Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT"

Transkript

1 Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT CAPPELEN AKADEMISK FORLAG 2004

2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING Bors- og verdipapirretten Rettskilder og litteratur Rettslig plassering og avgrensninger Finansrett og og bets- og verdipapirrett Ulike sparealternativer - herunder litt om verdipapirfond Forholdet til selskapsretten og obligasjonsretten mv. 23 KAPITTEL 2 FINANSIELLEINSTRUMENTER Innledning Omsettelige verdipapirer Oversikt Aksjer og tilsvarende eierandeler Laneinstrumenter Andre omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivatkontrakter Innledning Terminer Fremtidige renteavtaler (FRA) Swap-kontrakter Opsjoner Varederivater 44 7

3 KAPITTEL 3 TRANSAKSJONERMED FINANSIELLE INSTRUMENTER Primasr-, sekundasr- og tertiasrmarkeder Primasrmarkeder Sekundsermarkeder Tertiaermarkeder (derivatmarkedene) Transaksjoner og eierposisjoner Emisjoner og annenhindshandel m.m Ervervs-, avhendelses- og eierbegrepet Derivater og begrensede rettigheter til omsettelige verdipapirer Short-salg, Ian av finansielle instrumenter og repoforretninger Syntetiske aksjeposisjoner 66 KAPITTEL 4 KONSOLIDERINGSBESTEMMELSER Innledning Personlig nasrstaende Juridisk nasrstaende Konsolidering av konsernselskaper Konsolidering av et selskap og dets majoritetsaksjonasr Forpliktende aksjonxrsamarbeid 70 KAPITTEL 5 B0RSEROGAUTORISERTEMARKEDSPLASSER Innledning Borsvirksomhet og virksomhet som autorisert markedsplass Regulerte og uregulerte markeder Borsnoterte verdipapirer/finansielle instrumenter Konsesjonskrav Borsens organisering Organisatoriske krav Borsmedlemmene Krav til borsvirksomheten Tilgang til borsens systemer borsmedlemskap 83

4 5.4.2 Borsmedlemmenes plikter ved handel og kursnotering Krav til borsens kursnoteringer Generelt krav til likebehandling av borsmedlemmer Virksomhetsbegrensninger for borsen Utfyllende regler om borsvirksomheten 90 KAPITTEL 6 REGELVERKET FOR UTSTEDERE AV B0RSNOTERTE VERDIPAPIRER Innledning Opptak av finansielle instrumenter til borsnotering Informasjonsplikt, opplysningsplikt og taushetsplikt m.m Informasjonspliktens formal Generelt om informasjonsplikten Noen typetilfeller Oppfyllelse av informasjonsplikten Selskapets opplysningsplikt ved foresporsel fra borsen Taushetsplikt og radgivningsforbud for «primaerinnsidere» m.m Omsetnings- og stemmerettsbegrensninger m.m Samtykkekrav, tilbudspliktregler og eierbegrensninger Forsvarsmekanismer mot selskapsoppkjop Stemmerettsbegrensninger Selskapets plikt til a likebehandle sine aksjonaerer Strykning, suspension og andre sanksjoner mot mot borsnoterte selskaper Strykning og suspensjon Overtredelsesgebyr og andre sanksjoner 143 KAPITTEL 7 REGELVERKET FOR VERDIPAPIRFORETAK Innledning Investeringstjenester Innledning Megling av ordre om finansielle instrumenter Egenhandel som investeringstjeneste Aktiv forvaltning avfinansielleinstrumenter Garantistillelse for og plassering av emisjoner 154

5 7.2.6 Markedsf0ring avfinansielle instrumenter Konsesjonsreglene Vilkar for konsesjon Generelle unntak fra konsesjonskravet Rammebetingelser for verdipapirforetak Innledning Tilknyttede tjenester og virksomhetsbegrensninger Kapitalkrav, sikkerhetskrav og annen investorbeskyttelse Intern organisering av verdipapirforetak Kravene til god forretningsskikk Verdipapirforetaks og ansattes egenhandel Norske verdipapirforetaks utenlandsvirksomhet Utenlandske verdipapirforetak E0S-foretak Verdipapirforetakutenfor E0S-omradet Tilsyn og sanksjoner 188 KAPITTEL 8 OFFENTLIGE EMISJONER OG SPREDNINGSSALG Innledning Prospektxegler og emisjonskontroll Tilbud som omfattet av prospektreglene Unntak fra prospektkravet Prospektplikten for borsnoterte aksjeselskaper Krav til innholdet av prospekter Forhandskontroll eller registrering og offentliggjering av prospekter Kort om gjennomfbringen av emisjoner Ugyldighet og ansvar ved emisjon av verdipapirer Innledning Erstatningsansvar for styre, ledelse og emisjonsradgivere Grunnlag for ugyldighet, heving og erstatningsansvar mot utsteder Registrering i Foretaksregisteret avskjaerer oftest ugyldighet og erstatningskrav

6 KAPITTEL 9 ANNENHANDSHANDEL MED VERDIPAPIRER Handel gjennom verdipapirforetak Innledning Verdipapirforetakenes omsorgsplikt ved kursfastsettelsen Opplysningsplikt og opplysningsansvar Handelsregler og forretningsvilkar Derivattransaksjoner m.m Forholdet mellom kjoper og selger ved annenhandshandel Innledning Verdipapirselgers opplysningsansvar og -risiko 242 KAPITTEL 10 GENERELLE RAMMEBETINGELSER FORTEGNING OG HANDEL Konsesjonskrav, eierbegrensninger og posisjonsbegrensninger Tilbudspliktreglene Innledning Hovedregelen om erverv som utloser tilbudsplikt Unntak fra tilbudsplikten Tilbudsplikt ved etterfblgende erverv hvor tilbudsplikt ikke ble utlost i fbrste runde Tilbudsplikt eller nedsalgsplikt Tilbudets innhold tilbudsdokumentet Malselskapets stilling Frivillige overtagelsestilbud Flaggings- og meldepliktreglene Flaggingsreglene (meldeplikten ved storre aksjetransaksjoner m.m.) Meldeplikten for prima:rinnsidere m.m Reglene om innsidehandel Innledning Finansielle instrumenter som omfattes av innsidehandelsforbudet Naermere om hvilke disposisjoner som omfattes av forbudet Misbruksreservasjonen Innsideinformasjon

7 De subjektive straffbarhetsvilkar Undersokelsesplikten for primasrinnsiderne Forbudet mot kursmanipulasjon Generelt Subjektive strafrbarhetsvilkar - krav til kurspavirkningshensikt? Uredelighetsvurderingen m.m. ved fiktive transaksjoner og feilinformasjon Uredelighetsvurderingen ved reelle transaksjoner Saerlig om stabiliseringsordninger ved emisjoner Selskapenes handel med egne aksjer og selskapsfinansierte aksjekj0p Malselskapets finansiering av andres aksjekj0p Selskapenes erverv av egne aksjer 312 KAPITTEL 11 REGISTRERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Innledning Nsrmere om VPS Feilregistreringer og ansvar for VPS og verdipapirregistre Nsermere om registreringsplikten i VPS Registrerte finansielle instrumenter Registrering av transaksjoner med VPS-registrerte finansielle instrumenter 337 KAPITTEL 1 OPPGJ0RAVVERDIPAPIRHANDEL Innledning Oppgjor gjennom verdipapirforetak Oppgj0riVPS Oversikt over oppgjorsformene Rettsvernsp0rsmalvedverdipapiroverforingeriVPS Reversering og sletting av eierposisjoner i VPS Oppgjorssentralenes virksomhet Netting og omstotelse Netting Omstotelse av sikkerheter for finansielle instrumenter Stikkordregister

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

VEDTAK OG UTTALELSER 2002

VEDTAK OG UTTALELSER 2002 VEDTAK OG UTTALELSER 2002 Børsrettsdagene 27. og 28. januar 2003 Sjefjurist Atle Degré Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER... 4 2. EMISJONSKONTROLL

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer