Innhold. Del i Innledning og bakgrunn Bokens tema Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle..."

Transkript

1 Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, :33 PM Del i Innledning og bakgrunn Bokens tema Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle Det finansielle systemets bestanddeler og hovedoppgaver Det finansielle system som formidler av kapital Et eksempel Nærmere om sparing og finansiering Kanaler for formidling av kapital Nærmere om finansiering via verdipapirmarkedet Nærmere om finansiering via finansinstitusjoner Omfordeling og håndtering av risiko Betalingssystemenes rolle Oppsummering Regulering av finansielle systemer Hensynene bak reguleringen av finansielle markeder og institusjoner Innledning Overordnede mål med å regulere det finansielle systemet Om hensynet til finansiell stabilitet Om hensynet til effektive og velfungerende markeder Oppsummering Særtrekk i finansmarkedsretten Innledning Noen viktige regeltyper Kort om viktige aktører og institusjoner Private aktører Offentlige aktører Internasjonale organer... 73

2 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 10 Monday, June 6, :10 AM 10 5 EØS-avtalens betydning for finansmarkedsreguleringen Innledning Noen utgangspunkter Hovedtrekk ved dagens regulering av finansielle tjenester innenfor EØS Handlingsplanen for finansielle tjenester økt integrasjon av de europeiske finansielle markedene Nye EU-tiltak etter finanskrisen Del ii Reglene om banker og finansieringsforetak mv Innledning Tema for del II Historisk utvikling Regulering av finansinstitusjonene Introduksjon Formål og hensyn Lovsystematikk og rettskilder Relevante EØS-regler Andre lover av betydning for bank- og finansområdet Tilsyn med finansområdet sanksjoner Banklovkommisjonen Finansinstitusjonslovenes virkeområde samt definisjoner Innledning Finansieringsvirksomhetslovens virkeområde definisjon av finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Sparebanklovens og forretningsbanklovens virkeområde Virkeområde for finansieringsvirksomhetsloven kapittel 3 om finansieringsforetak Definisjon av kredittforetak, kredittinstitusjon og låneformidlingsforetak Regler om etablering, konsesjon og institusjonelle forhold for sparebanker, forretningsbanker og finansieringsforetak Innledning Etablering av finansinstitusjoner stiftelse og minste startkapital Konsesjon til å starte virksomhet Bestemmelser om organisering og institusjonelle forhold

3 Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 11 Thursday, June 9, :33 PM Generelt Forretningsbanker Sparebanker Finansieringsforetak Avvikling og sammenslutning mv Grenseoverskridende virksomhet mv Virksomhetsregler Generelt Kapitalforvaltning, plasseringsbegrensninger, risikospredning og likviditet Virksomhetsbegrensningsregler Forholdet til kundene, herunder taushetspliktregler Godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner Krav til større eiere av finansinstitusjoner Innledning Krav om tillatelse for erverv av kvalifisert eierandel mv Egnethetsvurderingen Kapitaldekningsregler Hva er kapitaldekning? Hovedstruktur i kapitaldekningsregelverket tre pilarer Finansiering av utlån gjennom obligasjonsmarkedet verdipapirisering og obligasjoner med fortrinnsrett Generelt om finansiering av utlån gjennom obligasjonsmarkedet Nærmere om obligasjoner med fortrinnsrett Nærmere om verdipapirisering Regler om kapitalforhold og foretaksendringer for sparebanker mv Innledning Kapitalforhold og egenkapitalbevis Sammenslåing, omdanning og andre foretaksendringer Innledning Sammenslåing og deling Avvikling Omdanning Finansstiftelser og sparebankstiftelser

4 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 12 Monday, June 6, :10 AM Kort om finanskonsern Del iii Verdipapir- og børsrett Innledning Tema for del III Markeder og aktører Historisk utvikling Regulering av verdipapirmarkedene Introduksjon Formål og hensyn Rettskildesituasjonen på verdipapirområdet Generelt EU-regelverket på verdipapirområdet De viktigste lovene og forholdet mellom dem Tilsyn med verdipapirområdet Kort om verdipapirfond Finansielle instrumenter Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Verdipapirforetak Innledning Verdipapirforetakenes roller i verdipapirmarkedet Verdipapirforetak i Norge Regulering av verdipapirforetak Konsesjonspliktig virksomhet Vilkår for konsesjon krav til verdipapirforetaks organisering Verdipapirforetaks virksomhet Innledning Generelle bestemmelser Investorbeskyttelse Oversikt Kundekategorisering Interessekonflikter God forretningsskikk Beste resultat ved utførelse av ordre Behandling av kundeordre

5 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 13 Monday, June 6, :10 AM Unntak ved handel med profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter oppsummering Tilknyttede agenter Tjenesteyting via annet verdipapirforetak Regler til beskyttelse av markedets integritet og gjennomsiktighet Ansattes egenhandel Godtgjørelsesordninger i verdipapirforetak Grenseoverskridende virksomhet Børser og andre regulerte markeder for finansielle instrumenter Innledning Generelt om børser og regulerte markeder Norske regulerte markeder Oversikt over regelverket Formål og hensyn Motiver for notering på regulert marked Konsesjonspliktig virksomhet Definisjon av regulert marked Definisjon av børs Børslovens virkeområde Regler om etablering, konsesjon og institusjonelle forhold for regulert marked og børs Krav om tillatelser mv Krav til organisering og ledelse Regler om eier- og kapitalforhold Virksomhetsbegrensningsregler Generelle krav til virksomheten Regulerte markeders regelfastsettelse Notering og handel på regulert markedsplass Opptak til notering og handel Innledning Opptak til handel på regulert marked Opptak til handel på børs Handel og kursnotering offentliggjøring av informasjon mv Adgang til å delta i handelen medlemmer mv Markedsovervåkning Sanksjoner og inngrepshjemler Om det regulerte markedets saksbehandling og Børsklagenemnda

6 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 14 Monday, June 6, :10 AM Multilateral handelsfasilitet (MHF) Innledning Definisjon og krav om tillatelse Drift av multilateral handelsfasilitet Prospekter Innledning Prospektplikt Unntak fra prospektplikt Krav til innhold i prospekt Godkjenning av prospekt, gjensidig anerkjennelse, registrering, offentliggjøring mv Godkjenning av EØS-prospekt Registreringsprospekter Gyldighetsperiode Offentliggjøring av prospekt Ansvar for utarbeidelse av prospekt og for prospektets innhold Saksbehandling og klageadgang sanksjoner Informasjonsforpliktelser for utstedere av noterte verdipapirer Innledning Løpende informasjonsplikt Innledning Virkeområdet for reglene om løpende informasjonsplikt Informasjonspliktens innhold Utsatt offentliggjøring Periodisk informasjonsplikt Innledning Virkeområdet for reglene om periodisk informasjonsplikt Regnskapsrapportering Plikt til å offentliggjøre endringer i aksjekapital, rettigheter, lån og vedtekter Regulering av utsteders forhold til aksjeeiere og långivere mv Offentliggjøring Likebehandling Tilsyn og sanksjoner Flagging Innledning Flaggereglenes virkeområde

7 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 15 Monday, June 6, :10 AM Flaggeplikt Flaggemeldingen Tilsyn og sanksjoner Tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp Innledning Selskapsovertakelser Den verdipapirrettslige reguleringen av selskapsovertakelser formål og hensyn Gjeldende regler videreføring og direktivtilpasning Reglenes virkeområde Tilbudsplikt Erverv som utløser tilbudsplikt Gjentatt tilbudsplikt og etterfølgende erverv Konsolidering Melding om tilbudsplikt Framsettelse av pliktig tilbud Regler om målselskapets stilling Innledning Selskapets uttalelse om tilbudet Begrensninger i målselskapets handlefrihet Frivillige tilbud Sluttføring av en tilbudssituasjon Overtredelse av tilbudsreglene pålegg og sanksjoner Forbud mot ulovlig innsidehandel, markedsmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder mv Innledning Innsidehandelsreglene Generelt om innsidehandel Innsidereglenes systematikk Virkeområde Definisjonen av innsideinformasjon Innsidehandelsforbudet Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering Listeføring over personer med innsideinformasjon Rådgivningsforbud ved innsideinformasjon Primærinnsideres undersøkelsesplikt og meldeplikt ved handler Tilsyn og sanksjoner Markedsmanipulasjon

8 Innføring i finansmarkedsrett_book.book Page 16 Monday, June 6, :10 AM Oversikt Virkeområde Hovedinnholdet i forbudet mot markedsmanipulasjon Unntak fra reglene om markedsmanipulasjon Overtredelse og sanksjoner God forretningsskikk og forbud mot urimelige forretningsmetoder Investeringsanbefalinger Oversikt Virkeområde Hovedinnholdet i reglene om investeringsanbefalinger Rapporteringsplikt ved mistanke om innsidehandel og markedsmanipulasjon Litteratur Stikkordregister

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 15. juni 2015 Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 RAPPORT # 17 EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 OM RAPPORTEN Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 02/14 Konsesjonssystemet for markedsplasser for finansielle instrumenter Av Sundeep Singh STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 En rettslig analyse av flaggeplikten for «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 av Christoffer Nordby Sortland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv.

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv. Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV Kapittel 1. Virkeområde mv. 1-1 Virkeområde mv. (1) (1) Loven gjelder foretak som driver virksomhet som finansforetak, samt finanskonsern og virksomheten i finanskonsern,

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

KREDITTILSYNSDIREKTØR

KREDITTILSYNSDIREKTØR Årsmelding 002 Organisasjonskart STYRE Finn Hvistendahl Leder KREDITTILSYNSDIREKTØR Bjørn Skogstad Aamo STAB Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Nina Moss

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Høstkonferansen 2011. Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v.

Høstkonferansen 2011. Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v. Høstkonferansen 2011 Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v. Banklovkommisjonens utredning nr.24 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Olav Breck Sparebankforeningen Banklovkommisjonens utredning 24

Detaljer