Forord. Til 22. utgave 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Til 22. utgave 2015:"

Transkript

1 Forord Lovteksten er den fremste av rettskildene. Derfor må lovens ord alltid være nærværende i bevisstheten når juridiske spørsmål drøftes og løses. All god juridisk argumentasjon tar utgangspunkt i lover og rettsregler. Derfor må lovteksten alltid være til stede i det juridiske arbeidet. Til 22. utgave 2015: Årets lovsamling omfatter 133 lover og forskrifter av særlig interesse for næringsdrivende og studenter innen økonomisk-administrative fag (med unntak av skatte- og avgiftslover). De store endringene ligger i oppdateringen av det øvrige lovverket hvor det er foretatt en rekke større og mindre endringer. Store endringer er innarbeidet i den nye straffeloven 2005 (som trer i kraft 1. oktober 2015), åndsverkloven, patentloven, folketrygdloven, arbeidsmiljø loven m.fl., i alt ca. 275 endringer i 48 av lovene. Se egen oversikt nedenfor. Lovtekstene er ført à jour med de siste sanksjoner pr. 19. juni 2015, og alle lovendringer er innarbeidet i eldre lover, enda om ikke alle har trådt i kraft når redaksjonen avsluttes. Dette er i så fall angitt i en fotnote til de berørte bestemmelser. Hvor intet fremgår om ikrafttredelse, var loven i kraft pr. 1. juli 2015, bortsett fra straffeloven. Redaktøren har tatt seg den frihet å nummerere leddene (avsnittene) i alle lovbestemmelser. Derved blir det enklere å finne raskt frem til de tekster som dommer og lærebøkene henviser til. Erfaringsmessig brukes mye tid på å telle seg frem til den riktige setningen i lovteksten, og ikke sjelden er oppsettet i enkelte lover så finurlig at man går seg vill underveis. Disse henvisninger står fullt og helt for redaktørens regning, og for å adskille dem fra lovgivers egen nummerering er tallene satt i hakeparenteser: <1>, <2>, <3> osv., og noen få ganger [1], [2], [3] osv., til forskjell fra det utall varianter som lovgiver selv opererer med. De uttales "ledd" og blir således "første ledd, annet ledd, tredje ledd", osv., på samme måte som den offisielle nummerering, enten den benytter vanlige parenteser: (1), (2), (3), 1), 2), 3), eller bare markerer de ulike leddene med et innrykk (avsnitt). Flere steder er også de enkelte punkter (setninger) markert med et tall osv. for lettere å finne frem til det aktuelle punktet. Lovsamlingen omfatter teksten til de aller fleste lovbestemmelser som det henvises til i læreboken "Lov og Rett for Næringslivet", og gjengir de fleste lovene i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Magnus Lie Osa har ved siden av masterstudiet i rettsvitenskap tatt seg tid til å samle og innarbeide alle endringene i den foreliggende utgaven og har på den måten vært til stor hjelp. Jeg takker ham for det. På nettsiden vil det være tilgjengelig en kontinuerlig oppdatering av lovendringer og nye lover innenfor lovsamlingens emneområder med henvisning til Norsk Lovtidendes nettside hvor teksten kan finnes. Oslo i juli 2015 Sverre Faafeng Langfeldt redaktør

2 Innholdsoversikt Alfabetisk innholdsfortegnelse over lover side I IV Forkortelser av lovtitler side V-VII Nye lover og lovendringer side VIII XI Lovtekster side Stikkordregister side Nøkkeltall Forsinkelsesrenten er endret til 9,00 prosent fra 1. juli 2015, jf. rentel. 3, 1. pkt.: (Finans-)Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng. Ytterligere informasjon finnes på www/regjeringen.no/finansdepartementet/renter. Folketrygdens grunnbeløp (G) er kr fra 1. mai Grunnbeløpets størrelse til enhver tid finnes på Rettsgebyret er kr. 860, uendret siden 1. januar 2006, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 1, 2. ledds 2. punktum. Tinglysingsgebyrene er endret med virkning fra 1. januar 2014 og er fastsatt i FOR For tinglysing av skjøte, pantedokument, m.fl. er gebyret kr For tinglysing av borettslagandel er gebyret kr Inkassosatsen er kr. 650 kroner fra 1. januar 2015, Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Purregebyret er kr. 65 fra 1. januar Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen.

3 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr Agenturloven 19. juni 1992 nr Aksjeloven 13. juni 1997 nr Alkoholloven 2. juni 1989 nr Forskrift om reklame for alkoholholdig drikk kap juni 2005 nr Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr Allmenntariffloven 22. september 1996 nr Angrerettloven 20. juni 2014 nr Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 16. juni 2006 nr Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr Arbeidstakeroppfinnelsesloven 17. april 1970 nr Arbeidstvistloven 27. januar 2012 nr Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 (opphevet med overgangsregler) Arveloven 3. mars 1972 nr Avhendingsloven 3. juli 1992 nr Avtaleloven 31. mai 1918 nr Bilansvarsloven 3. februar 1961 nr Bokføringsloven 19. november 2004 nr Bokføringsforskriften 1.desember 2004 nr Borettslagsloven 6. juni 2003 nr Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr Børsloven 29. juni 2007 nr Dekningsloven 8. juni 1984 nr Deponeringsloven 17. februar 1939 nr Designloven 14. mars 2003 nr Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om etnisitet 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om seksuell orientering 21. juni 2013 nr Diskrimineringsombudsloven 10. juni 2005 nr Ehandelsloven 23. mai 2003 nr Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr Forskrift om eiendomsmegling 23. november 2007 nr Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr

4 II Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr EØS-loven (med EØS-avtalen) av 27. november 1992 nr Ferieloven 29. april 1988 nr Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr Forskrift om kredittavtaler mv. 7. mai 2010 nr Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr Finanstilsynsloven 7. desember 1956 nr Folketrygdloven 28. februar 1997 nr Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr Forbrukermerkeloven 18. desember 1981 nr Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 (utdrag) Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr Forvaltningsloven 10. februar Frivillighetsloven 29. juni 2007 nr Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag)... 1 Helligdagsloven 24. februar 1995 nr Hevdsloven 9. desember 1966 nr Husleieloven 26. mars 1999 nr Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr Hvitvaskingsloven 6. mars 2009 nr Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr Inkassoloven 13. mai 1988 nr Kjøpsloven 13. mai 1988 nr Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr Konkurranseloven 5. mars 2004 nr Konkursloven 8. juni 1984 nr Konsesjonsloven 28. november 2003 nr Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr Kringkastingsloven 4. desember 1992 nr 127 (utdrag) Forskrift om kringkasting kap februar1997 nr Legemiddelloven 4. desember 1992 nr 132 kap. VII (utdrag) Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24, kap. 10 og Likestillingsloven 21. juni 2013 nr Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 26. april 1947 nr

5 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) III Lov om redaksjonell fridom i media 13. juni 2008 nr Lønnsgarantiloven 14. desember 1973 nr Lønnsnemndloven 27. januar 2012 nr Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr Forskrift om sammenlignende reklame 19. desember Forskrift om urimelig handelspraksis 1. juni Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr NAV-loven 16. juni 2006 nr Norske Lov 15. april 1687 (i utdrag)... 5 Notarloven 26. april 2002 nr Offentlegloven 19. mai 2006 nr Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr Omstillingsloven 6. juni 2008 nr Pakkereiseloven 25. august 1995 nr Panteloven 8. februar 1980 nr Patentloven 15. desember 1967 nr Personopplysningsloven 14. april 2000 nr Forskrift om behandling av personopplysninger 15. desember 2000 nr Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr Produktansvarsloven 23. desember 1988 nr Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr Prokuraloven 21. juni 1985 nr Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr Regnskapsloven 17. juli 1998 nr Renteloven 17. desember 1976 nr Rettergangsordningens ikrafttræden av 14. august 1918 nr Revisorloven 15. januar 1999 nr Sameieloven 18. juni 1965 nr Selskapsloven 21. juni 1985 nr Serveringsloven 13. juni 1997 nr Servituttloven 29. november SI loven 11. januar 2013 nr Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr Skifteloven 21. februar Straffeloven (i utdrag) 20. mai 2005 nr Straffelovens ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr Svartebørsloven 29. juni 2007 nr Tidspartloven 25. mai 2012 nr Tinglysingsloven 7. juni 1935 nr Tjenesteloven 19. juni 2009 nr Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr Tjenestepensjonsloven 21. des nr

6 IV Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr Tobakkskadeloven 9. mars 1973 nr Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90. Del 7: Midlertidig sikring Varemerkeloven 26. mars 2010 nr Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr Vergemålsloven 26. mars 2010 nr Åndsverkloven 12. mai 1961 nr

7 Lovforkortelser Aal. Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 Adopl. Adopsjonsloven 28. feb.1986 nr 8 Agl. Agenturloven 19. juni 1992 nr 56 Alkhl. Alkoholloven 2. juni 1989 nr 27 Almgjl. Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 Almtariffl. Allmenntariffloven 22. sept 1996 nr 63 Aml. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr 62 Angrl. Angrerettloven 21. des 2000 nr 105 Anskl. Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr 69 A-oppl. A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr 43 Arbml. Arbeidsmarkedsloven 10. des 2004 nr 76 Arboppfl. Arbeids taker opp finnelses loven 17. april 1970 nr 21 Arbtvl. Arbeidstvistloven 27. jan 2012 nr 9 Arvel. Arveloven 3. mars 1972 nr 5 Asal. Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45 Asl. Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44 Avhl. Avhendingsloven 3. juli 1992 nr 93 NAVl. Arbeids- og velferds forv.loven 16. juni 2006 nr 20 Avtl. Avtaleloven 31. mai 1918 nr 4 Bal. Bilansvarsloven 3. feb.1961 Bokfl. Bokføringsloven 19. nov 2004 nr 73 Brl. Borettslagloven 6. juni 2003 nr 39 Buofl. Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr 43 Deknl. Dekningsloven 8. juni 1984 nr 59 Depl. Deponeringsloven 17. feb.1939 nr 2 Designl. Designloven 14. mars 2003 nr 15 Diskombl. Diskrimineringsombudsl. 10. juni 2005 nr 40 Diskrl. Diskrimineringsloven 21. juni 2013 nr 60 E hl. Ehandelsloven 23. mai 2005 nr 35 Eiersl. Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr 31 Ekredl. Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr 57 Ekstl. Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr 37 El. Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr 47 Emgll. Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr 73 Enhregl. Enhetsregisterloven 3. juni1994 nr 15 EØSl. EØS-loven (-avtalen) 27. nov 1992 nr 10 EØS-krrl. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr 11 Fal. Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 Feriel. Ferieloven 29. april 1988 nr 21 Finavtl. Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 Finsikl. Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr 17 Fintil. Finanstilsynsloven 7. des 1956

8 VI Lovforkortelser Fl. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr 18 FoK Kringkastingsforskriften 28. feb.1997 nr 153 Forbrkjl. Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr 34 Forbrtvl. Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr 18 Forsvl. Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr 27 Fregl. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr 78 Ftnavnl. Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr 79 Ftrl. Folketrygdloven 28. feb nr 19 Fvl. Forvaltningsloven 10. feb Gbl. Gjeldsbrevloven 17. feb nr 1 Gol. Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 Grl. Grunnloven 17. mai 1814 Helligdl. Helligdagsloven 24. feb.1995 nr 12 Hevdl. Hevdsloven 9. des 1966 nr 1 Husfskl. Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr 45 Husll. Husleieloven 26. mars 1999 nr 17 Hvitvl. Hvitvaskingsloven 9. mars 2009 nr 11 Hvtjl. Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr 63 Inkassol. Inkassoloven 13. mai 1988 nr 26 Kjl. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr 27 Kkl. Konkursloven 8. juni 1984 nr 58 Komml. Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 Konsl. Konsesjonsloven 28 nov 2003 nr 98 Kretsml. Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr 27 Kringkl. Kringkastingsloven 4. des 1992 nr 127 Krrl. Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 Legeml. Legemiddelloven 4. des 1992 nr 132 Lignl. Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24 Likestl. Likestillingsloven 21. juni 2013 nr 59 Lnemndl. Lønnsnemndloven 27. jan 2012 nr 10 Lpl. Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 Lønnsgarl Lønnsgarantiloven 14. des 1973 nr 61 Mfl. Markedsføringsloven 9. jan nr 2 Mval. Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr 58 Nabol. Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr 15 N.L. Kong Christian Vs Norske Lov 15. april 1687 Offl. Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 Ombml. Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr 8 Omstl. Omstillingsloven 6. juni 2008 nr 38 Pakkerl. Pakkereiseloven 25. aug 1995 nr 57 Pantel. Panteloven 8. feb.1980 nr 2 Patl. Patentloven 15. desember 1967 nr 9 Poppl. Personopplysningsloven 14. april 2000 nr 31 Pristl. Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr 66 Prodansvl. Produktansvarsloven 23. des 1988 nr 104 Prodktrl. Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr 79

9 Lovforkortelser VII Prokl. Prokuraloven 21. juni 1985 nr 80 Regnskfl. Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr 109 Rentel. Forsinkelsesrenteloven 17. des 1976 nr 100 Revl. Revisorloven 15. jan.1999 nr 2 Rgl.ikrl. Lov om rettergangs ordningens ikrafttreden. 14. august 1918 nr 4 Rskl. Regnskapsloven 17. juli 1998 nr 56 Saml. Sameieloven 18. juni 1965 nr 6 Sel. Selskapsloven 21. juni 1985 nr 83 Serverl. Serveringsloven 13. juni 1997 nr 55 Servituttl. Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Sl. Skifteloven 21 feb Strl Straffeloven 20. mai 2005 nr 28 Strl.ikrl. Straffeloven ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr 11 Svbl. Svartebørsloven 29. juni 2007 nr 86 Tgl. Tinglysingsloven 7. juni 1935 Tidspl. Tidspartloven 25. mai 2012 nr 27 Tjl. Tjenesteloven 19. juni 2009 nr 103 Tjml. Tjenestemannsloven 3. mars 1983 nr 3 Tjtvl. Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr 2 Tobskl. Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr 14 Tvangsl. Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 Tvl. Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 Varemerkl. Varemerkingsloven 18. des 1981 nr 90 Vgml. Vergemålsloven 26. mars 2010 nr 9 Vml. Varemerkeloven 26. mars 2010 nr 8 Vphl. Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr 75 Vprl. Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr 64 Åvl. Åndsverkloven 12. mai 1961 nr 2

10 Nye lover og lovendringer NY LOV i 2015: Lov om forsvunne personer av 12. mai 2015 nr. 27 (forsvinningsloven forsvl.). Dessuten er sentrale deler av Grunnloven og deler av Forsikringsavtaleloven tatt inn i lovsamlingen denne gangen. LOVENDRINGER er ført opp i kronologiskorden etter lovens første sanksjonering. I denne utgaven av lovsamlingen er det foretatt endringer i ca. 275 bestemmelser (opphevelser, nye bestemmelser eller endret ordlyd). Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag) 1, 2, 3, 12, 16, 17, 49, 50, 54, 57, 58, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 9 4, 95, 96, 97, 98, 1 00, 101, 102, 104, 1 09, 110, 113, 115, 11 7, 121. Avtaleloven 31. mai 1918 nr. 4 9a Ny Åndsverkloven 12. mai 1961 nr. 2 8<1> 2. pkt. endret 13b<1> 1. og 2. pkt. endret 16a endret 16b Ny 16c Ny 16d Ny 16e Ny 34<1> endret 35<2> opphevet 36 <2> endret 38 endret 38a<1> 1. pkt. endret 45a<4> opphevet 53 opphevet Forvaltningsloven 10. feb b endret 13e endret Patentloven 15. des nr. 9 8b<4> endret 8c<2> endret 21 endret 24<7> Ny 27 <4> 2.pkt Ny. 31<1> og <2> endret 33<3> og <4> endret 44 endret 44a Ny 52b<4> endret 52b<9> Ny 52e<4> Ny 54 endret 57 endret 60<2> Ny 62<2> opphevet 63e Ny 64<1> endret 66c endret 66j<1> endret 66m<2> endret 68<2> endret 69<1> endret Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr nr. 3 endret 3 2<1> endret 3 3 endret 3 5<1> endret 3 6 endret 3 6a Ny 3 9 endret

11 Nye lover og lovendringer IX Arveloven 3. mars 1972 nr 5 4<2> endret 46 endret 47 endret 75a Ny 75b Ny 75c Ny Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr endret Panteloven 8. feb nr 2 3 4<2> endret 3 7 endret 4 11 Ny 4 12 Ny 4 13 Ny 4 14 Ny 4 15 Ny 4 16 Ny 4 17 Ny Ligningsloven 13. juni 1980 nr nr. 5, 2.pkt. endret Ny Forbrukermerkeloven 8. des 1981 nr. 90 9<1> endret Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr 3 12, 3.pkt. endret Konkursloven 8. juni 1984 nr <4> endret Dekningsloven 8. juni 1984 nr <1>et nr. 1<2>et 3.pkt. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr <2> endret 3 8<2> endret 4 4 g) endret 5 1<4> endret 5 1<5> opphevet 8 3 Ny Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr <13> til <15> endret 7 1<2> endret 8 2 endret Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr. 8 2, 1.pkt. endret 5 endret 5a endret. 5a blitt 5b 13<2> endret 15 endret 16e endret Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 3(1)<1> 3.pkt. endret Alkoholloven 2. juni 1989 nr c<1> 1. pkt. endret 1 4c<5> endret 1 14<2> 2.pkt. endret 2 5<2> endret 3 4<3> endret 3 7<3> endret Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 Kap. 1 til 8 og kap. 20 Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr endret Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr <2> 5. pkt. Ny 7 20<7> 1. pkt. endret 10 3 endret blitt Kringkastingsloven 4. des nr <1a> endret 2 7 opph. 3 1<2> endret 4 5<1b> endret 4 5<1c> endret 10 1<1> endret Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 15<1> endret Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr 15 2 bokstav b nr. 5 endret 4<1> bokstav c endret 6<1> bokstav b opphevet Folketrygdloven 28. februar 1997 nr <3> endret 4 14 opphevet 5 7<1> endret 5 7<2> endret 5 7<3> endret 8 49<4> 3. pkt. opphevet 8 55 bokstav c endret 9 5<1> endret

12 X Nye lover og lovendringer <7> endret 9 7<4> endret 9 9<1> og <2> endret 9 16 endret 12 3 endret 12 7<3> endret 12 14<2> endret 12 18<9> Ny 12 19<2> endret 12 19<5> Ny 13 12<1e> endret 14 14<3> endret 15 3<2a> endret 15 4 endret 15 5 endret 15 6 endret 15 8 endret blitt endret endret blitt , 1. pkt. endret 16 9 endret 16 10<4> 2. pkt. endret 16 11<2> endret 16 11<5> endret 17 3<2> 2. pkt. endret 17 9 endret 17 13<2> endret 17 13<5> endret 18 2<2> 2. pkt. endret 18 8 <4> endret 18 8<7> endret 19 2<2a> endret 19 9a<1> og <2> endret 19 17<1a> endret 19 20<1> endret 19 21<2> endret 19 21<5> endret 20 19a Ny 20 22<2> endret 20 22<5> endret 22 8<1> endret 22 10<1d> opphevet 22 10<3d> endret 22 10<4c> endret 22 16<2c> endret 23 2<8> endret 23 3<4> endret 24 3<4> endret 25 1<2> endret 25 2<3> opphevet 25 3 endret 25 3a Ny 25 5a opphevet 25 7, 1. pkt. endret Aksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Serveringsloven 13. juni endret 21<2> opphevet Regnskapsloven 17. juli 1998 nr endret Revisorloven 15. jan 1999 nr 2 9 3<3> og <4> opphevet Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 91<1> endret 91<3> opphevet Personopplysningsloven 14. april 200 nr 31 48<3> opphevet Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr endret Designloven 14. mars 2003 nr. 15 7<1> nr.2 endret 44 endret 45<2> opphevet 54<4> endret Borettslagloven 6. juni 2003 nr <2> endret Konsesjonsloven 28. nov 2005 nr 98 20<2> endret Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 32<3> opphevet Bokføringsloven 19. nov nr. 73 5<2> nr. 2 endret 10a Ny 15 endret Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr 76 12<3> endret 13 endret 15 endret 30<2> opphevet

13 Nye lover og lovendringer XI Straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 3<2> opphevet 5<1> 5<2> 5<3> 10<2> endret 55<1> endret 55<5> Ny 58<2> endret 58<3> endret 50<siste> endret 70<1> endret 87<1> endret 91<1> endret 189<2> endret 189a Ny 190 endret 191 endret 196<1> endret 196<2> endret 345 endret 370 Ny Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr <3> endret 10 5<1> og <2> endret 10 6<5> og <6> endret 10 6<8> endret 10 8<4> endret 10 12<8> opphevet 14 6 <1e> endret 14 9<1a> endret 14 9<1> 2. pkt. bokstav d, bokstav e endret og ny bokstav f. 14 9<1> siste pkt. endret 14 9<4> 2. pkt. endret > siste pkt. Ny 14 9<5> 2. pkt. Ny 14 9<7> Ny 14 11<1> 3. pkt. Ny 14 12<1> endret 14 12<4> endret 14 12c<1> 1. pkt. endret 15 13a endret 17 1<3> 2. pkt. opphevet 17 1<5> opphevet 17 4<3> opphevet 18 6<1> 1. pkt. endret 19 1<1> til <4> endret Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr <3a> endret 1 1<3c> endret 5 6<1g> endret 5 13c Ny 5 15<1> endret 10 10<3> Ny 18 1<1> endret 18 1<3> opphevet 18 2 endret 18 3 opphevet OTP-loven 21. desember 2005 nr <3> endret Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 16<1> 3. pkt. Ny NAV-loven 16. juni 2006 nr 20 16, 2. pkt. Ny Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr opphevet Børsloven av 29. juni 2007 nr <4> opphevet MVA-loven 19. juni 2009 nr <3> Ny 12 2 endret 15 4<1> 2. pkt. endret 19 1<1> 1. pkt. endret 19 1<2> opphevet. 19 1<3> Ny 19 2 endret 20 2<1> 1. pkt. endret 20 2<2> endret 20 2<3> 1. pkt. endret 21 1 a Ny A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr a Ny 3<1> endret 4 endret 10<3> endret 13 nr. 1 opphevet. 13 nr. 3 endret 13 nr. 4 endret.

14

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Lov Dato/Nr Endret/tilføyet Endringslov I kraft nr. Aksjeloven 13. juni 1997 3-6 (overskrift), 2004 nr 81

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2004 (11. utgave) i forhold til 10. utgave (2003) Lov Dato/Nr Endret/tilføyet Endringslovs dato Aksjeloven 13. juni 1997 2-13, 3. ledd, nr 44 4-11, 2.ledd,

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal

NORGES LOVER. Lovsamling for videregående skole 2014 2015. Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal NORGES LOVER Lovsamling for videregående skole 2014 2015 Redaktører: Anne Bang Lyngdal Svein Børre Lyngdal Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-46205-2 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Vedlegg 1 DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Delegering av myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6-10 nr. 4 (FOR-2008-05-28-521

Detaljer

Kronologisk hovedregister

Kronologisk hovedregister 560099.book Page 7 Friday, July 15, 2016 10:44 AM Kronologisk hovedregister År Navn Side 1687 Norske Lov... 17 1814 Grunnloven... 18 1915 Domstolloven... 26 1918 Avtaleloven... 28 1930 Skifteloven... 34

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer

[start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik. dekningsloven. med kommentarer [start tittel] kristoffer aasebø leif petter madsen og siv sandvik dekningsloven med kommentarer [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-45877-2 Omslagsdesign:

Detaljer

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015 Redaktør: Aslak Syse 24. utgave Gyldendal Juridisk 2014 24. utgave 2014 ISBN 978-82-05-45182-7 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding:

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

OM FEIL OG MANGLER I VEDTATTE LOVER. Ida Marie Vangen

OM FEIL OG MANGLER I VEDTATTE LOVER. Ida Marie Vangen OM FEIL OG MANGLER I VEDTATTE LOVER Ida Marie Vangen Stiftelsen Lovdata Privat stiftelse Formål: Opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon Kontinuerlig konsolidering av regelverket

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Medhjelperkurs i eiendomsmegling

Medhjelperkurs i eiendomsmegling Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i eiendomsmegling Kurset går over 5 dager, siste kursdag består av en 4-timers eksamen Du møter blant annet: Tore Bråthen Paul Henning Fjeldheim

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 50 Lov om Likestillings-

Detaljer

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum

Lover: struktur, anatomi og språk. Dag Wiese Schartum Lover: struktur, anatomi og språk Dag Wiese Schartum Hva ønsker vi å oppnå med lovgivningen? Lover som effektivt styringsverktøy (eller bare som politisk signal?) Lover for å gjennomføre internasjonale

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2016, Dag 2. Professor Ole-Andreas Rognstad

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2016, Dag 2. Professor Ole-Andreas Rognstad Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2016, Dag 2 Professor Ole-Andreas Rognstad Loven Naturlig startpunkt for rettsanvendelse: Står det noe i loven? Fagene i JUS 1211: I stor grad lovregulert Familieretten

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2015, Dag 2 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2015, Dag 2 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2015, Dag 2 (Disp. pkt. 2.4-2.6) Professor Ole-Andreas Rognstad, Lovtekst som rettskilde Naturlig startpunkt for lovtolkning Relevans utvilsom, betydningen

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Høringsnotat forslag til lov- og forskriftsendringer for at gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboka og kraftledningsregisteret ikke lenger skal være knyttet

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g Em. 9. des. Dagsorden 17 Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr.

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

Regelendringer for borettslagsboliger

Regelendringer for borettslagsboliger Rundskriv Regelendringer for borettslagsboliger RUNDSKRIV: 4/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmegling Personer som har tillatelse til å drive

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Dato LOV-1985-06-21-79 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-77 fra 01.07.2015,

Detaljer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...2 II. Parter...3 III. Formålet...3 IV. Styrerepresentasjon...3 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009.

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009. HSH JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Lovavdelingen Postboks 8005 Oslo Dep 0030 Oslo icc \( e-post til: per.sigvald.wang@jd.dep.no Deres ref: 200807603E PSW/bj Oslo, 26. januar 2009 Vår ref: Hanne Cecilie

Detaljer

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn Konkurransetilsynet Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200801319-2/GBS Vår ref.: 2008/338 MAB RUWI 691 Dato: 16.05.2008 Høringssvar - Forslag til forskrift om berekning

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Introduksjon til kurset

Kurs i matrikkelføring. Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Introduksjon til kurset Innholdsfortegnelse Innholdet i kurset... 3 Innledning... 4 Myndighetsrollene etter matrikkelloven... 4 Sentral matrikkelmyndighet... 4 Lokal matrikkelmyndighet...

Detaljer

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. DET KONGELIGE FINANS DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 00300SLO Deres ref Vår ref 14/2710 SL EF!KR 5 Dato 19.09.2014 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Detaljer

Vår ref.:dato: 10/

Vår ref.:dato: 10/ STATENS INNKREVINGSSENTRAL Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 04/3782 SL KSTE/PBU Vår ref.:dato: 10/01027-229.10.2010 Høring ny lov om Statens innkrevingssentral Statens

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Saksnr. 16/1239 05.04.2016 Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav Innhold 1 Innledning... 3 2 Adgang til å betale skatte-og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene...

Detaljer

kvalitet, andre egenskaper og innpakning somfolger av avtalen.- Det avgjørende er derfor

kvalitet, andre egenskaper og innpakning somfolger av avtalen.- Det avgjørende er derfor EKSAMEN I RETTSLÆRE - SENSORVEILEDNING Mandag 12.12.2011 kl. 0900 1500 For å få karakteren C eller bedre, er det som vanlig slik at kandidatene bør ha med hovedreglene/det sentrale om bortimot samtlige

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august 2007 sak 070/07 og i kommunestyremøte 15.12.2011 - sak 76/11. 1 Arbeids-

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling

Hjelpemidler til eksamen. Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hjelpemidler til eksamen Lovlige hjelpemidler og innarbeiding av lovsamling Hva er tillatt på eksamen? Veldig enkelt: Bare det vi sier er tillatt, er tillatt. Hvis det ikke står på listen over ting som

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 91 ( )

Ot.prp. nr. 91 ( ) Ot.prp. nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK utleggstrekk vibeke løvold utleggstrekk Gyldendal Norsk Forlag AS 2008 1. utgave, 1. opplag 2008 ISBN 978-82-05-47399-7 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Alle henvendelser

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Bolighandel en brukerveiledning. SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund

Bolighandel en brukerveiledning. SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund Bolighandel en brukerveiledning SINTEF Seminar 10.mars 2011 Direktør Finn Tveter Norges Eiendomsmeglerforbund Dette er risikosport Dette er risikosport Dette er definitivt risikosport Bolighandel Er risikofylt

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Lovstruktur og oppbyggingen av en lov. Lovgivningslære 29/9-15 Professor Inge Lorange Backer

Lovstruktur og oppbyggingen av en lov. Lovgivningslære 29/9-15 Professor Inge Lorange Backer Lovstruktur og oppbyggingen av en lov Lovgivningslære 29/9-15 Professor Inge Lorange Backer Lovstruktur Inndeling i selvstendige lover eller oppbyggingen av den enkelte lov? Horisontal struktur og vertikal

Detaljer

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Norsk Redaktørforening Styremøte 20143-02-10 Oslo RKN/AJ Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Styret vedtok 19. september i fjor et dokument som til dels utdyper og konkretiserer handlingsplanen

Detaljer

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. Besl. O. nr. 41 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 41 Jf. Innst. O. nr. 43 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) År 2005 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. april 2017 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 18.12.2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56.

Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. Utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. Utskriftsdato: 24.1.2018 09:01:37 Status: Gjeldende Dato: 7.9.2006 Nummer: FOR-2006-09-07-1062 Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer