ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...14 OM ÅRSPLANMALEN...15 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Tyrihans barnehage har fire avdelinger med barn fra 1-6 år. Bygget er stort, lyst og luftig og vi har et kjempefint fellesrom til bruk for alle avdelinger hvor vi har fellessamlinger, gymaktiviteter, klatring, dans og drama. Vi har godt samarbeid på tvers av avdelingene. Barna har sin faste plass og tilknytningspersoner på avdelingen de tilhører, samtidig som de kan leke med barn og voksne på andre avdelinger. Dette gir barna mulighet for å opparbeide vennskap i hele barnehagen. Barnehagens uteområde innbyr til variert aktiviteter. Uteområde består av husker, vipper, sklie, sykkeltstier med tunnel, stor sandkasse, klatrestativ og bålplass. Vi dyrker egne blomster og grønnsaker i egnede kasser. Vi lager det meste av maten fra bunnen av. Vi baker eget brød! Tyrihans har ansatte som gir barn trygghet og omsorg, og oppmuntrer barn til å delta i ulike aktiviteter og utfordringer. Barna skal få utvikle seg sammen med andre barn og aktive og observante voksne. Vi har stort fokus på at barn skal ha venner og at sosiale ferdigheter er grunnleggende. Hos oss får leken stor plass. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Årsplan

4 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Årsplan og Rammeplan brukes i hverdagen og på møter. Innholdet er godt kjent for ansatte som jobber etter dette. Vi følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehagen. Vi bruker ferdige verktøy og har gode rutiner for å sikre et godt språkmiljø og god oppfølging av barn som trenger ekstra språktiltak. Vi er med på et kompetanse løft fra Høgskolen i Hedmark om "Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagen". BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Skape eventyrlige dager gjennom lek og kreativitet. En eventyrlig dag oppleves individuelt. Derfor er det viktig for oss at personalet kjenner barna godt, er tilstede for dem, ser og forstår hvert enkelt barns behov og ønsker. Trygghet og god omsorg er grunnleggende i vårt arbeid. Samspill, medvirkning, lek, humor og glede er vesentlig for god livskvalitet. Sammen skal vi få til eventyrlige dager med gode minner og gyldne øyeblikk. Fremme barns språkferdigheter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Voksne skal være gode lyttere og ha mange samtaler med barn. Vi skal bruke mye tid på å leke og ha det gøy sammen. Vi skal være undrende sammen med barna, utforske, prøve ut og lære noe nytt. På turer og aktiviteter i barnehagen skal vi følge barnas initiativ og ønsker, og oppmuntre til nysgjerrighet og lysten til å lære. Et eget språkprosjekt med barna settes igang januar MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Det er viktig for oss å etablere gode relasjoner med foreldre og være i dialog angående ønsker og behov. Vi møter barn med respekt, setter ord på følelser og bruker bilder og litteratur for å samtale rundt rett og galt. Vi skal hjelpe barna til å forstå og handle etter verdier og normer. Sammen med barna skal vi reflektere over hverdagshendelser. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har romslig planlegging slik at vi kan respektere lekens egenverdi. Vi tar barns forslag og ideer på alvor og i samarbeid med dem finner vi løsinger som er med på å endre praksis i barnehagens hverdag. De voksne må tolke barns kroppslige og verbale uttrykk og ønsker og legge nye planer ut fra dette. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi møter barn og forledre hver morgen og ettermiddag hvor vi utveksler informasjon, og har en kort dialog om dagens hendelser. Vi har flere fellesarrangementer for foreldre og barn hvert år. Vi har foreldresamtaler to ganger i året. Foreldremøte har vi en gang i året, hvor det blir valgt representanter til FAU. Det blir gjennomført SU- møter minst to ganger pr. år. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barn og voksne er ute i alt slags vær. Vi tilbyr inne- og uteaktiviteter som gir barna erfaringer gjennom bevegelse og utforskning. Ansatte i barnehagen har et bevisst forhold til bruk av rommene og det fysiske miljø for å legge tilrette for ulike aktiviteter. Rom innredes slik at det er mulig å ha lek og aktiviteter uforstyrret. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Se leken på barns premisser og tilrettelegge for et godt lekemiljø. Vi møter hvert barn med respekt for den de er, tar hensyn til hvert barns behov og vi deler barna inn i lekegrupper på bakgrunn av alder og utvikling. Alles meninger skal bli hørt. Vi hjelper barn til handle etter verdier og normer. Vi skaper tolleranse for hverandre gjennom samtaler om representative kulturer i barnegruppen. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn. Voksne og barn leker sammen, hvor de voksne veileder barn i samspill med hverandre. Vi lærer barn å inkludere hverandre og vise at alle har en viktig plass i gruppa. Vi samarbeider om felles prosjekter. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi vektlegger aktiviteter som fremhever selvstendighet og positive forventninger til skoleatart. Vi har egen førskolegruppe med skoleforberedende aktiviteter. Vi styrker barns sosiale kompetanse ved å legge vekt på bl.a. å vente på tur, lytte og ta imot beskjeder, lære å forholde seg til gitte oppgaver, samarbeide og ta del i gruppe, ta initiativ og det å hevde seg. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi lager årsplan hvert år som ligger til grunn for metodeplaner som kommer tre ganger hvert halvår. Vi bruker planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter til vurdering, dokumentasjon og planlegging. Vi har brukerundersøkelse en gang i året som gir grunnlag for evaluering og endring. Vi har SU som består av to forledre og to ansatte. Møter i SU er to ganger i året hvor metodeplaner og årsplaner blir vurdert. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Ha god tid i hverdagen til verbalt og nonverbalt språk. Benevne gjenstander, sette ord på følelser og handlinger sammen med barna. Fortelle eventyr med konkreter. Peke- og billedbøker er tilgjengelig for barn, snakke om det som er på bildene. Bli kjent med enkle regler. Ha tid til gode samtaler i hverdagen. Oppmuntre barn til å lytte, vente på tur og ytre seg i samtaler. I gruppe gjenkalle det de har opplevd på tur ol. Kjenne igjen eget navn i skriftform. Barn blir presentert for bokstaver, tall og ordbilder i hverdagen. Lese bøker for barn og snakke om bøkene etterpå. Leke med språk gjennom rim og regler. Ha barnemøter i grupper hvor barna blir oppfordret til å gjenfortelle historier og hendelser. Barna blir oppfordret til lengre samtaler med voksne eller med andre barn. Lære å skrive sitt eget navn. Barna øver på å ta imot beskjeder hvor de skal utføre flere handlinger. Produsere egen tekst ved at barn og voksne skaper historier sammen. Lese fortsettelsesbøker. Besøke litteraturhuset med høytlesning fra en forfatter. Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KROPP BEVEGELSE HELSE Gå turer i skogen. Vi gir barna motoriske utfordringer. Ute oppfordrer vi barna til å klatre, skli, huske, sykle. Inne bruker vi fellesrommet til å balansere, klatre, hoppe, rulle og danse. Kunne benevne kroppsdeler som øyne, nese, ører, ben og armer. Sove eller ha hvile stund hver dag. Gi barna motoriske utfordringer ute ved å lage hinderløype i barnehagen og i skogen. Gå på turer i skogen som gir større utfordringer og f.eks. lage natursti. Tilrettelegge aktiviteter ute og inne i barnehagen som for eksempel balansere, hinke, hoppe, kaste ball og sykle på ballansesykkel. Kunne finne roen og slappe av. Ha skiskole og gå på skøyter. Gi barna motoriske utfordringer. For eksempel øve på å sykle på to hjulsykkel, hoppe med samlede ben, kunne ta imot en ball og kaste den videre. Ha fredelig berøring med musikk og massasje. Kunne vite noe om hva som er sunt å spise og kjenne til de vanligste grønnsakene. Servere barna sunne måltider, frukt og vann. Barna er med å handle mat og hjelpe til å lage et sunt måltid. Ha regelleker som slåball, Kubb ol. KUNST KULTUR KREATIVITET Bruke tradisjonell barnelitteratur til å lese og fortelle, og til å lage enkel dramatisering Sanse forskjellig formingsmateriell gjennom fingermaling, trykk og plastelina. Skape lyd med instrumenter. Kreere til egen kunstutstilling i Lese og fordype seg i tradisjonell barnelitteratur. Dramatisere med barna. Introdusere formingsteknikker og gi barna mulighet for utfoldelse. Øve enkel takt med forskjellige instrumenter. Lese norske folkeeventyr for barna. Legge til rette for kreativ utfoldelse av formingsmateriell. Besøke Frognerparken. Gå på teater. Samspill med instrumenter. Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere barnehagen Kreere til egen kunstutstilling i barnehagen Kreere til egen kunstutstilling i barnehagen. NATUR MILJØ TEKNIKK Plukke noe fra naturen, kjenne, lukte og smake. Gi tid til undring rundt småkryp. Dra på bondegårdsbesøk og lære noen dyrelyder. Så frø. Lære å vise hensyn til naturen og det som lever der. Oppleve natur i all slags vær. Forske på hva som flyter og synker i vann med bruk av plastelina, appelsin ol. Bruke litteratur og gjenkjenne småkryp, planter og dyr vi har sett i naturen. Lære om hvordan dyra lever på bondegården. Så frø, plante ut i kasser og høste. Bli bevisst på eget forbruk og ta vare på tingene våre. Smelte snø og koke vann for å se på endringen. Aktiviteter om insekter / planter /dyr og deres miljø. Lære om insekters betydning i naturen. Lære om hvorfor vi har dyr på bondegården. Reparere og lære om gjenbruk. Ha «Rusken» aksjon en gang i året. ETIKK RELIGION FILOSOFI Vi har adventsstund hvor vi tenner lys og synger julesanger. Markere påsken med gul farge, se på naturen og starten på nytt liv. Samtale og undre oss over naturens forandringer. Møte alle barn med respekt for den de er, og sette ord på barnas Vi oppfordrer banra til å vise sosial kompetanse og prososiale ferdigheter, ved å lære å lytte til hverandre, bry seg, trøste og vente på tur. Vi reflekterer over etiske dilemmaer sammen med barna, ved å snakke om hva som er rett og galt og hvordan vi skal være Besøke Lambertseter kirke og være med på julevandring og påskevandring. Ansatte åpner for samtaler om tro og spørsmål barna undrer seg over. Lage rollespill med barna med inspirasjon fra hendelser i hverdagen. Bruke bilder og litteratur for å få i gang samtaler Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere følelser. Lære å omgås på en positiv måte og lære forskjell på rett og galt. mot hverandre. Vi synliggjør religioner representert i barnegruppa ved å markere deres høytider. rundt rett og galt. I et felles prosjekt undre oss over hvem vi er og hva vi skal bli. NÆRMILJØ SAMFUNN Bli kjent på turområder som Solkollen og i Trollskogen. Ferdes i trafikken sammen i gruppe. Bli kjent med flagget og være med på 17.mai feiring. Få innsikt i demokratisk forståelse: Alle skal få oppleve å bestemme sanger i samling, vente på tur. Se på hverandre og bemerke likheter ved utseende som for eksempel at alle har nese, to øyne og munn. Bli kjent på områder på Brannfjell, og på Lambertseter. De skal bruke bibliotek og handle på grønnsakhandelen. Gå to og to barn sammen i trafikken i rekke med hele avdelingen. Holde seg på fortauet og passe seg for bilene. Fargelegge flagget og lære 17.mai sanger. Få innsikt i demokratisk forståelse ved å ha avstemming å gå for det flertallet bestemmer. Se på bilder av hverandre og sammenligne likheter og ulikheter. Besøke Slottet, Operaen og Akershus festning. Bli bedre kjent med de overnevnte severdigheter. Besøke skolene i nærområde. Vi bruker Takus som er Trygg trafikk sitt forslag til trafikkopplæring. Øve på å se seg for og krysse veien. Lære om viktige trafikkskilt og lys. Tegne flagget selv. Lære om hvorfor vi feirer 17.mai og kunne kjenne igjen kongen og dronningen. Få innsikt i demokratisk forståelse: Være med på å ha avstemning på avdelingen om hvilken aktivitet som skal gjøres og lære at flertallet bestemmer. Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere ANTALL FORM ROM Gjennom eventyr, rim og regler lære å telle til tre og forstå mengden tre. Gjennom daglige gjøremål og konstruksjonslek med klosser lære begreper høy, lav, stor, liten, under, over, inni Gjennom bruk av puttekasser lære hvordan en firkant, trekant og runding ser ut. Ved bruk av knottepuslespill gjenkjenne form. Sortere leker etter hva som hører sammen. Barna skal kunne orientere seg i ulike rom. Sette ting på plass for eksempel skoene, leker ol. Få erfaring med romfølelsen gjennom bruk av hinderløype i fellesrommet, elvelandskap, tunnel og turning på matte. Utvide tallforståelse og mengde, og kunne telle til fem for eksempel ved å telle barn, gutter/jenter og voksne. Gjennom memori og lotto finne det som hører sammen, finne par, se på mengde. Spille spill, telle øyne på terning, flytte brikke dit den skal. Gjenkjenne former og kunne begrepene på gjenstander i barnehagen som trekant, firkant, sirkel ved bruk av konkreter. Kunne bruke puslespill i ramme med 9-24 brikker. Få romfølelse gjennom hyttebygging, gjemsel og ha orienteringslek i barnehagen f.eks ved å gå til det de kjenner igjen på et bilde. Utvide bruken av rommene vi har og kunne orientere seg i hele barnehagen. Kunne telle til ti og forstå mengden ti og kunne kjenne igjen tallsymbolene. Bli kjent med måling og målenheter ved bruk av spill, bruk av dl mål ved baking, måle lengde og bredde med målebånd, dekke bord og telle antall tallerkener, glass og kniver. Spille kort og være med å telle og fordele kortene. Kunne mer avansert puslespill uten ramme. Kjenne igjen former utenfor barnehagen på tur ved å se på hus, biler, skilt osv. Bruke matematiske begreper som lang, kort, tykk, tynn, tung, lett gjennom å finne gjenstander som passer til beskrivelsen og sammenligne disse. Hinderløype i skogen, finne veien til faste turområder. Være med på stjerneorientering ute og skattejakt hvor det er brukt symboler i et system så de finner skatten. Årsplan

14 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 9. januar Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 6. februar Fellessamling om Samene februar Karneval 20. februar Vinteraktivitetsdag 15. mai Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. mai juni Maifest. Markere Nasjonaldagen. Sommerfest 3 uker i juli Barnehagen er sommerstengt. Det blir tilbud om plass i en annen barnehage. 8. september Fotografering september Foreldremøte 4. september Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 23. oktober FN-dagen markeres 30.oktober november desember Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. Kunstutstilling. Nissefest 11. desember Lucia 30. desember Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Heidi Eeg Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

15 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer