INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )"

Transkript

1 INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7

2 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter verdipapirhandelslovgivningen, utferdiget dette innsidereglement, standard melding til primærinnsidere samt standard erklæring til mottakere av innsideinformasjon. Lov om verdipapirhandel (vphl) samt Børsforskriften og børsens løpende forpliktelser har omfattende regler for hvordan innsideinformasjon skal behandles internt og eksternt. Som Innsideinformasjon regnes opplysninger om de finansielle instrumenter utstedt av Scana, opplysninger om Scana og om andre forhold som er egnet til å påvirke selskapets aksjekurs merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. I dette innsidereglementet gjennomgås kort: de plikter som påhviler personer som har fått Innsideinformasjon ( Innsidere ), jf pkt 2, 3, 4 og 5 nedenfor reglene om meldeplikt for ulike personer tilknyttet Scana, jf pkt 6 nedenfor de særlige plikter som påhviler personer som er å anse som primærinnsidere Primærinnsidere ), jf pkt 7 nedenfor Scanas (utsteders) plikt til å føre liste over personer som mottar Innsideinformasjon, jf pkt 8 nedenfor (Scanas plikter til listeføring i egenskap av utsteder er nevnt flere steder i Innsidereglementet, se også under pkt 7 a) nedenfor) Dersom en Primærinnsider får tilgang til Innsideinformasjon, gjelder regelsettene for Innsidere og Primærinnsidere parallelt for vedkommende. Det gjøres oppmerksom på at dette innsidereglementet ikke pretenderer å være uttømmende med hensyn til lovfestede plikter og rettigheter, slik at den enkelte oppfordres til selv å sette seg inn i reglene og om nødvendig søke profesjonell bistand eller ta opp eventuelle spørsmål knyttet til gjeldende regelverk direkte med Scana. 2. FORBUD MOT TEGNING, KJØP, SALG, BYTTE ELLER TILSKYNDELSE FOR PERSONER MED INNSIDEINFORMASJON Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter utstedt av Scana samt tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke foretas av noen som har Innsideinformasjon. Tilsvarende gjelder inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjon eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter (herunder finansielle derivater) knyttet til slike finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner. Forbudene som er beskrevet i dette pkt 2, gjelder også når disposisjonen gjøres i fremmed navn og/eller fremmed regning samt disposisjoner som gjøres av nærstående. Også disposisjoner foretatt i et fullmakts- og forvaltningsforhold dersom oppdragsgiveren har innsideinformasjon og den som utfører oppdraget (for eksempel et verdipapirforetak) utfører handler innenfor oppdragsgiverens instrukser. Brudd på innsidereglene kan medføre sanksjoner fra Scana som arbeidsgiver eller oppdragsgiver og kan straffes med bøter eller fengsel av offentlige myndigheter. Innsidereglement Side 2 av 7

3 3. TAUSHETSPLIKT OG FORBUD MOT RÅDGIVNING FOR PERSONER MED INNSIDE INFORMASJON Ingen må gi uvedkommende Innsideinformasjon, og enhver plikter i sin behandling av Innsideinformasjon å utvise tilbørlig aktsomhet slik at opplysningene ikke kommer i uvedkommendes besittelse. 4. INSTRUKS OM RAPPORTERING AV INNSIDEINFORMASJON Hovedledelsen og de enkelte virksomhetsledere som rapporterer til hovedledelsen er underlagt instruks om rapportering av Innsideinformasjon, jf pkt 9 nedenfor. 5. KORTSIKTIGE TRANSAKSJONER AV FINANSIELLE INSTRUMENTER I SCANA Særlig Primærinnsidere, men også andre i ansatte i Scana, skal avstå fra kortsiktige transaksjoner av finansielle instrumenter utstedt av Scana og bør ved kjøp og salg av finansielle instrumenter i Scana med hensyn til eiertid utvise generell aktsomhet. 6. MELDEPLIKT a) Personkretsen Meldeplikten har grunnlag i så vel allmennaksjeloven, som vphl. Meldepliktige i Scana etter allmennaksjeloven er den personkrets som er angitt i 4-12 i lov om allmennaksjeselskaper. Meldingene noteres i særskilt protokoll. Disse meldingene er i utgangspunktet et internt forhold mellom Scana og den meldepliktige. Likevel følger plikt for primærinnsiderne til å straks melde handel til Oslo Børs slik som redegjort for i dette pkt 6. Meldepliktige i Scana på grunnlag av vhphl 3-6 er styret, revisor og ledende ansatte (hovedledelsen), i tillegg til eventuelle andre ledende ansatte som til enhver tid måtte være oppført på særskilt primærinnsiderliste. På slik særskilt liste skal oppføres personer som normalt kan antas å få tilgang til Innsideinformasjon, jf vphl 3-6. Personkretsen nevnt ovenfor er i det følgende benevnt som Primærinnsidere. Konsernets finansdirektør skal fortløpende revidere og distribuere primærinnsiderlisten til Oslo Børs. b) Meldeplikt Den meldepliktige skal straks, og slik at videre rapportering i henhold til pkt 7 nedenfor kan foretas, gi Scana, ved å ta kontakt med finansdirektøren, melding om kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer utstedt av Scana eller datterselskaper. Meldeplikten gjelder også lån som nevnt i kapitel 11 i lov om allmennaksjeselskaper, inngåelse, kjøp eller salg av tegningsrettigheter, opsjoner og tilsvarende rettigheter (herunder finansielle derivater) knyttet til aksjer som nevnt i foregående setning (samlet betegnet som Finansielle instrumenter ). Meldeplikten omfatter også slik handel som gjelder vedkommendes nærstående som nevnt i vphl 2-5 nr 1, 2 og 4 ( Nærstående ). Melding skal skje skriftlig. Innsidereglement Side 3 av 7

4 7. SÆRREGLER FOR PRIMÆRINNSIDERE a) Undersøkelses- og klareringsplikt for primærinnsidere Primærinnsidere kan ikke foreta eller tilskynde disposisjoner som nevnt i pkt 2 ovenfor dersom det finnes innside informasjon. Primærinnsidere skal derfor verken selv foreta eller tilskynde slike disposisjoner, uten først å ha foretatt forsvarlige undersøkelser om det foreligger Innsideinformasjon. Det samme gjelder Primærinnsidere sine nærstående. Dersom undersøkelsen ikke avdekker at det foreligger Innsideinformasjon, skal Primærinnsidere skriftlig anmode konsernsjefen i Scana om klarering av disposisjonene. Ved konsernsjefens fravær skal anmodning om klarering skje til finansdirektøren eller til oppnevnt stedfortreder for konsernsjefen. Konsernsjefen skal for eget vedkommende innhente klarering fra styrets leder. Styrets medlemmer skal anmode styrets leder om klarering av disposisjonene. Klarering skal i så fall kun gis etter at styrets leder har mottatt en skriftlig bekreftelse fra konsernsjefen om at det ikke foreligger opplysninger til hinder for at en klarering gis. Dersom det foreligger opplysninger til hinder for at klarering kan gis, skal konsernsjefen informere styrets leder om slike. Styrets leder skal for egne disposisjoner alltid innhente klarering fra konsernsjefen. Undersøkelses- og klareringsplikten gjelder også for tildeling og innløsning av opsjoner. Bestemmelsene om undersøkelses- og klareringsplikt gjelder dog ikke ved normal utøvelse av tidligere inngått opsjon eller termin ved kontraktens utløp, jf vphl 3-3 annet ledd. Klarering/avslag på anmodning om klarering av Primærinnsidere skal skje skriftlig. b) Gavetransaksjoner - transaksjoner mellom nærstående Pkt 7 a) foran gjelder ikke ved gavetransaksjoner og heller ikke ved overgang av en Primærinnsiders finansielle instrumenter til et selskap som eies 100 % av Primærinnsideren, selv om det betales vederlag for instrumentene. Slike handler er imidlertid meldepliktige etter pkt 7 c). c) Rapportering til Oslo Børs og finansdirektøren Førstegangsmelding - pliktsubjekt Plikten til førstegangsmelding til Oslo Børs, herunder Nærståendes beholdning av finansielle instrumenter, påhviler i henhold til vphl 4-1 den enkelte Primærinnsider. Av praktiske grunner skal melding skje gjennom Scanas finansdirektør som beskrevet nedenfor. Melding om kjøp, salg eller tegning og inngåelse av finansielle instrumenter Melding om kjøp, salg eller tegning og inngåelse av Finansielle instrumenter skal etter vphl sendes til Oslo Børs straks og senest før børsens åpning dagen etter at kjøp, salg eller tegning og inngåelse av Finansielle instrumenter har funnet sted. Av praktiske grunner er det gjennom dette innsidereglement bestemt at meldingen skal gis til finansdirektøren i Scana innen klokken 0800 dagen etter at kjøp, salg eller tegning og inngåelse av Finansielle instrumenter har funnet sted. Konsernets finansdirektør vil da på vegne av den Innsidereglement Side 4 av 7

5 meldepliktige Primærinnsider informere Oslo Børs om den aktuelle disposisjon, jf vphl 4-1. Kopi av meldingen til Oslo Børs oversendes Primærinnsideren. Meldeplikten for Finansielle instrumenter gjelder også for Scanas egen handel med slike instrumenter. Foretak som eier aksjer i Scana, og som på grunn av eierskapet er representert i Scanas styre, må selv gi melding til Oslo Børs ved handel av Finansielle instrumenter. 8. PERSONER OPPFØRT PÅ INTERN LISTE OVER INNSIDERE I tillegg til selskapets Primærinnsidere vil det forefinnes internt personell (ansatte) som har en stilling som innebærer at bestemt Innsideinformasjon vil kunne tilflyte vedkommende. Videre vil eksterne rådgivere, og eventuelle ansatte hos slike rådgivere, få tilgang til Innsideinformasjon. Det skal til enhver tid forefinnes en intern liste med oversikt over personer som mottar Innsideinformasjon. Listen skal inkludere både ansatte i Scana eller hos rådgivere. Dette gjelder for eksempel personell i nøkkelstillinger i forbindelse med forhandling rundt spesielt store kontrakter, oppkjøp/fusjonsforhandlinger etc. Listen skal omfatte følgende informasjon: navn og stilling dato og klokkeslett for når vedkommende fikk Innsideinformasjonen årsaken til at vedkommende har fått Innsideinformasjon dato for nedtegning og endring av listen Listen skal oppdateres fortløpende og skal oppbevares i 5 år. Det er etablert egne interne rutiner i Scana når det gjelder tilgang til regnskapsinformasjon i forhold til reglene om Innsideinformasjon i lovverk og i dette Innsidereglementet. Ved ansettelse i slike stillinger, eller når eksterne rådgivere får tilgang til Innsideinformasjon, skal disse personer få en spesiell gjennomgang av Scanas Innsidereglement, samt straffeansvaret som er forbundet med uberettiget bruk eller distribusjon av Innsideinformasjon. Standard erklæring om mottak av innsideinformasjon skal overleveres vedkommende og det skal returneres en bekreftelse på mottak til Scana ved konsernets finansdirektør slik som nærmere beskrevet i nevnte standard erklæring. 9. SCANAS INFORMASJONSBEHANDLING SOM BØRSNOTERT SELSKAP Under dette punkt beskrives de viktigste prinsipper for intern håndtering og rapportering om Innsideinformasjon og for situasjoner hvor ansatte må opptre på en spesiell måte hva gjelder ulike former for Innsideinformasjon. Dette med bakgrunn i at Scana er forpliktet til å uoppfordret og umiddelbart gi børsen melding om Innsideinformasjon. Slik melding må være sendt til, og offentliggjort av, Oslo Børs før uvedkommende får tilgang til opplysningene. Denne oversikten er ikke uttømmende. Følgelig oppfordres alle medarbeidere generelt til å være varsomme, både i forhold til de generelle konfidensialitetsregler og taushetserklæring som man forpliktet seg overfor ved ansettelse, men også i forhold til opplysninger som kanskje ikke kan sies å være Innsideinformasjon, men som likevel er av en karakter som tilsier at informasjonen bør håndteres med varsomhet. Innsidereglement Side 5 av 7

6 Vesentlige overordnete retningslinjer er: All kontakt med eller fra presse og media, herunder utsendelse av pressemeldinger og børsmeldinger, skal gå via eller godkjennes av konsernsjefen og finansdirektøren i Scana. Oslo Børs kontaktpersoner i Scana er finansdirektør og konsernsjef. Det skal i et hvert tilfelle vurderes om forhold i tilknytning til kontraktsinngåelser, -termineringer eller -forhandlinger kan utgjøre Innsideinformasjon. Ved forestående signering eller terminering av kontrakter som har en samlet verdi på 10 mill kr eller mer, skal konsernsjefen og finansdirektøren alltid informeres i god tid før signatur eller terminering. I tillegg til eventuelle pressemeldinger i slike forbindelser, skal konsernsjefen og finansdirektøren også godkjenne alle andre meddelelser av slik kontraktsinformasjon, herunder på intraog/eller internett, eller via e-post til ansatte. All annen Innsideinformasjon skal godkjennes av konsernsjefen og finansdirektøren før det gjøres tilgjengelig internt eller eksternt. Før slik publisering skal børsmelding være sendt, Innsideformasjonen skal være offentliggjort av via valgte offentliggjøringstjenesteyter, og Innsideinformasjonen skal være offentliggjort på Scanas hjemmeside. Krav om børsmeldinger er spesielt strengt knyttet til forhold rundt resultatrapporter, resultatvarsel (positive eller negative), store kontrakter, endringer i styret, ledelse eller revisor, kjøp/salg av vesentlige deler av virksomhet, forslag og vedtak i selskapets organer hva gjelder utbytte, fusjon/fisjon, endring av aksjekapital, endring av vedtekter, melding om primærinnsideres handel og vesentlige avtaler mellom selskapets tillitsvalgte og selskapet. De ansatte skal derfor utvise særlig varsomhet når det gjelder håndtering av denne type informasjon før informasjonen er offentliggjort av Oslo Børs. Konsernsjefen eller styrets leder skal sammen med finansdirektøren alltid godkjenne eventuell utsatt offentliggjøring av Innsideinformasjon. Konsernsjefen kan fastsette særlige regler for selskapets kontakt med analytikere. 10. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSSIKKERHET Arealer hvor Scana har sitt hovedkontor skal sikres med: adgangskontroll innbruddsalarm avlåste dører Arealer som IT-rom og lager skal ytterligere sikres med begrenset adgang eventuelt videoovervåkning. Personell som oppholder seg i Scanas arealer skal bære synlige adgangskort eller ledsages av en ansatt. Adgangskort eller nøkler skal aldri overdras til andre. Ved tap av kort eller nøkler skal dette meldes umiddelbart til rette vedkommende. Kort og kode skal aldri oppbevares sammen. Nøkler skal oppbevares på forsvarlig måte. Passord skal holdes hemmelig. Besøkende skal alltid registreres ved resepsjonen og ledsages av en medarbeider. Besøkende skal ikke gis innsyn i data om andre besøkende. Besøkende skal alltid følges tilbake til resepsjonen. Innsidereglement Side 6 av 7

7 Daglig leder i respektive selskap skal avholde tiltredelses-/sikringssamtale med alle nye medarbeidere før tildeling av adgangskort og autorisasjoner. Daglig leder kan be andre om å gjennomføre disse samtalene på sine vegne, men er allikevel ansvarlig for at disse blir gjennomført på en forsvarlig måte. Den ansatte skal i disse samtalene informeres om at han må gjøre seg kjent med og forholde seg til blant annet: dette Innsidereglementet ansettelseskontrakten og taushetserklæringen som er signert Scanas informasjon skal forvaltes slik at hensynet til tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet blir ivaretatt. Innsideinformasjon skal behandles med spesielt streng diskresjon. Innsideinformasjon skal ikke gjøres tilgjengelig for andre enn de som har behov for informasjonen. Innsideinformasjon og annen sensitiv informasjon skal alltid være nedlåst i brannsikre stålskap eller lagret elektronisk på forsvarlig måte. Papirbasert kopi av Innsideinformasjon og annen sensitiv informasjon som ikke arkiveres i slike stålskap, skal makuleres av den enkelte saksbehandler. Medarbeidere er ansvarlige for å opprettholde ryddighet i personlige og elektroniske arkiver, inn- og utgående e-post, postkasser og lignende. Alle arbeidsplasser skal være ryddet etter endt arbeidsdag. Bærbare PC'er skal oppbevares på forsvarlig måte, som innebærer at de ikke ligger synlig i parkert bil selv om den er låst og at de skal låses ned i skap om de blir liggende uten tilsyn etter normal arbeidstid på jobben. Alle bærbare PC'er skal installeres med et basis grunnoppsett som inkluderer oppdatert versjon av antivirus programvare, passord, personlig brannmur og krypteringsprogramvare. Antivirus mønstre skal løpende lastes ned på den enkelte PC. De regler som i dette pkt 10 er angitt for Scanas hovedkontor, gjelder så langt de passer også for Scanas datterselskaper. Innsidereglement Side 7 av 7

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 1.1 15 børsdager før... 3 1.1.1 Språk... 3 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember 2011 1 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Felles konsernstruktur... 4 1.3 Områder som er regulert med fullmakter....

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer