Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess"

Transkript

1 Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1 Innledning Vedlagt er endringer i følgende regelsett vedtatt av Oslo Børs 10. desember 2014: (i) (ii) Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Børsen har besluttet å fjerne opptakskravet knyttet til prekommersialitet. For øvrig gjøres det noen endringer i reglene for å tydeliggjøre hvilke opplysninger som skal gis for å sikre oppfyllelse av de allerede gjeldende skikkethetskravene for medlemmer av selskapets ledelse og styremedlemmer. De vedtatte endringene er nærmere beskrevet i pkt. 3 nedenfor. Det innføres ikke et eksplisitt krav om skikkethet for aksjeeiere med betydelig eierandel. Som det fremgår av pkt. 2 nedenfor vil betydelige eieres skikkethet likevel heretter inngå i den generelle egnethetsvurderingen som gjøres ved opptak av selskaper til notering. Videre er det i pkt. 4 nedenfor inntatt en generell redegjørelse for hva børsen i dag legger vekt på i forbindelse med vurderingen av skikkethet for styre og ledelse. De reviderte reglene trer i kraft 12. januar Skikkethetskrav for aksjeeiere med betydelig eierandel eller kontroll Oslo Børs har vurdert innføring av et nytt opptakskrav knyttet til skikkethet for aksjeeiere med eierandel på mer enn 1/3 av stemmene eller utstedte aksjer i søkerselskapet. Forslaget ble sendt på høring 27. oktober i år. Blant annet på grunn av tilbakemeldinger i høringsrunden har børsen besluttet ikke å innføre en eksplisitt bestemmelse om dette. Oslo Børs vil likevel heretter med hjemmel i opptaksreglene pkt ta i betraktning betydelige eieres skikkethet som en del av den generelle egnethetsvurderingen som gjøres ved opptak av selskaper til notering. Kvalifiserte negative forhold ved betydelig aksjonær kan således få betydning for hvorvidt selskapet anses å være egnet for notering. Dette til tross for at selskapet isolert sett oppfyller alle øvrige opptakskrav. I denne sammenheng vil det være naturlig å se hen til de premisser som gjelder for skikkethet av styremedlemmer og ledelse, uten at vurderingen av disse nødvendigvis vil være sammenfallende. OSLO BØRS ASA Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo. Besøksadr.: Tollbugata 2, Oslo Tlf: Faks: Org.nr.: NO

2 3 Nærmere om de vedtatte endringer 3.1 Notering av prekommersielle selskaper på Oslo Børs Det følger av Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs pkt første ledd at «Hoveddelen av selskapets virksomhet skal på tidspunkt for søknad om børsnotering ikke være i en prekommersiell fase. Ved vurderingen av om hoveddelen av selskapets virksomhet er i en prekommersiell fase skal det blant annet legges vekt på virksomhetens karakter og i hvilken grad selskapet har hatt driftsinntekter fra hoveddelen av virksomheten.» I henhold til samme bestemmelse andre ledd kan børsen «i særlige tilfelle gjøre unntak fra første ledd». Videre følger det av Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs pkt annet ledd at «Dersom selskapet søker dispensasjon fra kravet i pkt , må det dokumenteres sikker tilgang til likvide midler til å kunne drive videre i 18 måneder fra planlagt noteringstidspunkt innenfor planlagt virksomhetsomfang.» Bestemmelsene knyttet til prekommersialitet er vedtatt fjernet. Dette innebærer at prekommersielle selskaper, uavhengig av bransje/sektor vil kunne noteres på Oslo Børs, forutsatt at øvrige opptakskrav er oppfylt. Fjerning av pkt medfører at pkt blir pkt Direktiv 2001/34/EF (opptaksdirektivet), relevante lover eller forskrifter knyttet til børsnotering inneholder ikke reguleringer som innebærer at et selskap som tas opp til notering på regulert marked eller børs skal være nådd kommersiell fase. Det følger imidlertid av Børsforskriften 4 at: «Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på selskapets økonomi og andre forhold av betydning for om aksjene er egnet til børsnotering». «Andre forhold av betydning» er ikke definert hverken i opptaksdirektivet eller børsforskriften, men kravet om at selskapet har nådd en kommersiell fase er tidligere vurdert som hensiktsmessig ved opptak til notering på Oslo Børs. For ordens skyld nevnes det at opptakskravet om at selskap som noteres på Oslo Børs må ha drevet hoveddelen av sin virksomhet i minst 3 år fra søknadstidspunktet videreføres. Tilsvarende gjelder opptakskravet om at selskapet må sannsynliggjøre at de fra planlagt noteringstidspunkt har tilstrekkelig likvide midler til å kunne drive videre i minst ett år innenfor planlagt virksomhetsomfang. Prekommersielle selskaper som ikke oppfyller tre års virksomhetskrav vil dermed ikke kunne noteres på Oslo Børs, men kan som i dag søke notering på Oslo Axess. Oslo Børs er ikke kjent med at andre sammenlignbare børser har tilsvarende opptaksregel som innebærer at selskapet må ha nådd en kommersiell fase på søknadstidspunktet. Imidlertid har enkelte børser krav om overskudd eller omsetning av en viss størrelse, noe som kan ha en tilsvarende effekt. En fjerning av kravet til kommersialitet medfører at Oslo Børs i større grad stiller på lik linje med konkurrerende markedsplasser som ikke har et direkte kommersialitetskrav i sine opptaksregler. Prekommersielle selskaper noteres og omsettes på Oslo Axess og øvrige regulerte markeder og børser internasjonalt. Slike selskaper kan i enkelte tilfeller anses å ha en noe høyere risiko enn selskaper som har nådd en kommersiell fase, men basert på de eksisterende regler for informasjonsplikt og prospekter vil markedet ha tilstrekkelig informasjon til å vurdere selskapene. En /6

3 rekke selskaper innen for eksempel farmasi og biotech kan ha betydelig markedsverdi og et stort antall aksjeeiere lenge før de når en kommersiell fase. Gitt oppfyllelse av øvrige opptakskrav mener børsen at prekommersialitet i seg selv ikke bør være diskvalifiserende for opptak på Oslo Børs. På denne bakgrunn er det vedtatt å fjerne bestemmelsene knyttet til prekommersielle selskaper i opptaksreglene for Oslo Børs. Det vil også etter en fjerning av kravet til kommersialitet være et tydelig skille mellom hvilke selskaper som kvalifiserer for Oslo Børs og Oslo Axess, da kravene til virksomhetens historikk, markedsverdi og antall aksjeeiere er holdt uendret. 3.2 Endring i kravet til hvilke opplysninger som skal gis om skikkethet for styret og ledelse Opptaksreglene for aksjer på Oslo Børs og Oslo Axess oppstiller i dag følgende krav til selskapets ledelse og styre. Pkt (1) 1 i Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs lyder: De personer som sitter i selskapets ledelse må ikke ha opptrådt på en slik måte at det gjør dem uskikket til å delta i ledelsen av et børsnotert selskap. Et tilsvarende krav oppstilles for medlemmer av selskapets styre i Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs pkt (3) 2 : Selskapets styre skal bestå av medlemmer som ikke har opptrådt på en slik måte at det gjør dem uskikket til å sitte i styret i et børsnotert selskap. Samme krav følger av pkt (1) og (3) i Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess. Børsen vil i forbindelse med opptak av selskaper vurdere om ledelse og medlemmer av styret oppfyller skikkethetskravet. Selskapet plikter i søknadsprosessen å redegjøre for oppfyllelsen av hvert enkelt opptakskrav, og skal herunder også beskrive eventuelle forhold knyttet til medlemmer av styret og ledelse som kan være av betydning for hvorvidt skikkethetskravet er oppfylt. Det er ønskelig at eventuelle forhold som kan ha betydning for om ledelsen og styret anses å være uskikket blir tydeliggjort på et tidligere tidspunkt enn det som er kravet i dagens regelverk. I listen over forhold som det i følge pkt. 3.1 i Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs skal redegjøres for i innledende møte er det derfor besluttet å innta et nytt nr. 14: Informasjon om medlemmer av styre og ledelsen har vært involvert i saker som har eller kan medføre domfellelse eller andre sanksjoner for brudd på norsk eller utenlandsk verdipapir- og regnskapsregulering. Videre skal det opplyses om lovbrudd knyttet til økonomiske forhold, samt eventuell befatning med konkurs, som kan være av betydning for opptaksvurderingen. Samme endringer gjøres i pkt. 3.1 nr. 13 i Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess. 1 Merk at fjerning av pkt i dagens regelverk medfører at pkt blir pkt i reglene gjeldende fra 12. januar Pkt (1) blir derfor pkt (1) i de reviderte reglene. 2 Endres til pkt (3) i reglene gjeldende fra 12. januar /6

4 Videre fjernes henvisningen til prospektforordningens vedlegg I pkt b)-d) i pkt. 3.4 nr. 24 i Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs, da børsen for denne personkretsen ønsker å få opplysninger om eventuelle forhold som ligger lengre tilbake i tid enn 5 år. I Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs blir revidert innholdskrav til søknaden som følger 3 : Informasjon om medlemmer av styre og ledelsen har vært involvert i saker som har eller kan medføre domfellelse eller andre sanksjoner for brudd på norsk eller utenlandsk verdipapir- og regnskapsregulering. Videre skal det opplyses om lovbrudd knyttet til økonomiske forhold, samt eventuell befatning med konkurs, som kan være av betydning for å vurdere om skikkethetskravet i henhold til pkt (1) og (3) er oppfylt. Tilsvarende endringer gjøres i pkt. 3.4 nr. 23 i Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess. I pkt. 4 nedenfor gis det en nærmere beskrivelse av praktiseringen av opptakskravet knyttet til skikkethet for styremedlemmer og ledelse. 4 Nærmere om børsens praktisering av gjeldende opptakskrav knyttet til skikkethet for styremedlemmer og ledelse I det følgende redegjøres det nærmere for børsens praktisering og forståelse av skikkethetskravet for styremedlemmer og ledelse. 4.1 Formål Opptakskriteriene og den kvalitetssikring børsen foretar i forbindelse med opptak av selskaper på Oslo Børs og Oslo Axess skal bidra til velordnede og tillitsvekkende markeder. Kravet til skikkethet skal sikre at de som besitter ledelsesposisjoner i noterte selskaper kan forventes å ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte. Dette gjelder særlig i relasjon til de mange løpende forpliktelser som følger med en notering, hvis formål er å ivareta markedets integritet og tillit og beskytte investorenes interesser. Kravet til skikkethet knyttes etter ordlyden direkte opp mot det å delta i ledelsen eller å sitte i styret i et notert selskap. Ordlyden i bestemmelsen og formålet bak kravet setter visse rammer for hvilke omstendigheter og forhold børsen vil legge vekt på i vurderingen av om personer i ledelsen eller styret oppfyller skikkethetskravet, jf. nærmere omtale i pkt. 4.3 nedenfor. 4.2 Personkretsen Kravet i opptaksreglene pkt (1) retter seg mot personer som sitter i selskapets ledelse. Det vil som et utgangspunkt være selskapet selv som definerer hvem som inngår i selskapets ledelse, og dermed er omfattet av skikkethetskravet. Normalt vil det være etablert en klart definert 3 Endret henvisning fra pkt (1) og pkt (3) til hhv pkt (1) og pkt (3) i de nye reglene gjeldende fra 12. januar /6

5 ledergruppe, og kravet vil da gjelde for de personer som inngår i denne. Børsen vil kunne overprøve selskapets vurderinger av hvilke personer som er omfattet av skikkethetskravet, i den grad det fremstår som det er personer med faktiske lederoppgaver på relevante områder som ikke inngår i den presenterte ledergruppen. Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet (managementselskap), jf. opptaksreglene pkt (pkt for Oslo Axess), vil personer som utfører disse ledelsesfunksjonene i managementselskapet også være omfattet av skikkethetskravet. Videre gjelder kravet for medlemmer av selskapets styre, jf. opptaksreglene pkt (3) 5. Dette omfatter styremedlemmer som velges av generalforsamling, styret eller annet selskapsorgan, eller av og blant selskapets ansatte (ansatterepresentanter). Kravet omfatter også varamedlemmer til styret. 4.3 Nærmere om hva som skal til for at noen skal anses uskikket Nedenfor følger en oversikt over forhold børsen typisk vil se hen til i vurderingen av om personer har opptrådt på en måte som gjør dem uskikket til å delta i ledelsen/sitte i styret i et notert selskap. Vurderingen vil nødvendigvis baseres på et visst skjønn ut fra omstendighetene i den konkrete sak. Straffbare forhold Skikkhetshetskravet i opptaksreglene er knyttet opp mot det å lede et notert selskap med de lovpålagte rapporteringsforpliktelser og andre forpliktelser som derav følger for selskapet, og som er begrunnet i hensynet til velordnede og tillitsvekkende markeder. Om et straffbart forhold skal tillegges vekt vil dermed bero på forholdets art, og om det kan sies å være relevant i forhold til de nevnte hensyn. Børsen vil dermed særlig legge vekt på overtredelser av norsk eller utenlandsk verdipapirhandel-, børs- og regnskapsregulering, eller andre regelverksbrudd knyttet til økonomiske forhold. Videre vil alvorlighetsgrad, antall overtredelser og om det straffbare forholdet ligger langt tilbake i tid være av betydning. Børsen vil utvise forsiktighet med å legge vekt på forhold som ikke er rettskraftig avgjort i domstolene. Det kan likevel tenkes situasjoner hvor børsen vil se hen til at det er tatt ut siktelse eller tiltale i vurderingen av skikkethetskravet. Dette vil særlig være aktuelt hvor det dreier seg om mistanke om brudd på relevant regelverk. Ved foretaksstraff vil det ha betydning på hvilket område straffen er ilagt, hvilken tilknytning vedkommende person hadde til den situasjonen som ledet til straffen, samt hvilken rolle vedkommende hadde i foretaket. Administrative gebyrer mv. På lik linje med straffbare forhold, vil vektleggingen av administrative gebyrer eller andre administrative reaksjoner avhenge av den underliggende hendelsen som har utløst reaksjonen. Børsen vil da typisk se hen til om det er ilagt administrative sanksjoner for brudd på norsk eller utenlandsk verdipapirhandel-, børs- og regnskapsregulering, eller andre regelverksbrudd knyttet til økonomiske forhold. I den grad et administrativt gebyr eller andre administrative reaksjoner er ilagt 4 Endres til pkt i de reviderte reglene 5 Endres til pkt (3) i reglene gjeldende fra 12. januar /6

6 et foretak som vedkommende på det tidspunktet var tilknyttet, vil det være av betydning på hvilken måte vedkommende var involvert i den hendelsen som utløste reaksjonen og hvilken rolle vedkommende hadde i foretaket. Videre vil alvorlighetsgrad, antall overtredelser og om forholdet ligger langt tilbake i tid være av betydning. Befatning med konkurs Det vil kunne være av betydning om personen tidligere har vært i konkurskarantene eller under konkursbehandling, eller har hatt en ledende stilling i et selskap som har vært under konkursbehandling. Børsen vil vurdere en person som er under konkurskarantene som uskikket. 4.4 Nærmere om kravet til skikkethet for medlemmer av selskapets ledelse i løpende forpliktelser Skikkethetskravet for personer i ledelsen gjelder også som en løpende forpliktelse for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess, jf. løpende forpliktelser pkt. 2.3, hvilket innebærer at selskapet må forholde seg til kravet også etter at selskapet er tatt opp til notering. Dette betyr at selskapene må sørge for at personer som inngår ledelsen løpende oppfyller kravet til skikkethet så lenge selskapet er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Etter at selskapet er tatt opp til notering, er det selskapet selv som må påse at skikkethetskravet for personer som inngår i selskapets ledelse er oppfylt til enhver tid. Børsen vil kunne be om dokumentasjon på at skikkethetskravet er oppfylt i enkeltsaker, dersom det inntreffer omstendigheter som skaper tvil rundt selskapets oppfyllelse av kravet /6