GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016"

Transkript

1 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1

2 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå. Vi har assistenter og pedagoger som er aktive og engasjerte, og som tar i bruk sin erfaring og kompetanse for å skape et godt oppvekstmiljø for barn. Vi jobber daglig for å opprettholde og videreutvikle en god faglig barnehage som er orientert mot det samfunnet vi er del av. Vi skaper læringsarenaer der barn får opplevelse og erfaringer i relasjon til andre barn og voksne. Arbeidet som utøves i barnehagen skal bygge på barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. For å klare dette vil personalet arbeide med et utgangspunkt i å se, høre og forstå barn, både når vi vurderer, planlegger og tilrettelegger for lek, aktivitet og prosjekter i det daglige. Gjennom dokumentasjoner som f.eks barns tegninger og konstruksjoner, bilder og tekst vil den kontinuerlige prosessen av det barn og voksne arbeider med synliggjøres. Personalet i Sole barnehage skal gi barn troen på seg selv og andre, i relasjon til enkeltbarn og barn i gruppe. Barna skal støttes og anerkjennes og inspireres og oppmuntres i sin lek. De vil møte utfordringer gjennom samhandling med andre barn og vil gjennom dette få erfaring med å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. For å klare dette må personalet være til stede sammen med enkelt barnet og barna som gruppe. Personaletvil veilede, oppmuntre og hjelpe barn til å se den andre i læren om seg selv, og de rundt seg. Barnet skal få oppleve, og erfare gleden og avhengigheten av det å være del av noe sammen med andre. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, de skal søke opplevelser og gjøre egne erfaringer ut ifra eget ståsted. Godt samhold, positiv tenkning, toleranse og respekt er viktige elementer i arbeid med barn, i samarbeidet med foreldre og også når det gjelder personalsamarbeidet. Utvikling, endring og service er nøkkelbegreper for arbeidet, og skal sikre kvalitet i alle ledd i vår barnehage. Det jeg hører, GLEMMER jeg. Det jeg ser, HUSKER jeg. Det jeg gjør, FORSTÅR jeg. 2

3 Innledning Grovplaner for 3-åringen bygger på rammeplan for barnehagen. Dette er et dokument vi er lovpålagt å følge gjennom barnehageåret. Ved å utarbeide vår egen grovplan som vi følger gjennom hele året, mener vi at vi på en bedre måte vil kunne ivareta barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. Vi vil skape rom for gode planleggings- og vurderingsrutiner, noe som vil føre til at vi bedre vil kunne tilrettelegge for optimale forhold for lek, aktivitet og læring i den enkelte barnegruppa. Denne grovplanen blir også et opplysningsdokument ut til dere foreldre, som viser dere hva vi velger å vektlegge og arbeide med i de ulike team gjennom barnehageåret. I løpet av et barnehageår skal vi gjennom alle fagområdene. Fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Natur, miljø og teknikk Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i for eksempel prosjekter, temaarbeid, hverdagsaktiviteter og turer. For personalet i barnehagen vil det være viktig å ha et bevisst forhold til fagområdene i arbeidet inn mot enkeltbarn og barn i gruppe. Dette for å kunne ha fokus på å bygge en god språkforståelse hos hvert enkeltbarn barn, gi de gode motoriske utfordringer, og ikke minst støtte enkeltbarn i sin utvikling av sosial kompetanse. 3

4 Omsorg I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det; «Barn har rett til omsorg, og skal møtes med omsorg». Rammeplanen påpeker videre at det å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Hos oss handler omsorg om relasjonen mellom barn og personal, og om hvordan barn og voksne gir og mottar omsorg. Forholdet mellom barn, og mellom voksne og barn skal være preget av tillitt, trygghet, åpenhet, interesse og gjensidighet. Hos oss skal barn føle seg betydningsfulle. Det skal prege måten barn tas imot på når de kommer på morgenen og hvordan barn møtes gjennom hele dagen med blikk, stemme og kropp. Dette gjør vi gjennom å sette oss ned på barnets nivå, lytter inn, tar oss tid og prøver å forstå barnets uttrykk i alle situasjoner og bekrefter deres følelser. Omsorgen skal gis på en slik måte at barnet får styrket sin selvfølelse og sin selvstendighet gjennom å møte voksne som tar seg tid til å la dem få prøve mye selv, både i måltider og påkledningssituasjoner, på tur og ved ulike aktiviteter gjennom dagen i barnehagen. I samspill med barnet skal personalet være støttende og gjennom å utfordre, ved å vise og gi dem tid og oppmuntre barnet til å finne ut av og mestre selv. Barn lærer og handler ut ifra miljøet de er en del av, og personalet må være bevisst sin holdning og væremåte i arbeid med barn og i samarbeid med sine kollegaer. Det er derfor av betydning at personalet jobber kontinuerlig med å reflektere over sine handlinger og væremåte inn mot både barn og andre voksne i det daglige. Barns medvirkning I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det; «Prinsippet om barns medvirkning er slått fast i barnehagens formålsbestemmelse og utdypet i barnehageloven 3. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå.» Hos oss har vi fokus på barns medvirkning, gjennom å la barn få mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Dette innebærer at alle barn må bli møtt med en anerkjennende holdning og at barns egne opplevelser og meninger respekteres. Barn skal få anledning til å ytre seg, og å få svar. Dette betyr ikke at barn skal få bestemme alt, men få mulighet til å oppleve seg selv 4

5 som en betydningsfull aktør i fellesskapet. Medansvar, det å erfare å ta ansvar for andre, handler også om å medvirke. Det kan for eksempel være å lære og gjøre opp for seg, og å kunne inkludere og glede andre. Barnas lek er å betrakte som en viktig ytringsform. Det er derfor av betydning at personalet verner om leken, er tilstedeværende, oppmuntrer, setter grenser, veileder og er nysgjerrig på hva barnet forteller oss, og gjør gjennom leken sin. Personalet skal la barn få delta aktivt i alle varierte situasjoner en barnehagedag gir og selv også være bidragsytere. Slik kan personalet aktivt bygge oppunder barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. På den måten kan deres uttrykk, tanker og ideer bli ivaretatt. For å klare å anerkjenne barns ulike perspektiver som gyldige, må personalet være åpne for å anerkjenne hvert enkelt barn som seg selv, med egen identitet og egne intensjoner. Vi vil daglig arbeide aktivt med å fange opp barns ytringer, og etterstrebe et arbeid med refleksjon og ettertanke, slik at personalets pedagogiske praksis utvikles. Danning Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning kan for oss forstås som kontinuerlige samhandlingsprosesser innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap. Når vi arbeider med danning i barnehagen, handler dette om å lære barn å utvikle seg til å bli modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i de små og store fellesskap barnet inngår i. For å klare dette må personalet i barnehagen, arbeide aktivt med å gi barn opplevelsen av at de er av betydning for fellesskapet. Dette gjør vi ved å støtte, bekrefte og oppmuntre deres positive handlinger, oppmuntre til meningsytringer og selvstendighet. Det handler også om at vi i vårt møte med barn har åpenhet for flere mulige svar og for forskjellige måter å løse en oppgave på innenfor rammen av etisk refleksjon og faglige overveielser. Vi må ta oss tid og være nysgjerrige på og lyttende til deres handlinger og fortellinger. Barn skal få rom for deltakelse ved å få undersøke ulike perspektiver, formulere egne synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. 5

6 Litt om det å være 3 år En treåring mestrer mange ting. De er aktive og bruker mye av kroppen sin i alt de gjør. Det kan være stor variasjon i hva barnet mestrer. Barnet kan øke og dempe hastigheten, og er mer smidige. Noe som er tydelig å se, er for eksempel evnen til å koble armenes bevegelser fra beinas bevegelser. En treåring kan sykle på en 3-hjulssykkel, og få ganske stor fart på den. For oss blir det viktig å tilrettelegge for aktiviteter som barnets grovmotorikk. Det kan være hinderløyper, tur i skog og mark, klatring og sanger med bevegelse. En treåring kan ha sterk vilje, -Jeg vil!, som i seg selv er en egen drivkraft. Denne motstanden kan vi ofte møte når barnet blir avbrutt, med noe det selv har valgt å holde på med. Da er det viktig at de voksne forbereder barnet inn til nye aktiviteter, støtter og veileder når det blir vanskelig for barnet. Treåringen er samtidig også veldig lett å lede. Barnet er både seg selv, og andre mer bevisst. Dette gjør at barnet er blitt mer opptatt og nysgjerrig på omverdenen rundt seg. De blir mer oppmerksomme på andres reaksjoner og hva andre holder på med. Treåringen behersker også språket bedre, og har stor glede av å leke med ord. Ordene har i seg selv en melodi og lydverdi, derfor setter barnet stor pris på rim og regler og dens rytmer og klang. Ordforrådet utvikler seg raskt i denne alderen, og brukes når barnet vil beskrive eller fortelle om situasjoner. Gjentakelsen blir fortsatt viktig i alt vi gjør sammen med treåringen. Fordi gjentakelsen skaper en forutsigbarhet som igjen bidrar til at barnet vil føle seg tryggere på å uttrykke seg både verbalt og nonverbalt. Barnet vet hva som kommer, og dette gjør at barn lærer seg ting godt. De fryder seg over det forutsigbare som gjentakelsen gir. Tilvenning Når sommerferien er over og barna begynner i barnehagen igjen, er det flere nye ting å forholde seg til. Nye gruppesammensetninger i forhold til at barn og voksne har sluttet, og gruppene blir forandret på grunn av alder. Nye kontakter og nytt vennskap skal knyttes på tvers av alder. Barn er ulike i forhold til hvilke behov og ønsker de har. Derfor vil vi legge til rette for ulike aktiviteter tilpasset det enkelte barnet. En 3-åring er gjerne godt kjent med barnehagen. Og det er derfor enkelt å komme fort i gang med turer og innhold for dagen. I tilvenningsperioden blir det derfor naturlig å oppsøke 6

7 kjente turområder som lavvoen, toppen av Pindsleåsen, tur til Hystadstranda og til de andre basene. Det er allikevel viktig i tilvenningsperioden å holde på faste rutinesituasjoner i hverdagen som; samling, rydding, aktiviteter, måltider, hvile, utetid m.m. Dette er med på å skape forutsigbare dager i barnehagen, som vil oppleves kjent og trygt for barna. Vi legger derfor vekt på å ha en morgensamling hvor både barn og flest mulige voksne er tilstede. Vi synger en god morgen sang og navnesang, og forteller om planene for dagen. På den måten bidrar vi til at alle barn får muligheten til å se hverandre, lære navn og bli kjent. Gjennom å fortelle om planene for dagen, ved f.eks la barna får høre om hvilke barn som skal på tur, hva de skal gjøre og hvor de skal gå på tur. Og om hvilke aktiviteter som vil bli lagt til rette gjennom dagen, mener vi er med på å bidra til å gi barn god oversikt og en forutsigbar dag i barnehagen. Innsatsområder hos treåringen Lek og vennskap Det at treåringen har et større ordforråd, gjør at de bruker språket mer i kontakt med andre barn. Vi ser at enkeltbarn seg i mellom, viser en økende glede av å få være sammen. Dette kan være starten på gryende vennskap som vokser frem. Mange barn vil også arbeide alene, slik at de også får gjennomført det de selv vil. Lek ved siden av hverandre og parallell lek er vanlig, men samtidig forekommer det en mer enkel rollelek mellom de barn som har samme interesse. Skifter interessen, bytter gjerne barnet lekekamerat. For å styrke vennskap og fellesfølelsen for barnegruppa og det enkelte barnet, vil vi skape aktiviteter som legger opp til at barn må samarbeide med hverandre. Det kan f.eks være byggeaktiviteter med forskjellige materialer, eller det kan være å synge, lese bøker, spise sammen, eller lek i sandkassa. Vi voksne vil gi barn noen felles referanser, som kan være med å inspirere til blant annet rollelek. En slik felles referanse kan være eventyr, teater og lignende. Ved å arbeide med drama sammen med barn, kan vi hjelpe de til å sette seg inn i fantasiens verden, vi viser dem at noe kan være på lat. Vi kan leke at vi skal på butikken og handle mat, eller vi kan late som vi er troll. I leken leker barn ut erfaringer og opplevelser de har hatt. 7

8 Et stort og viktig fokus i dette arbeidet, vil være å øve på hvordan vi skal være mot hverandre, og hvordan vi kan hjelpe hverandre i situasjoner vi er sammen om. Dette kan være under måltidene, hvor de lærer å hjelpe hverandre med enkle ting som å sende pålegg, brød, melk o.l til hverandre. Det å øve på å spørre andre barn om f.eks; «- Emil, kan du sende meg smør?» og det å øve seg på å vente på tur når andre forteller. I leken handler det ofte om å øve seg på forståelsen av «din tur, og min tur», det at man må dele på lekene, at man ikke alltid kan ha den samme tingen osv. Dette arbeidet inn mot barn, krever nærhet av voksne som hjelper, støtter, veileder og motiverer barna på å øve seg på å se seg selv i sammenheng med andre barn, og seg selv som en del av en større gruppe. Kropp og bevegelse Barna er opptatt av å bruke hele kroppen sin og det er viktig at de får få lære om sin egen kropp og sin egen mestring, i forhold til sin kroppsbeherskelse. De liker å løpe, hoppe, rulle, krype, krabbe, klatre, snurre, og danse. For oss blir det viktig at barna skal få ulike erfaringer ved å bruke kroppen både inne og ute. Vi vil legge til rette for ukentlige tur, bruke storsalen der vi kan lage lange hinderløyper, har sangleker og lignende. De voksne vil skape gode situasjoner som gir barna glede ved å bruke kroppen. Skogen ligger i vårt nærmiljø, der vi også har vår egen lavvo. Turene går ofte dit. Her møter barna naturlige utfordringer, og spennende områder de utforsker. Vi vil også besøke hverandre på de ulike hus og baser, hvor det er mange andre leker og andre utfordringer. Samtidig vil barna får mulighet til å treffe og bli kjent med andre barn som de ikke omgås daglig med på sin base. Til tross for at de har et stort behov for å bevege seg, kan de også ha glede av stillesittende aktiviteter. De har fått bedre kontroll over hendene og fingrene, barna kan bedre benytte dem i all slags materiale. Vi vil i det daglige legge til rette for aktiviteter som gjør at barna blir kjent med ulike materialer og tekniker som å tegne med kullstifter, maling på staffeli, arbeide med leire, plastelina, tegning og enkel konstruksjonsbygging. Språk og fortelling Treåringen skjønner stadig mer av det du sier, og er ivrig etter å prate. Uttalen blir tydeligere, og språket blir stadig mer grammatisk korrekt. Barnet begynner å bruke 8

9 flertallsformer av substantiv, og etter hvert også preteritum av verb for å snakke om noe hun eller han har gjort. Språket utvikles gjennom det sosiale samspillet med andre barn og voksne. I barnehagen vil vi bidra til at barna får en god språkstimulering gjennom barnehagens daglige innhold. Ved for eksempel å tilrettelegge for samlingsstund i barnehagen, har vi en god mulighet for å oppøve dette med å lytte til hverandre. Vi tar oss tid til å snakke og fortelle til hverandre, glede oss over å få fortelle om noe man er opptatt av. Det sentrale her blir å kunne øve seg på å fortelle. Barn i denne alderen lytter og imiterer ord, og de gjentar gjerne ord som de får sansen for. Rim og regler blir derfor viktig. Fortellinger og sanger hentes gjerne fra det barnet lever i, og opplever. De voksne skal skape en interesse for bøker hos barn. Vi vil vise at bøker kan ha noe interessant å fortelle oss. Bøkene kan gi oss noe som vi er kjent med, og kan gjenkjenne og også kanskje noe nytt som vi kan skape en interesse for. Karsten og Petra bøkene, Albert Åberg og Rikki og vennene hans, er bøker som er svært populære hos treåringen. Bruk av sanger er også med på å utvikle språket deres. Språket er ofte i stor utvikling i denne alderen. For en senere skriftforståelse, så blir det viktig å leke med rytme i ord og sanger, og bruk av enkle rytmeinstrument blir både et hjelpemiddel og en første erfaring med instrument. Høytider og tradisjoner for treåringen Gjennom året er det mange høytider og tradisjoner som barna vil kunne oppleve. Treåringen har vært med på noen av høytidene og tradisjonene vi har i barnehagen tidligere, mens noen tradisjoner vil være helt nye. 16 mai toget og nissefesten i lavvoen vil være noe av det nye. Siden dette er helt nytt for mange av dem trenger de små enkle og konkrete fortellinger, om hva vi skal og hvordan vi feirer den aktuelle høytiden som kommer dem i møte. I forberedelsene av arbeidet med tradisjoner, som vi vet barna har vært med på tidligere, kan vi for eksempel vise bilder, lytte til musikk eller høre fortellinger som henter frem igjen tidligere erfaringer barna har gjort seg. 9

10 Det litt spesielle for treåringen De magiske posene Når vi skal arbeider med områdene vi har beskrevet ovenfor skal vi ta i bruke våre magiske poser. Eventyrposene: Inneholder konkreter fra kjente eventyr til å dramatisere handlingen med. Vi bruker enkle eventyr som for eksempel Gullhår og de tre bjørnene, de tre Bukkene Bruse, skinnvotten og prinsessen på erten. Sang og musikkposene: inneholder konkreter som illustrerer innholdet i barnesanger og eller instrumenter som barna skal spille på. Barna skal få oppleve mye sang og musikk. Spesielt sanger med bevegelse fenger treåringene. Bevegelsene gjør at de husker sangene lettere og barna får samtidig være aktive med kroppen sin. Barna skal få oppleve ulike musikksjangre, som de kan danse og bevege seg etter. Lytte til musikk, Hva kan lyd være? Hvilke lyder omgir vi oss med? Aktivitetsposen: inneholder konkreter fra ting som vi skal gjøre den dagen, for eksempel; maling, arbeid med leire, forberedelse til tradisjoner, barnetimen osv. Barnetimen Barnetimen skal være en god fellesopplevelse vi ønsker å gi treåringene. På tvers av basene skal treåringene møtes og få oppleve noe sammen. Barnetimen vil foregå på ulike steder, ute og inne, ettersom hvilke tema vi har. Eksempler kan være det å lage mat sammen, eksperimentere eller dramatisere et eventyr. Arbeid i Team Barnehagen har valgt å dele barna inn aldersbestemte team, for bedre å kunne ivareta og sette fokus på det som er karakteristisk for den enkelte alderen. Samtidig for at vi lettere skal kunne ivareta det enkelte barn og barnegruppen sin interesse, behov og utviklingsmuligheter. Viktig blir det også å ta vare på barnas språklige utvikling som grunnlag for læring. Vi skal være åpne for spontanitet i forhold til barnas interesser og det de er opptatt av, samtidig som vi også skal ta vare på tryggheten og ha en kontinuitet i det vi gjør. 10

11 Dokumentasjon og vurdering Som vi viser til i Sole barnehages visjon og verdigrunnlag, vil arbeidet som utøves gjennom dagen i barnehagen bygge på barns interesse, behov og utviklingsmuligheter. Nytt av året er at vi skal jobbe mer prosjektrettet i den øvrige barnehagetiden (ut over teamtid og tur). Vi ønsker å blir bedre på å ta tak i områder og temaer barna viser interesse for og lage små prosjekter. Vi ønsker å jobbe mer med å dokumentere arbeidene, og bruke dokumentasjonen aktivt i samtale med barn og når personal skal planlegge for videre arbeid på base. I stedet for ukeplan og oppsummering vil det komme ut informasjon om vårt pedagogiske arbeid, på en annen måte. Hvilken form denne informasjonen vil ha, er noe uklart. Ut fra årets vurderinger så har barnehagen behov for å utvikle seg på dette området, og vi ønsker derfor jobbe frem nye former for informasjon og dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid i barnehagen. I året som kommer legger vi også om vår møtevirksomhet på dagtid. Vi vil bruke mer tid til refleksjon rundt arbeidet med barna, og bruke veiledning systematisk for stadig å forbedre vår praksis alt til barnas beste. På Soles egen hjemmeside; kan dere som foreldre av barnehagen logge dere inn i en egen foreldreportal. Her vil det bli lagt ut bilder, invitasjoner og diverse informasjon til dere foreldre. På nettsiden velger dere foreldreportal, og skriver inn brukernavn og passord som kun gjelder deres base. 11

12 12

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform HURUM KOMMUNE Spurvegården barnehage ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform FOR SPURVEGÅRDEN BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil bidra til å gi barna gode hverdagsopplevelser, som de kan ta med seg videre i livet. 1.INFORMASJON

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon Innholdsfortegnelse Studentbarnehagenes visjon Barnehagens innhold Barnehageloven Barns medvirkning Hverdagsaktiviteter Fellesskap i barnehagen Sosial kompetanse Satsningsområder Lek Kunst kultur og kreativitet

Detaljer