8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER"

Transkript

1 Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring Hva jus er Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes, og rettsspørsmål løses Juridiske grunnprinsipper og utgangspunkter KAPITTEL 2 Avtaler Innledning Avtalerettslige grunnprinsipper Hvordan rettslig forpliktende avtaler blir til Avtaleinngåelse ved hjelp av representant eller mellommann Tolkning av avtaler Ugyldige avtaler KAPITTEL 3 Kjøpsavtaler Innledning Inngåelse av kjøpsavtaler Partenes plikter og rettigheter i en kjøpsavtale Hva kjøperen/forbrukeren kan gjøre dersom selgeren bryter en kjøpsavtale Kort oversikt over selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens/forbrukerens side Forbrukerbeskyttelse ved visse typer kjøp KAPITTEL 4 Avhendingsavtaler Innledning Inngåelse av avtaler om kjøp og salg av fast eiendom Partenes plikter og rettigheter Partenes krav ved kontraktsbrudd Særlig om eiendomsmegling KAPITTEL 5 Husleieavtaler Innledning Inngåelse av husleieavtaler Partenes plikter og rettigheter ved overlevering av leie objektet mv Leie og regulering av leien Partenes plikter og rettigheter mens leie forholdet består Avslutning av leieforholdet

2 8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER KAPITTEL 6 Arbeidsavtaler Innledning Inngåelse av arbeidsavtaler mv Arbeidsgiverens og arbeidstakerens rettigheter og plikter under arbeidsforholdet Permisjon og ferie Avslutning av arbeidsforholdet Særlig om behandling av personopplysninger KAPITTEL 7 Rettsreglene om ting Innledning Registrering av fast eiendom Rettigheter i fast eiendom og løsøre KAPITTEL 8 Erstatning for skader på ting, personer mv Innledning Erstatningsvilkårene Utmåling av erstatningen KAPITTEL 9 Samliv og arv Innledning Rettslig regulering av samliv Hovedregler om arv KAPITTEL 10 Generelt om pengekrav og kort om sikkerhet Innledning Oppgjør av pengekrav Betalingsmislighold og inndriving av forfalte krav gjennom inkasso Debitors plikt til å betale forsinkelsesrenter ved forsinket betaling Foreldelse Kort om sikkerhet KAPITTEL 11 Næringsvirksomhet Innledning Organisering, etablering og registrering av næringsvirksomhet Hovedregler om selskapenes organisasjon og drift Kort om regnskap og revisjon KAPITTEL 12 Offentlig saksbehandling Innledning Saksbehandlingsregler som gjelder all forvaltningsvirksomhet

3 INNHOLDSOVERSIKT Saksbehandlingsregler som bare gjelder behandling av saker om enkeltvedtak Følgene av brudd på saksbehandlingsreglene KAPITTEL 13 Straff Innledning Straff barhetsvilkårene Straffereaksjonene Utvalgte straff bare handlinger KAPITTEL 14 Domstolssystemet, sivil- og straffeprosess Innledning Domstolssystemet Sivil- og straffeprosess KAPITTEL 15 Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs Innledning Tvangsfullbyrdelse Gjeldsforhandling Konkurs Litteratur Lovregister Stikkord

4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Innføring Hva jus er Individ, samfunn og sosiale regler Rettsregler og hva som kjennetegner dem Rettsreglene og staten Rettssystem og rettssystematikk Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes, og rettsspørsmål løses Hvor rettsreglene finnes Innledning Grunnloven og praksis mellom statsorganene ( konstitusjonell sedvanerett) Lovgivning og lovenes forarbeider Domstolenes praksis (rettspraksis) Den utøvende makts praksis (forvaltningspraksis) Privates praksis (sedvanerett) Rettsoppfatninger (juridisk litteratur) Reelle hensyn (hensyn til rimelighet, rettferdighet mv.) Folkerett og internasjonal rett Hvordan rettskildene tolkes og vektes og rettsspørsmål løses Innledning Hvordan rettskildene tolkes Vekt og motstrid Litt om løsning av konkrete rettsspørsmål Juridiske grunnprinsipper og utgangspunkter Innledning Grunnloven som fundament for rettssystemet Stortinget gir lover Den utøvende makt som ansvarlig for den daglige forvaltning Legalitetsprinsippet som ramme for all forvaltningsvirksomhet Domstolene avgjør rettstvister Grunnleggende rettigheter Hvem som kan ha rettigheter og plikter i det norske rettssystemet... 50

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Rettssubjektenes evne til å ha og stifte rettslige rettigheter og plikter Privat selvbestemmelsesrett og offentlig styring KAPITTEL 2 Avtaler Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Generelt Oversikt over avtaleloven Fremstilingen videre Avtalerettslige grunnprinsipper Innledning Prinsippet om avtalefrihet Prinsippet om at avtaler skal holdes Prinsippet om formfrihet Hvordan rettslig forpliktende avtaler blir til Avtalebegrepet Nærmere om hvordan avtaler inngås Innledning Akseptfrister Avslag Avvikende aksept Passivitet som aksept Tilbakekall av tilbud og aksept Særlig om avtaleinngåelse etter andre regler enn de som følger av avtaleloven kapittel Avtaleinngåelse ved hjelp av representant eller mellommann Ulike typer representasjon eller mellommannsformer Oversikt over fullmaktsforhold Nærmere om fullmaktens innhold og grenser Hovedregler Forholdet mellom fullmektigens rett og legitimasjon Opphør av fullmaktsforhold Fullmektigens erstatningsansvar Tolkning av avtaler Innledning Hovedregler om tolkning Utfylling Ugyldige avtaler Innledning Ugyldighetsgrunner Innledning... 75

6 12 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER Mangler ved personene (habilitetsmangler) Mangler ved avtaleformen Mangler ved måten avtalen har blitt til på Mangler ved innholdet Følgene av ugyldighet KAPITTEL 3 Kjøpsavtaler Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning Kjøpslovens og forbrukerkjøpslovens virkeområder Lovenes oppbygning Fremstillingen videre Inngåelse av kjøpsavtaler Partenes plikter og rettigheter i en kjøpsavtale Innledning Selgers grunnplikter Plikten til å levere på rett sted Plikten til å levere til rett tid Plikten til å levere rett vare Kjøpers/forbrukers grunnplikter Innledning Plikten til å betale rett kjøpesum Plikten til å betale på rett sted Plikten til å betale til rett tid Plikt til å medvirke Risikoen for tingen i forbindelse med leveringen Reklamasjon Kjøperens/forbrukerens undersøkelse Hva kjøperen/forbrukeren kan gjøre dersom selgeren bryter en kjøpsavtale Innledning Hvilke krav kan kjøperen/forbrukeren gjøre gjeldende mot selgeren dersom selgeren leverer forsinket? Innledning Retten til å kreve at selgeren oppfyller Retten til å holde kjøpesummen tilbake Retten til å heve avtalen Retten til å kreve erstatning Hvilke krav kan kjøperen/forbrukeren gjøre gjeldende mot selgeren dersom selgeren leverer en vare med mangel? Innledning Rett til å kreve avhjelp Rett til å kreve prisavslag Rett til heving Erstatning

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort oversikt over selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens/forbrukerens side Innledning Selgers rett til å fastholde kjøpet Selgerens rett til å heve Selgers rett til å kreve erstatning Forbrukerbeskyttelse ved visse typer kjøp Innledning Forbrukerens angrerett Kjøp på kreditt KAPITTEL 4 Avhendingsavtaler Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning Nærmere om avhendingsloven Fremstillingen videre Inngåelse av avtaler om kjøp og salg av fast eiendom Partenes plikter og rettigheter Innledning Selgers grunnplikter Selgers plikt til å overlate skjøte og bruk mv Selger plikter å levere eiendommen i rett stand Særlig om eiendommer solgt «som den er» eller «as is» Kjøpers kjennskap til forhold ved eiendommen Kjøpers grunnplikter Reklamasjon Partenes krav ved kontraktsbrudd Innledning Kjøperens krav der selgeren leverer forsinket Innledning Kreve oppfyllelse Holde kjøpesummen tilbake Heving Erstatning Kjøperens krav ved mangel Innledning Retting Prisavslag Heving Tilbakeholdsrett og erstatning Selgers krav ved kontraktsbrudd fra kjøpers side

8 14 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER 4.5 Særlig om eiendomsmegling Innledning Hovedregler om megleroppdraget KAPITTEL 5 Husleieavtaler Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning Nærmere om husleieloven Fremstillingen videre Inngåelse av husleieavtaler Partenes plikter og rettigheter ved overlevering av leie objektet mv Partenes plikter og rettigheter ved overleveringen Leiers krav dersom pliktene ved overtagelse ikke blir oppfylt Leie og regulering av leien Leie og depositum Leieprisvern Partenes plikter og rettigheter mens leie forholdet består Avslutning av leieforholdet Innledning Tidsbestemte avtaler Tidsubestemte avtaler KAPITTEL 6 Arbeidsavtaler Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre Inngåelse av arbeidsavtaler mv Partene i arbeidsavtalen Utlysning og ansettelse Krav til selve ansettelsesavtalen Særlig om ansettelse på prøve og midlertidig ansettelse Arbeidsgiverens og arbeidstakerens rettigheter og plikter under arbeidsforholdet Arbeidsgiverens styringsrett Arbeidsgiverens lønnsplikt Lønn

9 INNHOLDSFORTEGNELSE Særlig om feriepenger Særlig om sykepenger Særlig om lønn under permittering Arbeidsgiverens omsorgsplikt Arbeidsgiverens andre rettigheter og plikter Arbeidstakerens arbeidsplikt Arbeidstakerens lojalitetsplikt Arbeidstakerens taushetsplikt Arbeidstakerens vern mot diskriminering Permisjon og ferie Permisjon Ferie Avslutning av arbeidsforholdet Innledning Oppsigelse Avskjed Rett til attest Særlig om behandling av personopplysninger Innledning Hovedregler om behandling av personopplysninger KAPITTEL 7 Rettsreglene om ting Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre Registrering av fast eiendom Innledning Registrering av fast eiendom Rettigheter i fast eiendom og løsøre Hvordan rettigheter i fast eiendom og løsøre stiftes Hva vi mener med eiendomsrett og begrensede rettigheter Vern av rettigheter i fast eiendom og løsøre Tinglysning av rettigheter i fast eiendom Nærmere om vern av rettigheter i fast eiendom og løsøre Dobbeltsalg Hjemmelsmannskonfl ikter Nærmere om begrunnelsene for reglene vindikasjon og ekstinksjon

10 16 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER KAPITTEL 8 Erstatning for skader på ting, personer mv Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre Erstatningsvilkårene Innledning Det må finnes et ansvarsgrunnlag To hovedtyper ansvar Subjektivt ansvar Objektivt ansvar Økonomisk tap Påregnelig årsakssammenheng Utmåling av erstatningen Innledning Utmålingen ved tingskade Utmålingen ved personskade KAPITTEL 9 Samliv og arv Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning De ulike former for samliv og rettsreglene som gjelder for dem Fremstillingen videre Rettslig regulering av samliv Inngåelse av ekteskap Ektefellenes rådighet over verdier og eiendeler under ekteskapet Hovedregelen om rådighet Oppløsning av ekteskap og fordeling av verdier og eiendeler mellom ektefellene Hovedregler om separasjon og skilsmisse Hovedregler om fordeling av eiendeler og verdier mellom ektefeller Foreldre og barn Innledning Foreldreansvar Særlig om foreldreansvaret ved separasjon og skilsmisse Hovedregler om arv Innledning Legalarv Slektens arverett Ektefellens/samboerens arverett

11 INNHOLDSFORTEGNELSE Testamentsarv Krav til testator, testamentets form m.m Tolkning av testamenter Tilbakekall Skifte av dødsbo Off entlig og privat skifte Uskifte Arveavgift KAPITTEL 10 Generelt om pengekrav og kort om sikkerhet Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre Oppgjør av pengekrav Når pengekrav skal og kan betales Hvor pengekrav skal betales Hvordan pengekrav skal betales Betalingsmislighold og inndriving av forfalte krav gjennom inkasso Innledning Inndriving av krav gjennom inkasso Debitors plikt til å betale forsinkelsesrenter ved forsinket betaling Foreldelse Kort om sikkerhet KAPITTEL 11 Næringsvirksomhet Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning Praktisk tilgang til rettskilder for næringsdrivende Fremstilingen videre Organisering, etablering og registrering av næringsvirksomhet Innledning Enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetaket Krav til etablering og registrering Ansvarlig selskap Ansvarlige selskaper

12 18 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER Krav til etablering og registrering Aksjeselskaper Aksjeselskapet Krav til etablering og registrering Hovedregler om selskapenes organisasjon og drift Innledning Enkeltpersonforetak og ansvarlige selskapers organisasjon og drift Grunnprinsipper Selskapsavtalen i ansvarlige selskaper Selskapsmøtet i ansvarlige selskaper Styret i ansvarlige selskaper Daglig leder i ansvarlige selskaper Ansvarlige selskapers representasjon utad Aksjeselskapers organisasjon og drift Grunnprinsipper Aksjeselskapets vedtekter Generalforsamlingen Styret Daglig leder Revisor Representasjon utad Avvikling og oppløsning Erstatnings- og straff ansvar Kort om regnskap og revisjon Innledning Regnskap Revisjon KAPITTEL 12 Offentlig saksbehandling Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Innledning Nærmere om forvaltningsloven Nærmere om off entlighetsprinsippet i Grunnloven 100 og off entlighetsloven Fremstillingen videre Saksbehandlingsregler som gjelder all forvaltningsvirksomhet Innledning Forvaltningens veiledningsplikt Krav til tempoet i saksbehandlingen Rett til muntlige konferanser Rett til å la seg representere ved fullmektig Inhabilitet

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Offentlighet Taushetsplikt Saksbehandlingsregler som bare gjelder behandling av saker om enkeltvedtak Innledning Forvaltningens utredningsplikt Forvaltningens informasjonsplikt Forvaltningens plikt til å gi forhåndsvarsel Partsoffentlighet Kravet til enkeltvedtakets form Kravet om at enkeltvedtak skal begrunnes Underretning om enkeltvedtaket Klage og omgjøring av enkeltvedtak Følgene av brudd på saksbehandlingsreglene KAPITTEL 13 Straff Innledning Oversikt Litt om strafferettens systematikk Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre Straffbarhetsvilkårene De fire straff barhetsvilkår Kravet om at gjerningspersonen må ha overtrådt gjerningsbeskrivelsen i et straffebud Lovprinsippet Tolkning av straff ebud Flere gjerningspersoner Forsøk Kravet om at gjerningspersonen må ha utvist skyld Skyldprinsippet og skyldformene Forsett Uaktsomhet Kravet om at gjerningspersonen ikke må ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket Generelt om utilregnelighet Kravet om at det ikke må foreligge en straffrihetsgrunn Innledning Nødverge Nødrett Straffereaksjonene Straffereaksjonene og straffens omfang Litt om de enkelte straffereaksjoner Fengsel Forvaring

14 20 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER Samfunnsstraff Bot Rettighetstap Utvalgte straffbare handlinger Forsettlig og uaktsomt drap Legemskrenkelser Tyveri Underslag Heleri Økonomisk utroskap Korrupsjon Unnlatelse av å gjøre oppbud Brudd på regnskapslovgivningen Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen KAPITTEL 14 Domstolssystemet, sivil- og straffeprosess Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Domstolssystemet Innledning Forliksrådet Tingretten Lagmannsretten Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg Særdomstoler Sivil- og straffeprosess Sivile saker Innledning Aktørene i sivile saker Grunnprinsipper i sivile saker Gangen i en sivil sak Straffesaker Innledning Aktørene i straff esaker Grunnprinsipper i straff eprosessen Gangen i en straff esak KAPITTEL 15 Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs Innledning Oversikt Rettskildesituasjonen Fremstillingen videre

15 INNHOLDSFORTEGNELSE Tvangsfullbyrdelse Innledning Tvangskraftig tvangsgrunnlag Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse Gjeldsforhandling Hva vi mener med gjeldsforhandling Frivillig utenrettslig gjeldsforhandling Frivilling rettslig gjeldsforhandling Tvungen gjeldsforhandling Gjeldsordning for privatpersoner Konkurs Innledning Oversikt over gangen i konkursbehandlingen Hva konkursboet kan ta beslag i Fordelingen av boets midler blant kreditorene Litteratur Lovregister Stikkord