Forord. Til 22. utgave 2015:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Til 22. utgave 2015:"

Transkript

1 Forord Lovteksten er den fremste av rettskildene. Derfor må lovens ord alltid være nærværende i bevisstheten når juridiske spørsmål drøftes og løses. All god juridisk argumentasjon tar utgangspunkt i lover og rettsregler. Derfor må lovteksten alltid være til stede i det juridiske arbeidet. Til 22. utgave 2015: Årets lovsamling omfatter 133 lover og forskrifter av særlig interesse for næringsdrivende og studenter innen økonomisk-administrative fag (med unntak av skatte- og avgiftslover). De store endringene ligger i oppdateringen av det øvrige lovverket hvor det er foretatt en rekke større og mindre endringer. Store endringer er innarbeidet i den nye straffeloven 2005 (som trer i kraft 1. oktober 2015), åndsverkloven, patentloven, folketrygdloven, arbeidsmiljø loven m.fl., i alt ca. 275 endringer i 48 av lovene. Se egen oversikt nedenfor. Lovtekstene er ført à jour med de siste sanksjoner pr. 19. juni 2015, og alle lovendringer er innarbeidet i eldre lover, enda om ikke alle har trådt i kraft når redaksjonen avsluttes. Dette er i så fall angitt i en fotnote til de berørte bestemmelser. Hvor intet fremgår om ikrafttredelse, var loven i kraft pr. 1. juli 2015, bortsett fra straffeloven. Redaktøren har tatt seg den frihet å nummerere leddene (avsnittene) i alle lovbestemmelser. Derved blir det enklere å finne raskt frem til de tekster som dommer og lærebøkene henviser til. Erfaringsmessig brukes mye tid på å telle seg frem til den riktige setningen i lovteksten, og ikke sjelden er oppsettet i enkelte lover så finurlig at man går seg vill underveis. Disse henvisninger står fullt og helt for redaktørens regning, og for å adskille dem fra lovgivers egen nummerering er tallene satt i hakeparenteser: <1>, <2>, <3> osv., og noen få ganger [1], [2], [3] osv., til forskjell fra det utall varianter som lovgiver selv opererer med. De uttales "ledd" og blir således "første ledd, annet ledd, tredje ledd", osv., på samme måte som den offisielle nummerering, enten den benytter vanlige parenteser: (1), (2), (3), 1), 2), 3), eller bare markerer de ulike leddene med et innrykk (avsnitt). Flere steder er også de enkelte punkter (setninger) markert med et tall osv. for lettere å finne frem til det aktuelle punktet. Lovsamlingen omfatter teksten til de aller fleste lovbestemmelser som det henvises til i læreboken "Lov og Rett for Næringslivet", og gjengir de fleste lovene i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Magnus Lie Osa har ved siden av masterstudiet i rettsvitenskap tatt seg tid til å samle og innarbeide alle endringene i den foreliggende utgaven og har på den måten vært til stor hjelp. Jeg takker ham for det. På nettsiden vil det være tilgjengelig en kontinuerlig oppdatering av lovendringer og nye lover innenfor lovsamlingens emneområder med henvisning til Norsk Lovtidendes nettside hvor teksten kan finnes. Oslo i juli 2015 Sverre Faafeng Langfeldt redaktør

2 Innholdsoversikt Alfabetisk innholdsfortegnelse over lover side I IV Forkortelser av lovtitler side V-VII Nye lover og lovendringer side VIII XI Lovtekster side Stikkordregister side Nøkkeltall Forsinkelsesrenten er endret til 9,00 prosent fra 1. juli 2015, jf. rentel. 3, 1. pkt.: (Finans-)Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng. Ytterligere informasjon finnes på www/regjeringen.no/finansdepartementet/renter. Folketrygdens grunnbeløp (G) er kr fra 1. mai Grunnbeløpets størrelse til enhver tid finnes på Rettsgebyret er kr. 860, uendret siden 1. januar 2006, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 1, 2. ledds 2. punktum. Tinglysingsgebyrene er endret med virkning fra 1. januar 2014 og er fastsatt i FOR For tinglysing av skjøte, pantedokument, m.fl. er gebyret kr For tinglysing av borettslagandel er gebyret kr Inkassosatsen er kr. 650 kroner fra 1. januar 2015, Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Purregebyret er kr. 65 fra 1. januar Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen.

3 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr Agenturloven 19. juni 1992 nr Aksjeloven 13. juni 1997 nr Alkoholloven 2. juni 1989 nr Forskrift om reklame for alkoholholdig drikk kap juni 2005 nr Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr Allmenntariffloven 22. september 1996 nr Angrerettloven 20. juni 2014 nr Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 16. juni 2006 nr Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr Arbeidstakeroppfinnelsesloven 17. april 1970 nr Arbeidstvistloven 27. januar 2012 nr Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 (opphevet med overgangsregler) Arveloven 3. mars 1972 nr Avhendingsloven 3. juli 1992 nr Avtaleloven 31. mai 1918 nr Bilansvarsloven 3. februar 1961 nr Bokføringsloven 19. november 2004 nr Bokføringsforskriften 1.desember 2004 nr Borettslagsloven 6. juni 2003 nr Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr Børsloven 29. juni 2007 nr Dekningsloven 8. juni 1984 nr Deponeringsloven 17. februar 1939 nr Designloven 14. mars 2003 nr Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om etnisitet 21. juni 2013 nr Diskrimineringsloven om seksuell orientering 21. juni 2013 nr Diskrimineringsombudsloven 10. juni 2005 nr Ehandelsloven 23. mai 2003 nr Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr Forskrift om eiendomsmegling 23. november 2007 nr Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr

4 II Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr EØS-loven (med EØS-avtalen) av 27. november 1992 nr Ferieloven 29. april 1988 nr Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr Forskrift om kredittavtaler mv. 7. mai 2010 nr Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr Finanstilsynsloven 7. desember 1956 nr Folketrygdloven 28. februar 1997 nr Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr Forbrukermerkeloven 18. desember 1981 nr Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 (utdrag) Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr Forvaltningsloven 10. februar Frivillighetsloven 29. juni 2007 nr Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag)... 1 Helligdagsloven 24. februar 1995 nr Hevdsloven 9. desember 1966 nr Husleieloven 26. mars 1999 nr Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr Hvitvaskingsloven 6. mars 2009 nr Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr Inkassoloven 13. mai 1988 nr Kjøpsloven 13. mai 1988 nr Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr Konkurranseloven 5. mars 2004 nr Konkursloven 8. juni 1984 nr Konsesjonsloven 28. november 2003 nr Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr Kringkastingsloven 4. desember 1992 nr 127 (utdrag) Forskrift om kringkasting kap februar1997 nr Legemiddelloven 4. desember 1992 nr 132 kap. VII (utdrag) Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24, kap. 10 og Likestillingsloven 21. juni 2013 nr Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 26. april 1947 nr

5 Innholdsfortegnelse (alfabetisk) III Lov om redaksjonell fridom i media 13. juni 2008 nr Lønnsgarantiloven 14. desember 1973 nr Lønnsnemndloven 27. januar 2012 nr Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr Forskrift om sammenlignende reklame 19. desember Forskrift om urimelig handelspraksis 1. juni Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr NAV-loven 16. juni 2006 nr Norske Lov 15. april 1687 (i utdrag)... 5 Notarloven 26. april 2002 nr Offentlegloven 19. mai 2006 nr Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr Omstillingsloven 6. juni 2008 nr Pakkereiseloven 25. august 1995 nr Panteloven 8. februar 1980 nr Patentloven 15. desember 1967 nr Personopplysningsloven 14. april 2000 nr Forskrift om behandling av personopplysninger 15. desember 2000 nr Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr Produktansvarsloven 23. desember 1988 nr Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr Prokuraloven 21. juni 1985 nr Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr Regnskapsloven 17. juli 1998 nr Renteloven 17. desember 1976 nr Rettergangsordningens ikrafttræden av 14. august 1918 nr Revisorloven 15. januar 1999 nr Sameieloven 18. juni 1965 nr Selskapsloven 21. juni 1985 nr Serveringsloven 13. juni 1997 nr Servituttloven 29. november SI loven 11. januar 2013 nr Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr Skifteloven 21. februar Straffeloven (i utdrag) 20. mai 2005 nr Straffelovens ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr Svartebørsloven 29. juni 2007 nr Tidspartloven 25. mai 2012 nr Tinglysingsloven 7. juni 1935 nr Tjenesteloven 19. juni 2009 nr Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr Tjenestepensjonsloven 21. des nr

6 IV Innholdsfortegnelse (alfabetisk) Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr Tobakkskadeloven 9. mars 1973 nr Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90. Del 7: Midlertidig sikring Varemerkeloven 26. mars 2010 nr Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr Vergemålsloven 26. mars 2010 nr Åndsverkloven 12. mai 1961 nr

7 Lovforkortelser Aal. Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 Adopl. Adopsjonsloven 28. feb.1986 nr 8 Agl. Agenturloven 19. juni 1992 nr 56 Alkhl. Alkoholloven 2. juni 1989 nr 27 Almgjl. Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 Almtariffl. Allmenntariffloven 22. sept 1996 nr 63 Aml. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr 62 Angrl. Angrerettloven 21. des 2000 nr 105 Anskl. Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr 69 A-oppl. A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr 43 Arbml. Arbeidsmarkedsloven 10. des 2004 nr 76 Arboppfl. Arbeids taker opp finnelses loven 17. april 1970 nr 21 Arbtvl. Arbeidstvistloven 27. jan 2012 nr 9 Arvel. Arveloven 3. mars 1972 nr 5 Asal. Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45 Asl. Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44 Avhl. Avhendingsloven 3. juli 1992 nr 93 NAVl. Arbeids- og velferds forv.loven 16. juni 2006 nr 20 Avtl. Avtaleloven 31. mai 1918 nr 4 Bal. Bilansvarsloven 3. feb.1961 Bokfl. Bokføringsloven 19. nov 2004 nr 73 Brl. Borettslagloven 6. juni 2003 nr 39 Buofl. Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr 43 Deknl. Dekningsloven 8. juni 1984 nr 59 Depl. Deponeringsloven 17. feb.1939 nr 2 Designl. Designloven 14. mars 2003 nr 15 Diskombl. Diskrimineringsombudsl. 10. juni 2005 nr 40 Diskrl. Diskrimineringsloven 21. juni 2013 nr 60 E hl. Ehandelsloven 23. mai 2005 nr 35 Eiersl. Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr 31 Ekredl. Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr 57 Ekstl. Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr 37 El. Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr 47 Emgll. Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr 73 Enhregl. Enhetsregisterloven 3. juni1994 nr 15 EØSl. EØS-loven (-avtalen) 27. nov 1992 nr 10 EØS-krrl. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr 11 Fal. Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr 69 Feriel. Ferieloven 29. april 1988 nr 21 Finavtl. Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 Finsikl. Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr 17 Fintil. Finanstilsynsloven 7. des 1956

8 VI Lovforkortelser Fl. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr 18 FoK Kringkastingsforskriften 28. feb.1997 nr 153 Forbrkjl. Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr 34 Forbrtvl. Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr 18 Forsvl. Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr 27 Fregl. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr 78 Ftnavnl. Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr 79 Ftrl. Folketrygdloven 28. feb nr 19 Fvl. Forvaltningsloven 10. feb Gbl. Gjeldsbrevloven 17. feb nr 1 Gol. Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 Grl. Grunnloven 17. mai 1814 Helligdl. Helligdagsloven 24. feb.1995 nr 12 Hevdl. Hevdsloven 9. des 1966 nr 1 Husfskl. Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr 45 Husll. Husleieloven 26. mars 1999 nr 17 Hvitvl. Hvitvaskingsloven 9. mars 2009 nr 11 Hvtjl. Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr 63 Inkassol. Inkassoloven 13. mai 1988 nr 26 Kjl. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr 27 Kkl. Konkursloven 8. juni 1984 nr 58 Komml. Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 Konsl. Konsesjonsloven 28 nov 2003 nr 98 Kretsml. Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr 27 Kringkl. Kringkastingsloven 4. des 1992 nr 127 Krrl. Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 Legeml. Legemiddelloven 4. des 1992 nr 132 Lignl. Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24 Likestl. Likestillingsloven 21. juni 2013 nr 59 Lnemndl. Lønnsnemndloven 27. jan 2012 nr 10 Lpl. Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 Lønnsgarl Lønnsgarantiloven 14. des 1973 nr 61 Mfl. Markedsføringsloven 9. jan nr 2 Mval. Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr 58 Nabol. Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr 15 N.L. Kong Christian Vs Norske Lov 15. april 1687 Offl. Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 Ombml. Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr 8 Omstl. Omstillingsloven 6. juni 2008 nr 38 Pakkerl. Pakkereiseloven 25. aug 1995 nr 57 Pantel. Panteloven 8. feb.1980 nr 2 Patl. Patentloven 15. desember 1967 nr 9 Poppl. Personopplysningsloven 14. april 2000 nr 31 Pristl. Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr 66 Prodansvl. Produktansvarsloven 23. des 1988 nr 104 Prodktrl. Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr 79

9 Lovforkortelser VII Prokl. Prokuraloven 21. juni 1985 nr 80 Regnskfl. Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr 109 Rentel. Forsinkelsesrenteloven 17. des 1976 nr 100 Revl. Revisorloven 15. jan.1999 nr 2 Rgl.ikrl. Lov om rettergangs ordningens ikrafttreden. 14. august 1918 nr 4 Rskl. Regnskapsloven 17. juli 1998 nr 56 Saml. Sameieloven 18. juni 1965 nr 6 Sel. Selskapsloven 21. juni 1985 nr 83 Serverl. Serveringsloven 13. juni 1997 nr 55 Servituttl. Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Sl. Skifteloven 21 feb Strl Straffeloven 20. mai 2005 nr 28 Strl.ikrl. Straffeloven ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr 11 Svbl. Svartebørsloven 29. juni 2007 nr 86 Tgl. Tinglysingsloven 7. juni 1935 Tidspl. Tidspartloven 25. mai 2012 nr 27 Tjl. Tjenesteloven 19. juni 2009 nr 103 Tjml. Tjenestemannsloven 3. mars 1983 nr 3 Tjtvl. Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr 2 Tobskl. Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr 14 Tvangsl. Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 Tvl. Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 Varemerkl. Varemerkingsloven 18. des 1981 nr 90 Vgml. Vergemålsloven 26. mars 2010 nr 9 Vml. Varemerkeloven 26. mars 2010 nr 8 Vphl. Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr 75 Vprl. Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr 64 Åvl. Åndsverkloven 12. mai 1961 nr 2

10 Nye lover og lovendringer NY LOV i 2015: Lov om forsvunne personer av 12. mai 2015 nr. 27 (forsvinningsloven forsvl.). Dessuten er sentrale deler av Grunnloven og deler av Forsikringsavtaleloven tatt inn i lovsamlingen denne gangen. LOVENDRINGER er ført opp i kronologiskorden etter lovens første sanksjonering. I denne utgaven av lovsamlingen er det foretatt endringer i ca. 275 bestemmelser (opphevelser, nye bestemmelser eller endret ordlyd). Grunnloven 17. mai 1814 (i utdrag) 1, 2, 3, 12, 16, 17, 49, 50, 54, 57, 58, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 9 4, 95, 96, 97, 98, 1 00, 101, 102, 104, 1 09, 110, 113, 115, 11 7, 121. Avtaleloven 31. mai 1918 nr. 4 9a Ny Åndsverkloven 12. mai 1961 nr. 2 8<1> 2. pkt. endret 13b<1> 1. og 2. pkt. endret 16a endret 16b Ny 16c Ny 16d Ny 16e Ny 34<1> endret 35<2> opphevet 36 <2> endret 38 endret 38a<1> 1. pkt. endret 45a<4> opphevet 53 opphevet Forvaltningsloven 10. feb b endret 13e endret Patentloven 15. des nr. 9 8b<4> endret 8c<2> endret 21 endret 24<7> Ny 27 <4> 2.pkt Ny. 31<1> og <2> endret 33<3> og <4> endret 44 endret 44a Ny 52b<4> endret 52b<9> Ny 52e<4> Ny 54 endret 57 endret 60<2> Ny 62<2> opphevet 63e Ny 64<1> endret 66c endret 66j<1> endret 66m<2> endret 68<2> endret 69<1> endret Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr nr. 3 endret 3 2<1> endret 3 3 endret 3 5<1> endret 3 6 endret 3 6a Ny 3 9 endret

11 Nye lover og lovendringer IX Arveloven 3. mars 1972 nr 5 4<2> endret 46 endret 47 endret 75a Ny 75b Ny 75c Ny Tobakksskadeloven 9. mars 1973 nr endret Panteloven 8. feb nr 2 3 4<2> endret 3 7 endret 4 11 Ny 4 12 Ny 4 13 Ny 4 14 Ny 4 15 Ny 4 16 Ny 4 17 Ny Ligningsloven 13. juni 1980 nr nr. 5, 2.pkt. endret Ny Forbrukermerkeloven 8. des 1981 nr. 90 9<1> endret Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr 3 12, 3.pkt. endret Konkursloven 8. juni 1984 nr <4> endret Dekningsloven 8. juni 1984 nr <1>et nr. 1<2>et 3.pkt. Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr <2> endret 3 8<2> endret 4 4 g) endret 5 1<4> endret 5 1<5> opphevet 8 3 Ny Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr <13> til <15> endret 7 1<2> endret 8 2 endret Adopsjonsloven 28. februar 1986 nr. 8 2, 1.pkt. endret 5 endret 5a endret. 5a blitt 5b 13<2> endret 15 endret 16e endret Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 3(1)<1> 3.pkt. endret Alkoholloven 2. juni 1989 nr c<1> 1. pkt. endret 1 4c<5> endret 1 14<2> 2.pkt. endret 2 5<2> endret 3 4<3> endret 3 7<3> endret Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 Kap. 1 til 8 og kap. 20 Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr endret Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr <2> 5. pkt. Ny 7 20<7> 1. pkt. endret 10 3 endret blitt Kringkastingsloven 4. des nr <1a> endret 2 7 opph. 3 1<2> endret 4 5<1b> endret 4 5<1c> endret 10 1<1> endret Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 15<1> endret Enhetsregisterloven 3. juni 1994 nr 15 2 bokstav b nr. 5 endret 4<1> bokstav c endret 6<1> bokstav b opphevet Folketrygdloven 28. februar 1997 nr <3> endret 4 14 opphevet 5 7<1> endret 5 7<2> endret 5 7<3> endret 8 49<4> 3. pkt. opphevet 8 55 bokstav c endret 9 5<1> endret

12 X Nye lover og lovendringer <7> endret 9 7<4> endret 9 9<1> og <2> endret 9 16 endret 12 3 endret 12 7<3> endret 12 14<2> endret 12 18<9> Ny 12 19<2> endret 12 19<5> Ny 13 12<1e> endret 14 14<3> endret 15 3<2a> endret 15 4 endret 15 5 endret 15 6 endret 15 8 endret blitt endret endret blitt , 1. pkt. endret 16 9 endret 16 10<4> 2. pkt. endret 16 11<2> endret 16 11<5> endret 17 3<2> 2. pkt. endret 17 9 endret 17 13<2> endret 17 13<5> endret 18 2<2> 2. pkt. endret 18 8 <4> endret 18 8<7> endret 19 2<2a> endret 19 9a<1> og <2> endret 19 17<1a> endret 19 20<1> endret 19 21<2> endret 19 21<5> endret 20 19a Ny 20 22<2> endret 20 22<5> endret 22 8<1> endret 22 10<1d> opphevet 22 10<3d> endret 22 10<4c> endret 22 16<2c> endret 23 2<8> endret 23 3<4> endret 24 3<4> endret 25 1<2> endret 25 2<3> opphevet 25 3 endret 25 3a Ny 25 5a opphevet 25 7, 1. pkt. endret Aksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr endret 19 2 endret Serveringsloven 13. juni endret 21<2> opphevet Regnskapsloven 17. juli 1998 nr endret Revisorloven 15. jan 1999 nr 2 9 3<3> og <4> opphevet Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 91<1> endret 91<3> opphevet Personopplysningsloven 14. april 200 nr 31 48<3> opphevet Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr endret Designloven 14. mars 2003 nr. 15 7<1> nr.2 endret 44 endret 45<2> opphevet 54<4> endret Borettslagloven 6. juni 2003 nr <2> endret Konsesjonsloven 28. nov 2005 nr 98 20<2> endret Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 32<3> opphevet Bokføringsloven 19. nov nr. 73 5<2> nr. 2 endret 10a Ny 15 endret Arbeidsmarkedsloven 10. desember 2004 nr 76 12<3> endret 13 endret 15 endret 30<2> opphevet

13 Nye lover og lovendringer XI Straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 3<2> opphevet 5<1> 5<2> 5<3> 10<2> endret 55<1> endret 55<5> Ny 58<2> endret 58<3> endret 50<siste> endret 70<1> endret 87<1> endret 91<1> endret 189<2> endret 189a Ny 190 endret 191 endret 196<1> endret 196<2> endret 345 endret 370 Ny Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr <3> endret 10 5<1> og <2> endret 10 6<5> og <6> endret 10 6<8> endret 10 8<4> endret 10 12<8> opphevet 14 6 <1e> endret 14 9<1a> endret 14 9<1> 2. pkt. bokstav d, bokstav e endret og ny bokstav f. 14 9<1> siste pkt. endret 14 9<4> 2. pkt. endret > siste pkt. Ny 14 9<5> 2. pkt. Ny 14 9<7> Ny 14 11<1> 3. pkt. Ny 14 12<1> endret 14 12<4> endret 14 12c<1> 1. pkt. endret 15 13a endret 17 1<3> 2. pkt. opphevet 17 1<5> opphevet 17 4<3> opphevet 18 6<1> 1. pkt. endret 19 1<1> til <4> endret Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr <3a> endret 1 1<3c> endret 5 6<1g> endret 5 13c Ny 5 15<1> endret 10 10<3> Ny 18 1<1> endret 18 1<3> opphevet 18 2 endret 18 3 opphevet OTP-loven 21. desember 2005 nr <3> endret Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 16<1> 3. pkt. Ny NAV-loven 16. juni 2006 nr 20 16, 2. pkt. Ny Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr opphevet Børsloven av 29. juni 2007 nr <4> opphevet MVA-loven 19. juni 2009 nr <3> Ny 12 2 endret 15 4<1> 2. pkt. endret 19 1<1> 1. pkt. endret 19 1<2> opphevet. 19 1<3> Ny 19 2 endret 20 2<1> 1. pkt. endret 20 2<2> endret 20 2<3> 1. pkt. endret 21 1 a Ny A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr a Ny 3<1> endret 4 endret 10<3> endret 13 nr. 1 opphevet. 13 nr. 3 endret 13 nr. 4 endret.

14

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015 Redaktør: Aslak Syse 24. utgave Gyldendal Juridisk 2014 24. utgave 2014 ISBN 978-82-05-45182-7 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding:

Detaljer

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET DOKUMENT- AVGIFT 2014 Rundskriv nr. 12/2014 S Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold: Stortingets

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Innst. S. nr. 175. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:42 (2003-2004)

Innst. S. nr. 175. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:42 (2003-2004) Innst. S. nr. 175 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:42 (2003-2004) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Eli Sollied

Detaljer

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven].

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. DATO: LOV-1958-12-12-10 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1129-3 IKRAFTTREDELSE: 1960-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

NOU. Kredittavtaler. Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009: 11

NOU. Kredittavtaler. Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 11 Kredittavtaler Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER En vurdering av erstatningsnivået etter forskrift av 21. desember 1990 nr 1027 om standarderstatning etter lov om yrkesskadeforsikring sammenlignet med den alminnelige

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer