Delårspresentasjon 4. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 4. kvartal

2 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 3

4 Hovedtrekkene Resultat 2013 historisk godt resultat Betydelig styrket basisdrift resultat før skatt 266 (172) mill. kr. Resultatforbedring på 94 mill. kr. 55 % fra 2012 Nettorenten økt med 83 mill. kr. 23 % fra 2012 Netto verdiendring finansielle instrumenter økt med 17 mill. kr. Kostnader økt med 6 mill. kr. 2,6 % Styrket egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning 10,4 % økt fra 7,2 % i 2012 Foreslått kontantutbytte 1,80 per egenkapitalbevis Utbyttegrad 25,6 % Uendret brøk 75,1 % 4

5 Hovedtrekkene Resultat 2013 historisk godt resultat Betydelig redusert utlånsvekst: 4,4 (9,3) % i tråd med bankens målsetting Personmarkedet 7,0 (10,1) % Bedriftsmarkedet -0,4 (7,9) % Meget god innskuddsvekst: 15,9 (7,5) % innskuddsdekning 62,7 % Personmarkedet 7,8 (7,8) % Bedriftsmarkedet 31,1 (6,9) % God soliditet Ren kjernekapitaldekning 12,3 (11,5) % Totalkapitaldekning 16,0 (13,2) % 5

6 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet God basisdrift også i 4. kvartal, ingen store engangseffekter Resultat før skatt 73 (46) mill. kr. Nettorente 118 (95) mill. kr. økt med 1 mill. kr. fra Q3 til Q Kostnader 62 (60) mill. kr. Lave kostnader over tid Gave ansatte og tildeling EK- bevis HELG i 4. kvartal 2013 Nedskrivninger på utlån 12 (5) mill. kr. Økt i all hovedsak grunnet tap på ett enkeltengasjement Totalt for året er nedskrivninger fortsatt på et lavt nivå Andre hendelser Banken er tildelt offisiell langsiktig rating fra Moody s på Baa2 6

7 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 7

8 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabilt nivå Normalisert forsikringssalg 1,0 % 0,5 % 0,0 %

9 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabilt nivå Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Moderate nedskrivninger på utlån 0,0 %

10 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % -0,1 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter Stabilt nivå Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Moderate nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter Positivt bidrag over resultat 10

11 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q4/2012 Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning utlån og garantier Netto verdiendring finansielle instrumenter Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Styrkingen av basisdriften fortsetter Nettorente økt med 23 % i styrker basisdriften Netto provisjonsinntekter økt med 5 mill. kr. Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll uendret antall årsverk på 177 Fortsatt moderate nedskrivninger på utlån Gevinst ved redusert eierandel Frende Holding AS inngår i netto verdiendring finansielle instrumenter Verdiøkning aksjepost i Frende Holding AS fremkommer under utvidet resultat 11

12 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,54 % 1,55 % 1,73 % 1,82 % 1,79 % Netto provisjonsinntekter 0,29 % 0,28 % 0,29 % 0,34 % 0,30 % Andre driftsinntekter 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % Ordinære driftskostnader 0,97 % 0,96 % 0,94 % 0,92 % 0,94 % Resultat basisdrift 0,91 % 0,89 % 1,11 % 1,26 % 1,20 % Nedskrivning utlån og garantier 0,08 % 0,10 % 0,11 % 0,11 % 0,18 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,03 % 0,09 % Resultat før skatt 0,75 % 0,83 % 1,05 % 1,18 % 1,11 % Kostnader i % av inntekter 54,1 % 50,4 % 44,7 % 41,5 % 42,2 % Styrkingen av basisdriften fortsetter Nettorenten ned 3 punkter fra Q3 til Q hovedsaklig knyttet til størrelse FVK Stabile netto provisjonsinntekter Lave kostnader både i % av FVK og i % av inntekter 12

13 Resultatet Kostnader Helgeland Sparebank Driftskostnader kvartalsvis utvikling Økende kostnadseffektivitet ,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Driftskostnader i % av totale inntekter har hatt en positiv utvikling siden 2011 Relativt flat kostnadsutvikling i kroner gjennom de siste 3 årene Driftskostnadene har økt med 2,6 % sammenlignet med Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Måltall: Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % Ordinære driftskostnader Driftkostn i % av inntekt 13

14 Resultatet Egenkapitalavkastning 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Styrket EK-avkastning Resultat Hittil i år ble 10,4 (7,2) % EK-avkastning i 4. kvartal ble 11,4 % Måltall 10 % under normale markedsforhold Egenkapitalavkastning Måltall 14

15 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 15

16 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Redusert utlånsvekst Brutto utlån per : 20,7 (19,8) mrd. kr. 12 mnd. Utlånsvekst: 866 mill. kr. / 4,4 (9,3) % 3 mnd utlånsvekst: -0,5 (2,4) % 83,2 (83,5) % er lånt ut til kunder på Helgeland Forvaltningskapital Utlån 16

17 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd Styrket innskuddsvekst Volum per : 12,9 (11,2) mrd. kr. 12 mnd. Innskuddsvekst: mill. kr. / 15,9 (7,5) % 3 mnd innskuddsvekst: 3,5 (0,9) % Stabil innskuddsmasse, av innskuddene er 92,2 (91,8) % fra kunder på Helgeland 61,0 (65,5) % innskudd fra personkunder 17

18 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 18

19 Utlånene Kredittvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd vekst 7,0 (10,1) % 25 % 20 % 15 % 10 % Normal aktivitet noe lavere vekst i 2013 Utlån til personkunder utgjør 13,6 (12,7) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån Økt personmarkedsandel 65,6 (63,9) %, godt over måltall som er > 60 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 19

20 Utlånene Kredittvekst BM 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd vekst -0,4 (7,9) % Veksten i BM har vært avtagende siden 2011 Strengere prioritering av prosjekter i 2013 Redusert utlånsvekst i tråd med målsetting - Avlastning BM - Marginøkning BM Vekst eksklusiv avlastning ville blitt 4,8 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland HSB ex. Avlastning 20

21 Utlånene Brutto utlån BM Eiendomsdrif t Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraf t Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring Godt diversifisert utlånsportefølje Utlån til næringslivskunder utgjør 7,1 (7,2) mrd. kr. 2,0 (2,2) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse 0 % 5 % 10 % 15 %

22 mill. kr. Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. Fortsatt god porteføljekvalitet ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån - Fallende siden Noe økt i ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye -oppfølging gjennom konkrete tiltak Netto tapsuts. engasjement 0,5 % 0,0 % I prosent av brutto utlån utgjør netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,6 (0,5) %, relativt lavt nivå. Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 22

23 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 23

24 Innskuddene Innskuddsdekning 90 % 80 % 70 % Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Styrket innskuddsdekning Innskuddsdekning konsern ble 62,7 (56,5) % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % Meget god innskuddsvekst i kvartalet 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 24

25 Innskuddene Innskuddsvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 7,8 (7,8) % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskudd fra personkunder utgjør 7,9 (7,3) mrd. kr. Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet Nye produkter er godt mottatt og satsingen på innskudd gir gode resultater Arbeidet med å opprettholde innskuddsdekningen på et godt nivå fortsetter Flere nye spareprodukter Ledelsesmessig fokus SSB Norge HSB Helgeland 25

26 Innskuddene Innskuddsvekst BM Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 31,1 (6,9)% 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lojal kundemasse gir god vekst i BM fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge 20 største innskudd har vært stabile over tid, markant økning i 3. kvartal grunnet nytt innskudd fra kommunal sektor 20 største innskudd utgjør 2,6 (1,6) mrd eller 20,0 (14,1) % av totale innskudd -5 % SSB Norge HSB Helgeland 26

27 Innskuddene Kundeinnskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Fiske og havbruk Industri og bergverk Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd er 5,1 (3,9) mrd. kr. innskudd fra næringslivet God diversifisering av innskudd fra bedriftene 0 % 5 % 10 % 15 %

28 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 28

29 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning God og langsiktig finansiering Durasjon innlån er 2,5 (2,3) år Likviditetsindikator 1 ble 110,6 % Indikatorverdien for referansebankene var pr på 103,5 % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 3,3 (3,4) mrd 34 (33) % av innlånsporteføljen Moderat overføringsgrad til Helgeland Boligkreditt på 23 % av brutto utlån (eller 35 % av utlån PM) Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt - maksimalt inntil 30 % av brutto utlån 29

30 Finansieringen Likviditetsbuffere Stat OMF 2 OMF 1 Kraft Kommune Industri High Yield Fonds, Norge Finans, Utland Finans, Norge Ansv, Norge Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd. kr. tilsvarende 16,4 (16,0) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,0 år 62 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 89 % ratet A - eller bedre 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

31 Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling per ,4 % 15,6 % 22,1 % 23,7 % LTV God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån (4.836) mill. kr. Innskudd: 239 (274) mill. kr. Fyllingsgrad: 123 (119) % Samlet LTV: 52,1 (53,5) % Innlån: OMF 4,0 mrd kr (hvorav 0,7 i morbankens eie/bytteordning) Durasjon innlån 2,5 (2,7) år (alle med soft call) 10,0 % 5,0 % 0,0 % 7,1 % 7,0 % Lønnsomhet : Resultat etter skatt 50,1 (29,8) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 31

32 Finansieringen Offisiell rating fra Moody s Banken ble tildelt offisiell rating 11. februar Langsiktig rating Baa2 Etter en notch uplift for systemstøtte fra BCA/BSFR Kortsiktig rating P-2 Stabile utsikter Offisiell rating en viktig milepæl Økte regulatoriske krav en sentral driver til å søke offisiell rating Sikrer banken og konsernet konkurransedyktige betingelser i pengemarkedet Styrker bankens posisjon som selvstendig og uavhengig bank Tildelt rating reflekterer bankens størrelse i det norske bankmarkedet og er innenfor Investment Grade Gir grunnlag for søknad om offisiell rating også for Helgeland Boligkreditt AS 32

33 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 33

34 Soliditeten Kapitaldekning 18,0 % 16,5 % 15,0 % 13,5 % 12,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning God soliditet Ren kjernekapital ble 12,3 (11,5) % godt over regulatorisk krav på f.t. på 10 % fra Kjernekapitalen ble 13,9 (13,1) % Totalkapitaldekningen ble 16,0 (13,2) % styrket i juni ved ansvarlig lån 300 mill. kr. Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån med 35 % boliglånsvekter 10,5 % 9,0 % Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % 34

35 Soliditeten Kapitalstruktur og kapitalplan 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning 9,00 % 9,00 % 10,0 % 11,0 % ,50 % Styrket inntjening styrker ren kjernekapital Ren kjernekapital økt med 78 punkter siden 2012 fra 11,5 % til 12,3 % pr 4. kvartal 2013 Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen frem mot full implementering av CRD IV. Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Totalkapitalen vil kunne bli styrket ytterligere ved opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner i perioden frem mot 2017 Ren kjernekapital Totalkapital - tilleggskapital/ ansv lån Kjernekapital-tillegg fondsobligasjon Minstekrav ren kjerne Måltall ren kjerne 35

36 Resultatdisponering Disponering av resultat Helgeland Sparebank Disponering resultat Kontantutbytte EKbevis 8 11 Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Økt kontantutbytte i kroner lavere utdelingsgrad Resultat pr EK-bevis: Kr 7,80 i konsernet og kr 7,03 i morbanken Styret foreslår et redusert utbytte for 2013 for å styrke ren kjernekapital: Utbyttegrunnlag er morbankens resultat e. skatt på 175 mill. kr. Kontantutbytte kr 1,80 (1,30) per egenkapitalbevis Utdelingsgrad 25,6 (29,3) % Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital pr : Uendret eierbrøk 75,1 % 36

37 Egenkapitalbevis HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Sniptind Holding AS ,0 % MP Pensjon PK ,8 % Holberg Norge Verdipapirfond ,9 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Johs. Haugerudsvei AS ,9 % AS Atlantis Vest ,4 % Utbyttekapital AS ,8 % Pareto AS ,2 % VPF Nordea Norge verdi ,7 % Citibank ,1 % Norsk Utbyttekapital ,7 % Helgelandskraft AS ,8 % Sparebanken Vest, aksjer ,7 % Nordic Financials AS ,7 % AS Flu ,6 % Verdipapirfondet Eik ,2 % Alsing Ruth Søndergaard ,6 % Bergen Kommunale pensj ,1 % Melum Mølle AS ,6 % Sum 10 største eiere ,0 % Sum 20 største eiere ,4 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 37

38 Egenkapitalbeviset Kursutvikling og likviditet HELG God kursutvikling og økt likviditet Kursutviklingen i 4. kvartal 2013 og hittil i 2014 har vært god og har fulgt indeksen. Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis 2013, hvorav 2,5 millioner er nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Nedsalget fra Sparebankstiftelsen bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs og økt likviditet. 38

39 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 39

40 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgeland Markedsandel i % PM og BM 2013 Banken er solid posisjonert i markedet på Helgeland: HSB % Andre % En markedsandel i personmarkedet på vel 50 % En markedsandel i bedriftsmarkedet på nærmere 60 % Helgeland Markedsandel i % forsikring 2013 (bil, bolig og person) HSB 21 % Andre 79 % Banken er eier i Frende Forsikring som har levert gode resultater i 2013 med en egenkapitalavkastning på 16,1 % i Frende Skade og 8,1 % i Frende Liv Helgeland Sparebank/Frende Forsikring er nå markedsleder på Helgeland med en markedsandel på 21 % 40

41 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014; lønnsomhet og soliditet (Ek-avkastning og kapitaldekning) Banken forventer en fortsatt sterk basisdrift med opprettholdelse av nivå på Nettorente og Provisjonsinntekter Effektiv drift med sterk kostnadskontroll er innarbeidet i hele organisasjonen Bankens målsetting om en kostnadsvekst på maksimalt 3,5 % står fast Misligholdsutviklingen følges nøye med tett oppfølging av identifiserte engasjement med negativ utvikling God innskuddsdekning som et ledelsesmessig fokusområde videreføres i 2014 På utlånssiden styrer banken etter en lav vekst i bedriftsmarkedet I personmarkedet forventes en vekst på nivå med landsgjennomsnittet 41

42 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) Helgeland har et robust og allsidig arbeidsmarked: Prosess- og verkstedsindustri Matproduksjon på hav og land Kraftproduksjon Statlige virksomheter Økende oljeaktivitet Oljerelatert omsetning på Helgeland har økt fra 879 til mill. kr. i løpet av et par år 307 Helgeland er den regionen som har størst oljerelatert vekst i Nord-Norge Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark

43 Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

44 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 44

45 Måldokument Finansielle mål Egenkapitalavkastning på 10 % under normale markedsforhold Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % og en totalkapitaldekning opp mot 18 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % Innskuddsdekning på 60 % Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot % 45

46 Lokalbanken Lønnsom og ledende Helgeland alle muligheter regionen vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: Et regionalt finanshus Et bredt distribusjonsnett En samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet 46

47 Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri ogbørsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 47

48 Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 34 % 48 % 8 % 6,5 % 10 % 48

49 Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran 49

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer