Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk 1. kvartal Resultat Resultat før skatt 71 (66) mill. kr. resultatforbedring på 5 mill. kr. Opprettholdt nettorente i kroner og prosent Lave nedskrivinger på utlån Lønnsomhet Økt egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,2 (9,9) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjernekapital 14,6 (12,2) % totalkapital 18,1 (15,9) % Økning knyttet til urealisert gevinst utgjør 1 %-poeng på ren kjernekapital 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk 1. kvartal Utlån 3 mnd vekst 1,0 (0,2) % Personmarked 1,2 (0,1) % Bedriftsmarked 0,6 (0,4) % Innskudd 3 mnd vekst 1,7 (0,9) % god innskuddsdekning 66,3 (63,1) % Personmarked 2,0 (0,6) % Bedriftsmarked 1,1 (1,2) % 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Hovedtrekk 1. kvartal Nytt eiendomsmeglerforetak Fire lokale eiendomsmegler-foretak på Helgeland slår seg sammen. Helgeland Sparebank vil eie 40%. Det nye selskapet vil ha en markedsandel på over 50 %. Ny styreleder Administrerende direktør i Helgeland Kraft AS, Ove Brattbakk (59), har tatt over etter Thore Michalsen som takker av etter maksimal funksjonstid. 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader Engangseffekt Q1/2015 Første kvartal Resultat før skatt 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat hittil i år ,4 % 10,5 % 10,2 % 7,2 % 5,6 % Engangseffekt Q1/ % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader EK-avkastning etter skatt Mål minimum 10 % Pr Q1 10,2 (9.9) % Første kvartal Resultat før skatt EK-avkastning 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Nøkkeltall 2% 1% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Opprettholdt 5 siste kvartaler Nettoprovisjon 0,33 % - økning siste kvartal Delvis engangsutbetaling 0% Q1/2015 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar 2% 1% Nettorente Opprettholdt 5 siste kvartaler Nettoprovisjon 0,33 % - økning siste kvartal Delvis engangsutbetaling Driftskostnader Svak økning siden 2013 Nedskrivning utlån Lavt nivå i kvartalet 0% Q1/2015 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Reduserte kostnader fra forrige kvartal som inneholdt endel engangskostender Økt arbeidsgiveravgift gir høyere kostnadsnivå Lave nedskrivninger på utlån I utvidet resultat inngår verdinedgang på rentebærende verdipapirer 12 En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar ,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,76% Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Nettorente i kr Nettorente i % Nettorenten opprettholdt Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten gjennomført , inndekket gjennom reduksjon innskuddsrente Individuelle tilpasninger Lavere innlånskostnader pga fall i Nibor 13 En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt ,0 % 44,6 % 48,2 % 38,1 % 40,1 % Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Kommentar Reduserte kostnader fra Q4 Årsverk redusert fra 177 i til Kontanttjenesten i kassene avviklet Naturlige avganger som ikke er erstattet Besluttet nedleggelse av ett mindre kontor Ny avtale IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Tilpasset likviditetsreserver Utlån Q1 21,0 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 283 mill. kr Innskudd Q1 13,9 (13,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 852 mill. kr Q1/2015 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 67,3 % BM 32,7 % Helge land 84,0 % Norge 15,9 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 1,4 (3,3) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q1 67,3 (65,5) % 5% Lokalt på Helgeland Per Q1 84,0 (83,7) % 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 18 En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% Q1/2015 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 1,4 (3,3) % hvorav BM -3,8 (-1,6) % og PM 4,1 (6,1) % 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Kommuner Utlånsfordeling BM av brutto utlån 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3,9 % 3,1 % 3,2 % 3,5 % 3,2 % 2,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 6,5 % 6,0 % Industri 17 % Eiendom 41 % 12,5 % 13,2 % Mat 28 % Tjenester 14 % Q1/2014 Q1/2015 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,7 (34,5) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av utlån BM Garantiforpliktelse valutalån utgjorde per i motverdi MNOK 137 sikret i fast eiendom/innskudd 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar 200 God porteføljekvalitet 150 Utflating netto misligholdte og tapsutsatte engasjement ,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye. Kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak Q1/2015 Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% 5% PM 61,8 % BM 38,2 % Helge land 91,7 % Norge 7,5 % God innskuddsvekst 12 mnd vekst 6,5 (14,4) % PM-andel Per Q1 61,8 (60,8) % Lokalt på Helgeland Per Q1 91,7 (91,9) % 0% -5% Q1/2015 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q4 66,3 (63,1) % Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 23 En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Q1/2015 HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) Q1/2015 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 6,5 (14,4) % hvorav BM 3,8 (29,7) % og PM 8,2 (6,3) % Innskuddsvekst både fra bedriftskunder og fra personkunder noe over Norge 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Kommuner 11,7 % 11,5 % Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft 6,7 % 6,0 % 5,7 % 5,2 % Andel BM 38,2 (39,2) % av totale innskudd Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk 3,7 % 3,2 % 2,8 % Industri 3,2 % 17 % Eiendom 2,5 % 8 % 2,4 % Mat 17 % Tjenester 24 % Kommune 30 % Finans 4 % Innskudd fra kommuner utgjør 30 % av BM-innskuddene Fiske og havbruk 2,8 % 3,9 % Forsikring og finansforetak 2,0 % 1,4 % Industri og bergverk 1,3 % 1,5 % Q1/2014 Q1/ En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og vil også være en viktig finansieringskilde fremover Q1/2015 Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Senior OMF Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 83,7 % (81,7) % Samlet durasjon på 2,5 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet økt til 3,0 år Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per er 19 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling Kommentar Samlet LTV 52 (52) % % 20% 25% Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.215) mill. kr. Innskudd 215 (234) mill. kr. Overdekning 20 (23) % % Innlån OMF 3,5 mrd kr (hvorav 0,4 i morbankens eie) % Resultat etter skatt 9,9 (14,0) mill. kr % Ren kjernekapitaldekning på 17,3 (16,8)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Likviditetsbuffer Likviditetsbufferfordeling i % sektor Kommentar OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft High Yield 4% 4% 3% 1% 2% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 11% 19% 19% 18% 18% 29% 36% 26% Likviditetsbufferne utgjør 3,9 (4,3) mrd. kr. tilsvarende 15,2 (16,8) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbuffere (Basel III/LCR). Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,0) år 98 % er ratet A- eller bedre 76 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 Kapitaldekning 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Utvikling kapitaldekning i % 2,1 % 1,5 % 14,6 % Q1/2015 Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne (12,5 %) Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 14,6 (12,2) % Kjernekapital 16,0 (13,8) % Totalkapital 18,1 (15,9) % Urealisert gevinst full effekt i Q %-poeng økning på ren kjernekapital og 0,6 %-poeng på totalkapital Overgangsregler ikke avklart Størrelse på urealisert gevinst påvirkes av løpende verdivurdering Nye målkrav revideres i strategiprosessen våren En drivkraft for vekst på Helgeland

33 HELG de 20 største eierne Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgeland Kraft AS ,8 % Pareto AS ,7 % Bergen Kommunale pensj ,6 % UBS AG, London Branc A/C ,3 % Verdipapirfondet Pareto ,4 % Merrill Lynch Prof ,8 % Sniptind Holding AS ,1 % MP Pensjon PK ,7 % Catilina invest AS ,9 % Citibank ,1 % Sparebankstiftelsen DNB ,8 % VPF Nordea Norge ,1 % Johs. Haugerudsvei AS ,7 % Pareto online AS ,7 % Melum Mølle AS ,7 % Verdipapirfondet Eika ,3 % Steffen Nervik ,6 % Lamholmen AS ,1 % Andvord AS ,5 % Sum 10 største eiere ,1 % Sum 20 største eiere ,3 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland

34 HELG kursutvikling og likviditet Kurs HELG per ble kr 56,50 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 1,50 siden årsskifte. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

35 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsom vekst og ledende bank på Helgeland Tett samarbeid med boligbyggelag og samlokalisering med nytt markedsledende eiendomsmeglerforetak gir økt tilgang til nye boliglånskunder Høg utadrettet aktivitet og fokus på breddesalg til eksisterende og nye kunder Konkretisering av «Best på kundeopplevelser» og effektive arbeidsprosesser løpende KTI etter kundemøter både i personog bedriftsmarkedet Nye BM ledere på plass 1.halvår - med spisset kompetanse og stort kundenettverk En fremtidsrettet bank Avviklet kassetjenester fom kundene opplever økt service bruk av kontanter går merkbart ned Utvidet tilgjengelighet kundeservice - gradvis økt trafikk «Det digitale kontoret» - prosjekt sammen med tre andre banker forventes igangsatt i løpet av 1 halvår E-signering under implementering 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift, men lavere vekst i bedriftsmarkedet vil utfordre nettorenten Nivå provisjonsinntekter forventes videreført Gode resultater i produktselskapene Frende og Brage vil etter hvert gi eieravkastning Utfordringer på kostnadsområdet møtes med en rekke tiltak Reduksjon antall årsverk 10 som en følge av avvikling kontanthåndtering/naturlig avgang Ytterligere reduksjon årsverk vurderes fortløpende Bankens distribusjonsstrategi / kontornett vurderes som del av vårens strategiprosess Et mindre kontor legges ned med virkning fra 1 juni Vurdering av bankens pensjonsordning igangsatt Ny avtale med IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot Intern fokus på rasjonell drift og riktig kostnadsbruk Nytt måltall på kostnadsområdet fastsettes i vårens strategiprosess Nedskrivninger utlån på nivå med bransjen Balanse Fremtidig vekst på linje med bransjen utflating i bedriftsmarkedet? Privatpersoners vilje til sparing forventes å fortsette andre spareformer enn bank blir mer attraktivt? Sterk økende pensjonssparing 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Helgeland Oslo Trondheim Bodø Bodø Q Q Kommentar Prisøkning leiligheter i 2014 på landsbasis ble 8,7%, mens prisene på Helgeland økte med 7,1% i samme periode. Prisøkning solgte eneboliger i 2014 på landsbasis ble 8,2%, mens prisene på Helgeland økte med 1,5% i samme periode (Kilde: Eiendomsverdi). Prisøkning leiligheter og solgte eneboliger i Q1/2015 på nivå med landet forøvrig. 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Helgeland - Verdiskapning Verdiskapning per sektor: Helgeland (14,8 milliarder) Verdiskapingen var 54,3 milliarder kroner i Nordland i Det er en økning på 5,3 % fra Lofoten 10 % Ofoten 8 % Vesterålen 15 % Helgeland 30 % Tjenester mot bedrifter Industri og bygg og anlegg Vareh, hot, It og transp Havbruk og fiskeri Personlig tjenesteyting Verdiskaping per omsatt 100 kroner i Nordland er 30,4 kroner sammenlignet med 26,6 kroner i Norge totalt. Kilde: Indeks Nordland, UIN Salten 37 % 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Lønnsomhet per region (driftsresultat i % av omsetning) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 8,4 7,7 8,8 8,0 6,5 6,0 6,8 6,3 8,6 7,8 8,2 7,5 6,4 7,4 6,6 6,5 Bedriftene i Nordland har en driftsmargin på 8 % i Til sammenligning var det nasjonale gjennomsnittet 6,7 %. 3,0 2,0 1,0 0,0 Helgelandsregionens lønnsomhet ligger noe over gjennomsnittet i fylket, og regionen har lavere konkurshyppighet enn landsgjennomsnittet Prognose Kilde: Indeks Nordland, UIN 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Vekst i omsetning Indeks omsetning der 2005 = Prognose Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen Nordland Norge Sammenlignet med Norge har bedriftene sterkere omsetningsvekst i Nordland i både 2013 og Hoveddelen av forklaringen er økt omsetning i havbruk og fiskeri sammen med industri og bygg og anlegg. I 2014 har Helgeland den sterkeste veksten i Nordland Kilde: Indeks Nordland, UIN 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

43 Fremtidsutsikter Helgelandsregionen Relativt gode økonomiske utsikter i 2015 på tross av svakere konjunkturer og lavere oljeinvesteringer Høg aktivitet i bygg- og anleggssektoren Investeringsvilje og godt vekstpotensiale i eksportbedriftene Utvinning av gass og nye funn på Aasta Hansteen feltet gir forventet aktivitet i 2015/2016 Fokus på fornybar energi gir på lengre sikt muligheter for regionens store ressurser av vannkraft og metallproduksjon De marine næringene øker satsningen på forskning og utvikling, møter de biologiske utfordringene og gir økt verdiskapning i regionen Lavere arbeidsledighet enn et samlet Norge forventes å holde seg på et stabilt nivå Stabile boligpriser forventes videreført aktiviteten i boligmarkedet antas å øke utover i 1. halvår På sikt vil lavere investeringer i oljesektoren stille krav til omstilling og endring også i vår region Den landbaserte industriens rammevilkår og endringsvilje er spesielt viktig Konsekvensutredning ny storflyplass på Helgeland, kommunesammenslåing og ny sykehusstruktur spennende prosesser som vil få betydning for regionens utvikling 43 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 45 En drivkraft for vekst på Helgeland

46 En drivkraft for vekst på Helgeland Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 46 En drivkraft for vekst på Helgeland

47 Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 7,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 47 En drivkraft for vekst på Helgeland

48 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 48 En drivkraft for vekst på Helgeland

49 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef / Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal 49 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2014 1 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer