INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA"

Transkript

1 Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets forretningslokaler i Munkedamsveien 53 B, 0250 Oslo. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder Tom B. Knudsen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. 4. Redegjørelse for selskapets øknomiske stilling 5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Selskapets årsoppgjør er tilgjengelig på selskapets hjemmesider. 6. Omdannelse fra ASA til AS mv. 7. Eventuelt Oslo, 15. august 2012 For styret i Rosenlund ASA * * * * * Vedlegg: Styrets redegjørelse for selskapets økonomiske stilling (sak 4) Vedlegg: Styrets forslag til omdannelse fra ASA til AS med redegjørelse (sak 6) Vedlegg: Møteseddel med fullmaktsskjema

2 SAK 4 : REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS ØKONOMISKE STILLING Årsoppgjøret viser at selskapets egenkapital er tapt. Virksomheten har gått med underskudd i Styret som ble valgt i generalforsamling 12. juni har sammen med selskapets administrasjon arbeidet med å etablere en tilfredsstillende oversikt over selskapets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Dette arbeidet er ennå ikke fullført. Styret finner å måtte ta forbehold både mht selskapets gjeldssituasjon og virkelig verdi av selskapets aktiva og mulige mer- eller mindreverdier i selskapets balanse. Det vises i så henseende til styrets årsberetning. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Styret arbeider med å innhente kortsiktig lånefinansiering fra aksjonærene for finansiering av arbeidet med å tilrettelegge for en emisjon, eventuelt finne andre løsninger gjennom salg av selskapet eller av selskapets aktiva. Dersom styret finner grunnlag for det vil det bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling for vedtak om emisjon. SAK 6: STYRETS FORSLAG TIL OMDANNELSE FRA ASA TIL AS MV. Selskapets styre foreslår å gjennomføre omdanning av selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap i medhold av allmennaksjelovens Bakgrunnen for forslaget er at det etter styrets oppfatning vil medføre en vesentlig rasjonalisering og forenkling med tilhørende kostnadsbesparelse ved omdannelse fra ASA til AS. Vedlegg: Redegjørelse for forskjeller mellom ASA og AS En omdanning av selskapet vil innebære en endring av vedtektenes 1 fra: Selskapets foretaksnavn er Rosenlund ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. til: Selskapets foretaksnavn er Rosenlund AS. Selskapet er et aksjeselskap. Styret foreslår at 9 blir lagt til vedtektene: «Selskapets aksjer er fritt omsettelige og øvrige aksjonærer har ikke forkjøpsrett.» Bestemmelsen er nødvendig fordi aksjene ellers ville vært underlagt omsetningsbegrensningene i aksjelovens kap. IV (krav til samtykke og forkjøpsrett).

3 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Rosenlund ASA, 30. august 2012 kl. 14:00 i selskapets forretningslokaler i Munkedamsveien 53 B, 0250 Oslo, og avgi stemme for: egne aksjer andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for aksjer Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen... FULLMAKTSSKJEMA Dersom De selv ikke kan møte i generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Fullmakten anses da gitt til styrets leder eller den han utpeker. Det opplyses om at fullmakter gitt til styrets leder ikke kan inneholde stemmeinstrukser. Undertegnede Gir herved styrets leder eller Blokkbokstaver for mine/våre aksjer (). fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling i Rosenlund ASA 30. august 2012 kl i selskapets forretningslokaler i Munkedamsveien 53 B, 0250 Oslo: Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest

4 Forskjeller mellom AS og ASA I henhold til asal 15-2 (2) skal det gi en oversikt over de vesentligste forskjellene mellom at AS og et ASA. De vesentlige forskjeller mellom AS og ASA er: Tegningsinnbydelser: AS kan ikke rette tegningsinnbydelse til allmennheten (aksjeloven 10-1 første ledd). Børsnotering: Bare ASA-aksjer kan børsnoteres (børsforskriften 2-1). Se Børsnotering. Registrering i VPS: ASA aksjer skal registreres i verdipapirregister, mens dette ikke er obligatorisk for AS (allmennaksjeloven 4-4 og aksjeloven 4-4.) Aksjekapital: Aksjekapitalen skal være minst i AS og i ASA (aksjeloven 3-1/allmennaksjeloven 3-1). Styremedlemmer og daglig leder: ASA skal alltid ha minst tre styremedlemmer og daglig leder, mens AS med aksjekapital under 3 mill kan ha enestyre og ikke trenger daglig leder (allmennaksjeloven 6-1 og 6-2 /aksjeloven 6-1 og 6-2). For ASA gjelder det bestemmelser om kjønnskvotering, allmennaksjeloven 6-11a ). For mer informasjon, se Valg av styre i AS/ASA. Stemmerettløse aksjer: Stemmerettløse aksjer kan i ASA ikke utgjøre mer enn halvparten av aksjekapitalen, mens det ikke er noen begrensning i AS (allmennaksjeloven 5-4 og aksjeloven 5-3). Departementet kan dispensere. Generalforsamling uten møte: I AS med færre enn 20 aksjeeiere kan det holdes generalforsamling uten møte (aksjeloven 5-7). I ASA er det ingen slik adgang. Utløsning: I AS er det lovbestemt adgang til utløsning i misligholdssituasjoner ( 4-24 og I allmennaksjeloven er det ikke slike bestemmelser, men i stedet bestemmelser som gir adgang til tvangsutløsning av små aksjeposter og adgang for morselskap som eier mer enn 90 prosent av aksjene til å utløse de øvrige aksjeeierne (allmennaksjeloven 4-24 og 4-25).

5 Legitimasjons- og rettsvernregler: Bestemmelsene i aksjeloven 4-13 gjør det vanskelig å etablere et marked for aksjene, med mindre de (frivillig) registreres i verdipapirregister. Aksjenes omsettelighet: I AS gjelder det forkjøpsrett og krav om styresamtykke ved eierskifte, med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene (aksjeloven 4-19 og 4-16). I ASA er det ikke slike omsettelighetsbegrensninger med mindre det er fastsatt i vedtektene (allmennaksjeloven 4-16 til 4-23). Etablering av europeisk selskap: Bare ASA kan gjøres til europeisk selskap, jf. Stiftelse av europeisk selskap (SE) Innløsning av minoritetsaksjonærer: ASA har en adgang til innløsning av små aksjeposter som AS ikke har (allmennaksjeloven 4-24). Kjønnskvotering i ASA: Allmennaksjeloven 6-11a. Lederlønnsfastsettelse: Det gjelder særskilte regler om lederlønnsfastsettelse i ASA (allmennaksjeloven 6-16 a, jf. forarbeider i Ot.prp. nr. 55 ( ) pkt. 15). Elektronisk deltagelse på generalforsamling: I ASA kan styret beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk, (allmennaksjeloven 5-8a). Skriftlig stemmegivning før generalforsamling: I ASA kan det fastsettes i vedtektene at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen (allmennaksjeloven 5-8b). Stemmerettsbegrensning: I ASA kan det fastsettes i vedtektene at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, (allmennaksjeloven 4-2).

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer