kvartal delårsrapport kvartal delårsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011"

Transkript

1 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober 2004 i OB Match -listen, etter at Oslo Børs erstattet den tidligere bransjeinndelingen av selskapene med inndeling etter likviditet. Nest etter de 25 største selskapene på OBX-listen, består OB Match -listen av de mest likvide selskapene. Ett av kriteriene er at det er minimum 10 handler i aksjen per dag. Antall Acta-aksjer omsatt på Oslo Børs i 2010 var 143 millioner, hvilket gir en omløpshastighet på 0,6. Det har i 2010 i gjennomsnitt vært handlet 0,6 millioner aksjer fordelt på 78 handler per dag i Acta Holding ASA. En av de største enkelttransaksjonene foretatt i løpet av 2010, var kjøpet av 1,9 millioner aksjer gjort av Wunderlich Securities Inc., et selskap kontrollert av Alfred Ydstebø med nærstående. Alfred Ydstebø er styreleder i Acta Holding ASA. Selskapet ble av Oslo Børs tildelt Informasjonsmerket i 2004 og Engelskmerket i Forutsetningene for disse tildelingene er oppfyllelse av en rekke informasjonskrav, blant annet relatert til informasjon som skal være tilgjengelig på selskapets nettsider. Aksjekapital og aksjer Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2010 en aksjekapital på 46,4 millioner kroner, fordelt på aksjer, hver pålydende 0,18 kroner. Fullmakt til å utstede aksjer Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til utstedelse av nye aksjer. Fullmakten er gitt i generalforsamling den 11. mai 2010 og gjelder utstedelse av inntil 25 millioner aksjer, pålydende NOK 0,18. Fullmakten gjelder frem til dato for neste generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni. Styret i Acta Holding ASA har i løpet av 2010 utstedt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 6. mai 2009, samt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 11. mai Totalt antall aksjer utstedt i løpet av 2010 er Aksjene er benyttet som vederlag i forbindelse med selskapets kjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA i mars 2010, hvor oppgjør skjedde i henholdsvis mars og juni Fullmakt til å erverve egne aksjer Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten er gitt i generalforsamling 11. mai 2010 og gjelder erverv av inntil 25 millioner aksjer, pålydende NOK 0,18, innenfor et prisintervall på NOK 1 til NOK 100. Fullmakten gjelder frem til dato for neste generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni. Styret i Acta Holding har kjøpt totalt egne aksjer til en gjennomsnittkurs på 2,88 kroner per aksje. Aksjene ble i sin helhet allokert til ansatte som har utøvd aksjeopsjoner den 18. februar. Opsjoner Styret i Acta Holding ASA tildelte i 2009 utvalgte medlemmer av konsernledergruppen aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram lansert i Dette opsjonsprogrammet ble i 2009 besluttet erstattet med et nytt som omfatter samtlige ansatte i konsernet. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for medarbeiderne i Acta som både skal bidra til å skape gode resultater og bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det tildelt totalt 13,148 millioner aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte besitter henholdsvis 3,220 millioner aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. april 2008, 6. mai 2009 og 11. mai

2 Innløsningskursene for opsjonene er kr 20,04 for opsjonene tildelt i 2008, kr 2,07 for opsjonene tildelt i mars 2009, kr 3,91 for opsjonene tildelt i oktober 2009, kr 3,38 for opsjonene tildelt i februar 2010, kr 2,46 for opsjonene tildelt i august 2010, kr 2,86 for opsjonene tildelt i oktober 2010 og kr 3,14 for opsjonene tildelt i februar. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Utbytte for 2007, utbetalt etter tildelingstidspunktet i 2008, var kr 2,55 per aksje. Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsårene 2008 og Utbytte for regnskapsåret 2010 er av styret i Acta Holding ASA foreslått til kr 0,10 per aksje. Aksjeopsjonene tildelt i 2008, og som fremdeles er utestående, kan innløses innenfor bestemte perioder i. Av aksjeopsjonene tildelt i mars 2009 kan inntil 50 prosent innløses i og inntil 50 prosent innløses i 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjonene som ble tildelt i oktober 2009, februar 2010, august 2010 og oktober 2010 kan innløses med 100 prosent i henholdsvis og 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner som ble tildelt i februar, kan for primærinnsidere og en definert gruppe av andre ansatte innløses med 1/3 i 2012, 1/3 i 2013 og 1/3 i 2014, i alle år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner tildelt øvrige ansatte i februar, kan innløses med 100 prosent innenfor en bestemt periode i Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2010 ikke utstedt andre finansielle instrumenter enn omtalte aksjeopsjoner som kan medføre krav om utstedelse av nye aksjer. Egenhandel Ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter for foretaket, eller for foretaket sine kunders regning, er omfattet av egenhandelsreglene som er regulert i verdipapirhandellovens kapittel 8. Acta er avhengig av å ha et svært ryddig forhold til finansmarkedet og tilsynsmyndigheter, og ledelsen har besluttet at samtlige ansatte i Actakonsernets verdipapirforetak Acta Kapital forvaltning AS, Acta Asset Management AS og Acta Markets AS i tillegg til Acta Finans AB, med enkelte få unntak for støttefunksjoner som ikke har innsyn i investeringstjenester, skal være omfattet av disse reglene. Selskapet har utarbeidet regler for hvordan de ansatte skal opptre i forhold til verdipapirmarkedet. Innsidereglement Acta Holding ASA har klare regler som regulerer ansattes og tillitsvalgtes, samt nærståendes transaksjoner i verdipapirer utstedt av Acta Holding ASA. Reglene setter klare rammer, både for hvordan handlene kan skje og i hvilke perioder handel i verdipapirer utstedt av Acta Holding ASA er tillatt. Utbyttepolitikk Selskapets utbyttepolitikk er uendret fra 2009 og tar sikte på å utbetale en høyest mulig andel av resultatet etter skatt som utbytte, hensyntatt lovkrav og behov for soliditet og likviditet. Styret i Acta Holding ASA har for regnskapsåret 2010 foreslått at det betales utbytte på kr 0,10 per aksje. Kursutvikling Aksjekursen var ved utgangen av året kr 2,32, hvilket priset selskapet til 597 millioner kroner. Gjennom 2010 har høyeste og laveste omsetningskurs vært henholdsvis kr 4,05 og 1,88. Kursen ved utgangen av 2009 var til sammenligning kr 4,14. Dette gir en kursnedgang på 44 prosent i Det ble ikke betalt utbytte i Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) steg i samme periode med 18 prosent, mens finansindeksen (OSE40) økte 24 prosent. Figuren senere i dette kapitlet viser kurs- og omsetnings utvikling for aksjene i Acta Holding ASA fra 1. januar til 31. desember 2010 sammenlignet med hovedindeksen og finansindeksen på Oslo Børs. 88

3 Aksjonærer Actas eiere består av institusjonelle eiere, ulike investorer og en hovedeier som har en konsulentavtale tilsvarende 35 prosent av et årsverk med Acta Holding ASA. Actas største aksjonær, styreformann Alfred Ydstebø og nærstående, eier gjennom investeringsselskapet Coil Investment Group AS og Wunderlich Securities Inc. i overkant av 14 prosent av aksjene. De 20 største aksjonærene eide ved årsskiftet til sammen 58 prosent av selskapets aksjer. Acta Holding ASA hadde per 31. desember aksjonærer, en nedgang på 518 fra året før. Antall utenlandske aksjonærer har blitt redusert fra 188 til 177. Antallet norske aksjonærer er redusert fra til En oversikt over de 20 største aksjonærene per er vist i tabellen på neste side. Utenlandsandel Ved utgangen av 2010 utgjorde den totale utenlandsandelen 34,6 millioner aksjer eller 13,4 prosent, fordelt på 177 aksjonærer. Ved utgangen av 2009 var andelen til sammenligning 32,1 millioner aksjer eller 12,8 prosent, fordelt på 188 aksjonærer, mens utenlandsandelen ved utgangen av 2008 var 13,3 prosent. En oversikt over fordeling per land er gitt i tabellen senere på denne siden. Finansiell kalender for Finansiell kalender er presentert under. Kvartalspresentasjonene avholdes i Oslo, mens generalforsamlingen avholdes i Stavanger. Alle års- og kvartalspresentasjoner er åpne og overføres på Internett. Aksjonærer sortert etter antall aksjer per Aksjonærer Aksjer % Coil Investment Group AS ,62 % Ludvig Lorentzen AS ,98 % Best Invest AS ,97 % Carnegie Investment Bank AB ,55 % Perestroika AS ,10 % Bjelland Trading AS ,05 % Mons Holding AS ,60 % Sanden A/S ,91 % Tenold Gruppen AS ,09 % IKM Industri-Invest AS ,95 % Tveteraas Eiendomsselskap A/S ,94 % Bank of New York Mellon SA/NV ,05 % Arctic Securities ASA ,00 % Six Sis AG 25PCT ,00 % Ojada AS ,97 % International Oilfield Services AS ,97 % Wenaas Kapital AS ,87 % Nordnet Bank AB ,83 % Morgan Stanley & Co. Internat. Plc ,82 % Steinar Lindberg A.S ,82 % Sum 20 største aksjonærer ,09 % Sum øvrige aksjonærer ,91 % Totalt antall aksjer ,00 % kvartal kvartal Ordinær generalforsamling kvartal Eierandel fordelt på land 87 % 7 % 2 % 4 % Norge Sverige Storbritannia Andre 87% 7% 2% 4% Norway Sweden UK Others 89

4 Investorkontakt Acta ønsker å opprettholde og videreutvikle selskapets gode kontakter og ha en åpen dialog med alle aktører i kapitalmarkedene. Investor Relations-funksjonen utøves av selskapets IR-ansvarlig Jo-Inge Fisketjøn og finansdirektør Christian Tunge. Kontaktopplysninger er gitt nedenfor: Internett Actas er, delårspresentasjoner, årsrapporter, børsmeldinger, oppdaterte aksjonæroversikter m.m. legges fortløpende ut på E-post: tlf E-post: tlf Utenlandsandel per Bostedsland Aksjer Prosent Aksjonærer Prosent Norge , ,31 Sverige , ,09 Storbritannia , ,69 U.S.A , ,45 Danmark , ,34 Belgia ,79 7 0,19 Tyskland ,27 6 0,16 Sveits ,10 5 0,13 Nederland ,02 5 0,13 Finland ,02 4 0,11 Frankrike ,01 3 0,08 Spania ,00 3 0,08 Luxemburg ,36 2 0,05 Guernsey ,01 2 0,05 Andre ,29 5 0,13 Sum , ,00 90

5 aksjonærforhold relativ Relativ utvikling i aksjekurs ACTA OSEBX Volum i tusen (høyre skala) ACTA OSEBX Volume in thousands (right-hand scale) 91

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010 STYRING I DnB NOR 57 DnB NOR-AKSJEN 2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen, og aksjekursen steg med 33 prosent justert for utbytte. Det var vesentlig bedre enn et

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet

PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet PROSPEKT Forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA (under stiftelse) Tilrettelagt av 12. mars 2002 Innholdsfortegnelse Meddelelse...

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer