CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET"

Transkript

1 FINANSFORETAKSLOVEN HVILKE KRAV STILLES TIL COMPLIANCEFUNKSJONEN? CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET CATHRINE NOVSETT BORGEN, ADVOKAT KONSERNJURIDISK GJENSIDIGE

2 Ny bestemmelse 13-5 annet ledd Finansforetaksloven 13-5 annet ledd: «Et finansforetak skal ha uavhengige kontrollfunksjoner med ansvar for internrevisjon, risikostyring og etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift». Innfører plikt for alle finansforetak å etablere en effektiv compliancefunksjon. I kraft 1. januar 2016, dvs følger ikke hovedregel om ett års overgangsordning jfr første ledd. 2

3 Hva er compliancerisiko? Compliancefunksjonens oppgaver Definisjon compliancerisiko: Risikoen for at et foretak skal pådra seg juridiske, regulatoriske, økonomiske eller omdømmemessige tap som følge av brudd på myndighetsfastsatte regler. Hva med interne rutiner og retningslinjer? Compliancefunksjonens oppgaver: Bistå styret, ledelse og forretningsområdene med at brudd på myndighetsfastsatte regler ikke oppstår. Hvordan løser finansforetaksloven disse spørsmålene? 3

4 Ny finansforetakslov - bakgrunn Nasjonalt lovarbeid pågått over flere tiår. Mål: et regelverk tilpasset dagens virksomhet i finansforetakene Tilleggsdimensjon: Implementering av et omfattende europeisk regelverk (CRD IV og Solvens II) Tendenser To retninger: - Pdes kravene til foretakenes virksomhet øker - Pdas - økt bruk av rettslige standarder, risikobaserte krav til foretakenes styring og kontroll med virksomheten Konsekvenser Økt fokus på styring og kontroll samt egenevaluering av risiko Økt behov for en velfungerende og sterk risikostyring, herunder effektiv compliancefunksjon 4

5 Finansforetakslovens virkeområde Hva er et finansforetak Opplisting i 1-3 viderefører tidligere anv.område i finansieringsvirksomhetsloven. Et verdipapirforetak er ikke et finansforetak Reguleres fortsatt av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften. Men: vpforetak i finanskonsern omfattes av enkelte deler av loven (kap 18) 5

6 Typer av finansforetak a) Bank ( 2-7 jfr. 7-1) a) Kredittforetak ( 2-8 jfr. 7-3) Sparebank Bank for øvrig (i dag forretningsbank ) Ord. kredittforetak Kredittforetak med rett til å utstede OMF ( 11-5 flg.) Kredittinstitusjon (jfr 1-5 nr. 4) a) Finansieringsforetak ( 2-9 jfr. 7-3) a) Forsikringsforetak ( 2-12 jfr. 7-2) a) Pensjonsforetak ( 1-5 nr. 5, 7-2) a) Holdingforetak i finanskonsern ( 17-3 jfr. 7-3 nr. 3) Ord. finansieringsforetak (i dag finansieringsselskap ) Betalingsforetak ( 2-10) E-pengeforetak ( 2-11) Livsforsikringsforetak ( 2-13) Skadeforsikringsforetak ( 2-14) Kredittforsikringsforetak ( 2-15) Pensjonskasse ( 2-16) Innskuddspensjonsforetak ( 2-17) Ordinært holdingforetak Holdingforetak basert på omdanning Konserngruppe ( 17-4) Ikke kredittinstitusjon 6

7 Skjerpede krav til styring og kontroll - nytt kontrollregime Finansforetaksloven innebærer en betydelig utvidelse av lovfastsatte kontrollregimet i finansforetak, men samtidig forenkling: Ikke lenger plikt til å ha kontrollkomité Ikke lenger plikt til å ha representantskap Dog med adgang til å opprette foretaksforsamling med samme oppgaver som en bedriftsforsamling Justering av styrets kompetanse og oppgaver bla. som følge av at: Plikten til KK utgår Krav til risikoutvalg i alle finansforetak fjerde ledd Krav til godtgjørelsesutvalg annet ledd 7

8 Nytt kontrollregime forts. Lovstrukturen har følgende inndeling: Kontrollorganer kap. 8 Internrevisjon Revisor Revisjonsutvalg til 8-21 Uavhengige kontrollfunksjoner flg. Internrevisjon Risikostyring (herunder risikoutvalg under styret) Compliance - Aktuarfunksjon i forsikringsforetak 8

9 Forholdsmessighetsprinsippet Finansforetaksloven 13-5 tredje ledd. «Finansforetakets styrings- og kontrollordninger samt retningslinjer og rutiner skal være tilpasset risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket» Stammer fra både CRD-, SII- og MiFID-regelverket. Tilpasset virksomhetens art, omfang og kompleksitet. I praksis er vphl s forholdsmessighetsregel videreført for alle finansforetak. 9

10 God forretningsskikk Finansforetaksloven 13-5 fjerde ledd: «Et finansforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med redelighet og god forretningsskikk». Konsekvens: Aktivitet, praksis og produkter som var ok i går, er det ikke nødvendigvis i morgen dvs behov for kontinuerlig overvåkning og rask tilpasning Tilsynsmyndighetenes verktøykasse utvides Dette får betydning for compliancefunksjonens fokus og arbeidsmetode. Merk at forskriftshjemmelen i sjette ledd ikke viser til fjerde ledd, dvs det kan ikke gis forskrifter til god forretningsskikkbestemmelsen 10

11 Krav til egnethet mv. Finansforetaksloven 3-5 tredje jfr. første ledd Krav til nøkkelfunksjoner: Nødvendig kvalifikasjoner og yrkeserfaring Ikke være dømt for straffbart forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan ivareta stillingen på en forsvarlig måte Ikke i stillingen eller utøvelse av andre verv har utvist slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen på en forsvarlig måte Compliancefunksjonen er å anse som nøkkelfunksjon, dvs skal egnethetsvurderes. 11

12 Nye krav til organisering av kundebehandling Finansforetaksloven 16-1 krav til organiseringen av kundebehandlingen Et nytt (litt annerledes) krav med konsekvens for compliancefunksjonens kontrollområde Innhold: Organisere sin kundebehandling slik at kundene blir behandlet av ansatte som har nødvendig kompetanse og fagkyndighet, og som kan gi kundene forsvarlig rådgivning og veiledning ved valg av produkter Nye opplysningsplikter for foretak som tilbyr spare- og kapitalprodukter Innrette sin virksomhet på en slik måte at det er liten risiko for interessekonflikter eller for kundebehandling i strid med kravene til god forretningsskikk 12

13 Utkontraktering av compliancefunksjonen Finansforetaksloven 13-4 (viderefører fvhl. 2-17a) Utkontraktering av kjerneoppgaver krever lovhjemmel compliancefunksjonen er ikke en kjerneoppgave, dvs kan utkontrakteres såfremt: Må skje i et omfang eller på en måte som anses forsvarlig Ikke vanskeliggjøre tilsynet med den utkontrakterte virksomheten eller foretakets samlede virksomhet Meldeplikt til Finanstilsynet jfr. finanstilsynsloven 4 c Utkontraktering eksternt (små foretak) eller konserninternt 13

14 En kikk inn i glasskulen Forskrifter etter finansforetaksloven 13-5 sjette ledd vil trolig bli lagt frem innen 1. februar Sannsynlig scenarie: CRD IV krav for banker og verdipapirforetak SII krav for forsikringsforetak Internkontrollforskriften for øvrige foretak 14

15 Handlingsplan Vurdere det samlede opplegget for compliancefunksjonen opp mot nye regelverkskrav og god praksis Revidere compliancefunksjonens stillingsinstruks? Hvordan utforme compliancefunksjonen for best å bistå styret med ivaretakelsen av styrets ansvar for oppfølgning og kontroll Har vi et bevisst forhold til omfanget på og innretningen av compliancefunksjonen? Etablere tett og god dialog med styreutvalgene 15

16 Rettskilder Finansforetaksloven 13-5 Prop. 125 L ( ) lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) pkt. 5.4 (styrings- og kontrollorganer), 6.3 (utkontraktering) og pkt. 6.5 (krav til forsvarlig virksomhet) NOU 2011:8 Ny finanslovgivning utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen Forskrift av nr om risikostyring og internkontroll (internkontrollforskriften) Lov av nr 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Forskrift av nr. 876 forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) Direktiv 2013/36/EU (CRD IV) art. 74 EBA Guidelines on Internal Governance av 27. september 2011 Direktiv 2009/138/EC (SII-direktivet) 16

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 01.10.2014 HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 1. Innledning Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om utkontraktering.

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv.

Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV. Kapittel 1. Virkeområde mv. Vedlegg 1 FINANSIERINGSVIRKSOMHETSLOV Kapittel 1. Virkeområde mv. 1-1 Virkeområde mv. (1) (1) Loven gjelder foretak som driver virksomhet som finansforetak, samt finanskonsern og virksomheten i finanskonsern,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 Høring - overgangsregler til finansforetaksloven Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Vurdering av egnethetskrav

Vurdering av egnethetskrav Rundskriv Vurdering av egnethetskrav RUNDSKRIV: 5/2012 DATO: 13.02.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Betalingsforetak E-pengeforetak Forsikringsselskaper Forsikringsformidlingsforetak

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2015 Finansforetaksloven en oversikt Internrevisjon fra utsiden Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver Finansforetaksloven medfører nye rammevilkår

Detaljer

En regulatorisk jungelsafari:

En regulatorisk jungelsafari: JURIDISK RAMMEVERK FOR BANKENE: En regulatorisk jungelsafari: - vi rydder oss oversikt med machete-kniv! Agenda Tema Juridisk rammeverk som er viktig for bankdriften: Oversikt over gjeldende rett og hva

Detaljer

Nr. 3 2015 Side 305 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2015 Side 305 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2015 Side 305 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 20. mai 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Mars 27. Lov 15 om endr. i

Detaljer

Høstkonferansen 2011. Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v.

Høstkonferansen 2011. Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v. Høstkonferansen 2011 Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v. Banklovkommisjonens utredning nr.24 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Olav Breck Sparebankforeningen Banklovkommisjonens utredning 24

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innst. O. nr. 44 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) DATO: LOV-2005-06-10-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 247 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 84 L (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Detaljer

Omfattende nasjonale regelverksendringer,

Omfattende nasjonale regelverksendringer, INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 12-2015 Omfattende nasjonale regelverksendringer, og en del relevant internasjonalt To viktige høringsnotater er i løpet av den siste tiden blitt offentliggjort

Detaljer

Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 15.05.2014 Vår ref.: 14-354 /PES Deres ref.: 13/3171 MW/MAO Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv. Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Besl. O. nr. 84. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 92 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 68 (2004-2005)

Besl. O. nr. 84. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 84. Jf. Innst. O. nr. 92 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) Besl. O. nr. 84 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 84 Jf. Innst. O. nr. 92 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forsikringsselskaper,

Detaljer

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov Rundskriv Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov RUNDSKRIV: 9/2015 DATO: 14.08.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko Risikobasert tilsyn Modul for vurdering av Operasjonell risiko (oppdatert juni 2007) 1. Innledning... 2 1.1 Definisjon av operasjonell risiko... 2 1.2 Bakgrunn og formål... 2 1.3 Innhold... 2 2. Kapitalkravsreglene

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer