Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 3. kvartal

2 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Styrket basisdrift også i 3. kvartal, ingen store engangseffekter Resultat før skatt 76 (53) mill. kr. Nøkkeltallsforbedring Betydelig styrket nettorente 1,82 (1,53) % Lave kostnader over tid 0,92 (0,93) %, i prosent av inntekter 41,5 (48,3) % Lave nedskrivninger på utlån 0,11 (0,12) % Meget god innskuddsvekst Innskuddsdekning over 60 %, høyest siden 2008 Redusert utlånsvekst Vekst i kvartalet 1,5 (2,1) % 3

4 Hovedtrekkene Resultat hittil i år Ytterligere styrket basisdrift resultat før skatt 193 (126) mill. kr. Passert årsresultatet i 2012 Resultatforbedring på 67 mill. kr. økt med 53 % fra Nettorenten økt med 60 mill. kr. økt med 23 % fra Netto verdiendring finansielle instrumenter økt med 6 mill. kr. Styrket egenkapitalavkastning hittil i år 9,9 (7,2) % 4

5 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 5

6 Måldokument Finansielle mål Egenkapitalavkastning på 10 % under normale markedsforhold Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % og en totalkapitaldekning opp mot 18 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % Innskuddsdekning på 60 % Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot % 6

7 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 7

8 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner og i % Normalisert forsikringssalg 1,0 % 0,5 % 0,0 %

9 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner og i % Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Stabilt lave nedskrivninger på utlån 9

10 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % -0,1 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner og i % Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Stabilt lave nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter Positivt bidrag over resultat 10

11 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning utlån og garantier Netto verdiendring finansielle instrumenter Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Styrkingen av basisdriften fortsetter Nettorente hittil i år økt med 23 % - styrker basisdriften Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll uendret antall årsverk på 177 Fortsatt lave nedskrivninger på utlån 11

12 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,53 % 1,54 % 1,55 % 1,73 % 1,82 % Netto provisjonsinntekter 0,33 % 0,29 % 0,28 % 0,29 % 0,34 % Andre driftsinntekter 0,02 % 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % Ordinære driftskostnader 0,93 % 0,97 % 0,96 % 0,94 % 0,92 % Resultat basisdrift 0,95 % 0,91 % 0,89 % 1,11 % 1,26 % Nedskrivning utlån og garantier 0,12 % 0,08 % 0,10 % 0,11 % 0,11 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 0,05 % -0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,03 % Resultat før skatt 0,88 % 0,75 % 0,83 % 1,05 % 1,18 % Kostnader i % av inntekter 48,3 % 54,1 % 50,4 % 44,7 % 41,5 % Styrkingen av basisdriften fortsetter Nettorente økt med 9 punkter fra Q til Q sikringsfondsavgift er belastet med 5 punkter Stabile netto provisjonsinntekter Lave kostnader både i % av FVK og i % av inntekter 12

13 Resultatet Kostnader Helgeland Sparebank Driftskostnader kvartalsvis utvikling Økende kostnadseffektivitet ,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Driftskostnader i % av totale inntekter har en positiv utvikling Relativt flat kostnadsutvikling i kroner gjennom de siste 3 årene Driftskostnadene har økt med 2,3 % sammenlignet med Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Måltall: Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % Ordinære driftskostnader Driftkostn i % av inntekt 13

14 Resultatet Egenkapitalavkastning Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall God styrking av EKavkastningen 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Resultat Hittil i år 9,9 (7,2) % EK-avkastning i 3. kvartal ble 11,4 % mot 10,1 % i 2. kvartal og 8,4 % i 1. kvartal Måltall 10 % under normale markedsforhold 4 % 2 % 0 % Egenkapitalavkastning Måltall 14

15 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 15

16 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Redusert utlånsvekst Brutto utlån per : 20,8 (19,4) mrd. kr. 12 mnd. Utlånsvekst: mill. kr. / 7,4 (8,6) % 9 mnd utlånsvekst: 961 mill. kr. / 4,8 (6,8) % 3 mnd utlånsvekst: 1,5 (2,1) % Styrer mot samlet utlånsvekst ned mot 5 % for ,0 (83,5) % er lånt ut til kunder på Helgeland Forvaltningskapital Utlån 16

17 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd Styrket innskuddsvekst Volum per : 12,6 (11,1) mrd. kr. 12 mnd. Innskuddsvekst: mill. kr. / 13,0 (7,1) % 9 mnd innskuddsvekst: mill. kr. / 12,0 (6,5) % 3 mnd innskuddsvekst: 2,9 (-0,8) % Stabil innskuddsmasse, av innskuddene er 92 (91,8) % fra kunder på Helgeland 62,1 (65,8) % innskudd fra personkunder 17

18 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 18

19 Utlånene Kredittvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd vekst 7,9 (10,7) % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 9 mnd. vekst 5,9 (8,1) % Normal aktivitet noe lavere vekst i 2013 Utlån til personkunder utgjør 13,4 (12,5) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån Stabil personmarkedsandel 64,6 (64,3) %, godt over måltall som er > 60 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 19

20 Utlånene Kredittvekst BM 25 % 20 % 15 % 10 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd vekst 6,4 (5,0) % 9 mnd. vekst 2,9 (4,4) % Veksten i BM har vært avtagende siden 2011 Strengere prioritering av prosjekter hittil i % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 20

21 Utlånene Brutto utlån BM Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring Godt diversifisert utlånsportefølje Utlån til næringslivskunder utgjør 7,4 (6,9) mrd. kr. 2,1 (2,1) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse 0 % 5 % 10 % 15 %

22 Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. God porteføljekvalitet vekst uten økt risiko mill. kr ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån har vært fallende siden 2008, men har økt noe i I prosent av brutto utlån utgjør netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,6 (0,5) %, relativt lavt nivå. 50 1,0 % 0,5 % 0 0,0 % Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 22

23 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 23

24 Innskuddene Innskuddsdekning 90 % 80 % 70 % Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Styrket innskuddsdekning Innskuddsdekning konsern ble 60,3 (57,3) % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % Meget god innskuddsvekst i kvartalet 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 24

25 Innskuddene Innskuddsvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 6,6 (8,2) % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 9 mnd vekst 6,1 (7,4)% Innskudd fra personkunder utgjør 7,8 (7,3) mrd. kr. Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet Nye produkter er godt mottatt og satsingen på innskudd gir gode resultat Arbeidet med å øke innskuddene vil fortsette: Flere nye spareprodukter vil bli lansert Intensivert markedsføring 25

26 Innskuddene Innskuddsvekst BM Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 25,3 (4,8)% 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 9 mnd. vekst 23,0 (4,9) % Lojal kundemasse gir god vekst i BM fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge 20 største innskudd har vært stabile over tid, markant økning i 3. kvartal grunnet nytt innskudd fra kommunal sektor 20 største innskudd utgjør 2,2 (1,6) mrd eller 17,1 (14,4) % av totale innskudd 26

27 Innskuddene Kundeinnskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Fiske og havbruk Industri og bergverk Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd er 4,8 (3,8) mrd. kr. innskudd fra næringslivet God diversifisering av innskudd fra bedriftene 0 % 5 % 10 % 15 %

28 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 28

29 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) God og langsiktig finansiering Durasjon innlån er 2,5 år (2,3) Likviditetsindikator 1 ble 108,2 % Indikatorverdien for referansebankene var pr på 105,8 % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 3,3 (3,4) mrd (30 (31) % av innlånsporteføljen) Banken har en moderat overføringsgrad, 23 % av brutto utlån (eller 35 % av PM lån) er overført Helgeland Boligkreditt Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning Sertifikater Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt, målsetting 30 % av brutto utlån 29

30 Finansieringen Likviditetsbuffere Stat/LCR 1 OMF 1 Kommuner OMF 2 Finans, Norge Finans, Utl. Kraft Industri Fondsobl./Ansv. High Yield Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (4,2) mrd. kr. tilsvarende 16,5 (17,2) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 1,7 år 63 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 88,5 % er ratet A- eller bedre 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 30

31 Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling per ,9 % 18,0 % 21,6 % 27,5 % LTV God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån (4.486) mill. kr. Innskudd: 240 (273) mill. kr. Fyllingsgrad: 124 (111) % Samlet LTV: 50,2 (52,8) % Innlån: OMF 4,0 mrd kr (hvorav 0,7 i morbankens eie - bytteordning) Durasjon innlån 2,3 (2,6) år (alle har soft call) 10,0 % 5,0 % 0,0 % 5,3 % 0,7 % < Lønnsomhet : Resultat etter skatt 35,2 (18,7) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning: 15,52 % (standardmetoden med 35 % boliglånsvekter) 31

32 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 32

33 Soliditeten Kapitaldekning 18,0 % 16,5 % 15,0 % 13,5 % 12,0 % 10,5 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % Tilfresstillende soliditet Ren kjernekapital ble 11,2 % (11,5 % pr ) godt over regulatorisk krav på f.t. 9 % og 10 % fra Kjernekapitalen ble 12,8 % (13,1 % pr ) Totalkapitaldekningen ble 14,9 % (13,2 % pr ) styrket i juni ved ansvarlig lån 300 mill. kr. Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån 35 % boliglånsvekter Andel av årets resultat er ikke innarbeidet i tallene 33

34 Soliditeten Kapitalstruktur og kapitalplan 16,0 % 15,5 % 15,0 % 14,5 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning 9,0 % 10,00 % Tall inkl 70 % av resultat 12,50 % 13,50 % 14,50 % Ren kjernekapital Kjernekapital-tillegg fondsobligasjon Totalkapital - tilleggskapital/ ansv lån Minstekrav ren kjerne inkl SIFI og motsykl. 2,5 % Måltall ren kjerne (= minstekrav eks SIFI) Styrket inntjening styrker ren kjernekapital Ren kjernekapital økt med 40 punkter siden årsskiftet, fra 11,5 % til 11,9 % pr 3. kvartal (når 70 % av resultat hittil i år tas med) Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom økt risikoprising, redusert utlånsvekst, redusert utbyttegrad og fokus på beregningsgrunnlag Totalkapitalen vil bli styrket ytterligere ved opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot 2017 Banken vil innfri regulatoriske minstekrav innen tidsfristene UTEN emisjon i EK-bevis markedet 34

35 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 35

36 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan Styrke egenkapitalavkastningen - Øke inntjening ytterligere gjennom bedre nettorente Økt risikoprising på utlån - Kostnadseffektiviteten opprettholdes Kontinuerlig benchmarking mot andre sammenlignbare banker Tilpasning til nye kapitalkrav - Redusere utlånsveksten ned mot 5 % inneværende år Avlastning utlån i BM gjennom konkret tiltaksplan pågår Sentralisert kredittbehandling i BM og høy kvalitet i kredittarbeidet Fortsette fokus på å opprettholde god innskuddsdekning Vi arbeider for å få på plass offisiell rating i løpet av 1. halvår

37 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgeland har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping Helgeland har et robust og allsidig arbeidsmarked - Arbeidsledighet svakt stigende - Statlige nasjonale virksomheter ekspanderer - Økt olje- og gassaktivitet både til havs og på land - Bedre internasjonalt marked siste kvartal for eksportrettet prosessog gruveindustri - Fortsatt høye laksepriser i eksportmarkedene - Ungdom vender tilbake til økt antall tjenestejobber både i offentlig og privat sektor - Større infrastrukturinvesteringer i E6, flyplass og havner 37

38 Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

39 Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 39

40 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Pareto AS ,9 % MP Pensjon ,3 % Citibank, N.A S/A National fin ,7 % Sparebank 1 SMN VPS ,5 % Nervik, Steffen ,6 % Helgelandskraft AS ,8 % Melum Mølle AS ,5 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Hartviksen, Harald ,5 % Bergen Kommunale pensj ,6 % Brage Invest AS Eika kapital ,4 % Sparebanken Vest ,1 % Tromstrygd ,4 % Verdipapirfondet EIK ,1 % Institutt for sammenligning ,3 % Skagen Vekst ,0 % Storkleiven AS ,3 % Johs. Haugerudsvei AS ,9 % Sniptind Holding AS ,3 % Sum 10 største eiere ,7 % Sum 20 største eiere ,8 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 40

41 Lokalbanken Lønnsom og ledende Helgeland alle muligheter regionen vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: Et regionalt finanshus Et bredt distribusjonsnett En samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet 41

42 Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 25 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,9 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 42

43 Banken Solid markedsposisjon Helgeland Sparebank har fortsatt en solid markedsposisjon i regionen (markedsundersøkelsen 2012): Personmarked 56 % Ungdomsmarked 56 % Bedriftsmarked 60 % Landbruksmarked 80 % Kundebarometer på tilfredshet (76) og lojalitet (83) forteller om fornøyde kunder God kompetanse, rask behandling og ansattetrivsel i Skandinavia-toppen bidrar til bankens posisjon Banken er en betydelig støttespiller og bidragsyter til idrett, kultur og kunnskap i regionen 43

44 Utviklingstrekk Helgeland alle muligheter Hovedbudskapet i Horisont Helgeland utgitt av Helgeland Sparebank i 2012: Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi 44

45 Utviklingstrekk Horisont Helgeland sammendrag I Horisont Helgeland vises sentrale utviklingstrekk fra 2007 året før den globale finanskrisen inntraff og utviklingen følges fram til Et kort sammendrag av de grafiske framstillingene: Helgeland øker i befolkning. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk i regionen. Befolkningsveksten på Helgeland er lavere enn i landet. Det samme gjelder de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med eldrebølge er dette en del av utfordringsbildet. Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på Helgeland kan være en utfordring. Denne gjelden er en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt arbeidsledighet. 45

46 Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 34 % 48 % 8,9 % 6,5 % 10 % 46

47 Resultatet Provisjonsinntekter Helgeland Sparebank Prov.innt og inntekt fra banktjenester Provisjonsinntekter: Stor del av inntektene kommer fra gebyrer på betalingsformidling 49 % 6 % 16 % 19 % Provisjon Livs- og Skadeforsikring har en positiv trend. 10 % Garantiprov Provisjon Livsforsikring Øvrige gebyr Gebyr betalingsformidling Provisjon skadeforsikring 47

48 Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran 48

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer