligasjonslån 5 Styrefullmakt til opptak av konvertibelt lån Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes melde seg på til Anne Refvik på telefon Transport til og fra flyplassen vil bli arrangert på forespørsel. Kungshamn, 16. juni 2004 For styret i Domstein ASA Olav Hørsdal styrets leder 4

5 FULLMAKT DOMSTEIN ASA Fullmakt Domstein ASA ekstraordinær generalforsamling avholdes på hovedkontoret i Måløy 1. juli 2004 kl Fullmakten kan benyttes av den som er bemyndiget. Fullmakten bes sendt til Domstein ASA, 6706 Måløy eller på fax, nummer Fullmakten må være mottatt innen fredag 25. juni FULLMAKT Undertegnede (navn med blokkbokstaver) som eier av: aksjer i Domstein ASA gir herved: fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA den 1. juli , den underskrift 5

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA TIL AKSJONÆRENE I Acta Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag den 12. desember

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer