Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen"

Transkript

1 Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen INNLEDNING Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget foreslår en rekke vesentlige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Formålet med endringsforslagene er ifølge utredningen å "forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette gavner samfunnets samlede verdiskaping". Videre fremheves det at forslagene tar særlig sikte på de små og mellomstore aksjeselskapene. Utredningen blir nå sendt på høring, og etter planen vil det fremmes lovforslag for Stortinget i Endringsforslagene omfatter blant annet: Adgang til elektroniske meldinger fra selskapet til aksjeeiere og elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon. Redusert minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap, fra kroner til én krone. Vesentlige endringer i aksjelovene 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjeeiere, styremedlemmer mv. Adgang til å avholde elektronisk generalforsamling. Rett for aksjeeiere til å delta elektronisk på generalforsamling. Fjerning av krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, fusjon, fisjon og omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Adgang for finansinstitusjoner og advokater til å bekrefte mottak av aksjeinnskudd, og unntak fra krav om bekreftelse ved mindre aksjeinnskudd. Fjerning av en rekke krav om særattestasjoner fra revisor, herunder ved kapitalnedsettelse. Forenklinger og presiseringer av reglene knyttet til styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Adgang til fravalg av revisjon for morselskap i konsern, når vilkårene oppfylles for det samlede konsernet. I dette dokumentet gis en oversikt over av de viktigste endringene.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ELEKTRONISKE LØSNINGER Adgang til elektroniske meldinger fra selskapet til aksjeeiere Adgang til elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon KAPITALREGLER OG ATTESTASJONER Aksjekapital redusert minstekrav Åpningsbalanse fjerning av krav Aksjeinnskudd generell adgang for finansinstitusjoner og advokater til å bekrefte mottak, og unntak fra krav om bekreftelse ved mindre aksjeinnskudd Aksjeinnskudd nye unntak fra krav om redegjørelse ved tingsinnskudd Aksjeinnskudd ny regel om redegjørelse ved kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskudd gjøres opp ved motregning Aksjeinnskudd adgang til førtidig innbetaling av pengeinnskudd ved kapitalforhøyelse Utbytte fjerning av kravet om registrering av styrefullmakt til utdeling av utbytte Utbytte fjerning av krav om revisjon av mellombalanse for ekstraordinært utbytte for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon Kapitalnedsettelse fjerning av kravene om revisorerklæring ved dekning av tap, revisorbekreftelse av full dekning for bundet egenkapital og bekreftelse fra styre og revisor om forholdet til kreditorer GENERALFORSAMLING Rett til forhåndsstemme ved forslag om vedtektsendring Rett til å delta elektronisk Adgang til å avholde elektronisk generalforsamling Beslutninger uten styrets forutgående forslag STYRE Fjerning av lovbestemt tjenestetid og kravet om "særlig grunn" ved førtidig fratredelse Rett til å delta elektronisk på fysisk møte Handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig NÆRSTÅENDEAVTALER Aksjeselskap Allmennaksjeselskap FRAVALG AV REVISJON Morselskap i konsern Beslutningsmåte OPPLØSNING OG AVVIKLING Bortfall av plikt til å velge avviklingsstyre Fjerning av krav om fortegnelse, avviklingsbalanse og revidert sluttoppgjør Advokatfirmaet Selmer DA 2/12

3 1 ELEKTRONISKE LØSNINGER 1.1 Adgang til elektroniske meldinger fra selskapet til aksjeeiere Nåværende aksjelovgivning krever som hovedregel at meldinger fra selskapet til aksjeeiere skal sendes i papirform. Bruk av elektronisk kommunikasjon er bare tillatt der den enkelte aksjeeier uttrykkelig har godtatt dette, og for visse typer meldinger avskjærer aksjelovene fullstendig bruk av elektronisk kommunikasjon. Meldinger til aksjeeiere omfatter blant annet innkalling og saksdokumenter til generalforsamling, meldinger om samtykke til erverv av aksjer, varsel til forkjøpsrettshavere, melding om registrering i aksjeeierbok, underretning om beslutning av kapitalforhøyelse eller opptak av konvertibelt lån, fusjonsplaner og fisjonsplaner. Utvalget foreslår som en generell regel at meldinger til aksjeeiere skal gis på en "hensiktsmessig måte". Dette innebærer at en hvilken som helst kommunikasjonsmetode kan benyttes, såfremt hensiktsmessighetskravet er oppfylt. Utvalget forutsetter at kommunikasjonsmetoden må være i en lesbar form, og lyd- og videopptak vil således ikke kunne benyttes. Videre presiserer utvalget at det i hensiktsmessighetsvurderingen også inngår en vurdering av om kommunikasjonsmetoden er betryggende. Utvalget ønsker ikke å detaljregulere hvilke teknologiske løsninger som er tilstrekkelige. Utvalget forutsetter imidlertid at når aksjeeier har oppgitt sin e-postadresse til selskapet, eller selskapet og aksjeeieren tidligere har kommunisert per e-post, vil bruk av e-post normalt oppfylle lovens hensiktsmessighetskrav. Forslaget gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. 1.2 Adgang til elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon Nåværende aksjelovgivning forutsetter at en rekke typer selskapsdokumentasjon utarbeides i papirform. Dette gjelder blant annet styreprotokoller, generalforsamlingsprotokoller, redegjørelser om aksjeinnskudd og fusjonsog fisjonsplaner. Utvalget foreslår som en generell regel at selskapsdokumentasjon skal kunne utarbeides på en hvilken som helst måte, herunder rent elektronisk, såfremt dokumentasjonen er i lesbar form og kan oppbevares på betryggende måte. Som en konsekvens av ovennevnte foreslår utvalget også at det generelt skal være adgang til elektronisk signering av selskapsdokumentasjon. Utvalget foreslår en generell oppbevaringstid på fem år for selskapsdokumentasjon. Forslagene gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Advokatfirmaet Selmer DA 3/12

4 2 KAPITALREGLER OG ATTESTASJONER 2.1 Aksjekapital redusert minstekrav Aksjeselskaper er i dag underlagt et krav om aksjekapital på minst kroner. Utvalget foreslår å redusere minstekravet til aksjekapital til én krone. Etter utvalgets oppfatning har minstekravet ingen betydning for selskapets kreditorer, og kravet fungerer heller ikke som noen "seriøsitetssperre". Utvalget viser også til at flere land i Europa allerede har redusert kravet til minste aksjekapital til én euro. 1 For allmennaksjeselskap opprettholdes kravet om aksjekapital på minst én million kroner. 2.2 Åpningsbalanse fjerning av krav Nåværende aksjelovgivning krever utarbeidelse av åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, fusjon, fisjon og omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Utvalget foreslår å fullstendig fjerne de ovennevnte kravene til åpningsbalanse. Forslaget er i tråd med Regnskapslovutvalgets forslag i NOU 2016:11. Forslaget gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. 2.3 Aksjeinnskudd generell adgang for finansinstitusjoner og advokater til å bekrefte mottak, og unntak fra krav om bekreftelse ved mindre aksjeinnskudd Nåværende aksjelovgivning oppstiller som hovedregel at selskapets mottak av aksjeinnskudd ved stiftelse eller kapitalforhøyelse bekreftes av revisor. Dersom aksjeinnskudd utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen også gis av et finansforetak. Utvalget foreslår en generell adgang for både revisor, finansinstitusjon og advokat til å avgi bekreftelser om mottak av aksjeinnskudd, uavhengig av om aksjeinnskuddet gjøres opp med penger, tingsinnskudd eller motregning. Forslaget gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. 1 Forslaget viderefører det "regimeskiftet" som ble påbegynt ved reduksjonen av minstekravet til aksjekapital fra kroner til kroner i 2012 og fjerningen av overkursfondet som bundet egenkapital i Sammenholdt med utvalgets endringsforslag til aksjeloven 3-5 og 3-8 innebærer forslaget om redusert minstekrav et tilnærmet fullstendig brudd med det tidligere lovgivningssystemet med aksjekapital som instrument for kreditorvern, som har vært en del av norsk aksjerett siden aksjeloven av Advokatfirmaet Selmer DA 4/12

5 For aksjeselskaper foreslår utvalget i tillegg at det ikke skal gjelde krav om bekreftelse dersom aksjeinnskuddet er kroner eller mindre. Dette innebærer blant annet at selskaper vil kunne stiftes uten bekreftelse av aksjeinnskudd, såfremt aksjeinnskuddet er under den nevnte grensen. 2.4 Aksjeinnskudd nye unntak fra krav om redegjørelse ved tingsinnskudd Nåværende aksjelov krever som hovedregel at det ved stiftelse eller kapitalforhøyelse med tingsinnskudd utarbeides en redegjørelse om innskuddet. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor. Det gjelder visse unntak. Utvalget foreslår ytterligere unntak fra plikten til å utarbeide redegjørelse. For det første foreslås unntak ved innskudd i børsnoterte verdipapirer. For det annet foreslås unntak ved innskudd som skjer ved skattefri omdanning av enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap, forutsatt at det foreligger et årsregnskap som er revidert etter reglene om revisjon av mellombalanser. 2.5 Aksjeinnskudd ny regel om redegjørelse ved kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskudd gjøres opp ved motregning Nåværende aksjelov krever at styret utarbeider redegjørelse etter reglene i aksjeloven 2-6 ved kapitalforhøyelse hvor innskudd gjøres opp ved motregning. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor, som ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen også skal bekrefte mottak av innskudd. Utvalget foreslår at det inntas en særskilt bestemmelse for aksjeinnskudd som gjøres opp ved motregning i kapitalforhøyelser. I stedet for en styreredegjørelse etter aksjeloven 2-6 skal det utarbeides en redegjørelse som minst inneholder (1) beskrivelse og identifikasjon av den aktuelle gjelden med angivelse av pålydende verdi, (2) erklæring om at gjelden er reell og tilsvarer pålydende verdi av gjelden og (3) erklæring om at selskapet er debitor og at avtalemotpartene er kreditor. 2 Dersom det er inngått avtale som er meldepliktig etter forslaget til ny 3-8 (jf. punkt 0 nedenfor) de siste to år før utarbeidelsen av redegjørelsen, skal redegjørelsen også omfatte en beskrivelse av avtalen. Har gjelden som skal motregnes helt eller delvis sitt opphav i en slik avtale, skal redegjørelsen også inneholde opplysninger tilsvarende som for styreredegjørelser etter aksjeloven 2-6. Redegjørelsen skal signeres av signaturberettiget eller hele styret. Revisor skal bekrefte redegjørelsen etter at motregningen er gjennomført (og ikke før vedtaket om kapitalforhøyelse, som for redegjørelser etter 2-6), og slik bekreftelse vil også utgjøre bekreftelse på at selskapet har mottatt innskuddet. 2 Etter lovforslaget skal det erklæres at "selskapet er kreditor og at avtalemotpartene er debitor", men dette må bero på en inkurie. Advokatfirmaet Selmer DA 5/12

6 2.6 Aksjeinnskudd adgang til førtidig innbetaling av pengeinnskudd ved kapitalforhøyelse Nåværende aksjelov forutsetter at aksjeinnskudd med penger skal innbetales etter at vedtaket om kapitalforhøyelse er fattet. Dette har i praksis skapt uklarhet om hvorvidt en innbetaling før vedtaket fattes vil medføre at innskuddet må anses å skje ved motregning i stedet for pengeinnskudd, hvilket i så fall vil medføre krav om styreredegjørelse med bekreftelse fra revisor (for AS) eller redegjørelse fra revisor (for ASA). Utvalget foreslår at det klargjøres at dersom innbetaling skjer til særskilt emisjonskonto, i tilfeller hvor aksjeinnskudd skal gjøres opp utelukkende med penger, skal slik innbetaling regnes som pengeinnskudd også i tilfeller hvor innbetalingen skjer før vedtaket om kapitalforhøyelse. Forslaget gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. For aksjeselskap foreslås en tilleggsregel for de tilfeller hvor generalforsamlingen har besluttet å fravike lovens regel om særskilt emisjonskonto. I slike tilfeller vil førtidig innbetaling anses som pengeinnskudd dersom innbetalingen skjer tidligst fire uker før beslutningen om kapitalforhøyelse. 2.7 Utbytte fjerning av kravet om registrering av styrefullmakt til utdeling av utbytte Ved lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2013 ble det gitt adgang for generalforsamlingen til å gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Fullmakten må registreres i Foretaksregisteret før bruk. Utvalget foreslår å fjerne kravet om registrering av fullmakten i Foretaksregisteret. Konsekvensen er at styret kan benytte fullmakten umiddelbart etter at den er gitt av generalforsamlingen. Forslaget gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. 2.8 Utbytte fjerning av krav om revisjon av mellombalanse for ekstraordinært utbytte for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon Ved lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2013 ble det gitt adgang for generalforsamlingen til å vedta ekstraordinært utbytte på grunnlag av en revidert mellombalanse. Utvalget foreslår å oppheve kravet om revisjon av mellombalansen for aksjeselskaper som har besluttet at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. 3 3 Vilkårene for å kunne unnlate revisjon er at (1) driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner, (2) selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og (3) gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk. Advokatfirmaet Selmer DA 6/12

7 2.9 Kapitalnedsettelse fjerning av kravene om revisorerklæring ved dekning av tap, revisorbekreftelse av full dekning for bundet egenkapital og bekreftelse fra styre og revisor om forholdet til kreditorer Etter foretaksregisterloven 4-4 h) skal det vedlegges erklæring fra revisor når det sendes melding til Foretaksregisteret om kapitalnedsettelse hvor nedsettelsesbeløpet skal anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Ved kapitalnedsettelse med utdeling eller avsetning til fond krever nåværende aksjelov en bekreftelse fra revisor om at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital. For gjennomføring av beslutning om kapitalnedsettelse etter kreditorvarsel krever nåværende aksjelov at styret og revisor avgir en bekreftelse til Foretaksregisteret om at forholdet til kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft. I praksis har regelen blitt tolket slik at bekreftelsen må undertegnes av hele styret og revisor og avgis i original. Utvalget foreslår å fjerne kravene om revisorerklæring ved dekning av tap, revisorbekreftelse av full dekning for bundet egenkapital og bekreftelse fra styre og revisor om forholdet til kreditorer. Forslaget om å fjerne krav om revisorerklæring ved dekning av tap gjelder både aksjeselskap og allmennaksjeselskap. De øvrige forslagene gjelder bare aksjeselskap. 3 GENERALFORSAMLING 3.1 Rett til forhåndsstemme ved forslag om vedtektsendring Ved lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2013 ble det gitt adgang til å vedtektsfeste at aksjeeierne kan avgi forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. Utvalget foreslår å lovfeste en rett for aksjeeierne til å forhåndsstemme i saker som gjelder forslag om å endre vedtektene. For andre typer saker vil en eventuell rett til forhåndsstemme fremdeles måtte vedtektsfestes. Begrunnelsen for at forslaget om lovfestet rett begrenses til vedtektsendringer, er at forslag om slike endringer må gjengis ordrett i innkallingen. For øvrige saker er det i utgangspunktet bare et krav om at saken angis "bestemt", hvilket kan gjøre det vanskelig å forholde seg til en forhåndsstemme. 3.2 Rett til å delta elektronisk Ved lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2013 ble styret gitt myndighet til å beslutte at aksjeeierne kan delta elektronisk på generalforsamlingen, med mindre noe annet følger av vedtektene. Advokatfirmaet Selmer DA 7/12

8 Utvalget foreslår å lovfeste en rett for aksjeeierne til å delta elektronisk, med mindre styret finner saklig grunn for å nekte dette. I kravet om at det må foreligge saklig grunn til å nekte elektronisk deltakelse, ligger det etter utvalgets syn at styret må tilrettelegge for elektronisk deltakelse innen rimelige grenser, for eksempel ved å sørge for at høyttalende telefon er tilgjengelig. Både etter gjeldende rett og utvalgets forslag er det en forutsetning for elektronisk deltakelse at deltakelsen og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte. 3.3 Adgang til å avholde elektronisk generalforsamling Nåværende aksjelov krever at generalforsamling avholdes i form av et fysisk møte, med mindre samtlige aksjeeiere samtykker. Utvalget foreslår at styret gis myndighet til å beslutte at generalforsamlingen skal avholdes elektronisk, for eksempel ved et rent telefonmøte, dersom styret finner at en slik behandlingsmåte er betryggende. En aksjeeier, et styremedlem, daglig leder eller eventuelt revisor vil likevel kunne kreve at det avholdes fysisk møte. 3.4 Beslutninger uten styrets forutgående forslag Nåværende aksjelov forutsetter i en rekke typer saker at generalforsamlingen bare kan treffe vedtak dersom styret har fremmet forslag. Dette gjelder blant annet for vedtak om kapitalforhøyelse, opptak av konvertibelt lån, fullmakt til kapitalforhøyelse eller konvertibelt lån, utstedelse av frittstående tegningsretter, kapitalnedsettelse og utdeling av utbytte. Utvalget foreslår som en generell regel at styrets forutgående forslag ikke er nødvendig dersom samtlige aksjeeiere samtykker til dette. Forutsetningen er at det er fullt sammenfall mellom aksjeeierne og styremedlemmene, og at det ikke er ansatterepresentanter i styret. Videre får regelen ikke anvendelse ved beslutning av fusjon eller fisjon. 4 STYRE 4.1 Fjerning av lovbestemt tjenestetid og kravet om "særlig grunn" ved førtidig fratredelse Nåværende aksjelovgivning oppstiller som hovedregel at styremedlemmer tjenestegjør i to år. En annen tjenestetid kan vedtektsfestes, men kan ikke settes lengre enn fire år. Advokatfirmaet Selmer DA 8/12

9 Det kreves en "særlig grunn" for styremedlemmers fratredelse før tjenestetidens utløp. Utvalget foreslår å fjerne den lovbestemte tjenestetiden, slik at styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen som hovedregel velges på ubestemt tid inntil de selv velger å fratre eller blir erstattet ved generalforsamlingens beslutning. Tilsvarende endring foreslås ikke for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Det vil fremdeles være anledning til å vedtektsfeste en bestemt tjenestetid, og generalforsamlingen vil også kunne fastsette dette i beslutningen om styrevalg. Utvalget foreslår videre å oppheve kravet om at det må foreligge "særlig grunn" for fratredelse. I stedet gis styremedlemmer en ubetinget rett til å tre tilbake med rimelig forhåndsvarsel. Forslagene gjelder bare aksjeselskap. 4.2 Rett til å delta elektronisk på fysisk møte Nåværende aksjelovgivning gir hvert styremedlem og daglig leder rett til å kreve at styremøte avholdes som fysisk møte. Utvalget foreslår å videreføre retten til å kreve fysisk møte, men foreslår at det enkelte styremedlem i slike tilfeller også gis rett til å delta elektronisk, for eksempel per telefon. 4.3 Handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig Nåværende aksjelovgivning oppstiller en generell handleplikt for styret dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Videre inntrer handleplikten automatisk dersom det må antas at egenkapitalen er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Handleplikten innebærer at styret straks skal behandle saken og innen rimelig tid skal innkalle generalforsamlingen for å redegjøre for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak. Utvalget foreslår å fjerne den automatiske handleplikten i tilfeller hvor det må antas at egenkapitalen er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Videre foreslår utvalget endringer som fremhever at styret plikter å vedta en handlingsplan og har en selvstendig plikt til å forsøke å rette opp selskapets svake økonomiske stilling. Endringsforslaget tydeliggjør skillet mellom tiltak som kan iverksettes av styret alene, og tiltak som forutsetter generalforsamlingens medvirkning. Aksjeeierne under enhver omstendighet gis melding innen rimelig tid om tiltak som styret selv iverksetter. Advokatfirmaet Selmer DA 9/12

10 5 NÆRSTÅENDEAVTALER 5.1 Aksjeselskap Nåværende aksjelov 3-8 oppstiller en særlig saksbehandlingsregel for avtaler mellom et aksjeselskap og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem, daglig leder, noen som opptrer i forståelse med noen av de forannevnte, eller nærstående til en aksjeeier eller en aksjeeiers morselskap. Dersom selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over 10 % av aksjekapitalen, skal det som hovedregel utarbeides en redegjørelse fra styret om avtalen som skal bekreftes av en revisor, og avtalen skal deretter godkjennes av generalforsamlingen. Det er en rekke unntak fra ovennevnte hovedregel, herunder for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder vanlige vilkår. Manglende godkjennelse fra generalforsamlingen medfører at avtalen ikke er bindende for selskapet. Utvalget foreslår å erstatte gjeldende regel med en plikt til å gi melding til aksjeeierne om visse nærståendeavtaler. Meldeplikten foreslås å omfatte avtaler med tilsvarende personkrets som i gjeldende 3-8 med følgende to endringer: (1) personkretsen under alternativet "opptrer i forståelse med" videreføres ikke og (2) aksjeeiere med eierandel under 10 % unntas. Terskelverdien for meldeplikten er foreslått å omfatte avtaler hvor selskapets ytelse utgjør mer enn 2,5 % av selskapets samlede eiendeler etter siste fastsatte balanse, samtidig som det innføres et unntak for transaksjoner under kroner. Det foreslås tilsvarende unntak fra meldepliktregelen som i gjeldende 3-8, bortsett fra at (1) unntaket for avtaler som ledd i vanlig virksomhet fjernes, (2) det inntas et generelt unntak for konserninterne transaksjoner hvor morselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapet og (3) det inntas et generelt unntak for avtaler som omfattes av 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 (herunder kreditt eller sikkerhetsstillelse til annet konsernselskap). Meldingen skal sendes til aksjeeierne straks etter at avtaleinngåelse, og skal opplyse om hva transaksjonen gjelder, avtalemotparten og beløp. Ugyldighetsregelen oppheves, men det antas at vanlige ansvarsregler vil kunne komme til anvendelse ved brudd på meldeplikten. 5.2 Allmennaksjeselskap Nåværende allmennaksjelov 3-8 oppstiller en saksbehandlingsregel som i hovedsak tilsvarer aksjeloven 3-8 (jf. ovenfor), bortsett fra at terskelverdien er 5 % av aksjekapitalen og at redegjørelsen skal utarbeides av revisor. Utvalget foreslår at bestemmelsen begrenses til å oppfylle minimumskravet etter EU-direktiv 2012/30/EU om såkalt "etterstiftelse". Bestemmelsen vil således kun komme til anvendelse på avtaler der selskapet erverver eiendeler fra stifter (eller visse nærstående av stifter) innen to år etter at selskapet er stiftet og registrert, og avtalen ikke er angitt i stiftelsesdokumentet. Det foreslås at bestemmelsen ikke skal komme til anvendelse dersom vederlaget svarer til mindre enn 5 millioner kroner eller 2,5 % eller mindre av selskapets samlede eiendeler etter siste fastsatte balanse. Videre foreslås unntak for forretningsavtaler på vanlige vilkår eller erverv av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering. For avtaler som omfattes av bestemmelsen skal det Advokatfirmaet Selmer DA 10/12

11 utarbeides redegjørelse, og avtalen skal godkjennes av generalforsamlingen, men utvalget foreslår ikke å videreføre ugyldighetsvirkningen ved manglende godkjennelse. I tillegg til ovennevnte foreslås det innført en meldepliktregel som i hovedsak tilsvarer regelen som er foreslått for aksjeselskaper (jf. ovenfor), men slik at unntaket fra terskelverdien settes til 5 millioner kroner. 6 FRAVALG AV REVISJON 6.1 Morselskap i konsern Nåværende aksjelov tillater at aksjeselskaper kan vedta å unnlate revisjon dersom (1) driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner, (2) selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner og (3) gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk. Etter revisorloven 2-1 femte ledd kommer unntaket for revisjon ikke til anvendelse på foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap. Muligheten for fravalg av revisjon er således ikke tilgjengelig for morselskap i konsern. Utvalget foreslår at også morselskaper skal kunne fravelge revisjon dersom de ovennevnte vilkårene er oppfylt for det samlede konsernet. 6.2 Beslutningsmåte Etter nåværende aksjelov er beslutningsmetoden for å unnlate revisjon at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring gir styret fullmakt til fravalg av revisjon, og at styret deretter vedtar å benytte fullmakten. Utvalget foreslår at generalforsamlingen, hvis vilkårene er oppfylt, kan vedta fravalg av revisjon direkte. Etterfølgende styrevedtak vil således ikke være nødvendig. Videre åpnes det for at fravalg kan inntas direkte i stiftelsesdokumentet. 7 OPPLØSNING OG AVVIKLING 7.1 Bortfall av plikt til å velge avviklingsstyre Etter nåværende aksjelov skal generalforsamlingen ved frivillig oppløsing velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og daglig leder. Advokatfirmaet Selmer DA 11/12

12 Utvalget foreslår at plikten til å velge avviklingsstyre bortfaller, slik at det sittende styret som utgangspunkt fortsetter som avviklingsstyre. Generalforsamlingen vil fortsatt ha mulighet til å velge et nytt avviklingsstyre hvis dette er ønskelig. 7.2 Fjerning av krav om fortegnelse, avviklingsbalanse og revidert sluttoppgjør Etter nåværende aksjelov skal det i forbindelse med avviklingen utarbeides en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser samt en avviklingsbalanse. Fortegnelsen og avviklingsbalansen skal i revidert stand sendes til aksjeeierne. Etter avsluttet utdeling skal det også fremlegges et revidert oppgjør for generalforsamlingen. Ovennevnte kommer i tillegg til kravene om at det skal utarbeides årsregnskap for avviklingsperioden. Utvalget foreslår å fjerne kravene om utarbeidelse av fortegnelse og avviklingsbalanse og fremleggelse av revidert sluttoppgjør. Etter utvalgets forslag vil dermed årsregnskapet bli den eneste regnskapsinformasjon som et selskap under avvikling pålegges å avgi. *** Ta kontakt dersom du har ytterligere spørsmål. Artikkelen er skrevet av: Per Arne Dæhli og Andreas Jarbø 24. oktober 2016 Advokatfirmaet Selmer DA 12/12

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv. Aksjelovgivning for økt verdiskapning Innledning Et ekspertutvalg ble oppnevnt 22. januar 2016 for å utrede mulighetene for forenklinger i aksjelovene samt evaluere endringer i aksjelovene som trådte i

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

RSM NYHETSBREV 9/2016

RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 NYHETSBREV 9/2016 Les mer om: Forslag til forenklinger i aksjeloven Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/5493 Oslo, 9. januar 2016 Vår ref: Anita Sundal/ 16-41151 HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Hovedorganisasjonen

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Nærings- og fiskeridepartementet Kongens gate 8 0153 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 9. januar 2017 Deres ref: 16/5493 Vår ref: BB/RB Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Det vises

Detaljer

Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref. Vår ref. Arkiv Dato 16/5493 17/00164 09.01.2017 Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Viser til høringsbrev

Detaljer

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven foreningen Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.4.2011 Vår ref.: EK/HKS Deres ref: 201100306 Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven Vi viser til Justisdepartementets høring ved

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Innst. 347 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 111 L ( )

Innst. 347 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 111 L ( ) Innst. 347 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 111 L (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/ og kort om statsbudsjettet for 2018

Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/ og kort om statsbudsjettet for 2018 Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/2017 - og kort om statsbudsjettet for 2018 #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat Olav Midtgaard og partner advokat Ulf

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning

Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Dato: 05.01.2017 Vår ref.: 16-1475 Deres ref.: Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning Finans Norge viser til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2016: 22. Aksjelovgivning for økt verdiskaping

NOU. Norges offentlige utredninger 2016: 22. Aksjelovgivning for økt verdiskaping NOU Norges offentlige utredninger 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Norges offentlige utredninger 2016 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 20. oktober 2017

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innst. O. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 25. oktober 2011 kl. 17:30 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C,

Detaljer

Innst. O. nr. 98. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 ( ). ( ) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 98. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 ( ). ( ) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 98. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 (1998-99). Til Odelstinget. 1. SAMMENDRAG 1.1 Proposisjonens hovedinnhold I proposisjonen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN

REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN REGJERINGEN FORESLÅR ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN INNLEDNING Den 21. april 2017 fremmet regjeringen frslag til Strtinget m endringer i aksjelven g allmennaksjelven (Prp. 112L (2016-2017)). Lvfrslagene

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011)

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011) Innst. 388 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 97 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer