Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008"

Transkript

1 ELVLAND

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse side 2 Elvland naturbarnehage side 3 Barnehagens personale side 4 Overordnede mål og rammer side 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering side 4,5 Progresjon side 5 Hovedmål side 6 mål, barns medvirkning, voksenrollen, vurdering side 7,8 Leken, Omsorg og oppdragelse side 9 Læring, Sosial kompetanse side 10 Språklig kompetanse og kulturarena side 11 Elva: Prosjektarbeid/fagområder side Markeringer -året rundt side 16 Samarbeid side 17 2

3 Elvland naturbarnehage Åpningstid for barnehagen er kl Elvland barnehage ble åpnet i Vi har en ny, lys og trivelig barnehage med et utfordrende uteområde. I alt går nå 36 barn i alderen 0-6 år her. Vi er organisert som en åpen barnehage der små og store barn tilbringer mye tid sammen. Etter noen år føler vi at vi har funnet en organisering som fungerer bra for vår barnehage. Barna har alltid mange barn og voksne å leke med, dele med og gi omsorg til, få omsorg fra. Selv om mye tid tilbringes sammen deler vi barna etter behov i to basisgrupper, store og små. Detter gjelder særlig i innkjøringsperioder og ved spesielle aktiviteter. Vi har et uteområde med mange utfordringer, trær, bakker, berg og knauser. Vi liker å være ute og legger vekt på at barna skal bli glad i naturen og bruke kroppen vinter som sommer. Barnehagen har flere turplasser og blant annet to lavvoer der vi koser oss rundt bålet og filosofere over livet. I barnehagehverdagen legger vi stor vekt på de voksnes og barnas sosiale kompetanse, trivsel og glede. Vår pedagogiske virksomhet skal være tilpasset barnets alder og funksjonsnivå fra 0-6 år. Elvland barnehage skal være en plass for utvikling, vekst og trivsel for personalet, barn og foreldre. Naturbarnehagen Kropp, bevegelse, helse og natur, miljø, teknikk er to egne fagområder i rammeplanen, og disse fagområdene vektlegges stor plass i vår barnehage. Vi ønsker fysisk aktive barn som tilegner seg en god helse og livskvalitet gjennom aktivt bruk av barnehagens naturlekeplass og nærmiljø. Barna skal utvikle kroppsbeherskelse, motoriske ferdigheter, rytme, følsomhet og en positiv sjøloppfatning. Vi benytter naturens utfordringer til kroppslig mestring og utforskning og gleder oss i naturen gjennom alle årstider. Vi benytter naturen i lek og læring. Barna skal tilegne seg en kjærlighet til naturen som øker deres forståelse og ansvar for miljøet og naturen videre i livet. Årsplanen er et hjelpemiddel både for personalet og foreldre/ foresatte. 3

4 Overordnede mål og rammer Barnehageloven - det nasjonale styringsdokument for alle barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Beredskapsplaner, lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Kommuneplanen og Holtålen kommunes visjon - mulighetenes kommune. Økonomi og handlingsplan for Holtålen kommune Barna- og barnegruppas interesser og behov, foreldrenes tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser, personalets interesse og kompetanse. Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg og utarbeides i et samarbeid mellom personalet, barna og foreldrene. Planlegging, dokumentasjon og vurdering: Planlegging av barnehagens virksomhet Planlegging skal baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, dokumentasjon, systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. Dokumentasjon av barnehagens virksomhet Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. 4

5 Vurdering av barnehagens virksomhet Barnehagens virksomhet, barnegruppa og det enkelte barns trivsel og utvikling skal vurderes fortløpende for å sikre kvalitet og utvikling for barn og barnehage. En kartleggingsmetode vi bruker er TRAS Tidlig Registrering Av Språkutvikling. Hensikten med TRAS er å følge barnets språklige utvikling fra 2-3 års alder og oppover for å tidlig tilrettelegge og sikre tiltak ved forsinket språkutvikling. TRAS omhandler områdene samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet. Vurderingen skal være et utgangspunkt for barnehagens arbeid videre. Dette skjer i den daglige foreldrekontakten, på foreldresamtaler, i barnesamtaler og på personalmøter. Lytte og respekt er to begreper som det vil fokuseres på i 2008 Vi ønsker å bli gode til: Å lytte til hverandre og vise respekt for barn og voksnes meninger. Å lytte til naturen og vise respekt for livet og naturen rundt oss. Å lytte og respektere som bakgrunn for undring og endring - læring og utvikling Faglig kompetanseheving blant personalet vil ta utgangspunkt i: Kurs: progresjon Kurs: IKT Boka: Lyttende pedagogikk av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi Fagområdene i rammeplanen. 5

6 Hovedmålsetning: Barnehagen skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personalet og i samarbeid med hjemmet og andre skape et godt grunnlag for barnets utvikling og livslang læring. Barnehagen skal verdsette det unike ved hvert enkelt individ og i barnegruppen Barnehagen skal bidra til at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal gi utfordringer og legge til rette for barnet ut fra alder og modenhet. Barn skal medvirke, ha ansvar og innflytelse på sin egen hverdag. Barnehagen skal fremme fysisk aktivitet og helse. Barnehagen skal gi barnet grunnleggende kunnskaper på aktuelle områder og støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 6

7 BARN TRENGER Å FÅ SØKE UTFORDRINGER OG SPENNING FORDI DET GIR GODE OPPLEVELSER. RAMMEPLANEN 7

8 Målsetninger vi jobber etter: Barna skal være glad i å være ute Det meste kan gjøres ute. Legge særlig vekt på: fagområdet kropp, bevegelse og helse fagområdet Natur miljø og teknikk Vi skal nyttegjøre oss av naturen i matlaging, formingsaktivitet og lek. utvikle barns kunnskap og nestekjærlighet for naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.. Estetikk, oppleve det vakre i naturen. Videreføre Snø- og isforming, musikk, rim og regler som en del av naturbarnehagen Ta vare på og utvikle naturlekeplassen og turområdene våre. Legge vekt på små og store turer i små og store grupper. Barns medvirkning: Gi og få omsorg og ansvar for fellesskapet i barnehagen og naturen rundt oss. Tro på seg sjøl og selvhevdelse gjennom mestring. Kommunisere gjennom ulike uttrykksformer. Vise fantasi og kreativitet i skapende virksomhet i samhandling med andre. Få tid og rom for lek Bruke språket og bli møtt med respekt. Voksenrollen: Vise oppmerksomhet og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen. Oppmuntre og veilede barna til å være aktive og ansvarsbeviste deltakere i naturbarnehagen. Være tydelige modeller og bevisst på eget kulturelt og verdimessig ståsted. Bygge en gjensidig forståelse mellom barnehage og hjem. Skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler. Hjelpe barnet til å komme videre, finne løsninger på oppgaver i lek og kommunikasjon med andre. Støtte, tilrettelegge, hjelpe, komme med nye impulser og gi rom for leken. Kommunisere tydelig og bruke et godt og variert språk. Dokumentere arbeidet og bruke dette i vurderingsarbeid. Øke vår kompetanse på IKT I 2008 vil vi sette spesielt fokus på å lytte etter barns uttrykk og vise respekt for disse Vurdering Barnehagens hovedmålsetting og naturbarnehagen generelt Dokumentasjon Daglige bilder i gangen. Periodeplaner og ukeplaner TRAS Pedagogisk rapport tekstskaping Evaluering Hvem Når /Hvor Personalet Foreldre Barna Personalmøte /TRAS Foreldresamtaler Barnesamtaler I det daglige, gjennom lek, samspill og valg av aktiviteter. 8

9 Leken - barnas hovedaktivitet Leken fremmer barnets utvikling på alle områder. Barnehagehverdagen skal gi plass til utfoldelse og utvikling i leken. Barnas identitet, selvfølelse og sosiale kompetanse dannes i lek og samspill med andre. Vi må som voksne være oppmerksomme på at læring skjer særlig der barna sjøl får bruke fantasien, ta initiativ til lek, velge aktiviteter, kommunisere og danne grupper. Leken rommer mye latter, humor og glede. Å LEKE ER ET MÅL I SEG SJØL! Satsningsområde leken 2008: Bruke bøker og bilder til bevisstgjøring for å utvikle leken. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse, trygghet og er en forutsetning for utvikling og læring. Omsorg i barnehagen handler om relasjoner mellom personalet og barnet og barnas omsorg for hverandre. og oppdragelse Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder barnet i vekslingen mellom samfunnets normer, sosiale krav og egen væremåte. Personalet skal veilede barnet til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelse må skje i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Arbeider bygger på sosial kompetanse som er lagt stor vekt på i barnehagen. Satsningsområde 0msorg og oppdragelse 2008: Synliggjøre omsorg for barna gjennom bilder og samtaler Ta utgangspunkt i den omtanken vi ser barna gir hverandre ute og bygge videre på denne Ta vare på samholdet det gir å skape noe i fellesskap 9

10 Læring Læringsbegrepet er kommet sterkere inn i barnehagene med den nye rammeplanen. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, miljøet og er nært knyttet til lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de erfarer og opplever på alle områder. Hvordan vi møter barnet med interesse, undring og utforskning er avgjørende for barnets læring. Barnehagen skal styrke barnets læring gjennom lek, hverdagsaktiviteter, samt organiserte aktiviteter som er styrt av voksne. Satsningsområde læring 2008: Få meningsfulle oppgaver og lære gjennom å mestre. Barnehagen skal: Støtte barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. Sosial kompetanse Vi vil at barn og voksne skal lykkes i å omgås andre mennesker. Sosial kompetanse er nært knyttet til lek, omsorg, oppdragelse og Kommunikasjon/språk. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i et samspill med hverandre og med voksne. Barnehagen skal støtte og fremme enkeltbarnet og barnegruppas sosiale ferdigheter. Satsning sosial kompetanse 2008: Hilse hverandre velkommen om morgenen. Den voksne skal være tydelig og gi barna tilbakemeldinger på det positive i samhandling med andre. Støtte opp under de sosiale ferdighetene barnet får ute. Vi skal lytte til hverandre og vise respekt for hverandre. Hverdagen skal være preget av meningsfylte aktiviteter, humor og glede. 10

11 Språklig kompetanse Småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det å nærme seg andre mennesker på. En veksling mellom bruk av kroppen, bevegelser og ord er en støtte for utvikling av talespråket. Samhandling i lek med barn og voksne er derfor veldig viktig for språkutviklingen. For de største barna vil det også bli viktig å gjøre seg kjent med at vi har et skriftspråk. Satsning språklig kompetanse 2008: Personalet skal være gode til å lytte og respektere barns uttrykk. Vi skal bruke og glede oss over rim, regler, sanger og litteratur i barnehagehverdagen. Tilrettelegge for meningsfylte opplevelser og være tydelig og aktiv med talespråk og kroppsspråk. La barna møte symboler som bokstaver og siffer og støtte barnas initiativ. Benytte oss av IKT(digitale verktøy) til språkstimulering. Kulturarena Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Satsning på barnehagens kulturarena 2008: Formidle tradisjoner og verdier med rot i nærmiljøet og bygda vår med særlig tanke på natur og uteliv. 11

12 Barna i barnehagen er ikke en ensartet gruppe, og barna møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. Progresjon i barnehagetilbudet vil si en utvikling av opplevelser og erfaringer i de årene barnet går her. Barnet skal få utfordringer og støtte ut fra alder og funksjonsnivå. For de minste barna vil omsorg og trygghet være i fokus og setter krav til personalet om god kompetanse på samhandling. Det pedagogiske innholdet må legges til rette for å gripe øyeblikket. Fleksibilitet og spontanitet er viktig for å danne en god læringsarena. For de større barna vil man i takt med utvikling og modenhet gi stadig større utfordringer. Man vil i økende grad jobbe med grupper i lek og tilrettelagte aktiviteter. For de helt største barna vil blikket bli rettet enda mer vidt, og ut fra barnehagen. Turene blir lengre, og snart begynner skolen, så et samarbeid her er ønskelig. Barna får gjennom førskoleklubben gjøre seg kjent med skole, medelever og arbeidsmåter skolen praktiserer. En progresjon i barnehagens arbeid er nødvendig for barnets medvirkning og mestringsfølelse og sikrer barnet en meningsfull barnehagetid der de er i utvikling. 12

13 Prosjekt 2008 Elva renner som en naturperle rett nedenfor barnehagen. Gjennom alle årstider, i stadig endring er den til inspirasjon og undring for oss. Godt synlig og lett tilgjengelig gir den oss mulighet til å utforskes mer. Den har til og med gitt sitt navn til barnehagen. Bygge videre på prosjektet om elva fra prosjektet i Vi vil tilbringe mye tid ved og på elva vinter som sommer gjennom lek, turer, fiske, ski og skøyter. Prosjektet vil tilrettelegges for barna ut fra alder og for de minste vil lek med elementet vann vektlegges særlig. Vi vil legge stor vekt på sikkerhet Fagområdene kommer inn under prosjektet Vi deler prosjektet inn i 3 underprosjekt: Elva og matematikk Elveeventyret Elva før i tida Barns medvirkning: Barnas interesser og engasjement skal være utgangspunkt for prosjektets retning og innhold. Barna bruke egne utrykksformer Alle ytringer skal møtes med respekt tid og rom for lek, utforskning. Vurdering: Elva/ vatnet Dokumentasjon Planlegge og evaluering av prosjektene i periodeplaner Bilder i gangen Evaluering Hvem Når /Hvor Barna Barnesamtaler Tekstskaping Personalet Egenvurdering av voksenrollen 13

14 Elva og Matematikk: Prosjektet skal sette fokus på fagområdet antall, rom og form: I dette prosjektet er det viktig å la barnet utforske, erfare og finne sammenhenger: Antall, rom og form: Erfarer, utforsker og leker med form og mønster Erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sammenligne og sortere Leke med tall og tilegne seg matematiske begreper. Voksenrollen: resonnere og undre oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket til logisk tenkning. 14

15 Elveeventyret: I dette prosjektet skal vi sette fokus på fagområdene Kunst, kultur, kreativitet og kommunikasjon, språk, tekst. Kommunikasjon, språk og tekst: Mål: lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Gjennom verbalspråk og kroppsspråk utvikler et godt muntlig språk og begrepsforståelse. Bli kjent med eventyr, fortellinger og tekst. Voksenrollen: Fremme tillit mellom barn -barn, barn voksne slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språkformer. Oppmuntre barna til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang. Lytte etter barnas uttykk og ta utgangspunkt i disse for videreføring av prosjektet. Sette ord på det vi ser og erfarer, stille reflekterende spørsmål. Kunst, kultur og kreativitet: Mål: Lage et elveeventyr og bruke drama som metode Trekke inn musikk, dans og eventyr. Lytte og iaktta estetiske inntrykk. ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Bli kjent med drama som uttrykksform Sette seg inn i en rolle Voksenrollen: Skape rom for både voksenstyrte og barnestyrke aktiviteter for å utøve og nyte estetiske inntrykk og drama som uttrykk. Skape arena for og rekvisitter til drama Lytte, vise respekt og bygge videre på barnas interesser og ytringsformer. Oppmuntre og stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener i møte med elva Motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet til å finne egne utrykksformer. Bruke drama som uttyrkksform og sette seg inn i en rolle. 15

16 Elva før i tida: Fagområdene vi vil trekke inn er Etikk, religion, filosofi og nærmiljø samfunn: Etikk, religion og filosofi: Erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Ulikheter i kulturer, verdier og tradisjoner før og nå. Voksenrollen: Møte barnas tro, spørsmål og undringer med alvor og respekt Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler Nærmiljø og samfunn: Mål: Kunnskap om hva elva var for menneskene før i tiden og hva brukes elva til i dag. Styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunn, tradisjoner og levesett. Bli kjent med kulturelle forskjeller før og nå Voksenrollen: Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnets forutsetninger. Bruke sin kompetanse og lokal litteratur for å formidle kunnskap om Elva og menneskene før i tida. Finne uttrykksformer som appellerer til barna, og la barnas interesser være ledende for hva som skal utforskes. 16

17 17

18 Samarbeid For å sikre samarbeidet med barnas hjem har Elvland barnehage et samarbeidsutvalg og ei foreldreforening. Barnehagens samarbeidsutvalg består av en representant fra foreldrene, en fra de ansatte og en fra eier. Foreldreforeninga består av en gruppe foreldre valgt av foreldrene på foreldremøte. Foreldreforeninga er en samarbeidspartner for de ansatte i aktuelle saker og arrangerer blant annet sosiale sammenkomster og dugnader. For at barnehagen skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, kreves et samarbeid med andre instanser og institusjoner. Hov Skole: Lette overgangen fra barnehage til skole. Har begynt et samarbeid for å bli bedre kjent med hverandres institusjoner. Egen plan for førskoleklubben sendes høstens skolestartere. Barneverntjenesten: Barnevernstjenesten har ansvar for å drive generelt forebyggende arbeid for å trygge barns oppvekstvilkår i kommunen. Alle som arbeider i det offentlige har opplysningsplikt til barnevernet. Barnevernstjenesten jobber masse med forebyggende tiltak og kan være behjelpelig med bl.a. barnehageplass, avlastning, foreldreveiledning og lignende. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Den pedagogisk- psykologiske tjeneste skal bistå barnehagen i forhold til barn med spesielle behov. PPT gir blant annet råd og veiledning til barnehagen. PPT er sakkyndig instans ved tilrådning av spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnehagen ønsker samarbeid om hjelp til enkeltbarn, må foreldrene gi sitt samtykke. Helseteam for barn: Flerfaglig team som har fokus på tidlige vansker og forebygging av vansker for de minste barna. I tillegg benyttes teamet til faglig diskusjon. Enkeltsaker som blir tatt opp krever samtykke fra foreldre. Teamet består av helsesøster, barnevernspedagog, PPT og styrerne i barnehagene. BUT Barne- og ungdomsteam. På disse møtene drøftes generelle forebyggende saker, individsaker og flere etater er inne for å sikre en samordning og ansvarsfordeling av arbeidet. Teamet består av representanter fra begge skolene, en fra barnehagene, helsesøster, barnevernstjenesten, PPT, kommunelege, lensmannsetaten, kulturetaten og psykiatrisk sykepleier. BUP: Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. Barn og ungdom henvises til BUP hovedsakelig for angst, tristhet, atferdsproblemer eller kontaktproblemer. Poliklinikken mottar henvisninger fra PPT, barnevern og kommunale tjenester gjennom lege. 18

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. Vi har en lys og trivelig barnehage med et utfordrende uteområde. I alt går nå 37 barn i alderen 1-6 år her.

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. Vi har en lys og trivelig barnehage med et utfordrende uteområde. I alt går nå 37 barn i alderen 1-6 år her. Elvland barnehage ble åpnet i 2001. Vi har en lys og trivelig barnehage med et utfordrende uteområde. I alt går nå 37 barn i alderen 1-6 år her. Vi er bygd som en åpen barnehage, så små og store barn tilbringer

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan Haltdalen barnehage

Årsplan Haltdalen barnehage Årsplan Haltdalen barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse side 1 Haltdalen barnehage med leken i sentrum side 2 Hovedmål side 3 Planlegging, dokumentasjon og vurdering side 3 Omsorg og oppdragelse,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Årsplan Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Kunst, filosofi, kultur og kreativitet Den kulturelle bæremeisen Mål: Personalet legger tilrette for: Besøk av:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvasbarnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvasbarnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvas-barnehage Midtstuen Kanvasbarnehage hanne.williams@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476368 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/

Detaljer

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste vedrørende:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem.

Det dugger, det dugger. Det regner, det regner. Det hagler, det hagler. Det lyner, det lyner. Det tordner, det tordner. Alle barna løper hjem. Det dugger, det dugger. Pekefingrene i gulvet. Det regner, det regner. Alle fingertuppene i gulvet. Det hagler, det hagler. Fingerknokene i gulvet. Det lyner, det lyner. Slå armene ut i luften. Det tordner,

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer