Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk 1. kvartal Resultat Resultat før skatt 71 (66) mill. kr. resultatforbedring på 5 mill. kr. Opprettholdt nettorente i kroner og prosent Lave nedskrivinger på utlån Lønnsomhet Økt egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,2 (9,9) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjernekapital 14,6 (12,2) % totalkapital 18,1 (15,9) % Økning knyttet til urealisert gevinst utgjør 1 %-poeng på ren kjernekapital 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk 1. kvartal Utlån 3 mnd vekst 1,0 (0,2) % Personmarked 1,2 (0,1) % Bedriftsmarked 0,6 (0,4) % Innskudd 3 mnd vekst 1,7 (0,9) % god innskuddsdekning 66,3 (63,1) % Personmarked 2,0 (0,6) % Bedriftsmarked 1,1 (1,2) % 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Hovedtrekk 1. kvartal Nytt eiendomsmeglerforetak Fire lokale eiendomsmegler-foretak på Helgeland slår seg sammen. Helgeland Sparebank vil eie 40%. Det nye selskapet vil ha en markedsandel på over 50 %. Ny styreleder Administrerende direktør i Helgeland Kraft AS, Ove Brattbakk (59), har tatt over etter Thore Michalsen som takker av etter maksimal funksjonstid. 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader Engangseffekt Q1/2015 Første kvartal Resultat før skatt 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat hittil i år ,4 % 10,5 % 10,2 % 7,2 % 5,6 % Engangseffekt Q1/ % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader EK-avkastning etter skatt Mål minimum 10 % Pr Q1 10,2 (9.9) % Første kvartal Resultat før skatt EK-avkastning 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Nøkkeltall 2% 1% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Opprettholdt 5 siste kvartaler Nettoprovisjon 0,33 % - økning siste kvartal Delvis engangsutbetaling 0% Q1/2015 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar 2% 1% Nettorente Opprettholdt 5 siste kvartaler Nettoprovisjon 0,33 % - økning siste kvartal Delvis engangsutbetaling Driftskostnader Svak økning siden 2013 Nedskrivning utlån Lavt nivå i kvartalet 0% Q1/2015 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Reduserte kostnader fra forrige kvartal som inneholdt endel engangskostender Økt arbeidsgiveravgift gir høyere kostnadsnivå Lave nedskrivninger på utlån I utvidet resultat inngår verdinedgang på rentebærende verdipapirer 12 En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar ,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,76% Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Nettorente i kr Nettorente i % Nettorenten opprettholdt Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten gjennomført , inndekket gjennom reduksjon innskuddsrente Individuelle tilpasninger Lavere innlånskostnader pga fall i Nibor 13 En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt ,0 % 44,6 % 48,2 % 38,1 % 40,1 % Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Kommentar Reduserte kostnader fra Q4 Årsverk redusert fra 177 i til Kontanttjenesten i kassene avviklet Naturlige avganger som ikke er erstattet Besluttet nedleggelse av ett mindre kontor Ny avtale IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Tilpasset likviditetsreserver Utlån Q1 21,0 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 283 mill. kr Innskudd Q1 13,9 (13,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 852 mill. kr Q1/2015 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 67,3 % BM 32,7 % Helge land 84,0 % Norge 15,9 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 1,4 (3,3) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q1 67,3 (65,5) % 5% Lokalt på Helgeland Per Q1 84,0 (83,7) % 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 18 En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% Q1/2015 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 1,4 (3,3) % hvorav BM -3,8 (-1,6) % og PM 4,1 (6,1) % 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Kommuner Utlånsfordeling BM av brutto utlån 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3,9 % 3,1 % 3,2 % 3,5 % 3,2 % 2,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 6,5 % 6,0 % Industri 17 % Eiendom 41 % 12,5 % 13,2 % Mat 28 % Tjenester 14 % Q1/2014 Q1/2015 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,7 (34,5) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av utlån BM Garantiforpliktelse valutalån utgjorde per i motverdi MNOK 137 sikret i fast eiendom/innskudd 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar 200 God porteføljekvalitet 150 Utflating netto misligholdte og tapsutsatte engasjement ,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye. Kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak Q1/2015 Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% 5% PM 61,8 % BM 38,2 % Helge land 91,7 % Norge 7,5 % God innskuddsvekst 12 mnd vekst 6,5 (14,4) % PM-andel Per Q1 61,8 (60,8) % Lokalt på Helgeland Per Q1 91,7 (91,9) % 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q4 66,3 (63,1) % Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 23 En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Q1/2015 HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) Q1/2015 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 6,5 (14,4) % hvorav BM 3,8 (29,7) % og PM 8,2 (6,3) % Innskuddsvekst både fra bedriftskunder og fra personkunder noe over Norge 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Kommuner 11,7 % 11,5 % Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft 6,7 % 6,0 % 5,7 % 5,2 % Andel BM 38,2 (39,2) % av totale innskudd Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk 3,7 % 3,2 % 2,8 % Industri 3,2 % 17 % Eiendom 2,5 % 8 % 2,4 % Mat 17 % Tjenester 24 % Kommune 30 % Finans 4 % Innskudd fra kommuner utgjør 30 % av BM-innskuddene Fiske og havbruk 2,8 % 3,9 % Forsikring og finansforetak 2,0 % 1,4 % Industri og bergverk 1,3 % 1,5 % Q1/2014 Q1/ En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og vil også være en viktig finansieringskilde fremover Q1/2015 Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Senior OMF Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 83,7 % (81,7) % Samlet durasjon på 2,5 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet økt til 3,0 år Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per er 19 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling Kommentar Samlet LTV 52 (52) % % 20% 25% Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.215) mill. kr. Innskudd 215 (234) mill. kr. Overdekning 20 (23) % % Innlån OMF 3,5 mrd kr (hvorav 0,4 i morbankens eie) % Resultat etter skatt 9,9 (14,0) mill. kr % Ren kjernekapitaldekning på 17,3 (16,8)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Likviditetsbuffer Likviditetsbufferfordeling i % sektor Kommentar OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft High Yield 4% 4% 3% 1% 2% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 11% 19% 19% 18% 18% 29% 36% 26% Likviditetsbufferne utgjør 3,9 (4,3) mrd. kr. tilsvarende 15,2 (16,8) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbuffere (Basel III/LCR). Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,0) år 98 % er ratet A- eller bedre 76 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 Kapitaldekning 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Utvikling kapitaldekning i % 2,1 % 1,5 % 14,6 % Q1/2015 Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne (12,5 %) Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 14,6 (12,2) % Kjernekapital 16,0 (13,8) % Totalkapital 18,1 (15,9) % Urealisert gevinst full effekt i Q %-poeng økning på ren kjernekapital og 0,6 %-poeng på totalkapital Overgangsregler ikke avklart Størrelse på urealisert gevinst påvirkes av løpende verdivurdering Nye målkrav revideres i strategiprosessen våren En drivkraft for vekst på Helgeland

33 HELG de 20 største eierne Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgeland Kraft AS ,8 % Pareto AS ,7 % Bergen Kommunale pensj ,6 % UBS AG, London Branc A/C ,3 % Verdipapirfondet Pareto ,4 % Merrill Lynch Prof ,8 % Sniptind Holding AS ,1 % MP Pensjon PK ,7 % Catilina invest AS ,9 % Citibank ,1 % Sparebankstiftelsen DNB ,8 % VPF Nordea Norge ,1 % Johs. Haugerudsvei AS ,7 % Pareto online AS ,7 % Melum Mølle AS ,7 % Verdipapirfondet Eika ,3 % Steffen Nervik ,6 % Lamholmen AS ,1 % Andvord AS ,5 % Sum 10 største eiere ,1 % Sum 20 største eiere ,3 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland

34 HELG kursutvikling og likviditet Kurs HELG per ble kr 56,50 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 1,50 siden årsskifte. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

35 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsom vekst og ledende bank på Helgeland Tett samarbeid med boligbyggelag og samlokalisering med nytt markedsledende eiendomsmeglerforetak gir økt tilgang til nye boliglånskunder Høg utadrettet aktivitet og fokus på breddesalg til eksisterende og nye kunder Konkretisering av «Best på kundeopplevelser» og effektive arbeidsprosesser løpende KTI etter kundemøter både i personog bedriftsmarkedet Nye BM ledere på plass 1.halvår - med spisset kompetanse og stort kundenettverk En fremtidsrettet bank Avviklet kassetjenester fom kundene opplever økt service bruk av kontanter går merkbart ned Utvidet tilgjengelighet kundeservice - gradvis økt trafikk «Det digitale kontoret» - prosjekt sammen med tre andre banker forventes igangsatt i løpet av 1 halvår E-signering under implementering 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift, men lavere vekst i bedriftsmarkedet vil utfordre nettorenten Nivå provisjonsinntekter forventes videreført Gode resultater i produktselskapene Frende og Brage vil etter hvert gi eieravkastning Utfordringer på kostnadsområdet møtes med en rekke tiltak Reduksjon antall årsverk 10 som en følge av avvikling kontanthåndtering/naturlig avgang Ytterligere reduksjon årsverk vurderes fortløpende Bankens distribusjonsstrategi / kontornett vurderes som del av vårens strategiprosess Et mindre kontor legges ned med virkning fra 1 juni Vurdering av bankens pensjonsordning igangsatt Ny avtale med IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot Intern fokus på rasjonell drift og riktig kostnadsbruk Nytt måltall på kostnadsområdet fastsettes i vårens strategiprosess Nedskrivninger utlån på nivå med bransjen Balanse Fremtidig vekst på linje med bransjen utflating i bedriftsmarkedet? Privatpersoners vilje til sparing forventes å fortsette andre spareformer enn bank blir mer attraktivt? Sterk økende pensjonssparing 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Helgeland Oslo Trondheim Bodø Bodø Q Q Kommentar Prisøkning leiligheter i 2014 på landsbasis ble 8,7%, mens prisene på Helgeland økte med 7,1% i samme periode. Prisøkning solgte eneboliger i 2014 på landsbasis ble 8,2%, mens prisene på Helgeland økte med 1,5% i samme periode (Kilde: Eiendomsverdi). Prisøkning leiligheter og solgte eneboliger i Q1/2015 på nivå med landet forøvrig. 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Helgeland - Verdiskapning Verdiskapning per sektor: Helgeland (14,8 milliarder) Verdiskapingen var 54,3 milliarder kroner i Nordland i Det er en økning på 5,3 % fra Lofoten 10 % Ofoten 8 % Vesterålen 15 % Helgeland 30 % Tjenester mot bedrifter Industri og bygg og anlegg Vareh, hot, It og transp Havbruk og fiskeri Personlig tjenesteyting Verdiskaping per omsatt 100 kroner i Nordland er 30,4 kroner sammenlignet med 26,6 kroner i Norge totalt. Kilde: Indeks Nordland, UIN Salten 37 % 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Lønnsomhet per region (driftsresultat i % av omsetning) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 8,4 7,7 8,8 8,0 6,5 6,0 6,8 6,3 8,6 7,8 8,2 7,5 6,4 7,4 6,6 6,5 Bedriftene i Nordland har en driftsmargin på 8 % i Til sammenligning var det nasjonale gjennomsnittet 6,7 %. 3,0 2,0 1,0 0,0 Helgelandsregionens lønnsomhet ligger noe over gjennomsnittet i fylket, og regionen har lavere konkurshyppighet enn landsgjennomsnittet Prognose Kilde: Indeks Nordland, UIN 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Vekst i omsetning Indeks omsetning der 2005 = Prognose Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen Nordland Norge Sammenlignet med Norge har bedriftene sterkere omsetningsvekst i Nordland i både 2013 og Hoveddelen av forklaringen er økt omsetning i havbruk og fiskeri sammen med industri og bygg og anlegg. I 2014 har Helgeland den sterkeste veksten i Nordland Kilde: Indeks Nordland, UIN 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

43 Fremtidsutsikter Helgelandsregionen Relativt gode økonomiske utsikter i 2015 på tross av svakere konjunkturer og lavere oljeinvesteringer Høg aktivitet i bygg- og anleggssektoren Investeringsvilje og godt vekstpotensiale i eksportbedriftene Utvinning av gass og nye funn på Aasta Hansteen feltet gir forventet aktivitet i 2015/2016 Fokus på fornybar energi gir på lengre sikt muligheter for regionens store ressurser av vannkraft og metallproduksjon De marine næringene øker satsningen på forskning og utvikling, møter de biologiske utfordringene og gir økt verdiskapning i regionen Lavere arbeidsledighet enn et samlet Norge forventes å holde seg på et stabilt nivå Stabile boligpriser forventes videreført aktiviteten i boligmarkedet antas å øke utover i 1. halvår På sikt vil lavere investeringer i oljesektoren stille krav til omstilling og endring også i vår region Den landbaserte industriens rammevilkår og endringsvilje er spesielt viktig Konsekvensutredning ny storflyplass på Helgeland, kommunesammenslåing og ny sykehusstruktur spennende prosesser som vil få betydning for regionens utvikling 43 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 45 En drivkraft for vekst på Helgeland

46 En drivkraft for vekst på Helgeland Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 46 En drivkraft for vekst på Helgeland

47 Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 7,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 47 En drivkraft for vekst på Helgeland

48 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 48 En drivkraft for vekst på Helgeland

49 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef / Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal 49 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer