ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013"

Transkript

1 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

2 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer forenklinger av det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskaper, særlig tilpasset de små selskapenes behov Har nå blitt enklere å stifte aksjeselskap, enklere saksbehandling, og enklere kapitalregler

3 Bakgrunn for endringene Justisdepartementet har fremhevet tre grunner til at det burde skje endringer 1. Betydelig økning av såkalte NUF-selskaper 2. Ny teknologi gir muligheter for forenklinger 3. De fleste aksjeselskaper er små selskaper med én eller to eiere

4 Prosessen Advokat Gudmund Knudsen avga utredning 7. januar 2011 Forenkling og modernisering av aksjeloven med en rekke endringsforslag 3 av forslagene i utredningen ble gjennomført ved endringslov som trådte i kraft 1. januar Kravet til minste aksjekapital ble senket fra kr til kr Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen 3. Også finansinstitusjoner ikke bare revisorer kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen De resterende delene av utredningen har så blitt fulgt opp gjennom endringsloven som trådte i kraft 1. juli 2013

5 STIFTELSESREGLENE

6 Stiftelse Endringene gjør det enklere å stifte aksjeselskap, og reduserer kravene til dokumentasjon De foreslåtte reglene om elektronisk stiftelse av aksjeselskaper vil tre i kraft på et senere tidspunkt Brønnøysundregistrene har uttalt en elektronisk løsning forhåpentligvis kan være på plass i løpet av 2014

7 Stiftelse Ikke lenger krav om åpningsbalanse ved stiftelse av AS når aksjeinnskuddet kun består av penger ( 2-8) Innebærer i praksis en forenkling for om lag 90 % av alle AS-etableringer Reduserte krav til vedtektenes minimumsinnhold ( 2-2) Bl.a. opphevet kravet om å oppgi antall styremedlemmer og hvilke saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

8 ORGANISASJONSREGLENE

9 Organisasjon Selskapet bestemmer antall styremedlemmer, uavhengig av aksjekapital ( 6-1) Opphevet krav om minimum tre styremedlemmer når aksjekapital på minst kr. 3 mill Valgfritt om det skal velges varamedlemmmer Tidligere krav om varamedlemmer der styret bare hadde 1-2 medlemmer

10 Organisasjon Selskapet står fritt til å velge om det skal ansettes daglig leder ( 6-2) Opphevet krav om at det skal være daglig leder når aksjekapital på minst kr. 3 mill

11 Forenklet generalforsamling Innført adgang til å avholde forenklet generalforsamling, jf. 5-7 Forutsatt at alle aksjeeierne samtykker kan generalforsamling avholdes ved telefon, e-post, sirkulasjon av dokumenter eller andre uformelle behandlingsmåter Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte Krav om protokoll opprettholdes Styreleder underskriver, og sender samtlige aksjonærer Generalforsamlingen kan avholdes uten å følge de ordinære reglene om innkalling, innkallingens innhold og møtereglene

12 Styrebehandling Opp til styret selv å bestemme hvordan det skal behandle styresaker, jf Kravet om fysisk møte når styret skal behandle årsregnskapet, årsberetningen og fastsetting av lederlønninger bortfaller slik at styret alltid kan behandle saker uten fysisk møte, forutsatt at dette er gjort på en betryggende måte Alle styremedlemmene skal få anledning til å delta Det enkelte styremedlem og daglig leder kan kreve fysisk møte Uavhengig av behandlingsmåte skal styreprotokoll utarbeides, og signeres av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen

13 KAPITALREGLENE

14 Oppmykning av reglene Mer fleksible regler for utdeling av utbytte og regler som skal gjøre det enklere å gjennomføre eier-og generasjonsskifte Selskapet gis større fleksibilitet og mulighet for å tilpasse egenkapitalen til selskapets reelle behov Ment å motvirke uhensiktsmessig innlåsing av kapital Utfordringen blir at aksjeeierne ikke må utnytte dette til å øke sin tilgang til selskapets midler på bekostning av kreditorene

15 Utbyttegrunnlag Antall fradragsposter og øvrige begrensninger for beregning av utbyttegrunnlaget er kuttet ned Overkurs er ikke lenger bundet egenkapital, og kan nå deles ut som utbytte Slipper å gå veien om nedsetting av aksjekapital Det skal ikke lenger gjøres fradrag i egenkapitalen for balanseført FoU, goodwill og netto utsatt skattefordel Opphevet forbudet mot utdeling når egenkapitalen er mindre enn 10 % av balansesummen

16 Utbyttegrunnlag Hovedregelen i 8-1 er nå formulert slik: Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn.

17 Utbyttegrunnlag Som følge av at overkursfondet ikke lenger inngår i bundet egenkapital, endres regnskapslovens terminologi fra overkursfond til overkurs Hva hvis man i perioden frem til fastsettelsen av årsregnskapet for 2013 ønsker å utdele overkurs som utbytte? Styret kan fremme forslag basert på fastsatt regnskap for 2012 som må godkjennes av ekstraordinær generalforsamling Justisdepartementets lovavdeling har konkludert med at for utbytte som vedtas etter 1. juli 2013, og som baserer seg på regnskap fastsatt forut for 1. juli 2013, kan regnskapsposten overkursfond anses som fri egenkapital som kan utdeles som utbytte

18 Oppheving av sperreperiode Det vil fremover være mulig å dele ut utbytte også i den tidligere sperreperioden mellom 1. januar og den ordinære generalforsamling Våren 2014 vil det med andre ord være adgang til å utdele utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2012 frem til det er fastsatt årsregnskap for 2013

19 Tilleggsutbytte Generalforsamlingen vil kunne gi styret fullmakt til å vedta tilleggsutbytte Kan være praktisk hvis man ved den ordinære generalforsamlingen til tross for at vilkårene for utbytteutdeling er oppfylt -ønsker å se an selskapets økonomiske utvikling Fullmakten kan eksempelvis benyttes til å utbetale utbytte hvert kvartal dersom dette anses forsvarlig

20 Ekstraordinært utbytte Det er også gitt en ny bestemmelse ( 8-2 a) som innebærer at utbytte kan utdeles basert på en oppdatert mellombalanse som også fanger opp disposisjoner i inneværende regnskapsår ( ekstraordinært utbytte ) Mellombalansen må i så tilfelle være revidert og godkjent av (ekstraordinær) generalforsamling Balansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes beslutning om ekstraordinært utbytte

21 Krav til egenkapital og likviditet Kravet til forsvarlig egenkapital i 3-4 er supplert med et krav til forsvarlig likviditet 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

22 Krav til egenkapital og likviditet Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. 8-1 (4) Kravet til egenkapital og likviditet blir mer sentralt som følge av den økte fleksibilitet for utbetaling av utbytte Departementet har fremhevet at selv om man ikke lenger skal gjøre fradrag for balanseført FoU, goodwill og netto utsatt skattefordel, må det ved forsvarlighetsvurderingen etter 3-4 legges vekt på hva slag eiendeler egenkapitalen består av, og at nevnte eiendeler i utgangspunktet vil være dårlig egnet som utbyttegrunnlag Styret må i større grad foreta selvstendige vurderinger fremfor å lene seg på tekniske beregninger

23 Krav til egenkapital og likviditet Departementet uttaler om dette i proposisjonen (Prop. 111 L ( ) s. 59: Når man reduserer betydningen av de formelle skrankene etter 8-1, innebærer det at de skjønnsmessige kravene etter 3-4 må få en mer sentral rolle. Dette legger et betydelig ansvar på styret og innebærer at det stilles større krav til styrets vurderinger av hva som vil være en forsvarlig utbytteutdeling. Styret vil i mindre grad enn etter gjeldende lov kunne legge til grunn at en utbytteutdeling som er lovlig etter 8-1, også vil stå seg i relasjon til 3-4. Styret må foreta en selvstendig vurdering av kravene etter 3-4 i forbindelse med utdelinger. Forenkling?

24 Selskapets erverv av egne aksjer Begrensningen om at selskapet bare kan erverve inntil 10 % av aksjekapitalen er opphevet I ny 9-2 krav om at ervervet ikke må medføre at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital (kr ) Vederlaget må ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan utdele som utbytte, jf. 9-3

25 Kreditt og sikkerhetsstillelse Gjort unntak fra saksbehandlingsreglene i 3-8 for avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold og konsernliknende forhold Forutsetningen er at avtalen lovlig kan inngås etter reglene i 8-7 tredje ledd nr. 2 og nytt nr. 3

26 Oppkjøpsfinansiering Opphevet det tidligere forbudet mot at selskapet gir kreditt eller annen finansiell bistand i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer i selskapet Nå adgang til dette innenfor rammen av midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte Omstendelige saksbehandlingskrav (kredittvurdering/styreredegjørelse) jf. ny 8-10 Må godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, men gjort unntak fra saksbehandlingsreglene i 3-8

27 Kontaktinfo Advokatene Wold & Co Kontoradresse: Torget 2, 6413 Molde Postadresse: Postboks 160, 6401 Molde Sentralbord: Telefaks: Web: Erik Wold Roger Sporsheim Telefon direkte: Telefon direkte: Mobil: Mobil: E-post: E-post:

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1)

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) Handelshøgskolen Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) En analyse av utbyttepraksis og lovendringens praktiske betydning Mads A. Bjørkly Hugo A. Isaksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Av advokat Linn Hoel Ringvoll 1 BAKGRUNN Det siste året har ny rettspraksis og regelendringer innenfor selskapsrett vært preget av den generelle

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer