4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning"

Transkript

1 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer knyttet til 2-1 om misbruk av presise og fortrolige opplysninger, 2-2 om taushetsplikt og rådgivnings-forbud, 2-3 om forbud mot handel i visse perioder og 3-1 om meldeplikt. 1. Innledning 2. Hovedregelen om forbud mot innsidehandel - vphl. 2-1 første ledd 2.1 Lovens ordlyd 2.2 Virkeområde Saklig virkeområde Stedlig virkeområde 2.3 Transaksjoner som omfattes av forbudet Kjøp og salg Tegning Bytte Inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakt Unntak for arv, gave, innløsning m.m. 2.4 Tilskyndelse 2.5 Handel foretatt for egen eller fremmed regning Handel foretatt for egen regning Handel foretatt for fremmed regning 2.6 Misbruksreservasjonen 3. Særlige regler for tillitsvalgte, ledende ansatte m.m. (såkalte «primærinnsidere») 3.1 Innledning 3.2 Utvidelse av personkretsen 3.3 Undersøkelsesplikt 3.4 Forbud mot handel i visse perioder 3.5 Meldeplikt 4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning 5. Oversikt over lovbestemte plikter som påhviler foretak som utsteder finansielle instrumenter som er børsnotert 1. Innledning Den 1. desember 1997 trådte den nye verdipapirhandelloven av 19. juni 1997 (vphl.) i kraft. Loven regulerer bl.a. misbruk av presise og fortrolige opplysninger ( 2-1), Side 2

2 taushetsplikt og rådgivningsforbud ( 2-2), handleforbud for ledende ansatte mv. i visse perioder ( 2-3), samt meldeplikt ifm. kjøp av verdipapirer foretatt av tillitsvalgte eller ledende ansatte mv. i utstederselskapet og tilhørende konsernselskaper ( 3-1). Bestemmelsene representerer på vesentlige punkter en videreføring av tilsvarende bestemmelser i den tidligere verdipapirhandellov. På enkelte punkter er det imidlertid foretatt endringer som innebærer nye plikter eller forbud som må iakttas av den som opererer i verdipapirmarkedet. Det er derfor behov for at Kredittilsynet oppdaterer og delvis supplerer uttalelsene som fremgår av tidligere rundskriv nr. 20/93. Dette rundskrivet erstatter således tidligere rundskriv nr. 20/ Hovedregelen om innsidehandel - vphl. 2-1 første ledd 2.1 Lovens ordlyd Vphl. 2-1 første ledd lyder: 2-1 Misbruk av presise og fortrolige opplysninger Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs eller tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke foretas av noen som har presise og fortrolige opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene vesentlig. Tilsvarende gjelder inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjon- eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til slike finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner. 2.2 Virkeområde Saklig virkeområde Bestemmelsen gjelder etter lovendringen for tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs. Denne avgrensningen erstatter det tidligere vilkåret om at verdipapirene måtte være «gjenstand for organisert omsetning», og vil ventelig være noe enklere å praktisere. Bestemmelsen gjelder ved handel i finansielle instrumenter utstedt av både norske og utenlandske selskaper, såfremt de er eller søkes notert på norsk børs. Den gjelder uavhengig av om det finansielle instrumentet er primær- eller sekundærnotert på norsk børs. Hva angår begrepet «søkes notert på norsk børs», vil dette få betydning ikke bare ved tegning, men også ved kjøp, salg og bytte av finansielle instrumenter som allerede er utstedt når foretaket søker om børsnotering. Kredittilsynet legger til grunn at tidspunktet for når et finansielt instrument søkes notert på norsk børs, er idet det utstedende selskapet sender søknad om børsnotering til børsen. Side 3

3 2.2.2 Stedlig virkeområde Innsidehandelforbudet gjelder for handel i finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs, uavhengig av om handelen faktisk foretas i det norske markedet, og uavhengig av utsteders, investors eller meglers nasjonalitet. Det er således ikke et vilkår at selve transaksjonen skal være foretatt over norsk børs. Bestemmelsen om innsidehandelforbud får også anvendelse på handlinger foretatt i Norge, når de aktuelle finansielle instrumentene omsettes i et annet regulert marked innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), jfr. vphl Det samme gjelder for bestemmelsene om taushetsplikt og rådgivningsforbud i vphl. 2-2 første og annet ledd. Bestemmelsen er en implementering av art. 5 i EUs innsidehandeldirektiv. 2.3 Transaksjoner som omfattes av forbudet Kjøp og salg Mht. hva slags transaksjoner som omfattes av forbudet, videreføres forbudet mot kjøp og salg foretatt av noen som har presise og fortrolige opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene vesentlig (innsideopplysninger). Kjøp og salg forutsetter at det foreligger en bindende avtale mellom partene. Vurderingen av hvorvidt det foreligger en bindende avtale må bero på omstendighetene i det konkrete tilfelle. Innleggelse av transaksjonsoppdrag (ordre) vil kunne være straffbart som forsøk på innsidehandel, dersom ordren ikke gjennomføres. Det forutsettes da at kunden som legger inn ordren har innsideopplysninger. Dersom kunden får innsideopplysninger etter innleggelse av ordre, men før ordren er utført, vil unnlatelse av å trekke tilbake oppdraget kunne innebære straffbar overtredelse av innsidehandelforbudet Tegning Etter lovendringen vil det være forbudt å foreta tegning av finansielle instrumenter, dersom den som tegner har innsideopplysninger. Dette innebærer en endring i forhold til tidligere lovbestemmelse, hvor det ble antatt at tegning av verdipapirer ikke ble rammet av innsidehandelforbudet. Tegning av finansielle instrumenter må antas å foreligge når investor er avtalerettslig bundet av tegningen. Kredittilsynet legger til grunn at bindende avtale om tegning normalt vil foreligge idet tegningsblanketten i utfylt stand er kommet frem til tegningsstedet Bytte Side 4

4 Etter lovendringen fremgår det av lovteksten at det er forbudt å foreta bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs, dersom vedkommende har innsideopplysninger. Endringen innebærer en presisering av at ethvert kjøp og salg omfattes av forbudsbestemmelsen, uavhengig av vederlagets art Inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakt Innsidehandelforbudet gjelder etter lovendringen for inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakter eller tilsvarende rettigheter på finansielle instrumenter, såfremt det underliggende finansielle instrument er eller søkes notert på norsk børs. Bestemmelsen gjelder for slike avtaler uavhengig av om de aktuelle derivatkontraktene er standardiserte eller inngått på individuell basis. Dette innebærer en utvidelse i forhold til tidligere regelverk, som kun fikk anvendelse for de standardiserte kontraktene. Inngåelse av avtaler om såkalte «ansatteopsjoner», der ansatte mottar rettigheter til å tegne aksjer i selskapet, vil i utgangspunktet omfattes av innsidehandelforbudet. Se imidlertid under pkt. 2.6 nedenfor. Unntaket ved utøvelse av tidligere inngått derivatkontrakt videreføres i lovens 2-1 fjerde ledd annet punktum som lyder: Første ledd er ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjoneller terminkontrakt ved kontraktens utløp. Etter lovendringen gjelder unntaket kun for normal utøvelse av tidligere inngått derivatkontrakt ved kontraktens utløp. Vedrørende vilkåret om at det skal være en normal utøvelse, har verdipapirhandellovutvalget uttalt følgende: Utvalget er klar over at misbruk av innsideinformasjon ved utøvelse av en opsjonskontrakt kan tenkes i enkelte tilfelle. Dette kan f.eks. skje gjennom utøvelse av en opsjon som er «out of the money». En slik opsjon vil normalt ikke utøves fordi verdipapiret kan kjøpes til en lavere kurs eller selges til en høyere kurs i markedet. Dersom innehaver av opsjonen har innsideinformasjon vil han imidlertid ikke kunne handle i verdipapirmarkedet, men kan istedet velge å utøve opsjonen. Utvalget antar at det neppe er særlig praktis med et slikt misbruk, men vil likevel foreslå at kun en normal utøvelse av tidligere inngåtte opsjon- eller terminkontrakter omfattes av forbudet. (skal vel være: «... omfattes av unntaket» - Kredittilsynets anm.) Utvalget uttaler på samme sted følgende om videreføringen av vilkåret om at unntaket kun gjelder ved utøvelse som skjer ved kontraktens utløp: Unntaket gjelder for utøvelse av en opsjon ved utløpet av kontrakten, og er således til hinder for utøvelse av en amerikansk opsjon på et tidligere tidspunkt i de tilfelle opsjonsinnehaver har innsideinformasjon. Misbruk av innsideinformasjon ved utøvelse Side 5

5 av en slik opsjon før siste bortfallsdag kan tenkes dersom opsjonsinnehaver har rett til, eller kan velge, kontantutløsning. Utvalget vil derfor ikke foreslå endringer i gjeldende regler på dette punkt Unntak for arv, skifte, gave, innløsning mm. Innsidehandelforbudet kommer ikke til anvendelse når finansielle instrumenter eller opsjons-/terminkontrakter skifter eier ved arv eller skifte. Tilsvarende gjelder ved gaveoverføringer, under forutsetning av at det ikke betales vederlag i noen form, hverken direkte eller indirekte. Innløsning av aksjer ifm. kapitalnedsettelse, og med samtidig utbetaling til aksjonærene etter gjeldende aksjelov 6-1, må også antas å falle utenfor bestemmelsens virkeområde. Tilsvarende må antas å gjelde ved overdragelser ifm. oppløsning av aksjeselskap, ansvarlig selskap eller sameie, samt ved innfrielse av obligasjoner. Disse transaksjonstypene må antas å falle utenfor virkeområdet for innsidehandelforbudet, ved at de ikke omfattes av begrepene «tegning, kjøp, salg eller bytte» i vphl. 2-1 første ledd. 2.4 Tilskyndelse Etter lovendringen, er det etter ordlyden forbudt for den som har innsideopplysninger å tilskynde til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs, eller til inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakt mv. knyttet til slike finansielle instrumenter. Denne presiseringen klargjør at forsøk på medvirkning til innsidehandel i seg selv er straffbart, og den åpner for at tilskynderen kan straffes ikke bare ved forsettelig, men også ved uaktsom overtredelse. Det bemerkes at også andre former for medvirkning enn tilskyndelse vil kunne være straffbart etter den alminnelige medvirkningsbestemmelsen i vphl fjerde ledd. Forbudet mot tilskyndelse vil bl.a. omfatte rådgivning til andre om å foreta en handel, selv om den som handler ikke kjenner til innsideopplysninger. Forbudet må antas ikke å omfatte avgivelse av råd om å avstå fra slike disposisjoner. Slike tilfeller vil imidlertid fanges opp av rådgivningsforbudet i vphl. 2-2 annet ledd, dersom de øvrige vilkår i denne bestemmelsen er oppfylt. 2.5 Handel foretatt for egen eller fremmed regning Handel foretatt for egen regning Vphl. 2-1 første ledd får anvendelse for handel som foretas for egen regning, uavhengig av om den foretas i eget navn eller i fremmed navn (f.eks. gjennom en megler). Dette innebærer bl.a. at forbudet mot innsidehandel kommer til anvendelse i fullmakts- /forvaltningsforhold, dersom oppdragsgiveren har innsideinformasjon og den som utfører oppdraget (f.eks. verdipapirforetak) utfører handler innenfor oppdragsgiverens Side 6

6 instrukser. Dersom oppdragsgiveren har innsideopplysninger, må han gjennom instrukser til den som utfører oppdraget sørge for at det ikke handles for hans regning i de finansielle instrumentene opplysningene er knyttet til Handel foretatt for fremmed regning Vphl. 2-1 første ledd vil som hovedregel få anvendelse for transaksjoner foretatt i eget navn men for fremmed regning. Dersom handelen ikke er rettsstridig vil den ikke rammes av forbudet selv om man har innsideinformasjon. (se punkt 2.6) Eksempel på dette er f.eks. at en megler har innsideinformasjon knyttet til et børsnotert finansielt instrument og samtidig passivt utfører ordre etter konkrete oppdrag fra kunder vedrørende handel i det samme finansielle instrumentet. Også handler som foretas i fremmed navn for fremmed regning vil i utgangspunktet omfattes av forbudet mot innsidehandel. Som eksempel nevnes at en ansatt i et foretak har innsideinformasjon om et børsnotert finansielt instrument og handler i dette finansielle instrumentet på vegne av foretaket han er ansatt i. Et særskilt spørsmål oppstår dersom en ansatt i foretak A har innsideinformasjon om et finansielt instrument utstedt av foretak B (f.eks. fordi han er styremedlem i foretak B), mens en annen ansatt i foretak A handler i dette finansielle instrumentet. For at den som utfører transaksjonen ikke skal rammes av innsidehandelforbudet må vedkommende ikke ha hatt kjennskap til innsideinformasjonen. Dette stiller krav til at foretaket etablerer tilfredsstillende interne rutiner som sikrer at den som fatter investeringsbeslutninger avskjæres fra muligheten til å få kjennskap til de fortrolige opplysningene. Tilfredsstillende rutiner vil kunne bidra til å svekke en eventuell mistanke om at innsideinformasjon utnyttes. Hvis handelen er blitt utført som følge av en oppfordring fra den ansatte som har innsideinformasjon, vil han etter omstendighetene kunne rammes av forbudet mot tilskyndelse til innsidehandel eller det alminnelige medvirkningsansvaret iht. vphl Misbruksreservasjonen Forbudet mot innsidehandel forutsetter misbruk av innsideopplysninger, jf. vphl. 2-1 fjerde ledd og bestemmelsens overskrift. Denne rettsstridsreservasjonen er etter lovendringen tatt inn som et eget straffbarhetsvilkår i lovteksten, i tillegg til at den fremgår av bestemmelsens overskrift. Misbruksreservasjonen innebærer at ikke enhver bruk av presise og fortrolige opplysninger ved handel i finansielle instrumenter, rammes av forbudet. Et eksempel fremgår av loven selv, nemlig unntaket som gjelder ved normal utøvelse av tidligere inngått opsjon- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp. Side 7

7 Et annet eksempel hvor man neppe kan si at det foreligger misbruk av innsideopplysninger, er når vedkommende som har innsideinformasjon fullt ut informerer motparten (i den grad reglene om taushetsplikt ikke er til hinder for det, jf. vphl. 2-2 første ledd) eller forsikrer seg om at motparten er informert, før handel foretas. Kredittilsynet antar videre at arbeidsgivers tildeling av såkalte «ansatteopsjoner» (jf. pkt ovenfor) normalt ikke vil innebære misbruk av innsideopplysninger, selv om avtalene inngås samtidig som det foreligger innsideopplysninger hos utstederforetaket og/eller blandt dets ansatte. Det forutsettes da at ansatteopsjonene inngås som direkte avtaler mellom utstederforetaket og dets ansatte om rett til tegning av aksjer i utstederforetaket. Det kan imidlertid ikke utelukkes at ansatteopsjoner anvendes ifm. misbruk av innsideopplysninger. Slike avtaler må således vurderes konkret med sikte på å avdekke hvorvidt de faller inn under misbrukstilfellene, enten i forholdet mellom avtalepartene eller i forhold til markedet forøvrig. Det vises også til det som er sagt ovenfor under pkt annet avsnitt. Det kan ikke gis noen uttømmende oversikt over hvilke typetilfeller som grunnet misbruksreservasjonen ikke vil innebære straffbare overtredelser av forbudet mot innsidehandel. Hvorvidt det foreligger misbrukstilfelle, må bero på en vurdering av omstendighetene i det konkrete tilfelle. 3. Særlige regler for tillitsvalgte, ledende ansatte mm. (såkalte «primærinnsidere») 3.1 Innledning Det er foretatt vesentlige endringer i bestemmelsene som regulerer de såkalte primærinnsidernes handel i finansielle instrumenter utstedt av foretaket de har tilknytning til. Dette er bestemmelser som skal virke forebyggende mot at personer med nær tilknytning til foretakenes ledelse foretar handler som kan være i strid med forbudet mot innsidehandel. Reglene er å finne i vphl. 2-1 annet og tredje ledd (undersøkelsesplikt), 2-3 (handleforbud i visse perioder) og 3-1 (meldeplikt). Endringene som er foretatt gjelder både personkretsen som omfattes, og innholdet i de plikter og forbud som må iakttas ved eventuell handel. 3.2 Utvidelse av personkretsen Før lovendringen var styremedlem, medlem av kontrollkomite, revisor samt ledende ansatte i utstederforetaket omfattet av de særlige reglene for primærinnsidere. Etter den nye bestemmelsen i vphl. 2-1 annet ledd, fremgår det at også varamedlem og observatør til styret omfattes, samt ledende ansatt eller styremedlem i foretak i samme konsern som normalt kan antas å få tilgang til innsideopplysninger. I forarbeidene til den nye verdipapirhandelloven, er det uttalt følgende om begrepet «ledende ansatt»: Side 8

8 Den nærmere avgrensning av «ledende ansatt» vil variere fra foretak til foretak bl.a. avhengig av hvordan virksomheten er organisert. Vurderingen vil etter departementets syn særlig bero på to forhold. For det første må vedkommende være i posisjon til å kunne påvirke slike disposisjoner selskapet foretar som kan være av kurssensitiv art. Det bør være personens reelle innflytelse som er avgjørende. Stillingsbetegnelse og tittel vil imidlertid være momenter av betydning. Det bør ikke være avgjørende hvorvidt vedkommende har lederoppgaver overfor andre ansatte. Den nærmere avgrensningen må imidlertid foretas konkret på bakgrunn av reelle forhold. For det andre bør den ledende ansatte ha en stilling som gir ham eller henne regelmessig tilgang på informasjon som kvalitativt, men ikke nødvendigvis kvantitativt, er på linje med den administrerende direktør mottar. I større foretak hvor administrerende direktør har en egen ledergruppe (gruppe opprettet med det formål å drøfte vesentlige beslutninger i foretaket), bør det være tilstrekkelig at vedkommende regelmessig mottar informasjon av samme kvalitet som minst ett av medlemmene i denne. Hensynet til en hensiktsmessig avgrensning av meldeplikten vil også tilsi en viss begrensning i personkretsen som omfattes. De nevnte forhold tilsier en slik avgrensning mot øvrige ansatte som departementet foreslår. Det understrekes at øvrige ansatte som får tilgang til innsideinformasjon i tillegg til det alminnelige forbudet mot innsidehandel vil være underlagt taushetsplikt og rådgivningsforbud, jf. pkt (Kredittilsynets understrekninger). Det følger av vphl. 3-1 fjerde ledd at et foretak med børsnoterte finansielle instrumenter skal sende en oversikt til børsen over personer som omfattes av vphl. 2-1 annet ledd, jf. pkt. 5 nedenfor. 3.3 Undersøkelsesplikten Den nye verdipapirhandelloven viderefører primærinnsidernes plikt til på forhånd å foreta forsvarlig undersøkelse, samtidig som den tidligere gjeldende klareringsplikten med tilhørende omvendt bevisbyrde ved manglende klarering er bortfalt. Bestemmelsene om undersøkelsesplikt står i vphl. 2-1 annet og tredje ledd, og lyder som følger: Før styremedlem, medlem av kontrollkomité eller revisor tilknyttet utstederforetaket foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er utstedt av foretaket, skal vedkommende foreta en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger opplysninger som nevnt i første ledd om de finansielle instrumentene eller utstederen av disse i foretaket. Første punktum gjelder tilsvarende for varamedlem og observatør til styret i utstederforetaket. Første punktum gjelder også tilsvarende for ledende ansatt i foretaket og ledende ansatt og styremedlem i foretak i samme konsern som normalt kan antas å få tilgang til opplysninger som nevnt i første ledd. Undersøkelsesplikten gjelder også ved inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjon- eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til finansielle instrumenter utstedt av foretaket samt ved tilskyndelse til slike disposisjoner. Side 9

9 Det følger av 2-1 annet ledd at primærinnsidere må «foreta en forsvarlig undersøkelse» av om det foreligger innsideopplysninger i foretaket, før vedkommende foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter utstedt av foretaket. Kravet til at det foretas en forsvarlig undersøkelse, må i det minste innebære at primærinnsideren aktivt undersøker hvorvidt det foreligger innsideopplysninger i foretaket. Undersøkelsen må omfatte både informasjon om foretaket og informasjon om de finansielle instrumentene utstedt av foretaket. Finansdepartementet har i denne forbindelse uttalt følgende i forarbeidene: Spørsmålet om hva som er en forsvarlig undersøkelse vil bero på en skjønnsmessig vurdering, der vedkommendes tilknytningsforhold til foretaket, og den forestående transaksjonens art og størrelse, vil være momenter av betydning. Unnlatelse av å foreta forsvarlig undersøkelse må eksempelvis normalt anses å foreligge i de tilfellene vedkommende overtrer de pliktene som følger av tilknytningsforholdet, f.eks. plikten til å sette seg inn i saker som skal behandles og plikten til å etterleve de rutiner som gjelder for det organ vedkommende sitter i. [...] Departementet vil understreke betydningen av gode interne rutiner i utstederforetakene og peker på at overtredelse av eventuelle interne rutiner om undersøkelse vil kunne være et relevant og vektig moment ved vurderingen av om forsvarlig undersøkelse er foretatt. Gode interne rutiner vil således kunne tillegges betydning ved fastleggelsen av undersøkelsespliktens konkrete innhold. Kredittilsynet la i sin høringsuttalelse vekt på at interne rutiner må baseres på skriftlighet, tidfesting og handlefrister. Departementet slutter seg til at det vil kunne være hensiktsmessig. Departementet vil imidlertid ikke foreslå en forskriftshjemmel for å regulere slike rutiner. Som utvalget peker på, vil det være i foretakenes interesse å utarbeide slike rutiner. Departementet legger til grunn at i de foretak en ønsker at primærinnsiderne skal kunne handle i selskapets aksjer uten å risikere straffeansvar p.g.a. misligholdt undersøkelsesplikt, vil ledelsen sørge for å utarbeide slike rutiner. Ved å la foretakene selv utarbeide rutiner vil en på en mer effektiv måte kunne fange opp ulike informasjonsstrømmer i de ulike foretak på en bedre måte enn ved generelle forskrifter. Departementet antar at det ved utarbeidelsen av interne rutiner vil kunne være vanskelig å unngå en eller annen form for klarering for å sikre notoritet, dvs. at den aktuelle primærinnsideren kan dokumentere eller på annen måte vise at undersøkelsen er foretatt. Undersøkelsesplikten gjelder dersom primærinnsideren foretar tegning, kjøp, salg eller bytte, eller tilskynder andre til å foreta slike disposisjoner. Det vises til kommentarene under pkt. 2.3 og 2.4 ovenfor. Kredittilsynet legger til grunn at undersøkelse må foretas ved handel for egen regning, uavhengig av om den foretas i eget eller fremmed navn. Det samme må etter Kredittilsynets oppfatning gjelde dersom handelen foretas for fremmed regning, og det vises i denne forbindelse til pkt. 2.5 ovenfor og til de unntak som der er nevnt. 3.4 Forbud mot handel i visse perioder Side 10

10 Vphl. 2-3 viderefører i hovedsak de tidligere bestemmelsene vedrørende handleforbudet som gjelder for primærinnsidere i visse perioder. Bestemmelsen lyder som følger: 2-3 Forbud mot handel i visse perioder Personer som nevnt i 2-1 annet ledd kan ikke foreta tegning, kjøp, salg eller bytte av børsnoterte finansielle instrumenter utstedt av det foretaket de er tilknyttet i tidsrommet to måneder før offentliggjøring av styrets forslag til utsteders årsoppgjør eller to måneder før foreløpig årsoppgjør dersom dette offentliggjøres tidligere. Slike disposisjoner kan heller ikke foretas i tidsrommet en måned før offentliggjøring av utsteders delårsrapport. Forbudet i første ledd gjelder tilsvarende for rettigheter nevnt i 2-1 første ledd annet punktum. Forbudet er ikke til hinder for salg av tegningsretter i forbindelse med kapitalforhøyelse, eller normal utøvelse av tidligere inngått opsjon- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp. Børsen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Hva angår personkretsen som omfattes av bestemmelsen, vises det til pkt. 3.2 ovenfor. Det er for disse personene forbudt å tegne, kjøpe, selge eller bytte børsnoterte finansielle instrumenter utstedt av foretaket de er tilknyttet til i to måneder før offentliggjøring av styrets forslag til årsoppgjør eller foreløpig årsoppgjør dersom dette offentliggjøres tidligere, og en måned før offentliggjøring av utsteders delårsrapport. Fristen beregnes slik at handleforbudet inntrer på den datoen i måneden som svarer til datoen for den senere offentliggjøringen. Det samme gjelder for inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakter, eller tilsvarende rettigheter til slike børsnoterte finansielle instrumenter. Handleforbudet i disse periodene gjelder uavhengig av om primærinnsideren har innsideopplysninger. Forbudet er ikke til hinder for salg av tegningsretter ifm. kapitalforhøyelse eller normal utøvelse av tidligere inngått opsjonseller terminkontrakt ved kontraktens utløp. Det vises for øvrig til kommentarene under pkt. 2.3 ovenfor vedrørende hvilke disposisjoner som omfattes. Det er etter 2-3 ikke fastsatt noe objektivt forbud mot å tilskynde andre til å handle i denne perioden, eller gi råd om handel. Lovgiver har på denne måten begrenset anvendelsesområdet for det periodiske handleforbudet til kun å gjelde for primærinnsidernes egne handler. Dersom den som tilskynder har innsideopplysninger, vil imidlertid tilskyndelse til handel innenfor ovennevnte perioder omfattes av innsidehandelforbudet i vphl. 2-1 første ledd, eller evt. av rådgivningsforbudet i vphl. 2-2 annet ledd, eller av medvirkningsansvaret i vphl. 14-3, dersom vilkårene forøvrig er oppfylt. Side 11

11 Kredittilsynet legger til grunn at bestemmelsen kommer til anvendelse ved handler foretatt for primærinnsiderens egen regning, uavhengig av om den foretas i eget navn eller i fremmed navn (f.eks. gjennom en megler). Dette innebærer bl.a. at forbudet kommer til anvendelse i fullmakts-/forvaltnings-forhold. Kredittilsynet antar at det periodiske handleforbudet ikke får anvendelse når det handles for fremmed regning, f.eks. på vegne av et foretak hvor man er ansatt. Denne typen handler vil imidlertid kunne omfattes av innsidehandelforbudet (jf. pkt. 2. ovenfor) og primærinnsideren plikter å foreta undersøkelse i forkant av handelen (jf. pkt. 3.3 ovenfor). Som det fremgår av vphl. 2-3 siste ledd, kan børsen i særlige tilfelle dispensere fra forbudet mot handel i visse perioder. 3.5 Meldeplikt I vphl. 3-1 og 3-3 første ledd er det fastsatt nye regler om primærinnsideres og utstederforetaks meldeplikt overfor børsen. Før lovendringen pliktet utstederforetakene regelmessig å sende et utdrag av protokollen som ble ført iht. aksjeloven 8-6 første ledd til børsen. Ledende ansatte, tillitsvalgte mv. er fortsatt underlagt meldeplikt overfor selskapet iht. aksjeloven 8-6 (se nedenfor). De nye bestemmelsene lyder som følger: 3-1 Meldeplikt for tillitsvalgte og ansatte i utstederselskaper Personer som nevnt i 2-1 annet ledd skal straks gi børsen melding om kjøp, salg eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller av selskaper i samme konsern, dersom aksjene er notert på norsk børs. Det samme gjelder for selskapets handel med egne aksjer. Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, må gi melding ved handel i slike aksjer. Meldingen skal sendes børsen senest innen børsåpning dagen etter at kjøp, salg eller tegning har funnet sted. Meldeplikten gjelder også lån som nevnt i aksjeloven 5-1, inngåelse, kjøp eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd. Meldeplikten omfatter også slik handel som gjelder vedkommendes nærstående som nevnt i 1-5 nr. 1, 2 og 4. Selskapet skal sende oversikt over personer som nevnt i første ledd til børsen. Meldingen skal inneholde den meldepliktiges navn og adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling. Meldepliktige etter første ledd skal sende børsen oversikt over personer og selskaper som nevnt i tredje ledd dersom disse innehar finansielle instrumenter som nevnt i første ledd og annet ledd. Side 12

12 Denne paragraf gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis. * * * 3-3. Krav til meldingens innhold Melding etter 3-1 første til tredje ledd skal inneholde opplysninger om 1. tidspunktet for kjøpet eller salget, 2. antall aksjer meldingen omfatter, 3. om ervervet eller avhendelsen gjelder vedkommende selv eller nærstående som nevnt i 1-5, 4. til hvilken kurs transaksjonen er foretatt, 5. beholdning etter tidspunktet for meldingen. Endringen av verdipapirhandelloven innebærer vesentlige endringer mht. meldeplikten. Kredittilsynet vil peke på følgende forhold: Meldeplikten til børsen vedrørende kjøp, salg eller tegning påhviler primærinnsideren selv. Også bytte av finansielle instrumenter vil omfattes av bestemmelsen, selv om dette ikke har kommet direkte til uttrykk i lovteksten. Bytte må anses som kjøp eller salg, hvor vederlaget er avtalt i annet enn penger. Meldeplikten gjelder for alle handler primærinnsideren foretar for egen regning, selv om de skjer i fremmed navn (f.eks. gjennom et verdipapirforetak). Videre vil handler i eget navn omfattes, selv om de foretas i fremmed regning. Kredittilsynet legger imidlertid til grunn at meldeplikten ikke omfatter handler foretatt i fremmed navn og fremmed regning. Meldingen må sendes til børsen straks handelen er foretatt, og senest innen børsåpning neste dag. Ved melding om tegning vil det av praktiske hensyn være naturlig at meldeplikten inntrer ved tildeling. Det skal også gis melding om handel som gjelder følgende av primærinnsiderens nærstående: ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold, mindreårige barn, samt mindreårige barn til ektefelle eller samboer som primærinnsideren bor sammen med, selskap hvor vedkommende selv eller noen som nevnt ovenfor har slik innflytelse i som nevnt i aksjelovens 1-2 første og annet ledd eller selskapsloven 1-2 annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom slik innflytelse innehas av noen som det må antas at primærinnsideren har et forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument. De meldepliktige må selv sende børsen en oversikt over personer og selskaper som nevnt, dersom disse er innehavere av finansielle instrumenter som omfattes av bestemmelsen. Side 13

13 Hva angår meldinger om nærståendes handel, fremgår det bl.a. av lovens forarbeider at den meldepliktige ikke må angi hvilke(n) nærstående som har handlet. Det er tilstrekkelig at primærinnsideren angir at handelen er foretatt av en nærstående og ikke av ham selv. I denne sammenheng bemerkes det også at det etter Kredittilsynets oppfatning er primærinnsiderens og hans nærståendes samlede beholdning etter den meldte transaksjonen, som skal opplyses i meldingen til børsen (jf. vphl. 3-3 første ledd nr. 5). Dette gjelder ved meldinger om både egen og nærståendes handler. Utstederforetaket plikter å sende en oversikt til børsen over hvilke personer innen foretaket som omfattes av bestemmelsen (tillitsvalgte, ledende ansatte mv.), jf. nedenfor under pkt. 5. Meldeplikten gjelder også ved kjøp, salg, tegning eller bytte av grunnfondsbevis, konvertible obligasjoner, omsetning av tegningsretter samt opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer. Omsetning av alminnelige obligasjoner faller utenfor bestemmelsen. Meldeplikten gjelder også når utstederforetaket foretar handel med egne aksjer, jf. note 2 ovenfor, og når foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, handler i slike aksjer. * * * Ved siden av meldeplikten til børsen, er ledende ansatte, tillitsvalgte mv. som nevnt også underlagt en meldeplikt overfor utstederforetaket iht. aksjel Bestemmelsen lyder som følger: De enkelte medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og representantskapet, samt revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte i selskapet skal omgående gi styret melding om salg og erverv av aksjer og andre verdipapirer i selskapet, som gjelder ham selv, hans ektefelle, den han bor sammen med i ekteskapslignende forhold eller mindreårige barn, eller et selskap hvor han har slik innflytelse som nevnt i 1 2. Meldingen skal innføres i en særskilt protokoll. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende salg og erverv av aksjer eller andre verdipapirer i andre selskaper i samme konsern. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom selskapet, eller i tilfelle konsernselskapene til sammen, har færre enn 20 aksjeeiere. 4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning I tillegg til de ovennevnte bestemmelser knyttet til handel av finansielle instrumenter, er det i vphl. 2-2 første og annet ledd fastsatt bestemmelser som taushetsplikt og forbud mot rådgivning for den som har innsideopplysninger: Side 14

14 2-2 Taushetsplikt i forbindelse med presise og fortrolige opplysninger og forbud mot rådgivning Den som på grunn av sin eierandel i utstederforetaket, eller på grunn av sitt arbeid, oppdrag eller tillitsverv får kjennskap til opplysninger som nevnt i 2-1 første ledd, må ikke gi slike opplysninger til uvedkommende. Personer som nevnt i første ledd, og som har opplysninger som nevnt, må ikke gi råd om handel med de finansielle instrumentene opplysningene vedrører. Dette er i hovedsak en videreføring av regler om taushetsplikt og rådgivningsforbud i verdipapirhandelloven av 1985 ( 6a og senere 1-9), med visse presiseringer. Bestemmelsene er i samsvar med art. 3 i EUs innsidehandeldirektiv. Hva angår personkretsen som omfattes, gjelder bestemmelsene for alle som pga. sin eierandel i utstederforetaket, eller på grunn av sitt arbeid, oppdrag eller tillitsverv får kjennskap til innsideopplysninger. Dette innebærer bl.a. at også personer som ikke er direkte tilknyttet utstederforetaket gjennom ansettelsesforhold eller tillitsverv, men som utfører arbeid eller oppdrag som innebærer at de får kjennskap til innsideopplysninger, omfattes av taushetsplikten og forbudet mot rådgivning. Utstederforetak plikter å føre lister over personer som mottar innsideopplysninger, og som ikke er ansatt eller tillitsmann i foretaket, jf. pkt. 5 nedenfor. Taushetsplikten gjelder bare overfor uvedkommende. Fra forarbeidene siteres følgende: Taushetsplikten skal ikke hindre informasjonsutveksling til personer med et begrunnet behov for opplysningene. Utstederselskapet må eksempelvis kunne gi opplysninger internt som er nødvendig for vanlig saksbehandling i selskapet. Eksternt må en kunne gi opplysninger som er nødvendig for den ordinære drift av virksomheten. Hverken eksternt eller internt bør taushetsbelagte opplysninger videreformidles i større utstrekning enn det mottakeren har et naturlig og saklig behov for. Forøvrig vil departementet vise til utvalgets drøftelse av enkeltsituasjoner der spørsmålet er aktuelt i NOU 1996:2, s I tilknytning til rådgivningsforbudet, har Finansdepartementet samme sted uttalt følgende om forholdet til forbudet mot tilskyndelse til innsidehandel: Departementet foreslår som nevnt også å utvide det alminnelige forbudet mot innsidehandel til også å omfatte tilskyndelse til kjøp og salg, se pkt I mange tilfeller vil derfor rådgivning også rammes av innsidehandelforbudet. Dersom vilkårene for straff er oppfylt for begge straffebud, antar departementet at det kun kan ilegges straff for overtredelse av forbudet mot innsidehandel, dvs. at innsidehandelforbudet vil konsumere rådgivningsforbudet. Rådgivningsforbudet vil etter dette få særlig betydning der det gis råd om å avstå fra en handel. Side 15

15 5. Oversikt over lovbestemte plikter som påhviler foretak som utsteder finansielle instrumenter som er børsnotert Foretak som utsteder finansielle instrumenter som er børsnotert, plikter å: føre lister over personer som mottar innsideopplysninger, og som ikke er ansatt eller tillitsmann i foretaket, jf. vphl. 2-2 tredje ledd, som lyder: Et foretak med børsnoterte finansielle instrumenter skal føre lister over personer som mottar opplysninger som nevnt i 2-1 første ledd og som ikke er ansatt eller tillitsmann i foretaket. Dersom de aktuelle opplysningene skal oversendes børsen etter børsloven 4-7, skal listen vedlegges oversendelsen. Foretaket plikter å oppbevare listene i minst 10 år. Departementet uttaler bl.a. følgende om hensynene bak rapporteringsplikten som er fastsatt i lovens 2-2 tredje ledd: Departementet antar i likhet med utvalget at slik rapportering kan bidra til økt bevissthet i utstederforetakene om hvem som får tilgang til innsideinformasjon. Videre antas at slik rapportering vil ha en preventiv effekt, fordi eksterne personer med innsideinformasjon da må kunne forventes å opptre særlig varsomt. Det vises forøvrig til at notoritet, dvs. klarhet rundt hvem som har fått innsideinformasjon i det enkelte tilfelle, vil kunne få stor betydning i en eventuell senere rettssak. sende børsen en oversikt over primærinnsidere i foretaket, jf. vphl. 3-1 fjerde ledd (lovteksten er inntatt under pkt. 3.5 ovenfor). Meldingen skal inneholde primærinnsidernes navn, adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling. føre protokoll iht. aksjel. 8-6, (lovteksten er inntatt under pkt. 3.5 ovenfor). Bestemmelsen gjelder forøvrig for alle aksjeselskaper, uavhengig av om de finansielle instrumenter som utstedes av selskapet er børsnotert. Eirik Bunæs (sign.) Lars Gjørvad (sign.) Kontaktpersoner: Spesialrådgiver Lars Gjørvad, tel Rådgiver Ivar A. Eriksen, tel Avdelingsdirektør Eirik Bunæs, tel Side 16

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001

Kredittilsynet Rundskriv 22/2001 LOV OM VERDIPAPIRHANDEL - ENKELTE KOMMENTARER KNYTTET TIL 2-1 OM MISBRUK AV INNSIDEOPPLYSNINGER, 2-2 OM BEHANDLING AV INNSIDEOPPLYSNINGER OG RÅDGIVNINGSFORBUD, 2-3 OM UNDERSØKELSESPLIKT OG 3-1 OM MELDEPLIKT

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 2 og 3

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 2 og 3 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 2 og 3 - Misbruk av innsideinformasjon - Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon - Plikt til å føre liste over personer som gis tilgang

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: 31.12.08 Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer Innhold 1. Innledning...2 2. Allmennaksjeloven 9-2 flg... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Særlig om opsjons- og terminavtaler...

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler KREDIT ILSYNET The Financial Supervisory Authority of Norway Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Dato: 21.01.2009 Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. september 2008 Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

ANBEFALING NR. 4 Ordrebokinformasjon og innsidehandel

ANBEFALING NR. 4 Ordrebokinformasjon og innsidehandel ANBEFALING NR. 4 Ordrebokinformasjon og innsidehandel Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 28. november 2001. Styret har vedtatt en revidert utgave av anbefalingen som trådte

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Lovvedtak 84. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012)

Lovvedtak 84. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012) Lovvedtak 84 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 378 L (2011 2012), jf. Prop. 107 L (2011 2012) I Stortingets møte 12. juni 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Besl. O. nr. 4. Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 4. Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 4 Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om børsvirksomhet m.m. (børsloven) Del I

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Organisering av verdipapirforetak

Organisering av verdipapirforetak Rundskriv Organisering av verdipapirforetak RUNDSKRIV: 4/2015 DATO: 16.04.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning og rettslig

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Innst. O. nr. 38. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 38. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 38 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Endringer i børsforskriften

Endringer i børsforskriften Endringer i børsforskriften 1. Bakgrunn. 3 2. Ikrafttredelse 3 3. Oversikt over hovedpunkter i endringsforskriften.. 3 4. Handelsregler.. 4 5. Nærmere om de vesentligste endringsforslagene 4 5.1 Terminologi

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking 5. juni 2012 Sevan Marine ASA Informasjonsplikt Sevan Marine

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT CAPPELEN AKADEMISK FORLAG 2004 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 1.1 Bors- og verdipapirretten 13 1.2 Rettskilder og litteratur 16 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Desember 2015 Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 Krav til offentliggjøring

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer