Aksjeloven og allmennaksjeloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeloven og allmennaksjeloven"

Transkript

1 Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke, Jan Skäre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad ogasle Aarbakke Universitetsforlaget

2 Innholdsfortegnelse Forord til 1. utgave Forord til ajourf0rt opplag 6 Forord til 2. utgave 6 Forkortelser 15 Lover 15 Forskrifter 16 Offentlige dokumenter 16 EUs selskapsdirektiver 16 Litteratur 17 Tidsskrifter 18 Innledning 19 1 Tidligere aksjelovgivning og aksjelovreformen 19 2 Rettskilder pä aksjerettens omräde 21 3 E0S-avtalen og aksjeloven 23 4 Allment om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Opplegget i de to lover Definisjon - ansvarsbegrensning Aksjeeiere og maktfordeling Vedtekter og aksjonaeravtaler Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Alminnelige rettsreglers anvendelse pä aksjeselskaper Aksjeselskapet/allmennaksjeselskapet som juridisk person Aksjeeiernes ansvar; gjennomskjaering Konserner 40 5 Andre selskaps- eller organisasjonsformer Andre selskaper med begrenset ansvar Ansvarlig selskap og kommandittselskap Enkeltmannsforetak Stiftelser Foreninger 49

3 8 Innholdsfortegnelse 6 Annen lovgivning av betydning for aksjeselskaper og aksjeeiere Generelt Foretaksnavneloven Foretäksregisterloven Aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers regnskap og regnskapets selskapsrettslige betydning Aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers skatte- og avgiftmessige stilling 63 7 Interlegale regier 66 AKSJELOVEN 71 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 73 I. Lovens virkeomräde. Ansvarsbegrensningen 74 II. Definisjoner 89 Kapittel 2 Stiftelse av aksjeselskap 103 I. Stiftelsesgrunnlaget. Aksjetegning 105 II. Forfall og oppgj0r av krav pä aksjeinnskudd mv 143 III. Melding til Foretaksregisteret 156 Kapittel 3 Selskapskapitalen 167 N I. Bundet egenkapital 172 II. Krav til egenkapitalen 181 ffl. Utdeling 190 IV. Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere 202 Kapittel 4 Aksjeeiere, overgang av aksjer mv 215 I. Aksjeeiernes rettigheter i selskapet 222 II. Aksjeeierboken 231 III. Overdragelse og annet eierskifte 244 IV. Adgangen til ä omsette aksjer 248 V. Samtykkekrav ved eierskifte 258 VI. Vedtektsbestemmelser om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper 275 VII. Forkj0psrett mv 279 VIII. Uttreden og utl0sning. Tvungen overf0ring av aksjer 291

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 5 Generalforsamlingen 310 I. Alminnelige regier 318 II. Generalforsamlingens m0ter 342 in. Innkalling til generalforsamling 356 IV. M0teregler 366 V. Flertallskrav mv 383 VI. S0ksmäl om ugyldige beslutninger 405 VII. Gransking 419 Kapittel 6 Selskapets ledeise 429 I. Krav om styre og daglig leder. Valg av styre, tjenestetid mv 442 II. Ledeisens oppgaver og saksbehandling mv 488 m. Selskapets forhold utad 551 IV. Bedriftsforsamling 566 Kapittel 7 Revisor 568 I. Valg av revisor 573 Kapittel 8 Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midier 589 I. Utbytte og konserabidrag 590 II. Gaver 609 in. Kreditt og sikkerhetsstillelse mv 613 Kapittel 9 Egne aksjer 634 I. Tegning av egne aksjer 636 II. Erverv av egne aksjer pä annen mäte enn ved tegning 640 Kapittel 10 Forh0yelse av aksjekapitalen 659 I. Kapitalforh0yelse ved nytegning av aksjer 661 II. Styrefullmakt om kapitalforh0yelse ved nytegning av aksjer 704 III. Kapitalforh0yelse ved fondsemisjon 712 Kapittel 11 Opptak av län pä saerlige vilkär 719 I. Län med rett til ä kreve utstedt aksjer 721 II. Län med sasrlige vilkär 739

5 10 Innholdsfortegnelse Kapittel 12 Nedsetting av aksjekapitalen 741 Kapittel 13 Fusjon (sammensläing av selskaper) 774 I. Virkeomräde mv 778 II. Beslutning om fusjon 792 m. Fusjonsplanen og 0vrige saksdokumenter 802 IV. Gjennomf0ringen av fusjonen 821 V. Ugyldig fusjon 835 VI. Fusjon mellom konsernselskaper 840 Kapittel 14 Fisjon (deling av aksjeselskap) 845 I. Virkeomräde mv 848 n. Fremgangsmäte og virkning 856 Kapittel 15 Omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap Kapittel 16 Oppl0sning og avvikling 882 I. Oppl0sning og avvikling etter beslutning av generalforsamlingen 887 n. Oppl0sning og avvikling etter kjennelse fra tingretten 922 ni. Oppl0sning og avvikling ved dorn etter krav fra aksjeeier 934 Kapittel 17 Erstatning mv 940 Kapittel 18 Rettergangsregler mv 976 Kapittel 19 Straff. 984 Kapittel 20 Saerlige selskaper 993 I. Skipsaksjeselskaper 994 II. Statsaksjeselskaper 1002 Kapittel 21 Ikrafttredelses- og overgangsregler. Endring i andre lover 1011

6 Innholdsfortegnelse I I ALLMENNAKSJELOVEN 1023 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1025 I. Lovens virkeomräde. Ansvarsbegrensningen 1025 II. Definisjoner 1026 Kapittel 2 Stiftelse av allmennaksjeselskap 1029 I. Stiftelsesgrunnlaget. Aksjetegning 1029 II. Forfall og oppgj0r av krav pä aksjeinnskudd mv 1037 in. Melding til Foretaksregisteret 1040 Kapittel 3 Selskapskapitalen 1043 I. Bundet egenkapital 1043 II. Krav til egenkapitalen 1045 III. Utdeling 1046 IV. Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere 1047 Kapittel 4 Aksjeeiere, overgang av aksjer mv 1049 I. Aksjeeieres rettigheter i selskapet 1050 II. Aksjeeierregisteret 1054 III. Tegningsrettsregister 1064 IV. Overdragelse og annet eierskifte 1065 V. Adgangen til ä omsette og pantsette aksjer 1071 VI. Vedtektsbestemmelser om samtykkekrav ved eierskifte 1073 VII. Vedtektsbestemmelser om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper 1076 Vni. Vedtektsbestemmelser om forkj0psrett 1077 IX. Tvungen overf0ring av aksjer 1079 Kapittel 5 Generalforsamlingen 1086 I. Alminnelige regier 1087 II. Generalforsamlingens m0ter 1092 III. Innkalling til generalforsamling 1093 IV M0teregler 1096 V. Flertallskrav mv 1101 VI. S0ksmäl om ugyldige beslutninger 1105 VH. Gransking 1106

7 12 Innholdsfortegnelse Kapittel 6 Selskapets ledeise 1109 I. Krav om styre og daglig leder. Valg av styret, tjenestetid mv 1110 n. Ledeisens oppgaver og saksbehandling mv 1118 HI. Selskapets forhold utad 1129 IV. Bedriftsforsamling. Saerregler for selskaper som har bedriftsforsamling 1131 Kapittel 7 Revisor 1153 I. Valg av revisor 1153 Kapittel 8 Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midier 1157 I. Utbytte og konsernbidrag 1157 II. Gaver 1160 m. Kreditt og sikkerhetsstillelse mv 1161 Kapittel 9 Egne aksjer 1165 I. Tegning av egne aksjer 1165 II. Erverv av egne aksjer pä annen mäte enn ved tegning 1166 Kapittel 10 Forh0yelse av aksjekapitalen 1170 I. Kapitalforh0yelse ved nytegning av aksjer 1170 II. Styrefullmakt om kapitalforh0yelse ved nytegning av aksjer 1184 III. Kapitalforh0yelse ved fondsemisjon 1187 Kapittel 11 Finansielle instrumenter 1189 I. Län med rett til ä kreve utstedt aksjer 1190 II. Tegningsrettsaksjer 1196 HL Frittstäende tegningsretter 1201 IV. Län med sasrlige vilkär 1206 Kapittel 12 Nedsetting av aksjekapitalen 1207 Kapittel 13 Fusjon (sammensläing av selskaper) 1214 I. Virkeomräde mv 1215 II. Beslutning om fusjon 1217 III. Fusjonsplanen og 0vrige saksdokumenter 1219 IV. Gjennomf0ringen av fusjonen 1228

8 Innholdsfortegnelse 13 V. Ugyldig fusjon 1232 VI. Fusjon mellom konsernselskaper 1234 Kapittel 14 Fisjon (deling av selskaper) 1236 I. Virkeomräde mv 1236 II. Fremgangsmäte og virkning 1238 Kapitel 15 Omdanning av allmennaksjeselskap til aksjeselskap Kapittel 16 Oppl0sning og avvikling 1248 I. Oppl0sning og avvikling etter beslutning av generalforsamlingen 1248 II. Oppl0sning og avvikling etter kjennelse fra tingretten 1256 III. Oppl0sning og avvikling ved dorn etter krav fra aksjeeier 1259 Kapittel 17 Erstattung mv 1261 Kapittel 18 Rettergangsregler mv 1263 Kapittel 19 Straff 1265 Kapittel 20 Saerlige selskaper 1266 I. Skipsallmennaksjeselskaper 1266 II. Statsallmennaksjeselskaper 1268 Kapittel 21 Ikrafttredelses- og overgangsregler 1271 Presentasjon av forfatterne 1276 Vedlegg E0S-avtalens bestemmelser om gjennomf0ring av EUs selskapsdirektiver i norsk rett 1279 F0rste rädsdirektiv 1295 Annet rädsdirektiv 1301 Tredje rädsdirektiv 1317 Sjette rädsdirektiv 1328 Tolvte rädsdirektiv 1339

9 14 Innholdsfortegnelse Vedlegg 2 Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper 1343 Vedlegg 3 Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) 1345 Vedlegg 4 Forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til ä yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer Domsregister 1373 Stikkord til aksjeloven 1380

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012. Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet Thomas Reppe Wetting Partner, advokat t.wetting@selmer.no +47 928 30 635 Thomas Reppe Wetting arbeider

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer