Investorpresentasjon Oslo 8. april En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Investorpresentasjon Oslo 8. april

2 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Markedsområde Midt i Norge Norges 12. største sparebank 3

4 Markedsområde Midt i Norge 50 % markedsandel på Helgeland HSB 50 % DNB 27 % Andre 9 % SB 1 NN 14 % 4

5 Markedsområde Rik på ressurser et allsidig arbeidsmarked 5

6 Markedsområde Rik på ressurser en fremvoksende oljeaktivitet 6

7 Markedsområde Størst oljerelatert vekst i landsdelen Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark

8 Markedsområde Jevn befolkningsvekst siden finanskrisen Helgeland Befolkningsutvikling

9 Markedsområde Jevn boligprisvekst og lavere fallhøyde Helgeland Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø) 9

10 Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg 10

11 Strategi Bankens visjon en drivkraft for vekst i regionen Helgeland alle muligheter regionen vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Bankens utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Banken skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av Helgeland Overskuddsdeling på 100 millioner til idrett, kultur og kunnskap siden

12 Strategi Finansielle mål lønnsomhet og soliditet prioritert Styrevedtak etter strategiprosess mai 2013 Lønnsomhet: Egenkapitalavkastning på minst 10 % forutsatt normale markedsforhold Soliditet: Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Utlån: Utlånsvekst ned mot 5 % pga. økte kapitalkrav Innskudd: Innskuddsdekning på minst 60 % Kostnader: Kostnadsvekst på maksimalt 3,5 % Utbytte: Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene ( ) vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot % pga. økte kapitalkrav 12

13 Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg 13

14 Hovedtrekk Historisk godt resultat i 2013 Betydelig styrket basisdrift resultat før skatt 266 (172) mill. kr. Resultatforbedring på 94 mill. kr. 55 % fra 2012 Nettorenten økt med 83 mill. kr. 23 % fra 2012 Netto verdiendring finansielle instrumenter økt med 17 mill. kr. Kostnader økt med 6 mill. kr. 2,6 % Styrket egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning 10,4 % økt fra 7,2 % i 2012 Kontantutbytte 1,80 per egenkapitalbevis Utbyttegrad 25,6 % Uendret brøk 75,1 % 14

15 Hovedtrekk Historisk godt resultat i 2013 Betydelig redusert utlånsvekst: 4,4 (9,3) % i tråd med bankens målsetting Personmarkedet 7,0 (10,1) % Bedriftsmarkedet -0,4 (7,9) % Meget god innskuddsvekst: 15,9 (7,5) % innskuddsdekning 62,7 % Personmarkedet 7,8 (7,8) % Bedriftsmarkedet 31,1 (6,9) % God soliditet Ren kjernekapitaldekning 12,3 (11,5) % Totalkapitaldekning 16,0 (13,2) % 15

16 Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg 16

17 Resultat og balanse Styrkingen av basisdriften fortsetter 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr. Markant styrket Nettorente Stabile netto provisjonsinntekter Normalisert forsikringssalg God kostnadskontroll Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Moderate nedskrivninger på utlån Positivt bidrag fra finansielle instrumenter -0,1 %

18 Resultat og balanse Betydelig stryket basisdrift i 2013 Helgeland Sparebank (konsern) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter 7 7 Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning utlån og garantier Netto verdiendring finansielle instrumenter Resultat før skatt Resultat etter skatt 123 Nettorente økt med 83 mill. kr. Netto provisjonsinntekter økt med 5 mill. kr. Effektivitetsforbedring og god kostnadskontroll uendret antall årsverk på 177 Fortsatt moderate nedskrivninger på utlån Gevinst ved redusert eierandel Frende Holding AS inngår i netto verdiendring finansielle instrumenter 18

19 Resultat og balanse Styrket egenkapitalavkastning 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Resultat Hittil i år 10,4 (7,2) % For 4. kvartal 11,4 % Måltall 10 % under normale markedsforhold Egenkapitalavkastning Måltall 19

20 Resultat og balanse Redusert utlånsvekst i tråd med målsettingen Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 25 % 25 % 20 % 20 % 15 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % % SSB Norge HSB Helgeland SSB Norge HSB Helgeland HSB ex. Avlastning 12 mnd. Utlånsvekst: 4,4 (9,3) % hvorav PM 7,0 (10,1) % og BM - 0,4 (7,9) % Brutto utlån per var 20,7 (19,8) mrd. kr. Normal aktivitet i PM og strengere prioritering i BM i 2013, avlastning av engasjement og marginøkning. Vekst BM eksklusiv avlastning ville blitt 4,8 %. Økt personmarkedsandel 65,6 (63,9) % - måltall > 60 % 20

21 Resultat og balanse Styrket innskuddsvekst Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 25 % 35 % 20 % 30 % 25 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % % SSB Norge HSB Helgeland SSB Norge HSB Helgeland 12 mnd. Innskuddsvekst 15,9 (7,5) % hvorav PM 7,8 (7,8) % og BM 31,1 (6,9) % Volum per : 12,9 (11,2) mrd. kr. Jevn god vekst i PM og markant økt vekst i BM bla. grunnet nytt innskudd fra kommunal sektor Stabil innskuddsmasse med 61,0 (65,5) % fra personkunder. 21

22 Resultat og balanse Langsiktig funding og god likviditet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) God finansiering Økt durasjon innlån til 2,5 (2,3) år og god likviditetsindikator 1 på 110,6 % (verdi for referansebankene var 103,5 % pr ) Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd. kr. eller 16,4 (16,0) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning Sertifikater 22

23 Resultat og balanse Styrket kapitaldekning i tråd med plan 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kapitaldekning % Kjernekapital% Måltall ren kjernekapital God soliditet Ren kjernekapital økte med 78 punkter fra 11,5 % pr til 12,3 % pr Totalkapitaldekningen ble 16,0 (13,2) % styrket i juni 2013 ved ansvarlig lån 300 mill. kr. Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen i forhold til nye kapitalkrav. Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift. Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot Konservative boliglånsvekter på 35 % - standardmetode. 23

24 Resultat og balanse God kursutvikling og økt likviditet i HELG Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 1. kvartal 2014 Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Ytterligere nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 1. kvartal 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs. 24

25 Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg 25

26 Oppsummering Prioriteringer og fremtidsutsikter Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014 Prioritet er lønnsomhet og soliditet Banken forventer fortsatt god basisdrift Utflating av nettorente økt konkurranse Rentereduksjon boliglån 0,15 0,25 % og innskudd PM og BM inntil 0,40 % Opprettholdelse av nivå på provisjonsinntekter Økt fokus på effektiv drift og god kostnadskontroll som følge av økt AGA Tap på nivå med bransjeforventningen Salg av eierandel i NETS vil gi resultateffekt i 2014 på 16,8 mill. kr. Oppgjør planlagt i 2. kvartal 26

27 Oppsummering Prioriteringer og fremtidsutsikter Misligholdsutvikling følges nøye med tett oppfølging av identifiserte engasjement God innskuddsdekning som ledelsesmessig fokusområde videreføres i 2014 Banken styrer mot en utlånsvekst på ca 5 6 % i 2014 fortsatt avlastning av engasjement vil gi effekt i 1. kvartal 2014 Offisiell rating fra Moody s tildelt i 1 kvartal 2014 styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet Helgeland Sparebank fikk rating Baa2/P-2/Stable Outlook Helgeland Boligkreditt sitt OMF-program fikk rating Aaa 27

28 Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

29 Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg 29

30 Vedlegg Nøkkeltallsutvikling Resultat Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,54 % 1,55 % 1,73 % 1,82 % 1,79 % Netto provisjonsinntekter 0,29 % 0,28 % 0,29 % 0,34 % 0,30 % Andre driftsinntekter 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % Ordinære driftskostnader 0,97 % 0,96 % 0,94 % 0,92 % 0,94 % Resultat basisdrift 0,91 % 0,89 % 1,11 % 1,26 % 1,20 % Nedskrivning utlån og garantier 0,08 % 0,10 % 0,11 % 0,11 % 0,18 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,03 % 0,09 % Resultat før skatt 0,75 % 0,83 % 1,05 % 1,18 % 1,11 % Kostnader i % av inntekter 54,1 % 50,4 % 44,7 % 41,5 % 42,2 % Styrkingen av basisdriften fortsetter Nettorenten ned 3 punkter fra Q3 til Q hovedsaklig knyttet til størrelse FVK Stabile netto provisjonsinntekter Lave kostnader både i % av FVK og i % av inntekter 30

31 Vedlegg Disponering av resultat Helgeland Sparebank Disponering resultat Kontantutbytte EKbevis 8 11 Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Økt kontantutbytte i kroner lavere utdelingsgrad Resultat pr EK-bevis: Kr 7,80 i konsernet og kr 7,03 i morbanken Styret foreslår et redusert utbytte for 2013 for å styrke ren kjernekapital: Utbyttegrunnlag er morbankens resultat e. skatt på 175 mill. kr. Kontantutbytte kr 1,80 (1,30) per egenkapitalbevis Utdelingsgrad 25,6 (29,3) % Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital pr : Uendret eierbrøk 75,1 % 31

32 Vedlegg Vekst i forvaltningskapital Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd Utlån Brutto utlån per : 20,7 (19,8) mrd. kr. 83,2 (83,5) % er lånt ut til kunder på Helgeland Innskudd Volum per : 12,9 (11,2) mrd. kr. Stabil innskuddsmasse med 92,2 (91,8) % fra kunder på Helgeland og 61,0 (65,5) % fra personkunder 20 største innskudd utgjør 2,6 (1,6) mrd eller 20,0 (14,1) % av totale innskudd 32

33 Vedlegg Diversifisering brutto utlån BM Eiendomsdrif t Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraf t Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring Godt diversifisert utlånsportefølje Utlån til næringslivskunder utgjør 7,1 (7,2) mrd. kr. 2,0 (2,2) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse 0 % 5 % 10 % 15 %

34 Vedlegg Diversifisering kundeinnskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Fiske og havbruk Industri og bergverk Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd er 5,1 (3,9) mrd. kr. innskudd fra næringslivet God diversifisering av innskudd fra bedriftene 0 % 5 % 10 % 15 %

35 mill. kr. Vedlegg Utvikling misligholdte- og tapsutsatte engasjement Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % God porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån - Fallende siden Noe økt i Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye -oppfølging gjennom konkrete tiltak ,0 % 0,5 % 0,0 % I prosent av brutto utlån utgjør netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,6 (0,5) %, relativt lavt nivå. Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 35

36 Vedlegg God kvalitet på likviditetsbuffere Stat OMF 2 OMF 1 Kraft Kommune Industri High Yield Fonds, Norge Finans, Utland Finans, Norge Ansv, Norge Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd. kr. tilsvarende 16,4 (16,0) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,0 år 62 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 89 % ratet A - eller bedre 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

37 Vedlegg HELG 20 største eiere pr Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,0 % Verdipapirfondet Eik ,4 % UBS AG, London Branc A/C Client ,3 % Sniptind Holding AS ,1 % MP Pensjon PK ,8 % Holberg Norge Verdipapirfond ,9 % Bergen Kommunale pensj ,6 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % AS Atlantis Vest ,4 % Mellem Nes Invest ,6 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Alsing Ruth Søndergaard ,6 % Pareto AS ,2 % Melum Mølle AS ,6 % Citibank ,1 % Nervik, Steffen ,6 % VPF Nordea Norge Verdi ,0 % Utbyttekapital AS ,6 % Helgelandskraft AS ,8 % Andvord ASS ,5 % Sum 10 største eiere ,7 % Sum 20 største eiere ,4 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 37

38 Vedlegg Næringsliv utvikling på Helgeland Prosess-, verksted- og bergverksindustri Helgeland er tyngdepunkt i Nord-Norge på prosess- og verkstedindustri. Moderne og miljøvennlig teknologi samt en industri som sto oppreist gjennom siste finanskrise og klart seg nå også. Langsiktige kraftkontrakter på plass og økte investeringer. Mo Industripark, 110 bedrifter, årsverk og årlig verdiskaping på 6-8 milliarder (1/3 verkstedindustri). Mosjøen, aluminium- og anodeproduksjon, 410 årsverk og årlig verdiskaping på 3 milliarder. Helgeland har en verkstedindustri som har fått økt oppdragsmengde mot olje- og gassektoren. Helgeland er rik på mineraler med god etterspørsel, gode priser og økt kartlegging av forekomster Rana Gruber har mangedoblet produksjonen i løpet av få år. 38

39 Vedlegg Næringsliv utvikling på Helgeland Hav- og landbruk Helgeland er tyngdepunkt i Nord-Norge også på havbruk med 200 oppdrettsanlegg. I stor grad lokale eiere, 85 konsesjoner, rekordgode resultater og årlig verdiskaping på over 2 milliarder. Gunstige havtemperaturer mht produktivitet og tilstrekkelige sjøarealer med god vannkvalitet. Havbruksvirksomheten spenner over hele verdikjeden fra produksjon av fór, yngel, smolt, matfisk, slakting, videreforedling, transport og markedsføring Helgeland er preget av satsning og optimisme i landbruket spesielt innen melke- og svineproduksjon. Flere velger samdrift og investerer i store automatiserte driftsbygninger med melkekyr. 39

40 Vedlegg Næringsliv utvikling på Helgeland Olje-/gassindustri og kraftforsyning Helgeland vokser som olje- og gassregion. Helgeland er nå den viktigste petroleumsregionen i Nord-Norge målt i omsetning. Om lag 60 bedrifter på Helgeland har leveranser. To store produksjonsskip er i drift i regi av Statoil (Norne) og BP (Skarv). En rigg starter leteborring (Nordvest for Norne) Et tredje felt er under planlegging i regi av Statoil (Aasta Hansteen). Lofoten og Vesterålen på vent. Forsyningsbase i Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund. Helgeland kan produsere GWH ren elektrisk energi i nye småkraftverk ( husstander). Helgelandskraft og Statskraft gjennomfører nå investeringer på 6 milliarder i modernisering og kapasitetsøkning på Helgeland. 40

41 Vedlegg Næringsliv utvikling på Helgeland Nasjonale virksomheter og kompetanse Helgeland har over statlige årsverk og virksomhetene vokser fortsatt: Nasjonalbiblioteket Rana Statens Innkrevingssentral NRK Lisenskontor NAV Servicesenter og NAV Regnskap HELFO Helseøkonomiforvaltning region nord Brønnøysundregistrene Helgeland har over 200 private årsverk som leverer IT-baserte tjenester over hele landet: EDB ErgoGroup (smartkortdivisjon) Billettservice (kulturarrangement) Widerøe Internett (billettreservasjon) Campus Helgeland er ferdigstilt og er et samarbeid mellom universitet og høgskoler med desentrale studier. 41

42 Vedlegg Forretningsutvikling og eierskap HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 34 % 48 % 8 % 6,5 % 10 % 42

43 Vedlegg Ledelse og virksomhetsorganisering HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Helgeland Sparebanks Gavestiftelse og gavefond Daglig leder Geir Sætran 43

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015 Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Den ledende Sparebanken på Vestlandet 2006 2012 205.000 Personkunder 6.700 Bedriftskunder

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer