Behandling av MIFID i Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av MIFID i Stortinget"

Transkript

1 Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven

2 Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene vil gjennomføre EØS-regler som svarer til: direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (forkortet MiFID), direktiv 2004/109/EF om utsteders informasjonsplikter (rapporteringsdirektivet), og direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud.

3 Verdipapirhandlelov & Børslov Lovforslagene bygger på Verdipapirmarkedslovutvalgets to delutredninger : NOU 2005:17 «Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)» NOU 2006: 3 «Om markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet».

4 Sentrale hensyn bak MIFID Legge til rette for økt konkurranse mellom ulike markedsplasser for finansielle instrumenter samtidig som investorer skal gis en reell mulighet til å undersøke om deres ordre er gjennomført på beste mulige vilkår Gjennomføringen av MIFID legger til rette for en tettere integrasjon i EØS-området og bedre konkurransebetingelser

5 Noen hovedpunkter - MIFID Investeringsrådgivning og drift av såkalte multilaterale handelsfasiliteter gjøres til konsesjonspliktige tjenester Varederivater blir underlagt verdipapirhandleloven for eksempel handel med kraftderivater pålegges konsesjonsplikt Kredittilsynet får et noe utvidet tilsynsansvar / Rapportering av transaksjoner til Kredittilsynet Norske foretak blir pålagt strengere regler for egenhandel enn foretak registrert i EU

6 Innspill til Finanskomiteen Norges Fondsmeglerforbund NHO Finansnæringens hovedorganisasjon Aksjonærforeningen Sparebankforeningen BAHR advokatfirma DLA PIPER advokatfirma Investerings- og Privat-Bankièr Foreningen

7 Bred enighet på de fleste områder Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil særlig trekke frem den økte investorbeskyttelsen og den økte konkurransen som forslaget legger opp til.

8 Oppslag i VG 29/11-05 SV-nestleder vil fjerne børsen Vil også ta makten fra Røkke og Spetalen Nyvalgt nestleder i SV, Audun Lysbakken, vil fjerne Børsen og ta makten fra Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen - for å sikre menneskehetens overlevelse. - Jeg mener at det langsiktige målet er et samfunn som ikke har behov for en børs der arbeidsplasser spekuleres vekk. Hvis eiendomsretten står i veien for demokratiet, er det demokratiet som skal gå foran. Det betyr at vi skal ha demokrati på mange områder hvor demokratiet ikke gjelder i dag, sier Lysbakken til VG.

9 Nasjonalt handlingsrom MIFID er i hovedsak et fullharmoniseringsdirektiv På noen få punkter er det adgang til å gi strengere nasjonale regler Lovverket legger opp til en utstrakt bruk av forskrifter det varsles at forskrifter vil gi strengere regler for salg av sammensatte produkter enn ellers i EØS

10 Egenhandel / sparing i aksjer Strengere regler for norske foretak enn EØS-foretak Posisjonen og opposisjonen delte seg i denne saken Regjeringspartiene mente at strengere regler på dette området ville være et konkurransefortrinn for norske foretak Samlet opposisjon mente derimot at dette ville skape en konkurransemessig ulempe spesielt ved rekruttering av kvalifisert personell

11 Egenhandel / sparing i aksjer Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil her særlig vise til de foreslåtte reglene om ansattes og tillitsvalgtes egenhandel, og understreker den betydning disse reglene har når det gjelder å forhindre interessekonflikter og å sikre tilliten til det norske verdipapirmarkedet som sådan.

12 Egenhandel / sparing i aksjer Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre konstaterer at man på enkelte områder legger opp til at norsk finansnæring skal ha andre og strengere regler enn finansnæringen i andre EØS-land. Strengere rammevilkår kan gi en uheldig konkurransevridning som det er vanskelig å se konsekvensene av spesielt på litt lengre sikt. Disse medlemmer ber derfor Regjeringen vurdere å sette ned et hurtigarbeidende utvalg for å gå gjennom disse reglene og vurdere om endringer med fordel bør gjøres.

13 Egenhandel / sparing i aksjer Sitat fra innlegg av Finansminister Kristin Halvorsen: Det er riktig at de foreslåtte reglene som vi fremmer her, ikke vil kunne gjøres gjeldende overfor filialer av EØSforetak som driver virksomhet i Norge fordi MiFID er til hinder for det. Det innebærer at det vil være ulike regler som gjelder for norske verdipapirforetak og EØS-foretak som driver virksomhet her i Norge. Men slike EØSforetak må imidlertid etter MiFID fastsette egne regler og retningslinjer for ansattes egenhandel. Det er således ikke gitt at slike EØS-filialer vil gis et konkurransemessig fortrinn i forhold til norske foretak.

14 Forskrifter mulighet til forbedring? Lovverket legger opp til en utstrakt bruk av forskrifter Brei politisk enighet om at det bør utvises sunn fornuft ved utforming av forskrifter slik at ingen blir pålagt unødvendige krav. Viktig at bransjen sier fra dersom regelverket ikke fungerer optimalt

15 Regjeringspartiene om regelverket Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har merket seg at departementet legger til grunn at det kan utvises en fleksibilitet slik at mindre banker og bankenes filialnett ikke underlegges unødvendige organisatoriske krav. Dette gjelder særlig tjenestene investeringsrådgivning og ordreformidling som bankene til nå har kunnet utøve uten konsesjon. Flertallet mener at denne fleksibiliteten bør legges til grunn ved utformingen og praktiseringen av regelverket. Flertallet vil samtidig påpeke at det er viktig at også mindre og mellomstore banker kan tilby slike tjenester, både ut fra konkurransehensyn og behovet for en mest mulig landsdekkende distribusjon. Samtidig er det viktig å legge til rette for mest mulig like konkurransevilkår mellom banker som driver investeringsrådgivning og andre foretak som driver investeringsrådgivning.

16 Opposisjonen om regelverket Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det ved utforming av forskrifter bør vektlegges at mindre banker og bankenes filialnett ikke pålegges for strenge, og i mange tilfeller unødige, organisatoriske krav. Dette gjelder særlig tjenestene investeringsrådgivning og ordreformidling, som bankene til nå har kunnet utøve uten konsesjon. Disse medlemmer mener det er viktig at også mindre og mellomstore banker kan tilby slike tjenester, både ut fra konkurransehensyn og behovet for en mest mulig landsdekkende distribusjon.

17 Oppsummering Gjennomføringen av MiFID sikrer at Norge på de fleste områder får like rammevilkår for finansmarkedene som i våre naboland Vil legge bedre til rette for konkurranse over landegrensene Strengere regler for egenhandel / sparing enn foretak fra andre EØS land Muligheter for mindre endringer / justeringer i form av forskrifter og rundskriv (Kan gi forbedringer viktig at bransjen sier fra)

18 Spørsmål?