Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer"

Transkript

1 Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere områder med virkning fra 1. juli 2013, herunder reglene for utdeling. I denne utgaven av Mentor Ajour gir vi en oppsummering av reglene for utdeling slik de foreligger etter justeringen i januar. Fremstillingen gjelder både for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper med mindre noe annet er angitt. Vi redegjør også for hvordan nye utbytteformer skal regnskapsføres etter god regnskapsskikk.

2 Utbyttereglene Utbyttereglene for både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble med virkning fra 1. juli 2013 endret, slik at det i større grad er selskapets reelle kapitalsituasjon som setter grensen for adgang til å dele ut utbytte. Også etter de nye reglene skal det foretas en teknisk beregning for å fastsette de ytre rammene for utdeling. Samtidig må det legges større vekt på en skjønnsmessig vurdering av kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet for å avgjøre størrelsen på utbyttet. Mens man ved tidligere regler tok utgangspunkt i annen egenkapital tar man ved beregning av utbytterammen i gjeldende lovgivning utgangspunkt i netto eiendeler i selskapets sist godkjente balanse for de fleste selskaper eiendeler og gjeld per Balanseposter som tidligere skulle trekkes fra ved beregning av utbyttegrunnlag (balanseført goodwill, utsatt skattefordel og FoU) skal ikke lenger trekkes fra i den tekniske beregningen av utbyttegrunnlaget. Det at selskapet har slike eiendeler i balansen vil etter de nye reglene i stedet komme inn ved vurderingen av forsvarlig egenkapital og likviditet. For lån som krever fri egenkapital vil eventuell nedbetaling etter balansedagen kunne hensyntas ved beregningen. Dette gjelder derimot ikke for salg av egne aksjer. Det gjelder ikke lenger noen 10 % grense for utdeling av utbytte. Tidligere var det slik at man måtte følge reglene om kapitalnedsettelse dersom egenkapitalen etter utdelingen kom under 10 % av balansesummen. Etter de nye reglene pålegges styret og ledelsen et ansvar for å vurdere hvorvidt utdelingen til aksjeeierne er i samsvar med kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet også i disse tilfellene. Dersom kravet anses oppfylt vil man kunne dele ut utbytte på vanlig måte uten kreditorvarsel. Siden endringen i utbyttereglene sommeren 2013 har det vært en uklarhet knyttet til at lovteksten viser til den registrerte aksjekapital på beslutningstidspunktet for utbyttet. Etter ordlyden ville således en kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonærene medføre at den reduserte aksjekapitalen ikke samtidig skulle hensynta reduksjonen i eiendelssiden med utdelingsbeløpet. Ved endring/opprydding i lovtekst vedtatt 24. januar 2014 er det uttrykkelig regulert at det i beregningen for etterfølgende utbytteutdelinger også skal hensyntas den reduserte eiendelsiden fra kapitalnedsettelsen. Derimot har man ikke endret på situasjonen hvor selskapet etter årsskiftet foretar en kapitalforhøyelse før en utbytteutdeling. En slik kapitalforhøyelse vil redusere utbyttegrunnlaget da økningen på eiendelssiden ved kapitalforhøyelsen ikke kan hensyntas. Konsekvensen er da at hver krone i økt aksjekapital reduserer utbyttegrunnlaget tilsvarende. Departementet er oppmerksom på problemstillingen og angir at selskapet i slike tilfeller må gå veien om en mellombalanse som hensyntar kapitalforhøyelsen som har skjedd i inneværende år. Dette mener vi vil gi utfordringer særlig for børsnoterte selskaper med spredt eierskap. Utbytteformer etter lovendringen Etter lovendringen er det tre ulike former for utbytte; ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Utbytte som deles ut basert på siste års balanse og som besluttes utdelt på ordinær generalforsamling betegnes som ordinært utbytte. Eneste endring sammenlignet med tidligere, er rammen for utbyttet. Tilleggsutbytte er utdeling basert på sist godkjente årsregnskap, men hvor vedtaket om utdeling skjer etter at årsregnskapet er vedtatt i ordinær generalforsamling (tidligere betegnet som ekstraordinært utbytte). Tilleggsutbytte kan vedtas frem til fastsettelse av neste årsregnskap. Dermed unngår man tidligere uheldige innlåsningseffekter i perioden fra 1. januar og frem til nytt årsregnskap er vedtatt. Grunnlaget for utdeling er det samme som for ordinært utbytte, men forhold oppstått etter at regnskapet ble vedtatt kan forhindre utdeling på grunn av aksjelovens forsvarlighetskrav. Etter de nye reglene kan styret få fullmakt fra generalforsamlingen til å vedta tilleggsutbytte. Tredje typen utbytte er ekstraordinært utbytte som kan utdeles på grunnlag av en mellombalanse og derved vil inkludere resultat opparbeidet i perioden mellom balansedato for årsregnskapet og dato for mellombalansen. Slik utdeling kan skje når som helst i året så fremt man i henhold til revidert mellombalanse ligger innenfor utbytterammen og tilfredsstiller aksjelovens forsvarlighetskrav. Mellombalansen skal revideres og dette kravet gjelder uavhengig av om selskapet har en valgt revisor eller ikke. Løsningen med ekstraordinært utbytte åpner eksempelvis for utdelinger i situasjoner hvor selskapet har solgt et betydelig anleggsmiddel og ønsker å dele ut utbytte uten å vente til årsregnskapet er fastsatt. Overkurs Overkurs er ikke lenger bundet egenkapital. Overkurs inngår derved i utbyttegrunnlaget, og man trenger ikke lenger å gå veien om kreditorvarsel ved kapitalnedsettelse.

3 Aksjekapitalnedsettelse Ettersom overkurs ikke lenger er bundet egenkapital, vil det kun være aksjekapitalen som nedsettes. Ved kapitalnedsettelse må selskapet etter nedsettelsen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter aksjeloven 12-2 annet ledd. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap. På samme måte som for utbytte er det likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn. Bundet egenkapital vil være den registrerte aksjekapitalen på nedsettelsestidspunktet og eventuelle bundne fond etter vedtekter og lov. De balanseposter som foreslås fjernet i den formelle beregningen for utdeling av utbytte gjelder også for kapitalnedsettelser. På den annen side må krav til forsvarlig egenkapital og likviditet også vurderes i disse tilfellene, på samme måte som ved utdeling av utbytte. Revisor skal som tidligere bekrefte at dekningskravet er oppfylt, og kravet gjelder uavhengig av om selskapet har revisor eller ikke. Kapitalnedsettelser kan på samme måte som tilleggsutbytte baseres på sist fastsatte årsregnskap frem til nytt årsregnskap er vedtatt på ordinær generalforsamling. Ved endringer som kom i januar 2014 ble det vedtatt at selskapet også ved nedsettelse av aksjekapital til dekning av udekket tap kan bruke sist godkjente årsregnskap. Erverv av egne aksjer Den tidligere grensen for erverv av egne aksjer på 10 % av pålydende aksjekapital er opphevet for aksjeselskaper. Grensen vil imidlertid fortsatt gjelde for allmennaksjeselskaper. For aksjeselskaper aksjekapitalen etter fradrag for egne aksjer den minimumsgrensen for aksjekapital på NOK Videre må vederlaget for aksjene være innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Perioden for fullmakt fra generalforsamlingen til at styret kan erverve egne aksjer er utvidet til 2 år. Kreditt- og sikkerhetsstillelse Et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan som utgangspunkt bare gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for aksjeeier eller aksjeeiers nærstående innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, og det skal stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller tilbakesøking. Forbudet gjelder også for kreditt eller sikkerhetsstillelse til fordel for en aksje- eller andelseier i annet selskap i samme konsern eller noen av dennes nærstående. Forbudet gjelder imidlertid ikke for kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler eller for kreditt eller sikkerhetsstillelse til fordel for morselskapet eller annet selskap i samme konsern. Ved vurderingen av hva som var et konsern i unntaket nevnt ovenfor, måtte man tidligere se hen til aksjeloven 1-3 og 1-4. Det vil si at et morselskap som utgangspunkt må være et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, men etter 1-4 annet ledd annet punktum kan morselskapet også være utenlandsk selskap hjemmehørende i et land som er part i EØSavtalen, forutsatt at selskapet er undergitt lovgivning som tilsvarer eller er strengere enn reglene i aksjeloven 8-7 til 8-9. Bestemmelsen medførte en utfordring i forhold til å vurdere hvorvidt et lands lovgivning var tilsvarende eller strengere enn de norske reglene for kreditt- og sikkerhetsstillelse. Ved lovendringen 1. juli 2013 ble det i tillegg gjort unntak for kreditt eller sikkerhet til fordel for en juridisk person som har bestemmende innflytelse over selskapet, eller til fordel for datterselskap av en slik juridisk person, forutsatt at kreditten eller sikkerhetsstillelsen skal tjene foretaksgruppens økonomiske interesser. Tidligere var det svært begrensede muligheter for å låne midler eller stille sikkerhet til fordel for utenlandske morselskap og andre utenlandske konsernselskaper uten å gå veien om tilstrekkelig fri egenkapital og tilfredsstillende sikkerhet etter de alminnelige regler selv om det var tale om et konsern. Det er vedtatt en betydelig oppmykning ved at det nå er anledning til å yte kreditt/sikkerhetstillelse til utenlandsk morselskap og søsterselskap uavhengig av nasjonalitet. Det er imidlertid en forutsetning at kreditten mv. brukes i foretaksgruppens virksomhet og ikke tilfaller eierne bak foretaksgruppen. Styret i det norske selskapet har ansvaret for at dette kravet overholdes. Konsernspiss etter denne bestemmelsen kan nå være en privatrettslig juridisk person så fremt konserndefinisjonen i aksjeloven er oppfylt. Dermed utvides kretsen fra aksjeselskaper og boligbyggelag fra tidligere. Ved ny kreditt/sikkerhetsstillelse kan man basere dette på en mellombalanse som er fullt ut revidert på tidspunktet for kredittytelsen, på samme måte som man kan dele ut utbytte basert på revidert mellombalanse.

4 Regnskapsføring av nye utbytteformer (God regnskapsskikk) Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har endret NRS 3 Hendelser etter balansedagen og NRS 8 GRS for små foretak slik at de nå angir regnskapsmessig løsning også for de nye utbytteformene. NRS 3 punkt 11 lyder som følger etter endringen: Foreslått ordinært utbytte, vedtatt tilleggsutbytte etter balansedagen og vedtatt ekstraordinært utbytte etter balansedagen basert på en mellombalanse med mellombalansedag før eller på balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld på balansedagen. Vedtakene om tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte må være gjort før eller senest på tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles. NRS 8 angir samme løsning i punkt Nedenfor illustreres NRS løsning på regnskapsføring av gjeldende utbytteformer samt et eksempel på disponering i resultatet hentet fra NRS 8. Vi tar utgangspunkt i et selskap hvor regnskap pr er vedtatt mens regnskap pr fortsatt er under utarbeidelse. Ordinært utbytte Vedtas som tidligere i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet for 2013 og føres som gjeld pr Tilleggsutbytte Tilleggsutbytte er basert på sist godkjente årsregnskap ( ). Grunnlaget for utdeling er det samme som for ordinært utbytte for 2012, men vedtaket skjer etter at årsregnskapet for 2012 ble vedtatt. Vedtatt, ikke utbetalt, tilleggsutbytte basert på 2012-regnskapet regnskapsføres som gjeld i årsregnskapet for Dette gjelder selv om tilleggsutbyttet er vedtatt etter Ekstraordinært utbytte Vedtatt, ikke utbetalt, ekstraordinært utbytte basert på en mellombalanse eller tidligere, skal regnskapsføres som gjeld pr Ekstraordinært utbytte basert på en mellombalanse senere enn men før dato for vedtak av årsregnskapet 2013, regnskapsføres ikke som gjeld. I sistnevnte tilfeller skal det kun gis noteinformasjon i regnskapet for Årsaken til at man har ulik behandling av ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte i denne mellomperioden, er at ekstraordinært utbytte knytter seg til et nytt regnskap (mellombalanse) mens tilleggsutbytte er basert på et allerede vedtatt regnskap. Disponering av utbytte Nedenfor gjengis et eksempel fra NRS 8 punkt for disponering av ulike utbytteformer i resultatet, men hvor vi har lagt inn datoer fra eksemplet ovenfor. Et selskap har en balanse som viser eiendeler 100, aksjekapital 30 og annen egenkapital 70. I juni 2013 vedtar og utbetaler selskapet et tilleggsutbytte på 70 og i oktober 2013 vedtar og utbetaler selskapet et ekstraordinært utbytte på 10. Årsresultatet i 2013 er 30. Det settes av 15 til ordinært utbytte i årsregnskapet for Balansen vil da vise eiendeler 50 (IB 100 minus utbetalt tilleggsutbytte 70 minus utbetalt ekstraordinært utbytte 10 pluss årsresultatet 30), aksjekapital 30, annen egenkapital 5 og skyldig ordinært utbytte 15. Endringen i egenkapital er følgelig 65 (tilleggsutbytte 70 pluss ekstraordinært utbytte 10 pluss avsatt ordinært utbytte 15 minus årsresultat 30). Opplysninger om resultatdisponeringen i tilknytning til resultatregnskapet vises da slik: Årsresultat 30 Til ordinært utbytte - 15 Til tilleggsutbytte - 70 Til ekstraordinært utbytte - 10 Fra annen egenkapital 65 Sum disponering - 30 Dersom utbytter dekkes helt eller delvis fra overkurs eller annen innskutt egenkapital, inngår også disse beløpene i disponeringen. Det vil ikke være noe krav om å vise egenkapitalnote dersom disponeringen vises som over, og det ikke er andre egenkapitalbevegelser som må forklares for at en regnskapsbruker skal kunne bedømme stilling og resultat, jf. regnskapsloven 7-1 annet ledd. Ikrafttredelse Endringene i god regnskapsskikk gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.

5 MentorAjour For spørsmål kontakt: Svein G. Stang Hansen Partner Helene Wiig Trones Advokat Trond Tømta Direktør Kjenner du andre som bør motta MentorAjour? Registrer deg på PwC dialog Redaktører: Signe Moen Marit Gellein Gunn Marit Lillebostad Innholdet i denne informasjonen er kun for generell veiledning. Enhver situasjon er unik, og PricewaterhouseCoopers kan derfor ikke ta ansvar for eventuelle beslutninger som baseres på innholdet. Vennligst ta kontakt med våre revisorer, advokater og/eller rådgivere dersom du har spørsmål om innholdet PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer