Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene"

Transkript

1 Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner, Advokatfirmaet Selmer DA Disclaimer Denne presentasjonen representerer ikke en fullstendig gjengivelse at de forhold som er omtalt eller gjennomgått under presentasjonen. Presentasjonen er ment for foredragsøyemed og er ikke ment å være, og skal heller ikke tolkes som, juridisk råd av noen art. Intet ansvar aksepteres som følge av informasjon inkludert i denne presentasjonen eller gitt under foredraget. Overordnet oversikt over det nye regelverket Overordnede lovendringer Ny verdipapirhandellov av 2007 (vphl) som erstatter tidligere vphl av 1997 Ny verdipapirforskrift av 2007 (vpf) som erstatter de fleste av tidligere forskrifter gitt i medhold av vphl av 1997 Ny lov om regulerte markeder av 2007 (bl) som erstatter den tidligere bl av 2000 Ny børsforskrift av 2007 (bf) som erstatter tt tidligere bf av 1994 Nye regler med ikrafttredelse 1. januar 2008 Periodisk informasjonsplikt Flaggeplikt Offentliggjøringsregler Tilbudsplikt Endrede opptaksregler ved Oslo Børs og Oslo Axess Endrede løpende forpliktelser ved Oslo Børs og Oslo Axess Endrede obligasjonsregler Endret norsk anbefaling for eierstyring i og selskapsledelse l l Omlegging av store deler av markedsadferdsreglene for regulerte markeder 2 1

2 Avgrensning De nye reglene inneholder tildels svært detaljerte regler Presentasjonen er på denne bakgrunn ikke ment å gi en komplett beskrivelse av regelverket, men tjene som en oversikt over og introduksjon til endringer og nye regler 3 Oversikt over vesentlige nyheter Ny tilbudspliktsgrense på 1/3 og gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 % Viktige overgangsregler Tilbudsplikt også for utenlandske selskaper Tilbudsplikt foreslått utvidet til erverv av rettigheter og andre interesser knyttet til aksjer Utvidet nærståendedefinisjon? Offentliggjøring skal skje ved avtale som trigger tilbudsplikt 4 2

3 Oversikt over vesentlige nyheter forts. Passport -adgang for tilbudsdokumenter innen EU/EØS Krav til offentliggjøring av frivillig tilbud innen rimelig tid samt minimum 2 og maksimum 10 ukers tilbudsperiode Utvidet krav til styrets uttalelse Begrensninger i styrets handlefrihet også ved frivillige tilbud Adgang til tvangsinnløsning uten forutgående pliktig tilbud Særskilte regler for overtakelsestilbud med tilknytning til flere EØS-stater 5 Hvorfor endringene? Delvis forpliktelser etter EUs direktiv om selskapsovertagelser (takeover) Behov for å senke terskelen Kontroll kan oppnås i praksis selv under 40% Mindretallet foreslo senking til 30%, mens flertallet bestemte 1/3 Behov for gjentatt tilbudsplikt Ulike former for kontroll (ved passering av de ulike tersklene) Unngå krypende oppkjøp Tilbud som tidligere har blitt gjennomført på lite attraktive priser, og dermed fritt for videre oppkjøp Behov for tidligere melding til markedet Informasjonsplikt nå ved avtale som trigger tilbudsplikt (i motsetning til selve ervervet som tidligere) for å gi slike sensitive opplysninger til markedet umiddelbart 6 3

4 Nye tilbudspliktgrenser Tilbudsplikt inntrer etter den nye loven ved erverv av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene Gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 % Unntak for erverv som skjer i tilknytning til fremsettelse av pliktig tilbud ved overtredelse av 1/3 terskelen Adgang til nedsalg ved overtredelse av alle tre tilbudsgrenser Tilbudsplikt ved etterfølgende erverv dersom passert grense (alle grensene) som ikke utløste tilbudsplikt 7 Enkelte viktige overgangsregler Ved erverv etter 1. januar 2008 utløses tilbudsplikt ved blant annet Passering av alle tilbudspliktsgrensene Eiere av aksjer som representerer mellom 1/3 og 40 % av stemmene ved lovens ikrafttredelse Den som før lovens ikrafttredelse har passert tilbudspliktgrensen på 40 % på en måte som ikke utløser tilbudsplikt og derfor ikke har fremsatt pliktig tilbud Enkelte særskilte unntak 8 4

5 Utvidet anvendelsesområde utenlandske selskaper Hvilke selskaper omfattes av de norske tilbudspliktsreglene Norsk selskap notert på norsk regulert marked (Oslo Børs og Oslo Axess) Selskap med forretningskontor i Norge notert på regulert marked i annen EU/EØS-stat Selskap med forretningskontor i annen stat, hvis aksjer eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, ikke er notert på regulert marked i den stat hvor selskapet har sitt forretningskontor, men på norsk regulert marked Dispensasjonsadgang for Selskap med forretningskontor i Norge notert på regulert marked i Norge og i stat utenfor EU/EØS Selskap med forretningskontor i stat utenfor EU/EØS som er notert på regulert marked i Norge Oslo Børs uttalte dispensasjonspraksis Selskaper med forretningskontor utenfor EU/EØS som er sekundærnoterte i Norge hovedregel dispensasjon fra tilbudsplikt Motsatt hovedregel for selskaper med forretningskontor utenfor EU/EØS som er primærnotert i Norge Per 10. januar 2008 hadde ingen slike selskaper søkt eller fått innvilget dispensasjon

6 Utvidet anvendelsesområde nærståendedefinisjon i oppkjøpssituasjoner? Utvidet definisjon av nærstående? Konsolidering omfatter nå også etter ordlyden samarbeid der et tilbud vanskeliggjøres eller hindres Gjaldt dette også tidligere ( lex Eastern Drilling og Sinvest ) Hva menes med tilbud Tilbud etter verdipapirhandelloven kapittel 6 eller også andre tilbud? Hva skal til for at noe anses som et tilbud? Ny dispensasjonsadgang for unntak fra tilbudsplikt ved erverv mellom nærstående 11 Utvidet anvendelsesområde rettigheter og interesser til aksjer Opprinnelige foreslått regel (utkast til forskrift) Erverv av rettigheter og interesser til aksjer utløser tilbudsplikt (motsatt utgangspunkt enn tidligere) Gjelder passering av alle terskler og tilbudsplikt ved etterfølgende erverv Rettigheter og andre interesser i aksjer Finansiell eksponering der det oppnås en gevinst eller unngås et tap dersom kursen på det noterte selskapets aksje stiger, herunder Terminer (aksjer med medberegnes for både selger og kjøper av terminen) Kjøps- og salgsopsjoner og tilsvarende rettigheter på utstedte aksjer Andre derivater med notert selskapets aksje som underliggende som medfører eller vil kunne medføre finansiell eksponering som nevnt Unntatt er: Avtale om erverv av aksjer betinget av myndighetstillatelse Finansiell eksponering der det kun vil oppnås gevinst eller unngås et tap dersom kursen på det noterte selskapets aksje synker Begrunnelse for slik utvidet tilbudsplikt Beregning av nevner? Børsen kan frita fra tilbudsplikt i særlige tilfeller Betydning for forhåndsaksepter og betydning for gjennomføringen av frivillige tilbud? Opprinnelig tiltenkt ikrafttredelse 1. januar 2008, men er til fornyet vurdering I mellomtiden vil tidligere regel om børsens adgang til å pålegge tilbudsplikt ved erverv av rettigheter til aksjer som anses som et reelt erverv videreføres 12 6

7 Selskaper med tilknytning til flere stater Særlige reguleringer for utenlandske selskaper hjemmehørende i EU/EØS og notert på Oslo Børs eller Oslo Axess Reglene skiller mellom hvor selskaper er notert og har sitt forretningskontor som har betydning for tilbudsmyndighet og lovvalgsregler Noteringsstaten: regler om tilbudet, tilbudsdokumentet og tilbudsmyndigheten Tilbudsprosessen, tilbudsprisen, tilbudsdokumentet, offentliggjøring, godkjennelse mv Forretningskontorstaten: regler om selskaps- og arbeidsrett Opplysninger til ansatte i målselskapet, selskapsrettslige spørsmål, grensen for når tilbudsplikt utløses, eventuelle fritak/unntak fra tilbudsplikt mv Eksempel: Dansk selskap utelukkende notert på Oslo Børs Norske regler om tilbudet og tilbudsmyndighet Danske regler om selskaps- og arbeidsrett, herunder tilbudspliktsgrensen Mange detaljerte reguleringer både av anvendelsesområdet for reglene og hvilke regler som gjelder 13 Nye regler om fremsettelse av frivillige tilbud Regler om frivillige tilbud som innebærer at tilbudsplikt inntrer etter passering av tilbudspliktsterskelen på 1/3 av stemmene hvis tilbudet aksepteres av de som kan benytte det I utgangspunktet unntak for tilbud som rettes særskilt til enkelte aksjeeiere Beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud skal straks meldes til tilbudsmyndigheten og til selskapet Tilbudsmyndigheten skal offentliggjøre meldingen Tilbyder og selskapet skal informere sine ansatte umiddelbart etter at meldingen er offentliggjort Tilbudet skal fremsettes innen rimelig tid etter at beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud er fattet Akseptperioden kan ikke settes kortere enn to uker og ikke lenger enn 10 uker Utvidet krav til styrets uttalelse forventning om anbefaling eller ikke Begrensninger for målselskapet gjelder tilsvarende som ved pliktige tilbud 14 7

8 Samordning om tvungen overdragelse av aksjer Har tilbyder etter fremsettelse av pliktig eller frivillig tilbud ervervet mer enn ni tideler av de stemmeberettigede aksjene i målselskapet og en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, kan tilbyder beslutte tvangsinnløsning Gjenværende aksjeeiere har rett til å kreve at tilbyder overtar aksjene Gjelder bare for norske allmennaksjeselskaper Dersom tvungen overføring av aksjer finner sted innen tre måneder etter utløpet av tilbudsfristen, skal tilbudsprisen legges til grunn ved fastsettelsen av løsningssummen hvis ikke særlige grunner tilsier en annen pris Forskjell fra allmennaksjelovens krav om virkelig verdi ved tvangsinnløsning etter denne lovens regler? Tvangsinnløsning g kan skje uten at pliktig tilbud er fremsatt dersom Tvungen overføring iverksettes senest fire uker etter at erverv av aksjer ved frivillig tilbud er gjennomført, Løsningssummen tilsvarer minst det laveste beløp tilbudsprisen ville ha vært ved pliktig tilbud, og Det stilles tilsvarende garanti som ved fremsettelse av pliktig tilbud Når starter fire ukers perioden? 15 Andre endringer Tidspunktet for plikt til å gi melding om tilbudsplikt endres slik at det skal gis melding til tilbudsmyndigheten straks det er inngått avtale som vil utløse tilbudsplikt Etter tidligere lov skulle slik melding gis først når tilbudsplikt var utløst Endringen skal hindre at det foreligger ikke-utlignet innsideinformasjon i tidsrommet mellom avtale og utløsning av tilbudsplikt Umiddelbart etter at meldingen er offentliggjort skal både tilbyderselskapet og målselskapet informere sine ansatte Plikt til offentliggjøring av resultatet av tilbud Etter hver dag eller etter endt akseptperiode? Innfører single passport for tilbudsdokument som er blitt godkjent av tilsynsmyndigheten i enhver annen EU/EØS stat Tilbudsdokument som nevnt skal anses godkjent fra det tidspunkt det foreligger melding fra EU/EØS-staten om at tilbudsdokumentet er utarbeidet i samsvar med nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2004/25 EF (tilbudsdirektivet), og godkjent av kontrollmyndigheten i vedkommende EU/EØS-stat Nasjonal tilbudsmyndighet kan kreve at tilbudsdokumentet oversettes 16 8

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 En rettslig analyse av flaggeplikten for «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 av Christoffer Nordby Sortland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5

Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5 Universitetet i Bergen Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5 Masteroppgave i rettsvitenskap Kandidatnummer: 168312 Leveringsfrist: 2. juni 2009 Hovedveileder: Filip Truyen Antall ord: 13704 30.05.2009

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010 DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010 (Direktiv 2004/25/EF Overtakelse av kontroll Tvungent tilbud Endring av tilbudsprisen Klart definerte omstendigheter og kriterier Henvisning til markedskurs) I sak E-1/10,

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innst. O. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

VEDTAK OG UTTALELSER 1999

VEDTAK OG UTTALELSER 1999 VEDTAK OG UTTALELSER 1999 Børsrettsdagene 2000 24. og 25. januar 2000 Avdelingsleder Dag Erik Rasmussen Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER SIRKULÆRER 1999... 5 2.

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Av advokat Linn Hoel Ringvoll 1 BAKGRUNN Det siste året har ny rettspraksis og regelendringer innenfor selskapsrett vært preget av den generelle

Detaljer