Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM"

Transkript

1 Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene sendes med dette på høring. Endringer i regler for aksjer som er eller søkes notert på Oslo Børs eller Oslo Axess (opptaksreglene og løpende forpliktelser) er sendt særskilt på høring. Forslaget sendes på høring til utstedere med obligasjoner notert på Oslo Børs og Nordic ABM, medlemmer og andre interesserte parter. Vi ber om at høringssvar sendes til innen 15. oktober Basert på de tilbakemeldinger som mottas, vil nye versjoner av obligasjonsreglene på børs og ABM bli utarbeidet og distribuert. Nye regler forventes å tre i kraft fra januar I det følgende gis en beskrivelse av forslag til endringer. I punkt 2 nedenfor gis en kort oversikt over de foreslåtte endringene. I punkt 3 og 4 gis det en nærmere redegjørelse for de foreslåtte endringene, samt forslag til reviderte og nye bestemmelser i henholdsvis obligasjonsreglene for Oslo Børs og ABM-reglene. Forslag til regelverksendringer er i tillegg inntatt i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM i henholdsvis Vedlegg A og Vedlegg B i form av endringsmarkerte versjoner av regelverket. Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Lars Jacob Braarud eller Liv I. Grønlien i noteringsavdelingen. 2 Oversikt over foreslåtte endringer 2.1 Endringer i obligasjonsreglene på Oslo Børs - Det foreslås å fjerne dagens bestemmelse i pkt (1) om at børsen, hvis særlige grunner tilsier det, kan forslå skifte av tillitsmann for lånet. - Det foreslås at garantistavtalen som garantister for obligasjonslån inngår med Oslo Børs, erstattes med en tiltredelseserklæring og at ansvaret og plikter for garantisten reguleres direkte i børsens regler. Dette vil medføre endringer i pkt OSLO BØRS ASA Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo. Besøksadr.: Tollbugata 2, Oslo Tlf: Faks: Org.nr.: NO

2 - Det foreslås å fjerne henvisning til verdipapirhandelloven i opptakskravet vedrørende årsrapport, slik at det for SME-selskaper ikke vil være krav til IFRS for historisk finansiell informasjon ved opptak til notering, tilsvarende kravet i prospektreglene. - Det foreslås inntatt en bestemmelse om debitorskifte, jf. forslag til nytt pkt Det foreslås at utsteders beslutning om å benytte seg av retten til å innløse lånet, inntas i bestemmelsen som lister opp forhold som låntager straks skal offentliggjøre uavhengig av om forholdet er å anse som innsideinformasjon, jf. pkt (1). - Det foreslås å presisere i pkt (4) at norske kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsrapport iht. kommuneloven Det foreslås å innta unntak fra plikten til å utarbeide halvårsrapport for kommuner og fylkeskommuner, jf. pkt (3). - Det foreslås å fjerne kravet til å opplyse børsen om at obligasjonseiermøte skal avholdes, jf. pkt (4). - Det foreslås å endre ordlyden i bestemmelsen om at utsteder av konvertible obligasjonslån skal følge reglene om informasjonsplikt i løpende forpliktelser for aksjeutstedere pkt Endringer i ABM-reglene - Det foreslås å fjerne dagens bestemmelse i pkt (1) om at Nordic ABM, hvis særlige grunner tilsier det, kan forslå skifte av tillitsmann for lånet, tilsvarende endring som for obligasjonsreglene på børs. - Det foreslås å tillate notering av konvertible obligasjoner på Nordic ABM hvor underliggende aksje ikke er notert, jf. forslag til nytt pkt (2). - Det foreslås at garantistavtalen som garantister for obligasjonslån inngår med Nordic ABM, erstattes med en tiltredelseserklæring og at ansvaret og plikter for garantisten reguleres direkte i ABM-reglene. Dette vil medføre endringer i pkt Tilsvarende endring er foreslått i obligasjonsreglene på børs. - Det foreslås å presisere i ABM-reglene pkt at finansiell informasjon må være revidert ved opptak til notering, tilsvarende dagens praksis. - Tilsvarende som for obligasjonsreglene på børs, foreslås det inntatt en bestemmelse om debitorskifte, jf. nytt pkt Tilsvarende som for obligasjonsreglene på børs, foreslås det at utsteders beslutning om å benytte seg av retten til å innløse lånet, inntas i bestemmelsen som lister opp forhold som låntager straks skal offentliggjøre uavhengig av om forholdet er å anse som innsideinformasjon, jf. pkt (1). - Det foreslås å innta et nytt krav i pkt om at utsteder av konvertible obligasjonslån også skal offentliggjøre innsideinformasjon om den underliggende aksjen som om aksjen var notert, tilsvarende pkt. 3.5 i obligasjonsreglene på børs. - Gjeldende krav til at årsrapporten skal omfatte konsernregnskap dersom dette utarbeides, foreslås endret til at det som hovedregel skal utarbeides dersom låntager er morselskap i et konsern eller underkonsern. - Det foreslås å innta et nytt krav om at utsteder straks må offentliggjøre at revisor har gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold i revisjonsberetningen straks dette er mottatt fra revisor, jf. nytt pkt (4). - Det foreslås å endre bestemmelsen om unntak fra regnskapsrapportering til også gjelde for låntager som utsteder obligasjonslån med pålydende per obligasjon på mindre enn euro, jf. pkt (2). 2/12

3 - Det foreslås å innta unntak fra plikten til å utarbeide halvårsrapport for kommuner og fylkeskommuner, jf. pkt (3), tilsvarende som foreslått endring på børs. - Tilsvarende som på børs, foreslås det å fjerne kravet til å opplyse børsen om at obligasjonseiermøte skal avholdes, jf. pkt (4). 3 Nærmere om foreslåtte endringer i obligasjonsreglene på Oslo Børs 3.1 Innkalling til obligasjonseiermøte for skifte av tillitsmann Iht. pkt har Oslo Børs dersom særlige grunner tilsier det anledning til å innkalle til obligasjonseiermøte og foreslå skifte av tillitsmann. Etter de standardiserte låneavtalene utarbeidet av Nordic Trustee er det inntatt bestemmelse som gir Oslo Børs anledning til å begjære at det avholdes obligasjonseiermøte. Når det imidlertid søkes notert obligasjonslån med andre tillitsmenn hvor slik innkallingsrett ikke er avtalt, vil ikke børsen ha anledning til dette. Låneavtalen vil allerede være bindende når lånet søkes notert og Oslo Børs er ikke part i låneavtalen. Bestemmelsen foreslås derfor fjernet. Endringen anses ikke å ha praktisk betydning da bestemmelsen ikke benyttes. 3.2 Noteringsavtale for garantister Det følger av gjeldende pkt. 2.4 at børsen kan kreve at garantist for låntagers obligasjoner inngår særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til garantisten overfor børsen. Børsen anser det mer hensiktsmessig at de forhold som regulerer ansvaret og pliktene til garantisten fremkommer direkte av børsens regler. Avtalen foreslås erstattet med en tiltredelseserklæring som viser til de relevante bestemmelsene i reglene. Det foreslås å innta i pkt. 8.4 at garantisten vil kunne sanksjoneres for brudd på informasjonsplikten. I eksisterende standard noteringsavtale som inngås med garantister, er det inntatt at brudd på reglene vil kunne medføre sanksjoner i henhold til obligasjonsreglene. Videre følger det av gjeldende bestemmelse pkt. 2.4 at ved brudd på bestemmelser i avtalen som nevnt over, kan børsen ilegge garantisten sanksjoner i henhold til pkt. 8.3 (løpende mulkt for brudd på opplysningsplikten) og pkt. 8.4 (overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten). Endringen anses således ikke å ha materiell betydning. I tillegg foreslås det at bestemmelsen også skal være en løpende forpliktelse, slik at børsen kan kreve at det inngås en tiltredelseserklæring dersom det tilkommer nye garantister i det noterte lånet. Det foreslås på denne bakgrunn at følgende nytt punkt inntas i obligasjonsreglene: Garantister (1) Dersom en tredjepart skal garantere for betaling av renter og hovedstol (garantist), kan Oslo Børs kreve at garantisten før låntagers obligasjoner tas opp til notering inngår en tiltredelseserklæring som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til garantisten overfor børsen. Tilsvarende gjelder dersom lånet får ny garantist i lånets løpetid hvor det tidligere ikke er avgitt en slik erklæring. Garantisten plikter ved en slik erklæring å etterleve de regler som låntager vil være underlagt, herunder børsloven 24 (7), obligasjonsreglene, 3/12

4 verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften. Overtredelser av slike regler skal behandles som om overtredelsen var begått av garantisten. (2) Garantisten skal på forespørsel gi Oslo Børs opplysninger etter børsloven 24 (7). Dersom garantisten ikke etterlever sine forpliktelser overfor Oslo Børs, skal garantisten være ansvarlig overfor Oslo Børs. (3) Garantisten skal ha en person som er angitt som kontaktperson for Oslo Børs. Personen skal ha tilfredsstillende kunnskap om de regler som låntager er underlagt. (4) Dersom garantist bryter bestemmelser i avtale som nevnt i første ledd, kan børsen ilegge garantisten sanksjoner i henhold til pkt. 8.3 og Krav til årsrapport for SME-selskaper Ved opptak til notering av obligasjonslån på Oslo Børs er det krav til at årsrapport skal vedlegges søknad. I pkt (4) kreves det årsrapport iht. løpende forpliktelser pkt , som igjen viser til verdipapirhandelloven 5-5 hvor det er krav til regnskapsrapportering iht. IFRS. For SME-selskaper vil det ikke være krav til IFRS ved utarbeidelse av EØS-prospekt iht. prospektreglene. Derfor foreslås det å fjerne henvisningen til verdipapirhandelloven, slik at børsens regler ikke blir strenger enn prospektreglene for noteringsprospekt. Som følge av dette forslås henvisning til verdipapirhandelloven fjernet og revidert pkt (4) vil lyde: Søknadens innhold (4) Søknaden skal særlig inneholde eller ha som vedlegg: 4. Årsrapport, for de to foregående regnskapsår, eller slik kortere regnskapsperiode låntager har bestått. Børsen kan kreve årsrapport for de tre foregående regnskapsår dersom det foreligger særlige grunner. Halvårsrapporter (evt. delårsrapporter for en kortere periode enn seks måneder) dersom disse er avlagt etter siste årsrapport. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. 3.4 Debitorskifte Dagens regelverk har ikke en særskilt bestemmelse som regulerer debitorskifte utenom kravet til å offentliggjøre en børsmelding om at det skal gjennomføres et debitorskifte. Dersom et notert obligasjonslån overføres til en ny utsteder som ikke har lån notert fra før, fremkommer det ikke av obligasjonsreglene hvilke ansvar og plikter den nye utstederen har. Som følge av dette foreslås det å innta en slik bestemmelse. I tillegg foreslås det at børsen kan kreve at den nye utstederen dokumenterer deler av opptaksvilkårene. Det foreslås på denne bakgrunn at følgende nytt pkt inntas i obligasjonsreglene: 4/12

5 Debitorskifte (1) Ny låntager som følge av debitorskifte er underlagt obligasjonsreglene slik de gjelder for låntagere med børsnoterte obligasjonslån. (2) Oslo Børs kan pålegge ny låntager å dokumentere utvalgte deler av opptaksvilkårene i punkt Offentliggjøre beslutning om å utøve callrettighet Det foreslås å presisere i nytt pkt. 3.3 (1) nr. 7 at låntagers beslutning om å benytte retten til å helt eller delvis innløse lånet straks skal offentliggjøres uavhengig av om forholdet er å anse som innsideinformasjon. Forslag til endret punkt 3.3 (1) nr. 7 lyder som følger: 3.3 Andre vesentlige forhold (1) Låntager skal straks offentliggjøre: 7. Beslutning om å benytte retten til å helt eller delvis innløse lånet (call). 3.6 Årsrapporter for kommuner og fylkeskommuner Kommuner og fylkeskommuner har ikke krav til å utarbeide årsrapport etter verdipapirhandelloven, men det følger av obligasjonsreglene pkt (4) at kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsrapport iht. verdipapirhandelloven 5-5. For disse utstederne gjelder imidlertid kommuneloven med bestemmelse om finansiell rapportering, det foreslås derfor å endre bestemmelsen i tråd med dette. Samtidig foreslås inntatt en dispensasjonshjemmel for utenlandske kommuner og fylkeskommuner. Det foreslås på denne bakgrunn at obligasjonsreglene pkt skal lyde som følger: Plikt til å avlegge årsrapport og halvårsrapport (4) Første og annet ledd gjelder også regional eller lokal myndighet i utenlandsk stat. Norske kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsrapport iht. kravene i kommuneloven 48. Oslo Børs kan gjøre unntak fra første og annet ledd for regional eller lokal myndighet i utenlandsk stat. 3.7 Unntak fra halvårsrapportering for kommuner og fylkeskommuner Det følger av obligasjonsreglene pkt annet ledd, jf. fjerde ledd at kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide halvårsrapport. Oslo Børs kan iht. pkt (3) gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Børsens praksis er å gi slik dispensasjon ved søknad om fritak fra å utarbeide halvårsrapport. Det er blitt vurdert at markedet ikke har samme behov for halvårsrapporter fra 5/12

6 kommune og fylkeskommuner som fra andre utstedere. Det foreslås derfor at kravet fjernes for norske kommuner og fylkeskommuner. På denne bakgrunn foreslås at pkt skal lyde som følger: Unntak fra plikt til å utarbeide halvårsrapport (1) Låntagere stiftet før 1. juli 2005 (ikrafttredelsestidspunktet til direktiv 2003/71/EF) som kun har obligasjonslån garantert av den norske stat notert på regulert marked, er unntatt fra pkt annet ledd. 1 (2) Prospektmyndigheten kan gjøre unntak fra pkt annet ledd for låntagere stiftet før ikrafttredelsestidspunktet til prospektdirektivet som kun har obligasjonslån garantert av norsk kommune eller fylkeskommune notert på et regulert marked. 2 (3) Oslo Børs kan gjøre unntak fra pkt annet ledd for låntager som bare utsteder obligasjoner hvis pålydende verdi er minst euro og for regional eller lokal myndighet i utenlandsk stat. Norske kommuner og fylkeskommuner er unntatt fra pkt annet ledd. 3.8 Tilleggskrav til utsteder av konvertible obligasjoner Det følger av kravet i pkt. 3.5 at utsteder av konvertible obligasjonslån skal følge reglene om informasjonsplikt i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 3. Det foreslås å omformulere denne bestemmelsen til en presisering av at utsteder av konvertible obligasjoner skal offentliggjøre innsideinformasjon som om aksjen var notert på et regulert marked. På denne bakgrunn foreslås pkt. 3.5 endret til å lyde som følger: 3.5 Tilleggskrav til obligasjoner med rett til å erverve aksjer utstedt av låntager Låntager med børsnoterte obligasjoner, som gir obligasjonseier rett til å erverve aksjer utstedt av låntager, skal i tillegg til reglene i pkt. 3.2 til 3.4 offentliggjøre innsideinformasjon som om aksjen var notert på et regulert marked. 3.9 Opplysning til børsen om avholdelse av obligasjonseiermøter Det følger av obligasjonsreglene pkt (5) at låntager skal offentliggjøre innkalling til obligasjonseiermøte med vedlegg. I tillegg skal låntager senest samtidig med innkallingen opplyse børsen om at møtet skal avholdes. Ettersom det er krav til at dette skal offentliggjøres, anses bestemmelsen som overflødig og foreslås derfor fjernet. 1 Verdipapirforskriften 5-6 første ledd. 2 Verdipapirforskriften 5-6 annet ledd. 6/12

7 4 Nærmere om foreslåtte endringer i ABM-reglene 4.1 Innkalling til obligasjonseiermøte for skifte av tillitsmann Tilsvarende som endring foreslått for obligasjonsreglene på børs, se omtale under pkt. 3.1 over. 4.2 Notering av konvertible obligasjoner med underliggende unoterte aksjer Det følger av pkt at konvertible obligasjoner kan noteres på Nordic ABM forutsatt at underliggende aksje som obligasjonene kan konverteres til, er notert på et regulert, anerkjent og åpent marked som fungerer regelmessig. Oslo Børs foreslår nå å åpne opp for notering av konvertible obligasjoner på ABM hvor underliggende aksjer ikke er notert. Dette tilsvarer bestemmelsen i obligasjonsreglene på børs. En forutsetning for å notere slike lån, er at markedet har tilstrekkelig informasjon om underliggende aksje for å kunne bedømme verdien av aksjene. Det foreslås derfor samtidig å innta et nytt krav i pkt om at utsteder av konvertible obligasjonslån skal offentliggjøre innsideinformasjon om den underliggende aksjen som om aksjen var notert på et regulert marked, tilsvarende pkt. 3.5 i obligasjonsreglene på børs. På denne bakgrunn foreslås det at det inntas nytt annet ledd i pkt : Vilkår for notering av konvertible obligasjoner m.m. (2) Opptak av andre konvertible obligasjoner kan likevel skje dersom Nordic ABM klart finner at obligasjonseierne og allmennheten for øvrig har tilgang til alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne bedømme verdien av aksjene disse obligasjoner er knyttet til. Det foreslås å innta et nytt krav i pkt om at utsteder av konvertible obligasjonslån med rett til å erverve aksjer utstedt av låntager også skal offentliggjøre innsideinformasjon om den underliggende aksjen som om aksjen var notert på et regulert marked, tilsvarende pkt. 3.5 i obligasjonsreglene på børs. Forslag til nytt punkt lyder som følger: Tilleggskrav til obligasjoner med rett til å erverve aksjer utstedt av låntager Låntager med noterte obligasjoner, som gir obligasjonseier rett til å erverve aksjer utstedt av låntager, skal i tillegg til reglene i pkt. 3.2 offentliggjøre innsideinformasjon som om aksjene var notert. 4.3 Noteringsavtale for garantist Tilsvarende som endring foreslått for obligasjonsreglene på børs, se omtale under pkt. 3.2 over. På denne bakgrunn foreslås nytt pkt å lyde som følger: 7/12

8 Garantister (1) Dersom en tredjepart skal garantere for betaling av renter og hovedstol (garantist), kan Nordic ABM kreve at garantist for låntagers obligasjoner før låntagers obligasjoner tas opp til notering inngår en tiltredelseserklæring som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til garantisten overfor børsen. Tilsvarende gjelder dersom lånet får ny garantist i lånets løpetid hvor det tidligere ikke er avgitt en slik erklæring. Garantisten plikter ved en slik erklæring å etterleve ABM-reglene på lik linje med låntager. (2) Garantist skal på forespørsel gi Nordic ABM opplysninger etter ABM-reglene pkt (5). Dersom garantisten ikke etterlever sine forpliktelser overfor Nordic ABM, skal garantisten være ansvarlig overfor Nordic ABM. (3) Garantisten skal ha en person som er angitt som kontaktperson for Nordic ABM. Personen skal ha tilfredsstillende kunnskap om de regler som låntager er underlagt. (4) Dersom garantist bryter bestemmelser i avtale som nevnt i første ledd, kan Nordic ABM ilegge sanksjoner i henhold til pkt Krav til revidert finansiell informasjon i noteringsdokument Ved opptak til notering av obligasjonslån på Nordic ABM er det krav til at resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling iht. regnskapslovgivningen skal vedlegges noteringsdokument, jf. pkt Det foreslås å innta krav om at finansiell informasjon må være revidert, tilsvarende dagens praksis. Adgangen til å gjøre unntak fra kravene til finansiell informasjon videreføres, jf. bestemmelsens andre ledd. Pkt foreslås endret til å lyde som følger: Tilleggskrav (1) For låntagere som ikke omfattes av pkt. Feil! Fant ikke referansekilden. første eller annet ledd, skal noteringsdokumentet i tillegg til de opplysninger som kreves etter pkt. Feil! Fant ikke referansekilden. første ledd nr. 3 og 4 inneholde: 20. Revidert årsrapport i henhold til regnskapslovgivningen låntager er underlagt for de to foregående regnskapsår eller slik kortere regnskapsperiode låntager har bestått. Nordic ABM kan kreve en oppstilling basert på de tre foregående regnskapsår, dersom det foreligger særlige grunner. Delårsrapport i henhold til pkt ,dersom dette er avlagt etter siste årsrapport. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. 8/12

9 4.5 Debitorskifte Tilsvarende som endring foreslått for obligasjonsreglene på børs, se omtale under pkt. 3.4 over. Forslag til nytt pkt lyder som følger: Debitorskifte (1) Ny låntager som følge av debitorskifte er underlagt ABM-reglene slik de gjelder for låntagere med noterte obligasjonslån. (2) Oslo Børs kan pålegge ny låntager å dokumentere utvalgte deler av opptaksvilkårene i punkt Offentliggjøre beslutning om å utøve callrettighet Tilsvarende som endring foreslått for obligasjonsreglene på børs, se omtale over under pkt. 3.5 over. Pkt nr.6 foreslås endret til å lyde som følger: Andre vesentlige forhold (1) Låntager skal straks offentliggjøre: 6. Beslutning om å benytte retten til å helt eller delvis innløse lånet (call). 4.7 Krav til konsernregnskap Det følger av gjeldende punkt (2) nr. 4 at årsrapporten skal omfatte konsernregnskap dersom dette utarbeides. Det har vært tilfeller hvor låntager som har søkt om notering av lån, ikke har vært pliktig til å utarbeide konsernregnskap etter andre lover og regler, men der børsen har vurdert at selskapsregnskapet alene ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om låntagers regnskaper. Som følge av dette foreslås det at konsernregnskap som hovedregel må utarbeides dersom låntager er morselskap i et konsern eller underkonsern. Punkt (3) nr. 4 forslås endret til å lyde som følger: Årsrapport (3) Årsrapporten skal omfatte: 4. Konsernregnskap dersom låntager er morselskap i et konsern eller underkonsern. 9/12

10 4.8 Merknader, presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningen Det er et opptakskrav for notering av obligasjonslån på ABM at merknader, presiseringer eller forbehold gitt av revisor i revisjonsberetningen skal angis i noteringsdokumentet. Det foreslås at dette også inntas som en løpende forpliktelse i pkt (4), tilsvarende som i obligasjonsreglene på børs. Forskjellen fra obligasjonsreglene på børs har ikke vært tilsiktet. Forslag til fjerde legg i pkt (4) lyder som følger: Årsrapport (4) Har revisor funnet at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller har revisor gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold i revisjonsberetningen skal melding om dette sendes Nordic ABM så snart revisjonsberetningen er mottatt utsteder. 4.9 Unntak fra regnskapsrapportering for lån med pålydende under euro Det følger av gjeldende pkt (2) at Nordic ABM kan gjøre unntak fra kravet til å utarbeide årsrapport og halvårsrapport der låntager bare utsteder lån hvis pålydende verdi er minst euro. Dette skillet følger av (speiler) verdipapirhandelloven hvor kravet til å utarbeide finansiell informasjon gjelder kun for lån med pålydende mindre enn euro (som anses å være rettet mot ikke-profesjonelle investorer). ABM har en streng praksis for å gi dispensasjon fra halvårsrapport. I de tilfellene slik dispensasjon innvilges, kan Børsen stille vilkår for slik dispensasjon. Obligasjonslån som noteres er som oftest rettet mot profesjonelle investorer selv om pålydende per obligasjon er mindre enn euro. Børsen forslår å fjerne dette skille i unntaksbestemmelsen, og i stedet la dette være en konkret vurdering ved en slik søknad om dispensasjon. På denne bakgrunn foreslås pkt (2) til å lyde som følger: Unntak fra regnskapsrapportering (2) Nordic ABM kan gjøre unntak fra pkt. 0 og Unntak fra halvårsrapportering for kommuner og fylkeskommuner Tilsvarende som endring foreslått for obligasjonsreglene på børs, se omtale under pkt. 3.8 over. Pkt (3) foreslås endret til å lyde som følger: Unntak fra regnskapsrapportering (3) Nordic ABM kan gjøre unntak fra pkt for regional eller lokal myndighet i utenlandsk stat. Norske kommuner og fylkeskommuner er unntatt fra pkt /12

11 4.11 Opplysning til børsen om avholdelse av obligasjonseiermøter Tilsvarende som foreslått endring for obligasjonsreglene på børs, se omtale under pkt. 3.9 over. Pkt (4) foreslås endret til å lyde som følger: Obligasjonseiermøter (4) Innkalling, dagsorden samt øvrige dokumenter som utsendes til obligasjonseierne i forbindelse med obligasjonseiermøte skal offentliggjøres senest samtidig med innkalling. ******************************** Med vennlig hilsen OSLO BØRS ASA Øivind Amundsen Direktør Førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester Lars Jacob Braarud Direktør Noteringsavdelingen Vedlegg: - Obligasjonsreglene - ABM-reglene 11/12

12 Høringsinstanser Utstedere av aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner notert på Oslo Børs og Nordic ABM Børsmedlemmer Advokatfirmaet BA-HR Advokatfirmaet CLP Advokatfirmaet Grette Advokatfirmaet Haavind Advokatfirmaet Schjødt Advokatfirmaet Selmer Advokatfirmaet Thommessen Advokatfirmaet Wiersholm Advokatfirma Wikborg, Rein & CO Arntzen de Besche Advokatfirma Den norske advokatforening Den norske revisorforening Finansdepartementet Finanstilsynet Finans Norge Folketrygdfondet Justis- og beredskapsdepartementet Kluge Advokatfirma Kvale Advokatfirma Nordic Trustee Norges Bank Norske Finansanalytikers Forening Næringslivets Hovedorganisasjon Pensjonskasseforeningen Verdipapirfondenes Forening Verdipapirforetakenes Forbund Verdipapirsentralen Økokrim 12/12

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater N Januar 2016 Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater 1 Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Nordic ABM, samt for registrering

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene Vedlegg til børssirkulære 12/2007 04.12.2007 Vår ref: 660002 Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene 1 OVERSIKT... 3 2 ENDRINGER I NYE LOVREGLER SOM BERØRER UTSTEDERE AV BØRSNOTERTE

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM Oktober 2014 Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og INFORMASJONSPLIKT FOR OBLIGASJONSUTSTEDERE PÅ MARKEDSPLASSENE OSLO BØRS OG NORDIC ABM.. 1 INNLEDNING... 5 1. GENERELT...

Detaljer

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR... 5 2.1

Detaljer

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112

VEDLEGG A. Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 VEDLEGG A Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 78.0 Sist endret [23]. mai 20112 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.09 Obligasjonsreglene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE... 5 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Høring vedrørende endringer i løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess

Høring vedrørende endringer i løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess Til høringsinstanser iht. vedlagte liste, Høring vedrørende endringer i løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess Enkelte forslag til endringer i børsens regler

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Januar 2016. ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser

Januar 2016. ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Januar 2016 ABM-reglene Opptaksregler Løpende forpliktelser ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.2

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Endringer i børsforskriften

Endringer i børsforskriften Endringer i børsforskriften 1. Bakgrunn. 3 2. Ikrafttredelse 3 3. Oversikt over hovedpunkter i endringsforskriften.. 3 4. Handelsregler.. 4 5. Nærmere om de vesentligste endringsforslagene 4 5.1 Terminologi

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser UTKAST Versjon X.0 Sist endret XX.XX.XX ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer av årsregn$kapsforskriften for verdipapirforetak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.08 ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING...5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Januar Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen 1 Innhold INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER... 3 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO JUSTISDEPARTEMEN 0? OKT2008 SAKSNR; A OW EH: K,NR, C ARKIVKODE: Deres ref: vår ref: 702686 Dato: 03.10.2008 Høring - gjennomføring av direktiv

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)

Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) Deres ref: Vår ref: 265671 Dato: 19.08.2003 Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) I medhold av børsloven 5-6 har børsen mulighet for å oppta finansielle instrumenter til

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess Oslo Børs ASA v/ Atle Degré og Bjarne Rogdaberg P.O.Box 460 Sentrum 0105 Oslo Per epost til Rita.Distad@oslobors.no Deres ref. 441822 Oslo, 5. februar 2007 Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Lars Jacob Braarud, Oslo Børs Egenkapitalbevisseminar 20.10.2015 Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer