Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer"

Transkript

1 Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer Innhold 1. Innledning Allmennaksjeloven 9-2 flg Generelt Særlig om opsjons- og terminavtaler Gjeldende børsrettslige regler knyttet til handel i egne aksjer Generelt om børsrettslige krav Likebehandlingsregelen i børsforskriften Informasjonspliktregelen, børsloven 4-7, jf børsforskriften 5-2 første ledd Avtaler med tilknyttede personer, børsforskriften God børsskikk, børsforskriften Tilbudsplikt Flagging Andre problemstillinger i forhold til verdipapirhandelloven Forholdet til vphl 2-6 om forbud mot kursmanipulering Forholdet til vphl 2-1 første ledd om forbud mot ulovlig innsidehandel Forholdet til vphl 2-1 annet ledd om undersøkelsesplikt Forholdet til vphl 2-3 om forbud mot handel i visse perioder Meldeplikt om utførte handler Generelt Særlig om rapportering knyttet til indeksjusteringer Urimelige forretningsmetoder Sanksjoner ved overtredelser av handelsreglene i vphl Oppsummering - forholdet til Oslo Børs Side 1 av 17

2 1. Innledning Den 1. januar 1999 trådte lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (asl) og lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 (asal) i kraft. Lovene erstattet lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976 nr. 59. Asal gjelder fra ikrafttredelsen for børsnoterte norske selskaper. Det er i henhold til asal 9-2 flg åpnet for at norske aksjeselskaper kan erverve egne aksjer i betydelig større grad enn etter 1976-loven. Orienteringen nedenfor berører en rekke av de spørsmål som oppstår i forbindelse med selskapenes handel med egne aksjer, men er ikke ment å være uttømmende. Spørsmål omkring handel i egne aksjer har også tidligere vært aktuelle, men da særlig for utenlandske selskaper. De børsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål som oppstår i denne forbindelse er i første rekke knyttet til: likebehandling gjennomsiktighet selve handelen (mulighet for misbruk av innsideopplysninger og kursmanipulasjon) Relevante børsrettslige regler er særlig knyttet til utsteders informasjonsplikt etter børsloven 4-7, jf børsforskriften 5-2 første ledd og den børsrettslige likebehandlingsregelen i børsforskriften I forhold til verdipapirhandelloven («vphl») reises det spørsmål knyttet til lovens kap 2 og 3 (forbud mot ulovlig innsidehandel 2-1, handleforbudsperioder 2-3, forbud mot urimelige forretningsmetoder 2-5, kursmanipulering 2-6 og meldeplikt 3-1). De verdipapirrettslige problemstillinger sorterer som utgangspunkt under Kredittilsynet. De har imidlertid også en børsmessig side, for eksempel gjennom meldeplikten etter vphl 3-1 hvor børsen er adressat for selskapenes meldinger knyttet til handel i egne aksjer. I tillegg kommer vphl s regler om tilbudsplikt, med børsen som kompetent myndighet. Vphl 4-17 inneholder regler som begrenser målselskapets handlefrihet i forbindelse med at det er fremsatt et pliktig tilbud. De foreslåtte endringene til børsforskriften regulerer ikke særskilt selskapenes handel i egne aksjer. Bakgrunnen var at utkastet til endret forskrift ble oversendt til departementet senhøstes 1997 på et tidspunkt hvor det var uklart om og når ny aksjelovgivning ville tre i kraft. Det ble ved vurderingen av om det skulle innføres egne regler for slik handel lagt vekt på at det var innført meldepliktregler i vphl 3-1 som langt på vei dekket det mest preserende behovet for informasjon knyttet til slike Side 2 av 17

3 transaksjoner. Oslo Børs vil imidlertid vurdere å ta initiativ overfor Finansdepartementet til endring av børsforskriften når reglene om egne aksjer har fått virke over noe tid, dersom man fra børsens side ser behov for en nærmere regulering av slik handel. Det vi også fortløpende bli vurdert om det er behov for et oppfølgende sirkulære basert på de erfaringer man gjør seg når reglene har fått virke noen tid. Det vises for øvrig til at Næringslivets Aksjemarkedsutvalg (NAU) er i ferd med å utarbeide anbefalinger knyttet til selskapenes handel med egne aksjer. NAU vil her redegjøre nærmere for de rettslige rammene for selskapenes handel med egne aksjer samt regnskapsmessige og skatterettslige regler som gjelder. NAU vil anbefale at selskapene utarbeider interne regler for handel med egne aksjer. Nedenfor vil det under punkt 2 bli gitt en kortfattet oversikt over relevante bestemmelser i allmennaksjeloven. Punkt 3 omhandler gjeldende børsrettslige regler som regulerer handel i egne aksjer. I punktene 4-6 er det gjort rede for verdipapirrettslige problemstillinger. Forhold omkring vphl i punkt 6 er avklart med Kredittilsynet. Når finansielle instrumenter omhandles nedenfor, omfattes også aksjer. 2. Allmennaksjeloven 9-2 flg 2.1 Generelt Allmennaksjeloven 9-2 åpner for at et allmennaksjeselskap kan erverve egne aksjer som tilsvarer inntil 10 % av den registrerte aksjekapitalen. Ervervet kan bare skje dersom aksjekapital med fradrag av egen beholdning ikke blir mindre enn minimumskravet på NOK 1 mill. Det er videre et krav om at selskapets frie egenkapital må overstige det vederlaget som skal ytes for aksjene, jf 9-3. I tillegg kommer kravet i asal 3-4 om at selskapet «til enhver tid» skal ha en forsvarlig kapital ut ifra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, samt at selskapet aldri kan erverve egne aksjer utover det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, jf asal 9-3. Forbudet mot tegning av egne aksjer er videreført i asal Side 3 av 17

4 Generalforsamlingen skal meddele styret fullmakt til å foreta erverv av egne aksjer. Det følger direkte av ordlyden i asal 9-4 at generalforsamlingen ikke selv kan iverksette ervervet, slik utgangspunktet er ved emisjoner. Fullmakten skal angi den høyeste pålydende verdien av aksjene som selskapet i alt kan erverve samt det minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene. Fullmakten kan meddeles for høyst 18 måneder av gangen. Generalforsamlingen skal videre angi på hvilke måter erverv og avhendelse kan skje. Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret forut for ethvert erverv, jf asal 9-4. Fullmaktsperioden antas å løpe fra fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Det er også adgangen til å erverve egne aksjer gjennom bruk av opsjons- og terminavtaler. Spørsmål omkring dette behandles nedenfor under punkt 2.2. Forslaget til generalforsamlingen om å vedta fullmakt til styret til erverv av aksjer bør gi nærmere begrunnelse om hvilke forhold som skal tillegges vekt ved ervervet. Forslaget bør si noe om betydningen ervervet vil ha for selskapets egenkapitalsituasjon, herunder om lovens krav til forsvarlig egenkapital er hensyntatt. Loven stiller ikke krav om angivelse av formålet med selskapets handel i egne aksjer. Det er imidlertid ikke noe i veien for at generalforsamlingen nærmere presiserer formålet for fullmakten og dette antas også å være hensiktsmessig for å sikre en viss styring fra generalforsamlingens side ved bruken av instituttet. Begrunnelsen bør fremgå av generalforsamlingens protokoll. Loven stiller ikke nærmere krav til hvordan minste og høyeste beløp skal angis i fullmakten. Som et alternativ til en angivelse i kroneverdi, må det for børsnoterte selskaper være akseptabelt at vederlaget for eksempel skal tilsvare børskurs - eventuelt angitt med en margin (+/- angitt i prosent). Adgangen for selskapet til å erverve aksjer i de situasjoner som er beskrevet i aksjeloven av 1976, er opprettholdt. Dette er erverv ved gave, ved overtagelse av annen bedrift ved fusjon eller på annen måte, ved innløsning i henhold til aksjeloven av annet ledd (asal (2)) eller ved tvangsinndriving til dekning av selskapets fordringer. Dersom samlet beholdning av egne aksjer, herunder aksjer ervervet ved gave, tvangsinndrivelse og de andre særlig angitte ervervsmåtene, overstiger 10 % av aksjekapitalen, skal de overskytende aksjene avhendes snarest eller senest innen to år i den grad slikt erverv ikke slettes ved nedsetting av aksjekapitalen, jf asal 9-6. Det er i asal 9-8 gitt egne regler for datterselskaps erverv av aksjer i morselskapet. Det er ikke regulert krysseie hvor selskapene ikke inngår i samme konsern. Krysseie Side 4 av 17

5 kan etter forholdene betraktes som en indirekte og uregulert form for eie av egne aksjer. Datterselskapets erverv av aksjer i morselskapet må ses i sammenheng med morselskapets aksjekapital, jf asal 9-2 (2) tredje pkt. Selskapet kan ikke stemme for egne aksjer på generalforsamlingen, jf asal 5-4 (3). Slike aksjer medregnes ikke når det skal avgjøres om et forslag har fått tilslutning for en nærmere angitt andel av aksjekapitalen (til å kreve ekstraordinær generalforsamling og granskning mv). Det gjelder en særskilt ugyldighetsregel knyttet til ulovlig handel med egne aksjer, jf asal 9-7 (1). For oversiktens skyld nevnes at allmennaksjeloven har flere regler, som dels er overlappende med børsforskriftens regler, som på generelt plan gir føringer for selskapenes handel i egne aksjer. Det vises til asal 5-21 og 6-28 som er en videreføring av aksjeloven av og Bestemmelsene er et utslag av et aksjerettslig likebehandlingsprinsipp som har sitt børsrettslige motstykke i børsforskriften Særlig om opsjons- og terminavtaler Rettspraksis gir støtte for at andre finansielle instrumenter hvor selskapet har kursriskoen, må stå i samme stilling som aksjer (Rt 1970 s. 329). Oslo Børs legger derfor til grunn at aksjeopsjoner, aksjeterminavtaler osv kan være å likestille med aksjer. Dette har betydning for de begrensninger som gjelder for erverv av egne aksjer, særlig for grensen på 10 % av aksjekapitalen. 3. Gjeldende børsrettslige regler knyttet til handel i egne aksjer 3.1 Generelt om børsrettslige krav Som nevnt har gjeldende børsforskrift ikke regler som spesielt regulerer selskapenes handel i egne aksjer. Forskriften har imidlertid alminnelige regler som gir føringer for slik handel. Det dreier seg først og fremst om likebehandlingsregelen i 23-8 og den alminnelige informasjonsplikten som følger av børsloven 4-7, jf børsforskriften 5-2 første ledd, som sikrer gjennomsiktighet. Standarden om god børskikk i 22-1 kan trolig også komme til anvendelse. Det nevnes at børsen gjennom børsloven 4-8 kan kreve opplysninger fra utstedere, børsmedlemmer og deres ansatte som er nødvendige for børsens tilsyns- og Side 5 av 17

6 kontrollvirksomhet, herunder også forhold knyttet til selskapenes handel med egne aksjer. Gjennom innkalling til generalforsamlingen, som i henhold til børsforskriften 4-1 skal sendes børsen, vil børsen få kjennskap til forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer. Selve beslutningen vil fremgå av protokollen fra generalforsamlingen som selskapet skal sende børsen, jf børsforskriften 4-4. Disse opplysningene offentliggjøres gjennom børsens handelssystem. Meldepliktbestemmelsen i vphl 3-1 med krav til meldingens innhold etter 3-3 første ledd vil sikre markedet informasjon om allerede foretatte handler. Selskapets informasjonsplikt vil som regel være oppfylt ved at det gis slik melding. Meldeplikten behandles nærmere nedenfor under punkt 6.5. Også enkelte av bestemmelsene i asal kap 9 sikrer en viss grad av gjennomsiktighet. Det vises da som nevnt til asal 9-4 (4), som pålegger selskapene å melde generalforsamlingens beslutning om fullmakt til å erverve egne aksjer til Foretaksregisteret før erverv kan foretas. Meldingen vil være offentlig tilgjengelig i Foretaksregisteret. Kort oppsummert, ovennevnte krav til offentliggjøring av informasjon sikrer at markedet har adgang til opplysninger om at selskapet har anledning til å handle i egne aksjer (kan også hentes fra Foretaksregisteret), hvilke rammer generalforsamlingen har fastsatt for slik handel (kan også hentes fra Foretaksregisteret) samt foretatte handler. 3.2 Likebehandlingsregelen i børsforskriften 23-8 Børsforskriften 23-8 har slik ordlyd: «23-8. Likebehandling Foretak som har utstedt børsnoterte verdipapirer skal likebehandle innehaverne av dets verdipapirer. Foretaket må ikke utsette innehaverne av disse verdipapirer for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra foretakets eller verdipapireiernes felles interesse Side 6 av 17

7 I forbindelse med omsetning eller utstedelse av verdipapirer i foretaket eller rettigheter til slike, må ikke selskapets styrende organer, tillitsvalgte eller ledende ansatte treffe tiltak som er egnet til å gi dem selv, visse verdipapireiere eller tredjemenn en urimelig fordel på andre verdipapireieres eller foretakets bekostning. Det samme gjelder ved omsetning eller utstedelse av verdipapirer eller rettigheter til slike i foretak innen samme konsern.» Likebehandlingsregelen i 23-8 vil gi føringer for selskapenes transaksjoner med egne aksjer. Dette vil gjelde både ved kjøp av aksjer i forhold til hvem som kan gis et tilbud om å selge aksjer og i forhold til likhet når det gjelder vederlag og oppgjør. Regelen vil på tilsvarende måte også gjelde i forbindelse med et eventuelt etterfølgende nedsalg. Oslo Børs antar at markedets krav til gjennomsiktighet og likebehandling som utgangspunkt best sikres ved at selskapets transaksjoner i egne aksjer foretas over børs. For selskaper som er sekundærnotert ved Oslo Børs, kan det vanskelig innføres et krav om at transaksjonene må gå over Oslo Børs dersom primærbørsen har andre regler som er i konflikt med et slikt krav. Det må vurderes konkret hvorvidt det også i andre tilfeller er saklig grunn til å fravike utgangspunktet om handel i egne aksjer skal skje over børs. For eksempel passer et slikt utgangspunkt dårlig for bruk av selskapets beholdning av egne aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp mv. Utgangspunktet passer heller ikke for selskapenes handel av mindre poster relatert til aksjeordninger for ansatte. Det understrekes at handel over børs eller til børskurs ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig dersom det er begrenset eller ingen likviditet i selskapets aksjer. Handel over børs eller til børskurs sikrer normalt at handelen ikke bryter med kravet til likebehandling og kan virke preventivt i forhold til ulovlig innsidehandel og kursmanipulering. Avvik fra børskursen bør ha en saklig begrunnelse. Med henvisning til Ot.prp. nr. 23 ( ), s. 102 antar Oslo Børs at det ikke i alminnelighet kreves at selskapet, ved erverv av egne aksjer skal gi tilbud til samtlige av sine aksjonærer. Det kan på samme måte heller ikke stilles opp noen generell regel om at eksisterende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved selskapets kjøp av egne aksjer Side 7 av 17

8 3.3 Informasjonspliktregelen, børsloven 4-7, jf børsforskriften 5-2 første ledd Oslo Børs legger som utgangspunkt til grunn at selskapet ved å gi melding i henhold til vphl 3-1 om at det har handlet med egne aksjer, har oppfylt sin plikt til å informere markedet. I den grad opplysninger om handelen er kurssensitiv etter børsforskriften 5-2, må en melding om handelen være avgitt «umiddelbart». (Man kan i slike tilfeller ikke basere seg på den alternative fristen i vphl 3-1 om melding før åpning neste dag.) Selskapenes beslutning om erverv av egne aksjer vil kunne omfattes av informasjonsplikten etter børsloven 4-7, jf børsforskriften 5-2 første ledd i den grad selskapenes handel med egne aksjer er en kvalifisert kurssensitiv opplysning. Det må derfor på vanlig måte konkret vurderes om forholdet omfattes av informasjonsplikten. Vurderingen kan etter omstendighetene være forskjellig fra selskap til selskap. Den omstendighet at generalforsamlingen gir slik fullmakt, vil markedet være kjent med gjennom innkallingen til generalforsamlingen, jf børsforskriften 4-4 og gjennom resultatet i form av beslutninger truffet på generalforsamlingen, jf børsforskriften 4-4. Det er vanskelig å gi konkrete eksempler på når det foreligger informasjonsplikt etter børsforskriften 5-2, men informasjonsplikt etter børsforskriften 5-2 første ledd kan for eksempel oppstå dersom det erverves aksjer i et ellers illikvid marked for selskapets aksjer. Et annet eksempel er at det knyttet til selskapets økonomiske situasjon er kursrelevant når midler benyttes til å erverve aksjer. Det kan også være kursrelevant at selskapet gjennom erverv eller salg av egne aksjer kan endre de forskjellige eiergrupperingers innflytelse over selskapet ved at aksjer enten ikke kan stemmes for eller at slike aksjer kan stemmes for på ny. 3.4 Avtaler med tilknyttede personer, børsforskriften 23-3 I henhold til børsforskriften 23-3 skal børsnoterte selskaper gi melding om avtaler som inngås mellom selskapet og visse tilknyttede personer dersom slike avtaler er av vesentlig betydning. Bestemmelsen kan være relevant i forhold til selskapenes transaksjoner i egne aksjer i den grad tilknyttede personer omfattes av transaksjonene. Bestemmelsen går dog ikke særlig langt med hensyn til hvilke opplysninger som en slik melding skal inneholde Side 8 av 17

9 Bestemmelsen i asal 3-8 (1) annet strekpunkt om fritak fra generalforsamlingsbehandling ved erverv av verdipapirer til børskurs, synes ikke å være relevant i spørsmålet om erverv av egne aksjer. 3.5 God børsskikk, børsforskriften 22-1 Normen for god børsskikk kan tenkes å dekke forskjellige forhold som gjelder selskapenes transaksjoner med egne aksjer. Normen er ikke forankret i børsloven og er dermed ikke omhandlet i forarbeidene til børsloven. Det nærmere innholdet av normen er heller ikke utdypet gjennom praksis eller juridisk litteratur. Normen kan få en selvstendig betydning ved at den utfyller reglene i børsforskriften på områder som ikke er direkte regulert. Slike områder vil i dette tilfellet være adferd knyttet til handel med egne aksjer. Normen kan, som andre rettslige normer, hente sitt innhold i god etablert markedspraksis. De anbefalinger som blir gitt av for eksempel NAU omkring handel i egne aksjer, kan etter omstendighetene tillegges vekt når det nærmere innholdet av normen skal fastsettes. Brudd på normen kan sanksjoneres i henhold til børsforskriften kap Tilbudsplikt Dersom selskapet er underrettet om et pliktig tilbud mot selskapet, kan selskapets styre eller daglige leder ikke treffe vedtak om kjøp eller salg av egne aksjer, jf vphl 4-17 første ledd nr 4. Forbudet vedvarer inntil tilbudsperioden er utløpt og resultatet er klart. Forbudet gjelder ikke dersom generalforsamlingen har gitt særskilt fullmakt til å foreta slikt erverv i en situasjon hvor det er fremmet et tilbud mot selskapet. Det er etter forarbeidene til vphl uklart om en slik fullmakt kan foreligge på forhånd eller om det konkret må gis en fullmakt etter at et tilbud er fremsatt. Hensikten med å ha en slik særskilt angitt forhåndsfullmakt, må antas å være og gi styret anledning til å benytte seg av et slikt forsvarstiltak i visse situasjoner. Oslo Børs antar at en slik særskilt fullmakt kan gis og foreligge før et eventuelt tilbud mot selskapet er fremmet. Oslo Børs finner for øvrig grunn til å vise til at prinsippet i børsloven 4-9, sammenstilt med kravet til god børskikk i børsforskriften 22-1, etter omstendighetene kan komme til anvendelse på et selskap som er målselskap for et frivillig tilbud. Etter sin ordlyd forbyr børslovens 4-9 styret i et selskap i en overtagelsessituasjon å foreta en rettet emisjon til en nærmere angitt krets på bakgrunn av en generell emisjonsfullmakt Side 9 av 17

10 Et annet forhold knyttet til tilbudsplikt er i hvilken grad tilbudsplikt berøres av selskapets transaksjoner med egne aksjer. Tilbudsplikt utløses ved erverv av aksjer som representerer mer enn 40 % av stemmene i et norsk børsnotert aksjeselskap, jf vphl 4-1. Egne aksjer gir som nevnt ikke stemmerett, jf asal 5-4 slik at tilbudsplikten skal beregnes med fradrag av aksjer som eies av utstederselskapet. Dersom selskapet kjøper eller selger aksjer kan slike disposisjoner gi virkninger for aksjeeierer som kontrollerer poster nær terskelen på 40%. Forarbeidene til vphl (Ot prp nr 29 ( ) s 67) gir klare holdepunkter på at det ikke utløses tilbudsplikt på grunnlag av endret reell stemmevekt i selskapet. Det samme følger ad tolkningsvei av at ordlyden i bestemmelsen om tilbudsplikt i 4-1 utløses gjennom «erverv» på den eventuelt tilbudspliktiges hånd. Tilbudsplikt vil følgelig ikke alene utløses på grunnlag av selskapets disposisjoner med egne aksjer. 5. Flagging Flaggeplikten følger av vphl 3-2 for aksjeeier (eller nærstående) som kjøper eller selger aksjer i et børsnotert selskap eller visse rettigheter til aksjer i et børsnotert selskap og som innebærer at vedkommende aksjeeier passerer opp eller ned i forhold til de nærmere angitte terskler (1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 2/3 eller 9/10 av aksjene eller en tilsvarende andel av stemmene i selskapet). Flaggeplikten innebærer at det straks skal gis melding til børsen om en slik transaksjon. Det oppstår da på samme måte som for tilbudsplikt spørsmål om i hvilken grad aksjeeierens plikter kan berøres av selskapets disposisjoner over egne aksjer. Konklusjonen må her bli den samme som for tilbudsplikt. Flaggeplikt utløses ikke ved selskapets erverv av egne aksjer Side 10 av 17

11 6. Andre problemstillinger i forhold til verdipapirhandelloven 6.1 Forholdet til vphl 2-6 om forbud mot kursmanipulering Det følger av vphl 2-6 at «Ingen må søke uredelig å påvirke kursen på et finansielt instrument som er notert på norsk børs». Bestemmelsens annet ledd gir enkelte eksempler på hva som må regnes som uredelig påvirkning. Eksemplene knytter seg til avgivelse av uriktige eller villedende opplysninger eller inngåelse av fiktive avtaler, som har som formål å 1. få noen til å tegne, kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller rettigheter til finansielle instrumenter, eller å avstå fra dette, 2. påvirke tegningskurs, eller 3. påvirke bytteforholdet ved sammenslåing eller deling av selskaper. Hva angår personkretsen, bemerkes det at bestemmelsen kommer til anvendelse overfor enhver, herunder utstedere av aksjer (eller andre finansielle instrumenter). Adgangen for utsteder til å handle i egne aksjer innebærer en åpenbar risiko for at utsteder gjennom slik handel søker å påvirke markedskursen for aksjen. Selskapet kan for eksempel gå inn med kjøp til gunstige kurser for å påvirke kursutviklingen i nedgangstider. Selskapet kan videre foreta kjøp eller salg i markedet for å øke eller sikre likviditeten. Begge disse (og mange andre) former for handler vil kunne påvirke kursen på aksjen, og det kan reises spørsmål om slik kurspåvirkning kan være uredelig i forhold til vphl 2-6. Eksemplene som gis på uredelig kursmanipulasjon i vphl 2-6 annet ledd er ikke særlig dekkende i forhold til kurspleieproblematikken, hvor selskapets handel i egne aksjer ikke nødvendigvis innebærer avgivelse av uriktige eller villedende opplysninger eller inngåelse av noen fiktive avtaler. Spørsmål om hva som må anses som uredelig kursmanipulering i forbindelse med selskapenes erverv av egne aksjer må bl.a. avgjøres på bakgrunn av kravene til kursnotering og utsteders opplysningsplikt som følger av børsregelverket, særlig børsloven 4-7 og børsforskriften 5-2 om opplysningsplikt. Det er også relevant å se hen til børsloven 4-5 om bl.a. god meglerskikk og børsforskriften 13-2 femte ledd om at børsmedlemmer og børsrepresentanter ikke må medvirke til offentliggjøring av offisielle kurser som ikke gir uttrykk for den aktuelle markedsverdi for de finansielle instrumentene Side 11 av 17

12 I en slik sammenheng bør selskapene generelt være tilbakeholdne med erverv av egne aksjer samtidig som selskapet selger aksjer som tidligere er ervervet eller gjennomfører en emisjon som retter seg til en videre krets. Dette vil forhindre at utsteder foretar såkalte «matched orders», som gir et falskt bilde av aksjens likviditet og prisdannelse. I forbindelse med kursstabilisering ved emisjoner har det vært reist spørsmål også i forhold til børsloven 4-5 som angir at kursen på et verdipapir skal gi uttrykk for den aktuelle markedsverdi. Poenget for børsen er at slike ordninger praktiseres på en tilfredsstillende måte mht forhåndsvarsel, «arms length», omfang og periode og at slike ordningers formål er å tilrettelegge for en langsiktig markedsutvikling, som ikke skal hemmes av en «overaktiv» gruppe av aksjetegnere. En ordning som kun skal bidra til et slikt formål med en naturlig overgang mellom en emisjonskurs i førstehåndsmarkedet og en langsiktig markedskurs i annenhåndsmarkedet, kan etter omstendighetene vanskelig sies å være i strid med børsloven 4-5. Oslo Børs har til hensikt å utgi et eget sirkulære om kursstabilisering som vil utdype denne problemstillingen. Kort oppsummert understreker Oslo Børs betydningen av at handel med egne aksjer skjer i størst mulig åpenhet, slik at mistanke om kursmanipulering og ulovlig innsidehandel unngås. Handel med egne aksjer bør ha en saklig begrunnelse og være i selskapets interesse. Formålet for instituttet har vært å åpne for en mer effektiv utnyttelse av kapitalen. På bakgrunn av at grensene for ulovlig kursmanipulasjon er vanskelige å trekke, anbefales det at selskapene utviser betydelig forsiktighet med å drive kurspleie gjennom erverv av egne aksjer. Det skal imidlertid bemerkes at faren for at selskapet skal kunne manipulere aksjekursen på en ulovlig måte dempes gjennom selskapets meldeplikt om enhver transaksjon i egne aksjer, jf vphl Forholdet til vphl 2-1 første ledd om forbud mot ulovlig innsidehandel Forbudet mot ulovlig innsidehandel i vphl 2-1 første ledd retter seg mot misbruk av opplysninger som er presise, fortrolige, om utsteder eller de finansielle instrumentene og egnet til å påvirke kursen vesentlig Side 12 av 17

13 i forbindelse med tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs. Med hensyn til personkretsen fremgår det av bestemmelsen at forbudet retter seg mot enhver. Såfremt utsteders aksjer er eller søkes notert på norsk børs, vil selskapets handel i egne aksjer kunne rammes av bestemmelsen. Videre antas forbudet å gjelde for den som handler i fremmed navn og for fremmed regning, som for eksempel en ansatt som foretar en handel på vegne av selskapet hvor han er ansatt. Dette synspunktet er lagt til grunn av Kredittilsynet i rundskriv 14/98 og gitt tilslutning i juridisk teori. Den innen selskapet som utfører selve handelen vil således kunne straffes dersom han har innsideopplysninger. Dersom den ansatte som utfører handelen ikke selv har innsideopplysninger, men utfører handelen etter ordre fra en overordnet (eller styret) som har innsideopplysninger, vil den overordnete (eller styret) kunne straffes for tilskyndelse til ulovlig innsidehandel. Man kan ikke legge til grunn at selskapet selv nødvendigvis vil være i en innsideposisjon til enhver tid, og hver enkelt handel som selskapet foretar må vurderes individuelt og konkret i forhold til forbudet mot ulovlig innsidehandel, på tilsvarende måte som vurderingen av handler foretatt av selskapets primærinnsidere. Dette medfører at f.eks selskapets ledelse og andre primærinnsidere kan foreta handler på vegne av selskapet såfremt de respekterer de preventive bestemmelsene om undersøkelsesplikt, meldeplikt samt forbudet mot handel i visse perioder (forutsatt selvfølgelig at de på det aktuelle tidspunkt ikke har innsideopplysninger). Det må imidlertid antas at ansatte og tillitsmenn ofte vil ha innsideopplysninger om selskapet. Et eksempel er kunnskapen om en forestående utdeling av utbytte, før dette er endelig vedtatt og offentliggjort overfor markedet. Det er intet krav til at motparten på forhånd skal gjøres oppmerksom på at det er selskapet som foretar handelen. En parallell kan her trekkes til handler foretatt av primærinnsiderne i selskapet, som må antas å ha samme tilgang til innsideopplysninger som selskapet som sådan. Lovgiver har heller ikke funnet grunn til å pålegge primærinnsidere å opplyse sine motparter om sin rolle i selskapet når de foretar kjøp eller salg av selskapets aksjer. 6.3 Forholdet til vphl 2-1 annet ledd om undersøkelsesplikt Side 13 av 17

14 Undersøkelsesplikten innebærer at en nærmere angitt personkrets med nær tilknytning til selskapet plikter å foreta en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger innsideopplysninger om de finansielle instrumentene eller utstederen før vedkommende foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er utstedt av selskapet. Undersøkelsesplikten gjelder for såkalte primærinnsidere, dvs. styremedlem og varamedlem/observatør til styret, medlem av kontrollkomite eller revisor, ledende ansatt i selskapet samt ledende ansatt og styremedlem i selskap i samme konsern som selskapet. Bestemmelsen retter seg etter ordlyden ikke mot de utstedende selskap, og det er neppe grunnlag for å anvende bestemmelsen analogisk på selskapet som sådan. Undersøkelsesplikten må bl.a. overholdes når en primærinnsider handler i fremmed navn og for fremmed regning. Dersom en primærinnsider foretar eller tilskynder til en handel i selskapets navn og for selskapets regning, må det således foretas en forsvarlig undersøkelse i forkant av handelen. Personkretsen som omfattes av undersøkelsesplikten omfatter imidlertid ikke enhver innen selskapet som kan tenkes å foreta eller utføre handel i selskapets egne aksjer. Som nevnt gjelder undersøkelsesplikten også ved tilskyndelse til slik handel. Det må antas at det normalt vil være en av selskapets primærinnsidere som enten selv foretar eller tilskynder sine underordnede til å utføre handelen. Undersøkelsesplikten vil i slike tilfelle inntre i forkant av handelen. 6.4 Forholdet til vphl 2-3 om forbud mot handel i visse perioder Forbudet mot handel i visse perioder innebærer at det for primærinnsidere er forbudt å tegne, kjøpe, selge eller bytte børsnoterte finansielle instrumenter utstedt av selskapet de er tilknyttet til i to måneder før offentliggjøring av styrets forslag til årsoppgjør eller foreløpig årsoppgjør dersom dette offentliggjøres tidligere, og en måned før offentliggjøring av utsteders delårsrapport. Det er etter vphl 2-3 ikke fastsatt noe tilsvarende forbud mot å tilskynde andre til å handle i de nevnte periodene, eller gi råd om handel Side 14 av 17

15 På samme måte som for undersøkelsesplikten retter bestemmelsen om periodisk handleforbud i vphl 2-3 seg kun mot primærinnsidere, og ikke mot utsteder som sådan. Kredittilsynet har i rundskriv 14/98 uttalt at det må antas forbudet ikke kommer til anvendelse når primærinnsidere handler i fremmed navn og for fremmed regning, for eksempel på vegne av selskapet hvor de er ansatt. Det er lagt til grunn at den motsatt løsning ville få for vidtrekkende konsekvenser i forhold til bestemmelsens preventive formål. Ut fra den lovtolkning som er lagt til grunn av Kredittilsynet i rundskriv 14/98, får forbudet mot periodisk handleforbud verken anvendelse for utsteder som sådan eller for dets primærinnsidere i forbindelse med deres handler i selskapets aksjer for selskapets regning. Oslo Børs finner likevel grunn til å anbefale at selskapene utviser en viss varsomhet med å foreta handel i perioder selskapets primærinnsidere er undergitt handleforbud. Det er ellers en risiko for at markedets tillit til selskapet kan svekkes og at selskapet kan få et visst forklaringsbehov i etterkant. Særlig tydelig er dette forholdet i selskaper som har en dominerende eier og som selv må avstå fra handel med egne aksjer i samme tidsrom som selskapet foretar transaksjoner med selskapets aksjer. 6.5 Meldeplikt om utførte handler Generelt Det følger av vphl 3-1 første ledd at et selskaps handel med egne børsnoterte aksjer skal meldes til børsen straks handelen er foretatt, og senest innen børsåpning den påfølgende virkedag. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: tidspunkt for kjøpet eller salget, antall aksjer meldingen omfatter, om ervervet eller avhendelsen gjelder selskapet selv eller nærstående, til hvilken kurs transaksjonen er foretatt og beholdning etter tidspunktet for meldingen. Børsen vil offentliggjøre disse opplysningene over handelssystemet slik praksis er i dag ved melding av handler foretatt av primærinnsidere. Bestemmelsen sikrer til en viss grad gjennomsiktighet i markedet mht. selskapets handel i egne aksjer Side 15 av 17

16 6.5.2 Særlig om rapportering knyttet til indeksjusteringer I forhold til indeksberegningen (vekting) vil aksjer eiet av selskapet bli fratrukket i beregningen av vekt. Dersom rapporteringen ikke foretas straks og senest innen utløpet av børsdagen, kan dette medføre at indeksgrunnlaget som klargjøres kl 1630 for handelen den påfølgende dag ikke blir «korrekt». Oslo Børs ønsker derfor å innskjerpe utgangspunktet om at rapporteringen skal skje samme dag og da særlig i tilknytning til handel med selskapets egne aksjer. Handler som ikke blir rapportert innen kl 1600 (børsslutt), vil ikke bli hensyntatt i indeksberegningen den følgende dag. 6.6 Urimelige forretningsmetoder For oversiktens skyld nevnes forbudet mot urimelige forretningsmetoder etter vphl 2-5 som gjelder for verdipapirhandel generelt. Bestemmelsen er en såkalt generalklausul som supplerer spesialreglene om ulovlig innsidehandel og kursmanipulering, samt øvrig regelverk i vphl vedrørende prospektkrav og tilbudsplikt/frivillig tilbud. 6.7 Sanksjoner ved overtredelser av handelsreglene i vphl Overtredelse av vphl 2-1 første ledd (ulovlig innsidehandel), 2-5 (urimelige forretningsmetoder), 2-6 (uredelig kursmanipulering), 2-1 annet ledd (undersøkelsesplikt) og 3-1 (meldeplikt) kan medføre straff i form av bøter eller fengsel. Ved overtredelse av undersøkelsesplikten, er det uttalt i forarbeidene til bestemmelsen at straffansvar vil være betinget av at det faktisk forelå innsideinformasjon i selskapet. Dersom en overtredelse er et resultat av et selskaps handel i egne aksjer kan det ut over straffansvar for de involverte personene være aktuelt med foretaksstraff. Det vises i denne sammenheng til straffelovens 48 a som lyder: «Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.» Selskapet kan altså straffes selv om ingen enkeltperson oppfyller alle straffbarhetsvilkårene. Både anonyme og kumulative feil kan føre til straffeansvar for Side 16 av 17

17 selskapet. Ved siden av bøtestraff, kan selskapet etter strl. 48 a også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former. Det vises også til vphl 14-2 om vinningsavståelse. Dersom det er selskapet som har fått gevinst ved lovovertredelsen, kan selskapet pålegges å avstå fra gevinsten selv om selskapet ikke kan dømmes for lovovertredelsen. 7. Oppsummering - forholdet til Oslo Børs Fullmakt til erverv av egne aksjer offentliggjøres gjennom innkalling til, og protokoll fra generalforsamlingen. Meldingen skal omfatte følgende informasjon: varigheten av styrets fullmakt, høyeste pålydende verdi av de aksjene som selskapet i alt kan erverve, minste og høyeste beløp som kan betales for aksjen og på hvilke måter kjøp og salg kan skje. Tilsvarende gjelder for adgang til å erverve egne aksjer gjennom bruk av opsjons- og terminavtaler. Melding om erverv og avhendelse av egne aksjer omfattes av vphl 3-1. Meldingen skal i utgangspunktet sendes Oslo Børs straks (eventuelt senest innen børsåpning dagen etter at transaksjonen har funnet sted) og skal omfatte følgende informasjon: tidspunkt for ervervet eller avhendelsen, antall aksjer meldingen omfatter, om ervervet eller avhendelsen gjelder selskapet selv eller nærstående, til hvilken kurs transaksjonen er foretatt og beholdning etter tidspunktet for meldingen Side 17 av 17

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer knyttet til 2-1 om misbruk av presise og fortrolige opplysninger, 2-2 om taushetsplikt og rådgivnings-forbud, 2-3 om forbud mot handel i visse perioder og

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte

INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte INNSIDEREGELVERK for RYGGE VAALER SPAREBANK Godkjent i styremøte 24.10.2005 Innsideregelverk for Rygge-Vaaler Sparebank, side 1 av 10 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001 LOV OM VERDIPAPIRHANDEL - ENKELTE KOMMENTARER KNYTTET TIL 2-1 OM MISBRUK AV INNSIDEOPPLYSNINGER, 2-2 OM BEHANDLING AV INNSIDEOPPLYSNINGER OG RÅDGIVNINGSFORBUD, 2-3 OM UNDERSØKELSESPLIKT OG 3-1 OM MELDEPLIKT

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Markedsmanipulasjon Misbruk av innsideinformasjon

Markedsmanipulasjon Misbruk av innsideinformasjon Markedsmanipulasjon Misbruk av innsideinformasjon Verdipapirforetakenes Forbund autorisasjonskurs Rasmus Woxholt Markedsovervåking Oslo Børs ASA Versjon H.2013 En innsidebørs? 3 Innledning Formålet med

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: 31.12.08 Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Oppdatert

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Agenda

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 11. februar 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Informasjonsplikt har prioritet

Informasjonsplikt har prioritet Informasjonsplikt har prioritet v/ Thomas Borchgrevink Direktør Markedsovervåking og administrasjon Oslo Børs 05.12.2016 Copyright 2016, Oslo Børs, All rights reserved Agenda Informasjonsplikt for innsideinformasjon

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Mandag 22. mai 2017 kl 09:00, adresse:

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer