Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)"

Transkript

1 Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli 1998 nr. 56 og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 45 Ny regnskapslov («rl») og allmennaksjelov («asal») trådte i kraft pr. 1. januar i år. I det følgende gis en kort beskrivelse av vesentlige endringer som følge av de nye lovene samt vedtatte overgangsregler. Del I omhandler rl og del II asal. Oversikten er ikke ment å være uttømmende, men begrenser seg til å gjøre oppmerksom på enkelte forhold som antas å være relevante for utstedere av børsnoterte verdipapirer. Ny rl og asal kan hentes fra Internett. Adressene er som følger: rl: asal: Forhold knyttet til asal s regler om selskapers handel med egne aksjer er behandlet i eget sirkulære nr. 2/98. Del I Vesentlige endringer i ny regnskapslov Rl medfører endret regnskapsmessig behandling på en rekke områder. De vesentligste endringene er: Fusjoner og fisjoner skal regnskapsføres som egenkapitaltransaksjoner. Transaksjonsprinsippet innebærer regnskapsføring til virkelig verdi. Det gjøres unntak for sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser (kontinuitetsunntak) og for transaksjoner uten reelt økonomisk innhold (kontinuitetsgjennomskjæring). Anskaffelseskost ved tilvirkning er full tilvirkningskost. Dette gjelder både for varelager, egentilvirkede driftsmidler mv. Side 1

2 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler i handelsportefølje skal vurderes til virkelig verdi. Egenkapitalmetoden skal anvendes for vurdering av datterselskap og tilknyttede aksjeselskaper i selskapsregnskapet. Oppskrivningsadgangen for varige driftsmidler fjernes. Rl medfører i tillegg et skille mellom årsberetning og årsregnskap. Kravene til innhold i årsberetningen utvides. Det samme gjelder kravene til noteopplysninger til årsregnskapet. Oppstillingsplanen for balansen er også endret. Overgangsregler Implementering av rl vil for en rekke foretak medføre behov for å endre de benyttede regnskapsprinsipper. Virkningen av prinsippendringer skal etter god regnskapskikk måles på tidspunktet for inngående balanse. Etter rl 6-6 skal det for hver post i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen vises tilsvarende tall fra foregående årsregnskap. Tallene skal om nødvendig, og med mindre annet følger av god regnskapsskikk, omarbeides for å bli sammenlignbare. Blant annet for å avklare rekkevidden av kravet til omarbeiding av inngående balanse for 1999 samt sammenligningstall i form av årsregnskap for 1998 og eventuelt tidligere, er det i forskrift av 16. desember 1998 nr. 3 om overgangsregler til lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv, vedtatt overgangsregler til rl. Forskriften er å finne på Internett med adresse: Forskriftens 4 angir enkelte balanseposter som kan unnlates omarbeidet i inngående balanse til tross for endring av regnskapsprinsipp. Endring av prinsipp for regnskapsføring av fusjoner og fisjoner samt oppskrivning krever ikke omarbeiding. Dette fremgår ikke direkte av bestemmelsen, men var lagt til grunn i kommentarene til tilsvarende bestemmelse i utkastet til forskriften. Oslo Børs har forstått det slik at dette synet er videreført i den vedtatte forskriften. I utkast til forskrift var det gitt anledning til å innarbeide tidligere gjennomførte fusjoner og fisjoner som om de hadde vært regnskapsført etter vurderingsreglene i den nye regnskapsloven. En slik adgang er ikke videreført i den vedtatte forskriften, og det antas derfor at det heller ikke er anledning til omarbeiding som nevnt. Forskriftens 5 angir enkelte balanseposter hvor sammenligningstallene kan unnlates omarbeidet som følge av prinsippendring i inngående balanse for Endring av sammenligningstallene i balansen medfører et tilsvarende behov for å endre sammenligningstallene i resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. De foreslåtte overgangsreglene stiller i noen grad strengere krav til «store» foretak. I samsvar med rl 1-5 er foretak hvis aksjer eller obligasjoner er notert på børs, å regne som store foretak. Unntaket fra krav til omarbeidelse av sammenligningstallene i Side 2

3 resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger i 5 annet ledd gjelder derfor ikke for utstedere av børsnoterte aksjer eller obligasjoner. I forskriften stilles det kun krav til omarbeiding av sammenligningstall for foregående år. Oslo Børs legger til grunn at i den grad det presenteres sammenligningstall for mer enn ett år, vil kravet til omarbeiding av sammenligningstallene gjelde for alle de årene det vises sammenligningstall for. Delårsrapportering Rl regulerer ikke delårsrapportering. For utstedere av børsnoterte aksjer eller obligasjoner er delårsrapportering regulert av børsforskriften kapittel 6 og 10. Oslo Børs legger til grunn at selskapene følger Norsk RegnskapsStandard Foreløpig Delårsrapportering. Omarbeidelse av inngående balanse for 1999 og sammenligningstall i balanse og resultatregnskap for de aktuelle perioder, må for utstedere av børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner være gjennomført i første delårsrapport for Det samme gjelder sammenligningstall til opplysninger om kontantstrømmer, virksomhetsområder samt andre nødvendige tilleggsopplysninger til delårsrapporten. Del II Vesentlige endringer i ny allmennaksjelov De vesentligste endringene og nyskapningene i asal er: Generalforsamling Den generelle frist for innkalling til generalforsamling er i medhold av asal utvidet fra en uke til to uker. Minoritetseieres rett til å innkalle til generalforsamling er utvidet i medhold av asal ved at kravet til den aksjekapital som må være representert ved fremsettelse av krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling er redusert til 1/20 i motsetning til tidligere hvor kravet var 1/10 av aksjekapitalen. Fristen for avholdelse av en slik generalforsamling er utvidet til en måned (tidligere frist var to uker). Innkallingsfrist for avholdelse av slik generalforsamling er to uker, og gjelder uavhengig av om vedtektene i selskapet inneholder en bestemmelse om lengre innkallingsfrist. Det følger av asal at aksjeeieren kan gi talerett til rådgiver på generalforsamlingen. Opplysningsplikt Daglig leder har i medhold av asal plikt til å underrette selskapets styre månedlig om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret i et morselskap har overfor styret i et datterselskap plikt til å underrette datterselskapets styre om forhold som kan ha betydning for konsernet som helhet, på lik linje med den plikt styret i et Side 3

4 datterselskap har til å underrette styret i morselskapet om nødvendige forhold. (Tidligere aksjelov regulerte kun styret i datterselskapets plikt til å underrette styret i morselskapet). Ved formidling av slik informasjon som angitt ovenfor, må styrene og daglig leder i selskapene påse at børsforskriftens regler om informasjonsplikt og verdipapirhandellovens regler om ulovlig innsidehandel og taushetsplikt overholdes. Egenkapital Styrets aktivitetsplikt er i medhold av asal utvidet hvor selskapet må anses å ha en uforsvarlig lav egenkapital ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret har i slike tilfeller plikt til å innkalle generalforsamlingen innen rimelig tid for å redegjøre for selskapets økonomiske stilling samt foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Generalforsamlingen skal innkalles innen 6 måneder dersom det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Dersom styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst. Ved vurderingen av om et selskap har forsvarlig egenkapital, er det den «reelle» egenkapitalen som er avgjørende. Kravet om at egenkapitalen skal være «forsvarlig» innebærer at det må foretas en helhetsvurdering i det enkelte tilfellet. Dersom styret i et børsnotert selskap kommer til at selskapet på et tidspunkt ikke har forsvarlig egenkapital, må dette umiddelbart formidles til markedet ved overholdelse av reglene om informasjonsplikt i børsforskriften. Et slikt forhold er i utgangspunktet å anse som et forhold «som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på selskapets aksjer». Innkalling til generalforsamling skal oversendes børsen på det tidspunktet den oversendes aksjeeierne, jf. børsforskriften 4-1. Transaksjoner mellom selskapet og dets aksjeeiere og konserninterne transaksjoner Asal inneholder bestemmelser om at avtaler om erverv av eiendeler, tjenester eller ytelser fra en aksjeeier eller dens nærstående mot vederlag fra selskapet som overstiger 1/20 av aksjekapitalen for tidspunktet for ervervet, ikke er bindende for selskapet før avtalen er godkjent av generalforsamlingen. Tilsvarende regler gjelder for konserninterne transaksjoner. Visse typer avtaler, herunder forretningsavtaler som ligger innenfor selskapets vanlige virksomhet og som inneholder normale vilkår, er unntatt fra kravet om generalforsamlingsgodkjennelse. Ved inngåelse av avtaler som er gjenstand for generalforsamlingsgodkjennelse skal styret sørge for at det utarbeides en redegjørelse for ervervet etter asal 2-6. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen til generalforsamling samt uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Oslo Børs har fått opplyst av Foretaksregisteret at man der legger til grunn at redegjørelsen skal meldes til registeret først etter at generalforsamlingen har godkjent avtalen. Ved inngåelse av slike avtaler må styret i selskapet vurdere om avtalene i medhold av børsforskriftens regler er gjenstand for informasjonsplikt, herunder bestemmelsen om avtaler med tilknyttede personer i børsforskriften Inngåelse av slike avtaler vil også kunne ha en side til likebehandlingsregelen i børsforskriften De generelle handelsreglene og meldepliktsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kan videre få anvendelse på slike avtaler. Side 4

5 Innløsning Asal inneholder en regel som gir et selskap anledning til å fremsette tilbud om å overta de aksjene som eies av aksjeeiere som hver for seg har så få aksjer i selskapet at den samlede verdi av aksjene regnet etter kursen på tilbudsdagen ikke overstiger NOK 500,-. Et slikt erverv skjer etter reglene om erverv av egne aksjer. Justisdepartementet kan etter søknad gi selskapet tillatelse til tvungen overtagelse av disse aksjene såfremt noen av aksjeeierne ikke aksepterer tilbudet. Ved uenighet om løsningssummen, skal denne fastsettes ved skjønn. Kostnadene ved skjønnet skal dekkes av selskapet. Regelen om innløsning av aksjer i datterselskap som morselskapet eier med mer enn 90 % er med noen justeringer videreført i asal. Forholdet mellom denne bestemmelsen og verdipapirhandelloven kap 4 om tilbudsplikt vil være den samme som tidligere. Oslo Børs har lagt til grunn at et børsnotert selskap forut for fremsettelse av et krav om innløsning av de øvrige aksjene må fremsette et pliktig tilbud i medhold av verdipapirhandelloven kap 4. Denne plikten gjelder også når det forut for kravet om innløsning er fremsatt et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i et selskap. Oslo Børs legger til grunn at det ikke er noe i veien for at det i forbindelse med fremsettelse av det pliktige tilbudet varsles om innløsning, forutsatt at tilbyder gjennom tilbudet erverver mer enn 90 % av aksjene. Varsel om innløsning vil da løpe fra tilbudsperiodens utløp. Fusjon Reglene om fusjon for allmennaksjeselskaper videreføres i asal med noen justeringer, herunder at kreditorvarselperioden ved gjennomføring av fusjon utvides fra seks uker til to måneder fra siste kunngjøring av beslutningen om fusjon. Muligheten i den tidligere aksjeloven til kun å sende ut fusjonsdokumentet på anmodning fra aksjeeiere, er falt bort. Asal viderefører også med noen justeringer reglene om fusjon mellom to selskaper med oppgjør i aksjer i et selskap i det samme konsern som det overtagende (såkalt konsernfusjon), såfremt konsernselskapene samlet eier mer enn 90 % av både aksjene og stemmene på generalforsamlingen i det overtagende selskap. Det har tidligere vært noe uklart hvilke regler som skal anvendes i en fusjon mellom to («private») aksjeselskaper hvor oppgjør skjer i aksjer i et allmennaksjeselskap. Justisdepartementets lovavdeling har i brev til Nærings- og handelsdepartementet av 26. november 1998 gitt uttrykk for at en slik fusjon heretter skal følge fusjonsreglene for («private») aksjeselskaper, dvs. reglene i den nye aksjeloven, ut fra det synspunkt at allmennaksjeselskapet ikke anses som «deltager» i fusjonen. Ved en inkurie er det i asal inntatt motstridende bestemmelser vedrørende frist for avgivelse av styrets redegjørelse i forbindelse med fusjon. Styret i det overtagende selskap som skal foreta en kapitalforhøyelse skal i medhold av loven utarbeide en redegjørelse etter de samme regler som gjelder ved stiftelse og kapitalforhøyelse ved innskudd av kapital i annet enn penger. Av asal 10-2 tredje ledd annet punktum følger det at redegjørelsen tidligst skal være datert fire uker før generalforsamlingens Side 5

6 beslutning. Lovens første ledd bestemmer imidlertid at fusjonsplan og øvrige saksdokumenter, herunder redegjørelsen, skal sendes til hver enkelt aksjeeier senest en måned før generalforsamlingen skal behandle planen. De nevnte frister lar seg ikke forene. Justisdepartementets lovavdeling har i brev av 25. november 1998 foreslått en tilføyelse i asal tredje ledd om at redegjørelsen tidligst skal være datert åtte uker før generalforsamlingen. Det er uvisst når en slik eventuell endring vil bli vedtatt og tre i kraft. Oslo Børs vil på denne bakgrunn oppfordre de børsnoterte selskaper som vil påbegynne en fusjonsprosess i den interimsperiode som er oppstått før ikrafttredelsen av en slik endring, å avgi slike redegjørelser så tett opp til månedsfristen som følger av asal første ledd som mulig. Foretaksregisteret har meddelt Oslo Børs at en slik ordning vil være akseptabel for registeret. Nye finansielle instrumenter - asal kap 11 Asal kap 11 åpner for at selskaper kan utstede nye finansielle instrumenter som gir innehaveren en rett til å kreve utstedt aksjer. Disse instrumentene er som følger: Lån med rett til å kreve utstedt aksjer (konvertible obligasjoner), som gir fordringshaveren en rett til å kreve utstedt en eller flere aksjer i selskapet enten mot innskudd i penger eller ved at fordringen nyttes til motregning. Tegningsrettsaksjer som gir en aksjetegner rett til å kreve utstedt en eller flere aksjer mot innskudd. Bestemmelsen gjelder tegningsretter som utstedes i forbindelse med nytegning av aksjer. Frittstående tegningsretter, som gir rettighetshaveren rett til å kreve utstedt en eller flere aksjer på et senere tidspunkt mot innskudd. De frittstående tegningsrettene er ikke knyttet til et lån eller en aksje. Aksjeeierne vil ha fortrinnsrett til å tegne lån med rett til å kreve utstedt aksjer, tegningsrettsaksjer og frittstående tegningsretter. Disse fortrinnsretter vil også kunne være omsettelige. I tillegg vil tradisjonelle fortrinnsretter kunne være omsettelige, jf. nærmere regulering i asal kap 10. Generalforsamlingens beslutning om å utstede lån med rett til å kreve utstedt aksjer, tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter skal fattes med et flertall som for vedtektsendring, dvs. 2/3 flertall. Generalforsamlingens beslutning skal inneholde opplysninger som nærmere angitt i asal 11-2, og I forhold til børsnotering av de finansielle instrumentene er det særlig viktig å angi om retten til å kreve utstedt aksjer skal kunne skilles fra henholdsvis lånet, tegningsrettsaksjen eller tegningsretten. Det vil i tilfelle være opp til innehaveren av retten å beslutte når retten skal skilles og omsettes separat. Børsnotering vil kun være aktuelt dersom det er mulig å foreta en slik adskillelse. Generalforsamlingens beslutning om utstedelse av nevnte retter skal registreres i Foretaksregisteret. Retter til å kreve utstedt aksjer skal innføres i et Side 6

7 tegningsrettsregister. Etterhvert som rettene benyttes til å kreve utstedt aksjer, må kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret i samsvar med prosedyrene i asal. Muligheten for å børsnotere retter som omtalt ovenfor er ikke nærmere regulert i asal. Finansdepartementet er i ferd med å revidere gjeldende børsforskrift. Det er i den reviderte børsforskriften foreslått inntatt egne regler for børsnotering av de retter som er omtalt i asal kap 11 og for fortrinnsretter knyttet til disse rettene og til nytegning av aksjer. Verdipapirhandelloven 2-1 (forbud mot ulovlig innsidehandel) og 2-3 (periodisk handleforbud) vil komme til anvendelse på tegning, kjøp, salg og bytte av børsnoterte, eller søkt børsnoterte, retter knyttet til lån med rett til å kreve utstedt aksjer, frittstående tegningsretter og tegningsrettsaksjer. For ordens skyld vises det i tillegg til undersøkelsesplikten for primærinnsidere etter verdipapirhandelloven 2-1 annet ledd. Tilsvarende vil meldeplikt for primærinnsidere iht. 3-1 komme til anvendelse ved kjøp, salg eller tegning av retter knyttet til lån med rett til å kreve utstedt aksjer, frittstående tegningsretter og tegningsrettsaksjer. Det samme er tilfelle for flaggeplikten i verdipapirhandelloven 3-2. Reglene om tilbudsplikt i verdipapirhandelloven kan tenkes å komme til anvendelse dersom erverv av retter knyttet til lån med rett til å kreve utstedt aksjer, frittstående tegningsretter og tegningsrettsaksjer må anses som et reelt erverv av aksjer i det børsnoterte selskapet. Dette vil måtte vurderes konkret i de enkelte tilfellene, og baseres på forholdene ved ervervet. Oslo Børs antar at det kun i unntakstilfeller vil kunne oppstå tilbudsplikt som følge av erverv av slike retter. Det forutsettes videre at de aksjer som kan kreves utstedt i medhold av slike retter vil bli børsnotert. Ved utstedelse av retter knyttet til lån med rett til å kreve utstedt aksjer, frittstående tegningsretter og tegningsrettsaksjer vil det kunne foreligge prospektplikt dersom de generelle vilkårene i verdipapirhandelloven kap 5 er oppfylt. Overgangsregler Selskapet skal i henhold til asal bringe sine vedtekter i samsvar med loven innen 5 år etter ikrafttredelsen av loven, dvs. 1. januar Vedtektsendringer som er nødvendig for å bringe vedtektene i samsvar med loven, kan besluttes av generalforsamlingen med alminnelig flertallsvedtak. At selskapene gis en såvidt lang frist for å endre vedtektene, medfører ikke at prosedyrer inntatt i et selskaps vedtekter kan opprettholdes i denne perioden i strid med bestemmelsene i asal. Bestemmelsene i asal må overholdes fra ikrafttredelsen av loven, selv om vedtektene bringes i orden på et senere tidspunkt. Varighet av en fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapital er i asal redusert til to år mot tidligere fem år. Det er i lovens overgangsregler fastslått at styrefullmakter avgitt av generalforsamlingen før ikrafttredelsen av asal senest løper ut to år etter lovens ikrafttredelse, dvs. 1. januar Oslo Børs ber de børsnoterte selskapene være oppmerksom på denne bestemmelsen slik at man fra januar 2001 unngår meddelelse av Side 7

8 kapitalforhøyelser i henhold til styrefullmakt som ikke vil bli godkjent registrert i Foretaksregisteret. Fusjon som er besluttet i et av de selskaper som deltar i fusjonen før loven trer i kraft, kan gjennomføres og registreres i Foretaksregisteret etter de regler som gjaldt tidligere. Med hilsen O S L O B Ø R S Kjell Frønsdal børsdirektør Side 8

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L ( ) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter

Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L ( ) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres følgende endringer: 3-8

Detaljer

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2015 for HAVFISK ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utbetaling av utbytte. Styret foreslår utbytte

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 3. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 12 møtende aksjonærer, som representerer 1 058 244 aksjer 5 møtende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Torsdag den

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Mandag 22. mai 2017 kl 09:00, adresse:

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 09.05.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Onsdag 25. mai 2016 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Aksjeloven 6-35, jf. allmennaksjeloven 5-12, har følgende bestemmelse om åpning av generalforsamlingen: 5-12. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00 Til aksjeeiere i Client Computing Europe AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den 22. april 2013 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 8. mai 2019 kl. 10.00, i selskapets lokaler, Lysaker Torg 25,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250)

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Page 1 of 5 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA (org.nr. 980 213 250) Den 21. april 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA i selskapets lokaler på Østre Kullerød,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 13. juni 2019 kl. 10.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo onsdag den 12.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 19. juni 2014 kl 13:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA

REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA # ANBEFALING STYRETS KOMMENTARER 1.REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 Styret skal påse at selskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer