GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2016/2017"

Transkript

1 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2016/2017 1

2 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå. Vi har assistenter og pedagoger som er aktive og engasjerte, og som tar i bruk sin erfaring og kompetanse for å skape et godt oppvekstmiljø for barn. Vi jobber daglig for å opprettholde og videreutvikle en god faglig barnehage som er orientert mot det samfunnet vi er del av. Vi skaper læringsarenaer der barn får opplevelse og erfaringer i relasjon til andre barn og voksne. Arbeidet som utøves i barnehagen skal bygge på barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. For å klare dette vil personalet arbeide med et utgangspunkt i å se, høre og forstå barn, både når vi vurderer, planlegger og tilrettelegger for lek, aktivitet og prosjekter i det daglige. Gjennom dokumentasjoner som f.eks barns tegninger og konstruksjoner, bilder og tekst vil den kontinuerlige prosessen av det barn og voksne arbeider med synliggjøres. Personalet i Sole barnehage skal gi barn troen på seg selv og andre, i relasjon til enkeltbarn og barn i gruppe. Barna skal støttes og anerkjennes og inspireres og oppmuntres i sin lek. De vil møte utfordringer gjennom samhandling med andre barn og vil gjennom dette få erfaring med å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. For å klare dette må personalet være til stede sammen med enkelt barnet og barna som gruppe. Personaletvil veilede, oppmuntre og hjelpe barn til å se den andre i læren om seg selv, og de rundt seg. Barnet skal få oppleve, og erfare gleden og avhengigheten av det å være del av noe sammen med andre. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, de skal søke opplevelser og gjøre egne erfaringer ut ifra eget ståsted. Godt samhold, positiv tenkning, toleranse og respekt er viktige elementer i arbeid med barn, i samarbeidet med foreldre og også når det gjelder personalsamarbeidet. Utvikling, endring og service er nøkkelbegreper for arbeidet, og skal sikre kvalitet i alle ledd i vår barnehage. Det jeg hører, GLEMMER jeg. Det jeg ser, HUSKER jeg. Det jeg gjør, FORSTÅR jeg. 2

3 Innledning Grovplaner for 2-åringen bygger på rammeplan for barnehagen, samt temahefte for de minste barna i barnehagen. Dette er dokumenter vi er lovpålagt å følge gjennom barnehageåret. Ved å utarbeide vår egen grovplan som vi følger gjennom hele året, mener vi at vi på en bedre måte vil kunne ivareta barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. Vi vil skape rom for gode planleggings- og vurderingsrutiner, noe som vil føre til at vi bedre vil kunne tilrettelegge for optimale forhold for lek, aktivitet og læring i den enkelte barnegruppa. Denne grovplanen blir også et opplysningsdokument ut til dere foreldre, som viser dere hva vi velger å vektlegge og arbeide med i de ulike team gjennom barnehageåret. I løpet av et barnehageår skal vi gjennom alle fagområdene. Fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Natur, miljø og teknikk Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i for eksempel prosjekter, temaarbeid, hverdagsaktiviteter og turer. For personalet i barnehagen vil det være viktig å ha et bevisst forhold til fagområdene i arbeidet inn mot enkeltbarn og barn i gruppe. Dette for å kunne ha fokus på å bygge en god språkforståelse hos hvert enkeltbarn barn, gi de gode motoriske utfordringer, og ikke minst støtte enkeltbarn i sin utvikling av sosial kompetanse. 3

4 Omsorg I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det; «Barn har rett til omsorg, og skal møtes med omsorg». Rammeplanen påpeker videre at det å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Hos oss handler omsorg om relasjonen mellom barn og personal, og om hvordan barn og voksne gir og mottar omsorg. Forholdet mellom barn, og mellom voksne og barn skal være preget av tillitt, trygghet, åpenhet, interesse og gjensidighet. Hos oss skal barn føle seg betydningsfulle. Det skal prege måten barn tas imot på når de kommer på morgenen og hvordan barn møtes gjennom hele dagen med blikk, stemme og kropp. Dette gjør vi gjennom å sette oss ned på barnets nivå, lytter inn, tar oss tid og prøver å forstå barnets uttrykk i alle situasjoner og bekrefter deres følelser. Omsorgen skal gis på en slik måte at barnet får styrket sin selvfølelse og sin selvstendighet gjennom å møte voksne som tar seg tid til å la dem få prøve mye selv, både i måltider og påkledningssituasjoner, på tur og ved ulike aktiviteter gjennom dagen i barnehagen. I samspill med barnet skal personalet være støttende og gjennom å utfordre, ved å vise og gi dem tid og oppmuntre barnet til å finne ut av og mestre selv. Barn lærer og handler ut ifra miljøet de er en del av, og personalet må være bevisst sin holdning og væremåte i arbeid med barn og i samarbeid med sine kollegaer. Det er derfor av betydning at personalet jobber kontinuerlig med å reflektere over sine handlinger og væremåte inn mot både barn og andre voksne i det daglige. Barns medvirkning I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det; «Prinsippet om barns medvirkning er slått fast i barnehagens formålsbestemmelse og utdypet i barnehageloven 3. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå.» Hos oss har vi fokus på barns medvirkning, gjennom å la barn få mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Dette innebærer at alle barn må bli møtt med en anerkjennende holdning og at barns egne opplevelser og meninger respekteres. Barn skal få anledning til å ytre seg, og å få svar. Dette betyr ikke at barn skal få bestemme alt, men få mulighet til å oppleve seg selv 4

5 som en betydningsfull aktør i fellesskapet. Medansvar, det å erfare å ta ansvar for andre, handler også om å medvirke. Det kan for eksempel være å lære og gjøre opp for seg, og å kunne inkludere og glede andre. Barnas lek er å betrakte som en viktig ytringsform. Det er derfor av betydning at personalet verner om leken, er tilstedeværende, oppmuntrer, setter grenser, veileder og er nysgjerrig på hva barnet forteller oss, og gjør gjennom leken sin. Personalet skal la barn få delta aktivt i alle varierte situasjoner en barnehagedag gir og selv også være bidragsytere. Slik kan personalet aktivt bygge oppunder barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. På den måten kan deres uttrykk, tanker og ideer bli ivaretatt. For å klare å anerkjenne barns ulike perspektiver som gyldige, må personalet være åpne for å anerkjenne hvert enkelt barn som seg selv, med egen identitet og egne intensjoner. Vi vil daglig arbeide aktivt med å fange opp barns ytringer, og etterstrebe et arbeid med refleksjon og ettertanke, slik at personalets pedagogiske praksis utvikles. Lek Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier; Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Rammeplanen påpeker videre at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Vi forstår barns lek som svært viktig for barnets trivsel i barnehagen. Lek gir glede, den er indre motivert, spontant og frivillig der fantasi og kreativitet får fri utfoldelse. Barns lek oppstår ikke isolert. Barns erfaringer gjennom opplevelser, fortellinger, barne tv, dataspill og ulike hendelser i familielivet, blir ofte rike kilder til leketemaer i barnehagen. Barn går inn i lek med de erfaringene, de menneskene og det utstyret som er tilgjengelig. Det blir derfor viktig for oss å tilrettelegge og bidra til gode leke situasjoner i barnehagen. Dette gjør vi bl.a ved å gi barn tid og rom til leken sin. Vi skal gi barn opplevelser som kan gi ny næring og utvikling i leken, og personalet skal bidra med ulike materialer og utstyr. Det å danne gode relasjoner til andre mennesker er av betydning. Gjennom leken vil barn kunne dele erfaringer og opplevelser sammen med andre. De vil kunne lære om, og danne grunnlaget for samhandling med andre og bli inkludert i fellesskapet. Leken er en god arena 5

6 for å lære seg språk, kroppsspråk og sosiale ferdigheter som samarbeid, forhandling og konfliktløsning. Det handler blant annet om å oppøve en forståelse av de normer og regler som er gjeldene. Lære å vente på tur, dele med andre, forstå skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv, etablere vennskap osv. Voksnes nærhet og tilstedeværelse i barns lek er av stor betydning. Personalet jobber målrettet med å observere og reflektere over barns lek, og barnet i samspill med hverandre. For å klare dette må personalet være bevisst sine holdninger inn mot barns lek, og kunne veksle mellom å være tilbaketrukket, men tilgjengelig, støtte og inspirere, være deltakende men ikke ta over, og gripe inn for å veilede ved behov. Læring Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier; Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Videre sier rammeplanen at læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Det å arbeide med barns læring, er slik vi forstår det en sammensatt prosess og krever en helhetlig tilnærming. Danning, omsorg, lek og læring skal alltid sees i sammenheng. Læring er i seg selv en livslang prosess, og det skjer både i bevisste og ubevisste situasjoner. Barn lærer gjennom erfaringer og opplevelser de får både i samspill med andre og alene, der barn er i aktivitet som gir mening, der de er engasjert, motivert og konsentrert. For å legge til rette for, fange opp og forstå barns læring må personalet arbeide aktivt, være oppmerksom og nysgjerrig på det barn viser og forteller oss både gjennom lek, aktivitet, rutiner og i samspill med andre. Det gjør vi gjennom å reflektere over dokumentasjoner og observasjoner fra ulike situasjoner der barn er involvert. Det handler om å ta vare på barns nysgjerrighet, og samarbeide med barna om å utvikle forståelse og kunnskap. Personalet i barnehagen skal bidra til at barn opplever mestring, og blir motivert i alle situasjoner. Dette gjør vi gjennom å motivere barn til å gjøre nye erfaringer, nye opplevelser og la de få utforske utfordringer de møter på. Barn skal få muligheten til å strekke seg og lykkes på områder som er viktig for dem. Barns glede over å mestre, så vel som frustrasjon over å ikke klare, må personalet følge opp i det daglige arbeidet i barnehagen. 6

7 Danning Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning kan for oss forstås som kontinuerlige samhandlingsprosesser innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap. Når vi arbeider med danning i barnehagen, handler dette om å lære barn å utvikle seg til å bli modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i de små og store fellesskap barnet inngår i. For å klare dette må personalet i barnehagen, arbeide aktivt med å gi barn opplevelsen av at de er av betydning for fellesskapet. Dette gjør vi ved å støtte, bekrefte og oppmuntre deres positive handlinger, oppmuntre til meningsytringer og selvstendighet. Det handler også om at vi i vårt møte med barn har åpenhet for flere mulige svar og for forskjellige måter å løse en oppgave på innenfor rammen av etisk refleksjon og faglige overveielser. Vi må ta oss tid og være nysgjerrige på og lyttende til deres handlinger og fortellinger. Barn skal få rom for deltakelse ved å få undersøke ulike perspektiver, formulere egne synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Litt om det å være 2 år For 2 åringen er verden gåtefull, spennende, og full av nye oppdagelser. Med tanke på alle disse inntrykkene, kan den også oppleves utfordrende. Derfor søker 2 åringen etter faste regler i sin omverden. De har behov for et forutsigbar hverdag, og derfor blir gjentagelse av handling viktig. Hverdagene byr på rike muligheter, slik at barna får være med å skape seg kunnskap om livet og verden. Både på egenhånd, sammen med jevnaldrende og sammen med voksne. Samtidig er det også viktig at personalet veileder, viser omsorg og gir barnet trygge rammer i hverdagen. Fra å være veldig avhengig av voksne rundt seg, går 2- åringen inn i en løsrivningsfase, og dette handler nettopp om det å løsrive seg fra de voksne. 2-åringen begynner nå heller å utforske og leke på egenhånd, samt sammen med jevnaldrende. Og barnet vil oppleve å stadig møte på nye utfordringer. Det er ikke alltid så lett å bli enige i leken, dele leker, låne eller bytte leker og så videre. Det kan oppstå en del konflikter, og derfor mener vi det er viktig å være nær der leken foregår for å støtte og hjelpe barn til å løse konflikter. 7

8 2 åringen er også bestemt, og begynner å kjenne på viljen sin. Ofte vil man kunne høre barnet si «klare sjøl/- og jeg». Nysgjerrigheten og iveren etter å utforske, står sterkt hos 2- åringen. Barnet i denne alderen vil prøve ut ting og tester viljen sin ovenfor både voksne, og andre barn. Derfor blir det viktig at de voksne veileder og støtter barnet i sine uttrykk. 2- åringen har et stort «meg» fokus, samtidig som de har oppdaget sin omverden. De skjønner at når dem gjør noe, reagerer omverden. Her blir året mellom 2 og 3 år spesielt spennende, fordi barnets evne til å kommunisere og forstå, øker så dramatisk. Barnet snakker stadig mer, og 2-åringene forstår mye av det du som voksen sier. 2- åringen er i ferd med å oppdage at språket har en stor verdi. Og det er nå de begynner å spørre «- hvorfor det?», «hva er det?». Da er det viktig at vi er nær som voksne for å støtte og være med i deres undringer. Det er ikke sikkert de trenger å få svar med en gang, men at vi kan finne svaret sammen. Tilvenning Tilvenningsperioden er en viktig del av barns integrering i barnehagen, og fokuset i denne perioden er å bli kjent med hverandre, samt basens rutiner, rom og leker. For å skape gode overganger for de barna som har gått på Lille Sole eller er helt nye i barnehagen, vil personalet arbeide målrettet for at hvert enkelt barn skal få bli godt kjent med både barn og voksne, samt basen i sin helhet. Dette vil vi gjøre blant annet med å ha en morgensamling hvor både barn og flest mulige voksne er tilstede. Vi synger en god morgen sang og navnesang, og forteller om planene for dagen. På den måten bidrar vi til at alle barn og voksne får muligheten til å se hverandre, lære navn og bli kjent. Samtidig skaper vi også en forutsigbarhet når vi forteller om dagen. Når 2-åringen skal bli kjent med barnehagen, eller bli kjent på ny base,- har vi erfart at det blant annet er viktig å snakke om, og sette navn på barn og voksne, og de tingene som er i barnehagen. Barna skal få tid til å bli kjent med basens områder og mennesker, og samtidig få mulighet til å utforske basens rom, leker og materialer. På denne oppdagelsesreisen er det viktig at barnehagens voksne er på gulvet og til stede for barna. Dette handler om omsorg, og er med på å skape trygghet for hvert enkelt barn. Ved å ha et fokus på omsorg, kan voksne være med på å skape spennende møter mellom barn, og mellom barn og voksne. Forutsigbare hverdager er en stor målsetting. For å få til dette, vil personalet legge til rette for gode rutiner,- samtidig som dette vil bidra til å skape 8

9 trygge rammer for barnet. Dette mener vi vil bidra til at barnet vil oppleve gode og trygge dager hos oss. Innsatsområder hos 2 åringen Leke øve Lære Når 2 åringen leker, finner de ut forskjellen mellom fantasi og virkelighet. Allikevel kan det være vanskelig for 2 åringen å skille ut hvordan mennesket ter seg, og hvordan ting virker her i verden. 2 åringen praktiserer sine ferdigheter, når de leker alene, deler leker, leker sammen, leker side om side. Det å herme etter hverandre observerer hva de andre barna gjør, for så selv å prøve å finne ut av, er ofte typisk for 2-åringen. Dette ser vi ofte i leken som gjerne preges av hit-og-dit-bevegelser, gjerne i sammen med andre. En velkjent lek er å løpe frem og tilbake, man løper fra en vegg til en annen, for så å snu og løpe tilbake. En annen type lek de yngste barna er interessert i, er å bygge. De kan bygge høye tårn for deretter å rive det ned igjen. For små barn, er gleden ved å rive ned,- ofte vel så stor som gleden ved å bygge opp. Leken preges av å øve på, øvingslek der dukkene puttes i senger og vogner, dyner blir lagt over dem og de er klare til å gå på tur. Her vil vi voksne legge til rette, for at barna får både rom, tid og mulighet til å utfolde seg i denne leken. Vi vil derfor skjerme leken til team 2 enkelte ganger, ved at de er alene inne på basen mens de andre teamene er ute. Team 2 vil også flere ganger være alene ute på formiddagene mens de andre teamene er inne. Vi skal også utfordre barnas kompetente handlinger, og iveren etter å lære. Dette kan gjøres ved at voksne viser begeistring og engasjement i samspillet med barn, samtidig vil barna også lære hvordan de kan støtte og oppmuntre hverandre. Kropp og bevegelse 2- åringen uttrykker seg mye gjennom kroppen, er kroppslig aktive og viser munterhet og glede. Det vil si at de klatrer på ting, bærer på leker, hopper, løper, bygger og drar ting etter seg mens man kan høre og se glede i det de gjør. Barn i denne alderen begynner å bruke kroppen sin inn mot ting, som baller, småsykler, bevege seg til musikk og lignende. Ved å ta i bruk hele uteområdet eller legge til rette for aktiviteter inne. Som f.eks ved å lage hinderløype ønsker vi å gi barna opplevelser og erfaringer innen det å bruke kroppen sin. Vi kan rulle, krype, klatre, hoppe, gå baklengs, gå i trapper etc. Når barna får ulike erfaringer og opplevelser med å bruke kroppen og sansene sine, vil det være med å utvikle barnets 9

10 motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil gi barna muligheten til å erfare hvordan de bruker kroppen sin, i ulike grov,- og fin motoriske aktiviteter. Nærmiljøet vårt, gir oss et variert uteområde. Dette skal vi ta i bruk, slik at barna får erfaringer med å bevege seg i ulendt terreng, og på ulikt underlag. Som igjen er med på å styrke deres motorikk, spesielt med tanke på balanse. Vi vil legge til rette for en fast turdag i uka, og vi vil ofte gå på spontane turer i smågrupper. Gleden hos barna er stor når porten blir åpnet, og de får lov til å gå på utsiden. Derfor blir det viktig å tilrettelegge for mulighetene til å gå på utsiden. Å gå på tur byr på ulike opplevelser og erfaringer, i tillegg byr det på mye glede. Utfordringene kan være små for noen, og store for andre. Å gå til samme sted som lavvoen, Pindsleåsen, eller til de ulike basene, får barna prøve seg på de «samme hindringene» de møtte på sist tur. Barnet får en opplevelse av å utfordres på nytt, og finner ofte nye muligheter til å mestre hindret eller finner enn annen vei å gå. Vi vil også gjennom året legge til rette for at barna skal få ulike erfaringer med formingsmateriell, som f.eks maling i ulike former, bruk av leire og plastelina, lime og klistre med ulikt materiale, bruk av fettfarger m.m. Dette vil være med på å utvikle barnas finmotoriske evner. Språk og fortelling Barna skal få oppleve glede og spenning gjennom å få ulike erfaringer med fortelling, rim, regler og sang. En av de viktigste oppgavene barnehagen har, er å stimulere barns bruk av talespråket. Vi vet at barns utvikling fremmes gjennom aktiv bruk av språket, både verbalt og kroppslig. Fortellingen kan være et eventyr, en historie eller små hendelser i løpet av dagen. Når vi bruker fortellinger for de yngste barna er det viktig at vi voksne bruker ord som har betydning, er forklarende og gir barna mening. Alle barnebøker omhandler språk på sin måte. I noen bøker er det tekst, og andre bøker har bilder vi kan samtale om. Hvordan vi formidler med stemme og uttrykk, og samtaler om boka er viktig i denne sammenhengen. De yngste barna lærer språk hele tiden, og formidler sitt budskap gjennom at de peker, smiler, ler eller sier noen ord og uttrykk. Kanskje peker de på grisen fordi vi skal synge sang om den. Vi som voksne må hjelpe dem med denne formidlingen på en slik måte at de videreutvikler sin språkkunnskap. Det vil si at vi hjelper dem med å sette ord på, og vi gjentar og svarer med hele setninger. På den måten kan vi stimulere til samtale mellom barn og voksne, og mellom barn. Konkrete ting og gjentakelse, blir viktige i denne sammenheng. Konstruksjonslek, puslespill og spill kan være gode hjelpemidler for å utvikle språket. 10

11 Høytider og tradisjoner for 2 åringen I løpet av ett barnehageår har vi mange ulike høytider og tradisjoner i barnehagen. For å nevne noen av dem har vi brannvern, høstsuppe, advent og jul, karneval, påskefrokost m.m. For aldersgruppa 2 år, er opplevelsene i forbindelse med høytider og tradisjoner både nye og ukjente. F.eks er det å kle seg ut, og få male seg i ansiktet kanskje noe helt nytt når vi har karneval. Noen synes det er stor stas, mens andre synes det er mer en nok å se på. Det blir viktig for oss som voksne i barnehagen å gi barna glede, gode opplevelser og erfaringer rundt våre høytider og tradisjoner. For at vi skal få til det må vi legge opp til aktiviteter som er tilpasset aldersgruppen. F.eks når vi skal lage julegaver eller pynt til påsken må vi legge til rette for at aktiviteten fenger, gir glede og at de sitter igjen med en positiv opplevelse. Det vil vi få til om vi tar i bruk de erfaringene vi har gjort med barnegruppa. Det kan være at vi har sett at barna elsker å male, og vi vil da kunne ta utgangspunkt i det når vi skal arbeide rundt et tema som for eksempel både ved jul og påskehøytiden. Det litt spesielle for 2 åringen Opplevelsesboksen Opplevelsesboksen er et element vi vil bringe inn som et fast innslag i teamtid, og ta med oss på tur. Dette er en egen «boks» som skal være med å skape interesse og nysgjerrighet rundt et eget tema. Gjentakelse er en sikker kilde til glede og mestring, og gir mening for de yngste barna. Det ser vi stadig når vi synger for eksempel Bjørnen sover. Barna synes det er like gøy og spennende hver gang vi titter frem å si BØ. Når vi leser samme bok om igjen og om igjen, kan barna den til slutt utenat. Allikevel er det akkurat den boka, de ønsker at vi skal lese. Gjentakelse gir barna en følelse av kontroll, oversikt og opplevelse av at tingene henger sammen. Samtidig kan det være med å skape et inkluderende klima i leken, fordi hvem som helst kan forstå aktiviteten, dersom man har iakttatt en stund. Dette kan vi se tydelig i en samlingsstund, hvor vi for eksempel tar i bruk opplevelsesboksen med likt innhold. Og når innholdet har vært likt en stund, ser vi ofte at barna trekker de samme tingene gang på gang, og de vet gjerne hvem som skal trekke hva, de har full kontroll. De sier klart ifra eller de blir litt overrasket hvis innholdet er blitt forandret eller at et annet barn tar den tingen som han/hun pleier å trekke. Opplevelsesboksen vil være et redskap for læring. Det å vente på tur lærer vi, for alle kan ikke trekke en ting samtidig. Den vil være fylt med ulike konkreter, som har en sammenheng 11

12 med det vi jobber med. F.eks når vi skal trene på fargene, kan vi legge et bilde av en jakke som er blå hvis det er fargen blå vi skal bli kjent med. Hva sier dyrene? Kan være et fokus område, da ligger det noen dyr i boksen, og det vil være en sang til. Men det blir viktig og ikke bytte ut alle tingene, enkelte konkreter skal være de samme gjennom hele året, fordi de skaper trygghet og fordi som tidligere nevnt, blir gjentakelsen viktig. Arbeid i Team Barnehagen har valgt å dele barna inn aldersbestemte team, for å bedre kunne ivareta og sette fokus på det som er karakteristisk for den enkeltes alderen. Samtidig for lettere å kunne ivareta enkelt barn og barnegruppa sin interesse, behov og utviklingsmuligheter. Viktig blir det også, å ta vare på barnas språklige utvikling,- som grunnlag for læring. Vi skal være åpne for spontanitet i forhold til barnas interesser og det de er opptatt av, samtidig som vi skal ta vare på tryggheten og ha kontinuitet i det vi gjør. Derfor blir hverdagen vår også preget av her,- og nå situasjoner, samt planlagte aktiviteter ut i fra alder. Dokumentasjon og vurdering Som vi viser til i Sole barnehages visjon og verdigrunnlag, vil arbeidet som utøves gjennom dagen i barnehagen bygge på barns interesse, behov og utviklingsmuligheter. Vi vil jobbe mer prosjektrettet i den øvrige barnehagetiden, ut over teamtid og tur. Vi ønsker å bli bedre på å ta tak i områder og temaer barna viser interesse for og lage små prosjekter. Vi ønsker å jobbe mer med å dokumentere arbeidene, og bruke dokumentasjonen aktivt i samtale med barn og når personal skal planlegge for videre arbeid på base. Dagene våre i barnehagen vil vi dokumentere gjennom å lage dagsrapporter med tekst og bilder, som vi vil publisere i barnehagens nettbaserte løsning Vigilo. Gjennom møtevirksomheten vår på dagtid, vil vi bruke tid på refleksjon rundt arbeidet med barna, og bruke veiledning systematisk for stadig å forbedre vår praksis alt til barnas beste. 12

13 13

GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 2 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2016/2017

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2016/2017 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2016/2017 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2016/2017

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2016/2017 GROVPLAN TEAM 1 ÅR Barnehageåret 2016/2017 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 1 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2016/2017

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2016/2017 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2016/2017 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 1 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 1 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

GROVPLAN TEAM 5 ÅR. Barnehageåret 2016/2017

GROVPLAN TEAM 5 ÅR. Barnehageåret 2016/2017 GROVPLAN TEAM 5 ÅR Barnehageåret 2016/2017 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør.

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon Vi begynner all aktivitet 9.30. Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40 30.10-15 er det planleggings

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008

Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008 ELVLAND Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse side 2 Elvland naturbarnehage side 3 Barnehagens personale side 4 Overordnede mål og rammer side 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering side 4,5 Progresjon

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 Årsplan 2015/2016 Furumoen barnehage Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 1 Innholdsfortegnelse Om barnehagen... 3 Pedagogisk årsplan... 3 Pedagogisk grunnsyn... 3 Syn på barn... 3 Læringssyn...

Detaljer