Forord. Til 22. utgave 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Til 22. utgave 2015:"

Transkript

1 Forord Lovteksten er den fremste av rettskildene. Derfor må lovens ord alltid være nærværende i bevisstheten når juridiske spørsmål drøftes og løses. All god juridisk argumentasjon tar utgangspunkt i lover og rettsregler. Derfor må lovteksten alltid være til stede i det juridiske arbeidet. Til 22. utgave 2015: Årets lovsamling omfatter 133 lover og forskrifter av særlig interesse for næringsdrivende og studenter innen økonomisk-administrative fag (med unntak av skatte- og avgiftslover). De store endringene ligger i oppdateringen av det øvrige lovverket hvor det er foretatt en rekke større og mindre endringer. Store endringer er innarbeidet i den nye straffeloven 2005 (som trer i kraft 1. oktober 2015), åndsverkloven, patentloven, folketrygdloven, arbeidsmiljø loven m.fl., i alt ca. 275 endringer i 48 av lovene. Se egen oversikt nedenfor. Lovtekstene er ført à jour med de siste sanksjoner pr. 19. juni 2015, og alle lovendringer er innarbeidet i eldre lover, enda om ikke alle har trådt i kraft når redaksjonen avsluttes. Dette er i så fall angitt i en fotnote til de berørte bestemmelser. Hvor intet fremgår om ikrafttredelse, var loven i kraft pr. 1. juli 2015, bortsett fra straffeloven. Redaktøren har tatt seg den frihet å nummerere leddene (avsnittene) i alle lovbestemmelser. Derved blir det enklere å finne raskt frem til de tekster som dommer og lærebøkene henviser til. Erfaringsmessig brukes mye tid på å telle seg frem til den riktige setningen i lovteksten, og ikke sjelden er oppsettet i enkelte lover så finurlig at man går seg vill underveis. Disse henvisninger står fullt og helt for redaktørens regning, og for å adskille dem fra lovgivers egen nummerering er tallene satt i hakeparenteser: <1>, <2>, <3> osv., og noen få ganger [1], [2], [3] osv., til forskjell fra det utall varianter som lovgiver selv opererer med. De uttales "ledd" og blir således "første ledd, annet ledd, tredje ledd", osv., på samme måte som den offisielle nummerering, enten den benytter vanlige parenteser: (1), (2), (3), 1), 2), 3), eller bare markerer de ulike leddene med et innrykk (avsnitt). Flere steder er også de enkelte punkter (setninger) markert med et tall osv. for lettere å finne frem til det aktuelle punktet. Lovsamlingen omfatter teksten til de aller fleste lovbestemmelser som det henvises til i læreboken "Lov og Rett for Næringslivet", og gjengir de fleste lovene i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Magnus Lie Osa har ved siden av masterstudiet i rettsvitenskap tatt seg tid til å samle og innarbeide alle endringene i den foreliggende utgaven og har på den måten vært til stor hjelp. Jeg takker ham for det. På nettsiden vil det være tilgjengelig en kontinuerlig oppdatering av lovendringer og nye lover innenfor lovsamlingens emneområder med henvisning til Norsk Lovtidendes nettside hvor teksten kan finnes. Oslo i juli 2015 Sverre Faafeng Langfeldt redaktør

2 Innholdsoversikt Alfabetisk innholdsfortegnelse over lover side I IV Forkortelser av lovtitler side V-VII Nye lover og lovendringer side VIII XI Lovtekster side Stikkordregister side Nøkkeltall Forsinkelsesrenten er endret til 9,00 prosent fra 1. juli 2015, jf. rentel. 3, 1. pkt.: (Finans-)Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng. Ytterligere informasjon finnes på www/regjeringen.no/finansdepartementet/renter. Folketrygdens grunnbeløp (G) er kr fra 1. mai Grunnbeløpets størrelse til enhver tid finnes på Rettsgebyret er kr. 860, uendret siden 1. januar 2006, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 1, 2. ledds 2. punktum. Tinglysingsgebyrene er endret med virkning fra 1. januar 2014 og er fastsatt i FOR For tinglysing av skjøte, pantedokument, m.fl. er gebyret kr For tinglysing av borettslagandel er gebyret kr Inkassosatsen er kr. 650 kroner fra 1. januar 2015, Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Purregebyret er kr. 65 fra 1. januar Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen.

3 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr Agenturloven 19. juni 1992 nr Aksjeloven 13. juni 1997 nr Alkoholloven 2. juni 1989 nr Forskrift om reklame for alkoholholdig drikk kap juni 2005 nr Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr Allmenntariffloven 22. september 1996 nr Angrerettloven 20. juni 2014 nr Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 16. juni 2006 nr Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr Arbeidstakeroppfinnelsesloven 17. april 1970 nr Arbeidstvistloven 27. januar 2012 nr Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 (opphevet med overgangsregler) Arveloven 3. mars 1972 nr Avhendingsloven 3. juli 1992 nr Avtaleloven 31. mai 1918 nr Bilansvarsloven 3. februar 1961 nr Bokføringsloven 19. november 2004 nr Bokføringsforskriften 1.desember 2004 nr Borettslagsloven 6. juni 2003 nr Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr Børsloven 29. juni 2007 nr Dekningsloven 8. juni 1984 nr Deponeringsloven 17. februar 1939 nr Designloven 14. mars 2003 nr Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om etnisitet 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om seksuell orientering 21. juni 2013 nr Diskrimineringsombudsloven 10. juni 2005 nr Ehandelsloven 23. mai 2003 nr Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr Forskrift om eiendomsmegling 23. november 2007 nr Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr

4 II Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr EØS-loven (med EØS-avtalen) av 27. november 1992 nr Ferieloven 29. april 1988 nr Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr Forskrift om kredittavtaler mv. 7. mai 2010 nr Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr Finanstilsynsloven 7. desember 1956 nr Folketrygdloven 28. februar 1997 nr Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr Forbrukermerkeloven 18. desember 1981 nr Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 (utdrag) Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr Forvaltningsloven 10. februar Frivillighetsloven 29. juni 2007 nr Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag)... 1 Helligdagsloven 24. februar 1995 nr Hevdsloven 9. desember 1966 nr Husleieloven 26. mars 1999 nr Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr Hvitvaskingsloven 6. mars 2009 nr Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr Inkassoloven 13. mai 1988 nr Kjøpsloven 13. mai 1988 nr Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr Konkurranseloven 5. mars 2004 nr Konkursloven 8. juni 1984 nr Konsesjonsloven 28. november 2003 nr Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr Kringkastingsloven 4. desember 1992 nr 127 (utdrag) Forskrift om kringkasting kap februar1997 nr Legemiddelloven 4. desember 1992 nr 132 kap. VII (utdrag) Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24, kap. 10 og Likestillingsloven 21. juni 2013 nr Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 26. april 1947 nr

5 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) III Lov om redaksjonell fridom i media 13. juni 2008 nr Lønnsgarantiloven 14. desember 1973 nr Lønnsnemndloven 27. januar 2012 nr Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr Forskrift om sammenlignende reklame 19. desember Forskrift om urimelig handelspraksis 1. juni Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr NAV-loven 16. juni 2006 nr Norske Lov 15. april 1687 (i utdrag)... 5 Notarloven 26. april 2002 nr Offentlegloven 19. mai 2006 nr Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr Omstillingsloven 6. juni 2008 nr Pakkereiseloven 25. august 1995 nr Panteloven 8. februar 1980 nr Patentloven 15. desember 1967 nr Personopplysningsloven 14. april 2000 nr Forskrift om behandling av personopplysninger 15. desember 2000 nr Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr Produktansvarsloven 23. desember 1988 nr Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr Prokuraloven 21. juni 1985 nr Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr Regnskapsloven 17. juli 1998 nr Renteloven 17. desember 1976 nr Rettergangsordningens ikrafttræden av 14. august 1918 nr Revisorloven 15. januar 1999 nr Sameieloven 18. juni 1965 nr Selskapsloven 21. juni 1985 nr Serveringsloven 13. juni 1997 nr Servituttloven 29. november SI loven 11. januar 2013 nr Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr Skifteloven 21. februar Straffeloven (i utdrag) 20. mai 2005 nr Straffelovens ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr Svartebørsloven 29. juni 2007 nr Tidspartloven 25. mai 2012 nr Tinglysingsloven 7. juni 1935 nr Tjenesteloven 19. juni 2009 nr Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr Tjenestepensjonsloven 21. des nr

6 IV Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr Tobakkskadeloven 9. mars 1973 nr Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90. Del 7: Midlertidig sikring Varemerkeloven 26. mars 2010 nr Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr Vergemålsloven 26. mars 2010 nr Åndsverkloven 12. mai 1961 nr

7 Lovforkortelser Aal. Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 Adopl. Adopsjonsloven 28. feb.1986 nr 8 Agl. Agenturloven 19. juni 1992 nr 56 Alkhl. Alkoholloven 2. juni 1989 nr 27 Almgjl. Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 Almtariffl. Allmenntariffloven 22. sept 1996 nr 63 Aml. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr 62 Angrl. Angrerettloven 21. des 2000 nr 105 Anskl. Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr 69 A-oppl. A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr 43 Arbml. Arbeidsmarkedsloven 10. des 2004 nr 76 Arboppfl. Arbeids taker opp finnelses loven 17. april 1970 nr 21 Arbtvl. Arbeidstvistloven 27. jan 2012 nr 9 Arvel. Arveloven 3. mars 1972 nr 5 Asal. Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45 Asl. Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44 Avhl. Avhendingsloven 3. juli 1992 nr 93 NAVl. Arbeids- og velferds forv.loven 16. juni 2006 nr 20 Avtl. Avtaleloven 31. mai 1918 nr 4 Bal. Bilansvarsloven 3. feb.1961 Bokfl. Bokføringsloven 19. nov 2004 nr 73 Brl. Borettslagloven 6. juni 2003 nr 39 Buofl. Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr 43 Deknl. Dekningsloven 8. juni 1984 nr 59 Depl. Deponeringsloven 17. feb.1939 nr 2 Designl. Designloven 14. mars 2003 nr 15 Diskombl. Diskrimineringsombudsl. 10. juni 2005 nr 40 Diskrl. Diskrimineringsloven 21. juni 2013 nr 60 E hl. Ehandelsloven 23. mai 2005 nr 35 Eiersl. Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr 31 Ekredl. Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr 57 Ekstl. Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr 37 El. Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr 47 Emgll. Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr 73 Enhregl. Enhetsregisterloven 3. juni1994 nr 15 EØSl. EØS-loven (-avtalen) 27. nov 1992 nr 10 EØS-krrl. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr 11 Fal. Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 Feriel. Ferieloven 29. april 1988 nr 21 Finavtl. Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 Finsikl. Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr 17 Fintil. Finanstilsynsloven 7. des 1956

8 VI Lovforkortelser Fl. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr 18 FoK Kringkastingsforskriften 28. feb.1997 nr 153 Forbrkjl. Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr 34 Forbrtvl. Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr 18 Forsvl. Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr 27 Fregl. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr 78 Ftnavnl. Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr 79 Ftrl. Folketrygdloven 28. feb nr 19 Fvl. Forvaltningsloven 10. feb Gbl. Gjeldsbrevloven 17. feb nr 1 Gol. Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 Grl. Grunnloven 17. mai 1814 Helligdl. Helligdagsloven 24. feb.1995 nr 12 Hevdl. Hevdsloven 9. des 1966 nr 1 Husfskl. Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr 45 Husll. Husleieloven 26. mars 1999 nr 17 Hvitvl. Hvitvaskingsloven 9. mars 2009 nr 11 Hvtjl. Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr 63 Inkassol. Inkassoloven 13. mai 1988 nr 26 Kjl. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr 27 Kkl. Konkursloven 8. juni 1984 nr 58 Komml. Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 Konsl. Konsesjonsloven 28 nov 2003 nr 98 Kretsml. Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr 27 Kringkl. Kringkastingsloven 4. des 1992 nr 127 Krrl. Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 Legeml. Legemiddelloven 4. des 1992 nr 132 Lignl. Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24 Likestl. Likestillingsloven 21. juni 2013 nr 59 Lnemndl. Lønnsnemndloven 27. jan 2012 nr 10 Lpl. Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 Lønnsgarl Lønnsgarantiloven 14. des 1973 nr 61 Mfl. Markedsføringsloven 9. jan nr 2 Mval. Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr 58 Nabol. Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr 15 N.L. Kong Christian Vs Norske Lov 15. april 1687 Offl. Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 Ombml. Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr 8 Omstl. Omstillingsloven 6. juni 2008 nr 38 Pakkerl. Pakkereiseloven 25. aug 1995 nr 57 Pantel. Panteloven 8. feb.1980 nr 2 Patl. Patentloven 15. desember 1967 nr 9 Poppl. Personopplysningsloven 14. april 2000 nr 31 Pristl. Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr 66 Prodansvl. Produktansvarsloven 23. des 1988 nr 104 Prodktrl. Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr 79

9 Lovforkortelser VII Prokl. Prokuraloven 21. juni 1985 nr 80 Regnskfl. Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr 109 Rentel. Forsinkelsesrenteloven 17. des 1976 nr 100 Revl. Revisorloven 15. jan.1999 nr 2 Rgl.ikrl. Lov om rettergangs ordningens ikrafttreden. 14. august 1918 nr 4 Rskl. Regnskapsloven 17. juli 1998 nr 56 Saml. Sameieloven 18. juni 1965 nr 6 Sel. Selskapsloven 21. juni 1985 nr 83 Serverl. Serveringsloven 13. juni 1997 nr 55 Servituttl. Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Sl. Skifteloven 21 feb Strl Straffeloven 20. mai 2005 nr 28 Strl.ikrl. Straffeloven ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr 11 Svbl. Svartebørsloven 29. juni 2007 nr 86 Tgl. Tinglysingsloven 7. juni 1935 Tidspl. Tidspartloven 25. mai 2012 nr 27 Tjl. Tjenesteloven 19. juni 2009 nr 103 Tjml. Tjenestemannsloven 3. mars 1983 nr 3 Tjtvl. Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr 2 Tobskl. Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr 14 Tvangsl. Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 Tvl. Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 Varemerkl. Varemerkingsloven 18. des 1981 nr 90 Vgml. Vergemålsloven 26. mars 2010 nr 9 Vml. Varemerkeloven 26. mars 2010 nr 8 Vphl. Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr 75 Vprl. Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr 64 Åvl. Åndsverkloven 12. mai 1961 nr 2

10 Nye lover og lovendringer NY LOV i 2015: Lov om forsvunne personer av 12. mai 2015 nr. 27 (forsvinningsloven forsvl.). Dessuten er sentrale deler av Grunnloven og deler av Forsikringsavtaleloven tatt inn i lovsamlingen denne gangen. LOVENDRINGER er ført opp i kronologiskorden etter lovens første sanksjonering. I denne utgaven av lovsamlingen er det foretatt endringer i ca. 275 bestemmelser (opphevelser, nye bestemmelser eller endret ordlyd). Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag) 1, 2, 3, 12, 16, 17, 49, 50, 54, 57, 58, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 9 4, 95, 96, 97, 98, 1 00, 101, 102, 104, 1 09, 110, 113, 115, 11 7, 121. Avtaleloven 31. mai 1918 nr. 4 9a Ny Åndsverkloven 12. mai 1961 nr. 2 8<1> 2. pkt. endret 13b<1> 1. og 2. pkt. endret 16a endret 16b Ny 16c Ny 16d Ny 16e Ny 34<1> endret 35<2> opphevet 36 <2> endret 38 endret 38a<1> 1. pkt. endret 45a<4> opphevet 53 opphevet Forvaltningsloven 10. feb b endret 13e endret Patentloven 15. des nr. 9 8b<4> endret 8c<2> endret 21 endret 24<7> Ny 27 <4> 2.pkt Ny. 31<1> og <2> endret 33<3> og <4> endret 44 endret 44a Ny 52b<4> endret 52b<9> Ny 52e<4> Ny 54 endret 57 endret 60<2> Ny 62<2> opphevet 63e Ny 64<1> endret 66c endret 66j<1> endret 66m<2> endret 68<2> endret 69<1> endret Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr nr. 3 endret 3 2<1> endret 3 3 endret 3 5<1> endret 3 6 endret 3 6a Ny 3 9 endret

11 Nye lover og lovendringer IX Arveloven 3. mars 1972 nr 5 4<2> endret 46 endret 47 endret 75a Ny 75b Ny 75c Ny Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr endret Panteloven 8. feb nr 2 3 4<2> endret 3 7 endret 4 11 Ny 4 12 Ny 4 13 Ny 4 14 Ny 4 15 Ny 4 16 Ny 4 17 Ny Ligningsloven 13. juni 1980 nr nr. 5, 2.pkt. endret Ny Forbrukermerkeloven 8. des 1981 nr. 90 9<1> endret Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr 3 12, 3.pkt. endret Konkursloven 8. juni 1984 nr <4> endret Dekningsloven 8. juni 1984 nr <1>et nr. 1<2>et 3.pkt. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr <2> endret 3 8<2> endret 4 4 g) endret 5 1<4> endret 5 1<5> opphevet 8 3 Ny Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr <13> til <15> endret 7 1<2> endret 8 2 endret Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr. 8 2, 1.pkt. endret 5 endret 5a endret. 5a blitt 5b 13<2> endret 15 endret 16e endret Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 3(1)<1> 3.pkt. endret Alkoholloven 2. juni 1989 nr c<1> 1. pkt. endret 1 4c<5> endret 1 14<2> 2.pkt. endret 2 5<2> endret 3 4<3> endret 3 7<3> endret Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 Kap. 1 til 8 og kap. 20 Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr endret Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr <2> 5. pkt. Ny 7 20<7> 1. pkt. endret 10 3 endret blitt Kringkastingsloven 4. des nr <1a> endret 2 7 opph. 3 1<2> endret 4 5<1b> endret 4 5<1c> endret 10 1<1> endret Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 15<1> endret Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr 15 2 bokstav b nr. 5 endret 4<1> bokstav c endret 6<1> bokstav b opphevet Folketrygdloven 28. februar 1997 nr <3> endret 4 14 opphevet 5 7<1> endret 5 7<2> endret 5 7<3> endret 8 49<4> 3. pkt. opphevet 8 55 bokstav c endret 9 5<1> endret

12 X Nye lover og lovendringer <7> endret 9 7<4> endret 9 9<1> og <2> endret 9 16 endret 12 3 endret 12 7<3> endret 12 14<2> endret 12 18<9> Ny 12 19<2> endret 12 19<5> Ny 13 12<1e> endret 14 14<3> endret 15 3<2a> endret 15 4 endret 15 5 endret 15 6 endret 15 8 endret blitt endret endret blitt , 1. pkt. endret 16 9 endret 16 10<4> 2. pkt. endret 16 11<2> endret 16 11<5> endret 17 3<2> 2. pkt. endret 17 9 endret 17 13<2> endret 17 13<5> endret 18 2<2> 2. pkt. endret 18 8 <4> endret 18 8<7> endret 19 2<2a> endret 19 9a<1> og <2> endret 19 17<1a> endret 19 20<1> endret 19 21<2> endret 19 21<5> endret 20 19a Ny 20 22<2> endret 20 22<5> endret 22 8<1> endret 22 10<1d> opphevet 22 10<3d> endret 22 10<4c> endret 22 16<2c> endret 23 2<8> endret 23 3<4> endret 24 3<4> endret 25 1<2> endret 25 2<3> opphevet 25 3 endret 25 3a Ny 25 5a opphevet 25 7, 1. pkt. endret Aksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Serveringsloven 13. juni endret 21<2> opphevet Regnskapsloven 17. juli 1998 nr endret Revisorloven 15. jan 1999 nr 2 9 3<3> og <4> opphevet Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 91<1> endret 91<3> opphevet Personopplysningsloven 14. april 200 nr 31 48<3> opphevet Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr endret Designloven 14. mars 2003 nr. 15 7<1> nr.2 endret 44 endret 45<2> opphevet 54<4> endret Borettslagloven 6. juni 2003 nr <2> endret Konsesjonsloven 28. nov 2005 nr 98 20<2> endret Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 32<3> opphevet Bokføringsloven 19. nov nr. 73 5<2> nr. 2 endret 10a Ny 15 endret Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr 76 12<3> endret 13 endret 15 endret 30<2> opphevet

13 Nye lover og lovendringer XI Straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 3<2> opphevet 5<1> 5<2> 5<3> 10<2> endret 55<1> endret 55<5> Ny 58<2> endret 58<3> endret 50<siste> endret 70<1> endret 87<1> endret 91<1> endret 189<2> endret 189a Ny 190 endret 191 endret 196<1> endret 196<2> endret 345 endret 370 Ny Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr <3> endret 10 5<1> og <2> endret 10 6<5> og <6> endret 10 6<8> endret 10 8<4> endret 10 12<8> opphevet 14 6 <1e> endret 14 9<1a> endret 14 9<1> 2. pkt. bokstav d, bokstav e endret og ny bokstav f. 14 9<1> siste pkt. endret 14 9<4> 2. pkt. endret > siste pkt. Ny 14 9<5> 2. pkt. Ny 14 9<7> Ny 14 11<1> 3. pkt. Ny 14 12<1> endret 14 12<4> endret 14 12c<1> 1. pkt. endret 15 13a endret 17 1<3> 2. pkt. opphevet 17 1<5> opphevet 17 4<3> opphevet 18 6<1> 1. pkt. endret 19 1<1> til <4> endret Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr <3a> endret 1 1<3c> endret 5 6<1g> endret 5 13c Ny 5 15<1> endret 10 10<3> Ny 18 1<1> endret 18 1<3> opphevet 18 2 endret 18 3 opphevet OTP-loven 21. desember 2005 nr <3> endret Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 16<1> 3. pkt. Ny NAV-loven 16. juni 2006 nr 20 16, 2. pkt. Ny Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr opphevet Børsloven av 29. juni 2007 nr <4> opphevet MVA-loven 19. juni 2009 nr <3> Ny 12 2 endret 15 4<1> 2. pkt. endret 19 1<1> 1. pkt. endret 19 1<2> opphevet. 19 1<3> Ny 19 2 endret 20 2<1> 1. pkt. endret 20 2<2> endret 20 2<3> 1. pkt. endret 21 1 a Ny A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr a Ny 3<1> endret 4 endret 10<3> endret 13 nr. 1 opphevet. 13 nr. 3 endret 13 nr. 4 endret.

14

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Lov Dato/Nr Endret/tilføyet Endringslov I kraft nr. Aksjeloven 13. juni 1997 3-6 (overskrift), 2004 nr 81

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003) Lov Dato/Nr Endret/tilføyet Endringslovs dato Aksjeloven 13. juni 1997 2-13, 3. ledd, nr 44 4-11, 2.ledd,

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal NORGES LOVER Lovsamling for videregående skole 2014 2015 Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-46205-2 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer [start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik dekningsloven med kommentarer [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-45877-2 Omslagsdesign:

Detaljer

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015 Redaktør: Aslak Syse 24. utgave Gyldendal Juridisk 2014 24. utgave 2014 ISBN 978-82-05-45182-7 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding:

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Medhjelperkurs i eiendomsmegling

Medhjelperkurs i eiendomsmegling Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i eiendomsmegling Kurset går over 5 dager, siste kursdag består av en 4-timers eksamen Du møter blant annet: Tore Bråthen Paul Henning Fjeldheim

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum Lover: struktur, anatomi og språk Dag Wiese Schartum Hva ønsker vi å oppnå med lovgivningen? Lover som effektivt styringsverktøy (eller bare som politisk signal?) Lover for å gjennomføre internasjonale

Detaljer

Regelendringer for borettslagsboliger

Regelendringer for borettslagsboliger Rundskriv Regelendringer for borettslagsboliger RUNDSKRIV: 4/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmegling Personer som har tillatelse til å drive

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

Bolighandel en brukerveiledning. SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund

Bolighandel en brukerveiledning. SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund Bolighandel en brukerveiledning SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund Dette er risikosport Dette er risikosport Dette er definitivt risikosport Bolighandel Er risikofylt

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hjelpemidler til eksamen Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hva er tillatt på eksamen? Veldig enkelt: Bare det vi sier er tillatt, er tillatt. Hvis det ikke står på listen over ting som

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Sak:15/3864 14.03.2016 Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett...

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas Personvern i arbeidsforhold UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsoversikt Forord 11 Sammendrag av bokens kapitler 13 1 Personvernbegrepet 21 2 Personopplysningsloven og -forskriften 43 3 Sentrale

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Domsanalyse og domskritikk

Domsanalyse og domskritikk Ken Uggerud Domsanalyse og domskritikk 3. utgave CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Oslo 2008 Innhold I BAKGRUNNEN FOR HEFTET OG KORT OM BRUKEN AV DET 13 1 Bakgrunn 13 2 Bruken av heftet 15 II NOEN GENERELLE SYNSPUNKTER

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT. Deres ref VårreL Data

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT. Deres ref VårreL Data DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMIENT Adressater i følgé liste Deres ref VårreL Data 01/02075 C-JTJ/ftd 27.05.2002 Pantedokunienter 1. Problemstilling Pantedokumenter ble innført som en egen blankettype

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. Besl. O. nr. 41 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 41 Jf. Innst. O. nr. 43 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) År 2005 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011.

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av

Detaljer

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK utleggstrekk vibeke løvold utleggstrekk Gyldendal Norsk Forlag AS 2008 1. utgave, 1. opplag 2008 ISBN 978-82-05-47399-7 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Alle henvendelser

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT RETTSBOK År 2014 den 12. juni kl. 11.30 ble jordskifterett satt i hytta til Leif Ivar Seljestad på Seljestad i Odda. Rettens formann: Protokollfører: Sak til behandling:

Detaljer

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt ORS - Kristiansand Symposiet 2009 Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt De generelle bestemmelser gjort gjeldende for utvinningsvirksomhet fra 01.01.2009 Skattebetalingsloven

Detaljer

Hjelpemidler til eksamen. En gjennomgang av noen momenter ved regelverket

Hjelpemidler til eksamen. En gjennomgang av noen momenter ved regelverket Hjelpemidler til eksamen En gjennomgang av noen momenter ved regelverket Kjøreregler Husk å kontrollere hjelpemiddellisten. Hva kan du ha med til eksamen? Husk å innarbeide etter reglene. Hvordan kan du

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom Prop. 66 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Gjennomgang av forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 - kommentarer til høringsnotat snr. 14/3664

Gjennomgang av forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 - kommentarer til høringsnotat snr. 14/3664 Lovdata 01.10.201 4 kd/hv Gjennomgang av forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 - kommentarer til høringsnotat snr. 14/3664 Generelt: Bruken av innrykk eller ikke etter endringsdirektiv

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013

Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO. Deres ref: 08/483 SL JA/KR. Dato: 10.01.2013 Finansdepartementet Postboks 80 Dep 0030 OSLO Deres ref: 08/483 SL JA/KR Dato: 10.01.2013 HØRING Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7)

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) KAP. I. Innledende bestemmelser. 1. Definisjon. Med eierseksjon forstås i loven her sameieandel i bygning med grunn eller festerett til grunn når det til andelen er

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser Side 1 av 18 LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven). DATO: LOV-2001-06-15-59 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2005-01-01, 2005-04-29,

Detaljer