GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015"

Transkript

1 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

2 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå. Vi har assistenter og pedagoger som er aktive og engasjerte, og som tar i bruk sin erfaring og kompetanse for å skape et godt oppvekstmiljø for barn. Vi jobber daglig for å opprettholde og videreutvikle en god faglig barnehage som er orientert mot det samfunnet vi er del av. Vi skaper læringsarenaer der barn får opplevelse og erfaringer i relasjon til andre barn og voksne. Arbeidet som utøves i barnehagen skal bygge på barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. For å klare dette vil personalet arbeide med et utgangspunkt i å se, høre og forstå barn, både når vi vurderer, planlegger og tilrettelegger for lek, aktivitet og prosjekter i det daglige. Gjennom dokumentasjoner som f.eks barns tegninger og konstruksjoner, bilder og tekst vil den kontinuerlige prosessen av det barn og voksne arbeider med synliggjøres. Personalet i Sole barnehage skal gi barn troen på seg selv og andre, i relasjon til enkeltbarn og barn i gruppe. Barna skal støttes og anerkjennes og inspireres og oppmuntres i sin lek. De vil møte utfordringer gjennom samhandling med andre barn og vil gjennom dette få erfaring med å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. For å klare dette må personalet være til stede sammen med enkelt barnet og barna som gruppe. Personaletvil veilede, oppmuntre og hjelpe barn til å se den andre i læren om seg selv, og de rundt seg. Barnet skal få oppleve, og erfare gleden og avhengigheten av det å være del av noe sammen med andre. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, de skal søke opplevelser og gjøre egne erfaringer ut ifra eget ståsted. Godt samhold, positiv tenkning, toleranse og respekt er viktige elementer i arbeid med barn, i samarbeidet med foreldre og også når det gjelder personalsamarbeidet. Utvikling, endring og service er nøkkelbegreper for arbeidet, og skal sikre kvalitet i alle ledd i vår barnehage. Det jeg hører, GLEMMER jeg. Det jeg ser, HUSKER jeg. Det jeg gjør, FORSTÅR jeg.

3 Innledning Grovplaner for 2-åringen bygger på rammeplan for barnehagen, samt temahefte for de minste barna i barnehagen. Dette er dokumenter vi er lovpålagt å følge gjennom barnehageåret. Ved å utarbeide vår egen grovplan som vi følger gjennom hele året, mener vi at vi på en bedre måte vil kunne ivareta barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. Vi vil skape rom for gode planleggings- og vurderingsrutiner, noe som vil føre til at vi bedre vil kunne tilrettelegge for optimale forhold for lek, aktivitet og læring i den enkelte barnegruppa. Denne grovplanen blir også et opplysningsdokument ut til dere foreldre, som viser dere hva vi velger å vektlegge og arbeide med i de ulike team gjennom barnehageåret. I løpet av et barnehageår skal vi gjennom alle fagområdene. Fagområdene: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Natur, miljø og teknikk Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i for eksempel prosjekter, temaarbeid, hverdagsaktiviteter og turer. For personalet i barnehagen vil det være viktig å ha et bevisst forhold til fagområdene i arbeidet inn mot enkeltbarn og barn i gruppe. Dette for å kunne ha fokus på å bygge en god språkforståelse hos hvert enkeltbarn barn, gi de gode motoriske utfordringer, og ikke minst støtte enkeltbarn i sin utvikling av sosial kompetanse.

4 Litt om det å være 2 år For 2 åringen er verden gåtefull, spennende, og full av nye oppdagelser. Med tanke på alle disse inntrykkene, kan den også oppleves utfordrende. Derfor søker 2 åringen etter faste regler i sin omverden. De har behov for et forutsigbar hverdag, og derfor blir gjentagelse av handling viktig. Hverdagene byr på rike muligheter, slik at barna får være med å skape seg kunnskap om livet og verden. Både på egenhånd, sammen med jevnaldrende og sammen med voksne. Samtidig er det også viktig at personalet veileder, viser omsorg og gir barnet trygge rammer i hverdagen. Fra å være veldig avhengig av voksne rundt seg, går 2- åringen inn i en løsrivningsfase, og dette handler nettopp om det å løsrive seg fra de voksne. 2-åringen begynner nå heller å utforske og leke på egenhånd, samt sammen med jevnaldrende. Og barnet vil oppleve å stadig møte på nye utfordringer. Det er ikke alltid så lett å bli enige i leken, dele leker, låne eller bytte leker og så videre. Det kan oppstå en del konflikter, og derfor mener vi det er viktig å være nær der leken foregår for å støtte og hjelpe barn til å løse konflikter. 2 åringen er også bestemt, og begynner å kjenne på viljen sin. Ofte vil man kunne høre barnet si «klare sjøl/- og jeg». Nysgjerrigheten og iveren etter å utforske, står sterkt hos 2- åringen. Barnet i denne alderen vil prøve ut ting og tester viljen sin ovenfor både voksne, og andre barn. Derfor blir det viktig at de voksne veileder og støtter barnet i sine uttrykk. 2- åringen har et stort «meg» fokus, samtidig som de har oppdaget sin omverden. De skjønner at når dem gjør noe, reagerer omverden. Her blir året mellom 2 og 3 år spesielt spennende, fordi barnets evne til å kommunisere og forstå, øker så dramatisk. Barnet snakker stadig mer, og 2-åringene forstår mye av det du som voksen sier. 2- åringen er i ferd med å oppdage at språket har en stor verdi. Og det er nå de begynner å spørre «- hvorfor det?», «hva er det?». Da er det viktig at vi er nær som voksne for å støtte og være med i deres undringer. Det er ikke sikkert de trenger å få svar med en gang, men at vi kan finne svaret sammen. Tilvenning Tilvenningsperioden er en viktig del av barns integrering i barnehagen, og fokuset i denne perioden er å bli kjent med hverandre, samt basens rutiner, rom og leker. For å skape gode overganger for de barna som har gått på Lille Sole eller er helt nye i barnehagen, vil personalet arbeide målrettet for at hvert enkelt barn skal få bli godt kjent med både barn og

5 voksne, samt basen i sin helhet. Dette vil vi gjøre blant annet med å ha en morgensamling hvor både barn og flest mulige voksne er tilstede. Vi synger en god morgen sang og navnesang, og forteller om planene for dagen. På den måten bidrar vi til at alle barn og voksne får muligheten til å se hverandre, lære navn og bli kjent. Samtidig skaper vi også en forutsigbarhet når vi forteller om dagen. Når 2-åringen skal bli kjent med barnehagen, eller bli kjent på ny base,- har vi erfart at det blant annet er viktig å snakke om, og sette navn på barn og voksne, og de tingene som er i barnehagen. Barna skal få tid til å bli kjent med basens områder og mennesker, og samtidig få mulighet til å utforske basens rom, leker og materialer. På denne oppdagelsesreisen er det viktig at barnehagens voksne er på gulvet og til stede for barna. Dette handler om omsorg, og er med på å skape trygghet for hvert enkelt barn. Ved å ha et fokus på omsorg, kan voksne være med på å skape spennende møter mellom barn, og mellom barn og voksne. Forutsigbare hverdager er en stor målsetting. For å få til dette, vil personalet legge til rette for gode rutiner,- samtidig som dette vil bidra til å skape trygge rammer for barnet. Dette mener vi vil bidra til at barnet vil oppleve gode og trygge dager hos oss. Innsatsområder hos 2 åringen Leke øve Lære Når 2 åringen leker, finner de ut forskjellen mellom fantasi og virkelighet. Allikevel kan det være vanskelig for 2 åringen å skille ut hvordan mennesket ter seg, og hvordan ting virker her i verden. 2 åringen praktiserer sine ferdigheter, når de leker alene, deler leker, leker sammen, leker side om side. Det å herme etter hverandre observerer hva de andre barna gjør, for så selv å prøve å finne ut av, er ofte typisk for 2-åringen. Dette ser vi ofte i leken som gjerne preges av hit-og-dit-bevegelser, gjerne i sammen med andre. En velkjent lek er å løpe frem og tilbake, man løper fra en vegg til en annen, for så å snu og løpe tilbake. En annen type lek de yngste barna er interessert i, er å bygge. De kan bygge høye tårn for deretter å rive det ned igjen. For små barn, er gleden ved å rive ned,- ofte vel så stor som gleden ved å bygge opp. Leken preges av å øve på, øvingslek der dukkene puttes i senger og vogner, dyner blir lagt over dem og de er klare til å gå på tur. Her vil vi voksne legge til rette,

6 for at barna får både rom, tid og mulighet til å utfolde seg i denne leken. Vi vil derfor skjerme leken til team 2 enkelte ganger, ved at de er alene inne på basen mens de andre teamene er ute. Team 2 vil også flere ganger være alene ute på formiddagene mens de andre teamene er inne. Vi skal også utfordre barnas kompetente handlinger, og iveren etter å lære. Dette kan gjøres ved at voksne viser begeistring og engasjement i samspillet med barn, samtidig vil barna også lære hvordan de kan støtte og oppmuntre hverandre. Kropp og bevegelse 2- åringen uttrykker seg mye gjennom kroppen, er kroppslig aktive og viser munterhet og glede. Det vil si at de klatrer på ting, bærer på leker, hopper, løper, bygger og drar ting etter seg mens man kan høre og se glede i det de gjør. Barn i denne alderen begynner å bruke kroppen sin inn mot ting, som baller, småsykler, bevege seg til musikk og lignende. Ved å ta i bruk hele uteområdet eller legge til rette for aktiviteter inne. Som f.eks ved å lage hinderløype ønsker vi å gi barna opplevelser og erfaringer innen det å bruke kroppen sin. Vi kan rulle, krype, klatre, hoppe, gå baklengs, gå i trapper etc. Når barna får ulike erfaringer og opplevelser med å bruke kroppen og sansene sine, vil det være med å utvikle barnets motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil gi barna muligheten til å erfare hvordan de bruker kroppen sin, i ulike grov,- og fin motoriske aktiviteter. Nærmiljøet vårt, gir oss et variert uteområde. Dette skal vi ta i bruk, slik at barna får erfaringer med å bevege seg i ulendt terreng, og på ulikt underlag. Som igjen er med på å styrke deres motorikk, spesielt med tanke på balanse. Vi vil legge til rette for en fast turdag i uka, og vi vil ofte gå på spontane turer i smågrupper. Gleden hos barna er stor når porten blir åpnet, og de får lov til å gå på utsiden. Derfor blir det viktig å tilrettelegge for mulighetene til å gå på utsiden. Å gå på tur byr på ulike opplevelser og erfaringer, i tillegg byr det på mye glede. Utfordringene kan være små for noen, og store for andre. Å gå til samme sted som lavvoen, Pindsleåsen, eller til de ulike basene, får barna prøve seg på de «samme hindringene» de møtte på sist tur. Barnet får en opplevelse av å utfordres på nytt, og finner ofte nye muligheter til å mestre hindret eller finner enn annen vei å gå.

7 Vi vil også gjennom året legge til rette for at barna skal få ulike erfaringer med formingsmateriell, som f.eks maling i ulike former, bruk av leire og plastelina, lime og klistre med ulikt materiale, bruk av fettfarger m.m. Dette vil være med på å utvikle barnas finmotoriske evner. Språk og fortelling Barna skal få oppleve glede og spenning gjennom å få ulike erfaringer med fortelling, rim, regler og sang. En av de viktigste oppgavene barnehagen har, er å stimulere barns bruk av talespråket. Vi vet at barns utvikling fremmes gjennom aktiv bruk av språket, både verbalt og kroppslig. Fortellingen kan være et eventyr, en historie eller små hendelser i løpet av dagen. Når vi bruker fortellinger for de yngste barna er det viktig at vi voksne bruker ord som har betydning, er forklarende og gir barna mening. Alle barnebøker omhandler språk på sin måte. I noen bøker er det tekst, og andre bøker har bilder vi kan samtale om. Hvordan vi formidler med stemme og uttrykk, og samtaler om boka er viktig i denne sammenhengen. De yngste barna lærer språk hele tiden, og formidler sitt budskap gjennom at de peker, smiler, ler eller sier noen ord og uttrykk. Kanskje peker de på grisen fordi vi skal synge sang om den. Vi som voksne må hjelpe dem med denne formidlingen på en slik måte at de videreutvikler sin språkkunnskap. Det vil si at vi hjelper dem med å sette ord på, og vi gjentar og svarer med hele setninger. På den måten kan vi stimulere til samtale mellom barn og voksne, og mellom barn. Konkrete ting og gjentakelse, blir viktige i denne sammenheng. Konstruksjonslek, puslespill og spill kan være gode hjelpemidler for å utvikle språket. Høytider og tradisjoner for 2 åringen I løpet av ett barnehageår har vi mange ulike høytider og tradisjoner i barnehagen. For å nevne noen av dem har vi brannvern, høstsuppe, advent og jul, karneval, påskefrokost m.m. For aldersgruppa 2 år, er opplevelsene i forbindelse med høytider og tradisjoner både nye og ukjente. F.eks er det å kle seg ut, og få male seg i ansiktet kanskje noe helt nytt når vi har karneval. Noen synes det er stor stas, mens andre synes det er mer en nok å se på. Det blir viktig for oss som voksne i barnehagen å gi barna glede, gode opplevelser og erfaringer rundt våre høytider og tradisjoner. For at vi skal få til det må vi legge opp til aktiviteter som er tilpasset aldersgruppen.

8 F.eks når vi skal lage julegaver eller pynt til påsken må vi legge til rette for at aktiviteten fenger, gir glede og at de sitter igjen med en positiv opplevelse. Det vil vi få til om vi tar i bruk de erfaringene vi har gjort med barnegruppa. Det kan være at vi har sett at barna elsker å male, og vi vil da kunne ta utgangspunkt i det når vi skal arbeide rundt et tema som for eksempel både ved jul og påskehøytiden. Det litt spesielle for 2 åringen Opplevelsesboksen Opplevelsesboksen er et element vi vil bringe inn som et fast innslag i teamtid, og ta med oss på tur. Dette er en egen «boks» som skal være med å skape interesse og nysgjerrighet rundt et eget tema. Gjentakelse er en sikker kilde til glede og mestring, og gir mening for de yngste barna. Det ser vi stadig når vi synger for eksempel Bjørnen sover. Barna synes det er like gøy og spennende hver gang vi titter frem å si BØ. Når vi leser samme bok om igjen og om igjen, kan barna den til slutt utenat. Allikevel er det akkurat den boka, de ønsker at vi skal lese. Gjentakelse gir barna en følelse av kontroll, oversikt og opplevelse av at tingene henger sammen. Samtidig kan det være med å skape et inkluderende klima i leken, fordi hvem som helst kan forstå aktiviteten, dersom man har iakttatt en stund. Dette kan vi se tydelig i en samlingsstund, hvor vi for eksempel tar i bruk opplevelsesboksen med likt innhold. Og når innholdet har vært likt en stund, ser vi ofte at barna trekker de samme tingene gang på gang, og de vet gjerne hvem som skal trekke hva, de har full kontroll. De sier klart ifra eller de blir litt overrasket hvis innholdet er blitt forandret eller at et annet barn tar den tingen som han/hun pleier å trekke. Opplevelsesboksen vil være et redskap for læring. Det å vente på tur lærer vi, for alle kan ikke trekke en ting samtidig. Den vil være fylt med ulike konkreter, som har en sammenheng med det vi jobber med. F.eks når vi skal trene på fargene, kan vi legge et bilde av en jakke som er blå hvis det er fargen blå vi skal bli kjent med. Hva sier dyrene? Kan være et fokus område, da ligger det noen dyr i boksen, og det vil være en sang til. Men det blir viktig og ikke bytte ut alle tingene, enkelte konkreter skal være de samme gjennom hele året, fordi de skaper trygghet og fordi som tidligere nevnt, blir gjentakelsen viktig.

9 Arbeid i Team Barnehagen har valgt å dele barna inn aldersbestemte team, for å bedre kunne ivareta og sette fokus på det som er karakteristisk for den enkeltes alderen. Samtidig for lettere å kunne ivareta enkelt barn og barnegruppa sin interesse, behov og utviklingsmuligheter. Viktig blir det også, å ta vare på barnas språklige utvikling,- som grunnlag for læring. Vi skal være åpne for spontanitet i forhold til barnas interesser og det de er opptatt av, samtidig som vi skal ta vare på tryggheten og ha kontinuitet i det vi gjør. Derfor blir hverdagen vår også preget av her,- og nå situasjoner, samt planlagte aktiviteter ut i fra alder. Dokumentasjon og vurdering Hver tredje uke kommer det ut en ukeplan, hvor det vil være en oppsummering fra de tre ukene som har vært. På disse ukeplanene vil det også være mer detaljerte planer for hva som skal skje de neste ukene, med utgangspunkt fra grovplan, barns interesser, behov og utviklingsmuligheter. Dette er en plan vi kaller for aktivitetsplan, og gjelder for alle teamene. Planene blir hengt opp på basen, samtidig med at dere får de tilsendt på mail. Ukeplanen som gjelder for 2 åringene blir hengt opp på basen sammen med at dere får den på mail. Dokumentasjon, ukeplaner og oppsummeringer vil også være å finne på Soles egen hjemmeside for foreldre: På nettsiden velger dere foreldreportal og skriver inn brukernavn og passord som gjelder deres base.

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Hei. Velkommen til et nytt barnehageår! Så er sommeren snart slutt og vi forbereder et nytt barnehage år. Vi ønsker alle nye og «gamle» barn og voksne velkommen, og velkommen tilbake.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer