Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk 3. kvartal 2008"

Transkript

1

2 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende Liv Høyere innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Utflating av vekst i bankens utlån Fortsatt god kostnadsutvikling Økning i urealisert tap på bankens verdipapirporteføljer som følge av uroen i finansmarkedet

3 Hovedtrekk regnskap 3. kvartal 2008 (konsern) Driftsresultat før skatt 161 mill 184 mill Nettorente 2,21 % 2,31 % Kostnader 1,33 % 1,53 % Resultat per grunnfondsbevis Kr. 13,6 Kr. 19,9 Egenkapitalavkastning 10,9 % 14,0 % 12 mnd. vekst innskudd 6,1 % 10,4 % 12 mnd. vekst utlån 12,1 % 12,3 %

4 Regionale utviklingstrekk på Helgeland

5 Finanskrisens effekt på utviklingen på Helgeland Boligmarkedet / Næringseiendommer lavere prisvekst historisk gir lavere prisfall gjelder både leiepriser og omsetningspriser Landbruksnæringen fortsatt gode utsikter Prosessindustrien Mo / Mosjøen fortsatt god inntjening nettopp gjennomført betydelige tunge investeringer Oppdrettsnæringen ikke fall i laksepriser så langt fortsatt god inntjening Byggebransjen brukbart aktivitetsnivå

6 REGNSKAP 3. KVARTAL 2008

7 Resultat akkumulert 3. kvartal 2008 (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 252 2, ,31 Netto provisjonsinntekter 53 0, ,54 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle instr. -2 0, ,31 Andre driftsinntekter 3 0,03 6 0,06 Andre driftskostnader 151 1, ,53 Tap på utlån, garantier m.v. 7 0,07 8 0,08 Driftsresultat 148 1, ,61 Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper 13 0, ,27 Resultat før skatt 161 1, ,88 Skatt på ordinært resultat 45 0, ,40 Resultat av ordinær drift etter skatt 116 1, ,48 3. Kvartal Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift

8 Resultatutvikling - netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern) Endring Netto tap på rentebærende verdipapirer Netto gevinst / tap på aksjer Aksjeutbytte (ekskl. tilknyttede selskap) Tap på finansielle derivater Netto verdiendring på fastrente utlån Netto verdiendring på obligasjonsgjeld Sum

9 Resultatutvikling Resultatutvikling endring i resultat (konsern) Endring i resultat før skatt i forhold til 3. kvartal 2007: Økning i netto rente- og kredittprovisjonsinntekter + 25 mill kr Økning i netto provisjonsinntekter + 0 mill kr Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter - 32 mill kr Reduksjon i andre driftsinntekter - 3 mill kr Redusjon i kostnader + 1 mill kr Reduksjon i tap på utlån - 1 mill kr Reduksjon inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper - 13 mill kr Sum - 23 mill kr

10 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevisnt/tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskap Resultat før skatt

11 Kvartalsvis resultat (i % av gjennomsnittlig forvaltning) (Konsern) 2,50 2,00 Stabil god nettorente over tid % 1,50 1,00 Fallende driftskostnader i % av forvaltningskapital: 1,33 % (1,53 %) Kostnader i % av inntekter: 47,0 % (50,3 %) 0,50 Redusert vekst netto provisjonsinntekter 0,00 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 periode Rentenetto Netto prov. inntekter Andre driftskostnader

12 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 12,1 % 12,3 % 11,4 % Utlånsvekst siste 3 mnd. 2,3 % 4,4 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,1 % 10,4 % 7,5 % Innskuddsvekst siste 3 mnd. 0,7 % -0,9 % Innskuddsdekning 60,7 % 64,1 % 61,9 % PM-andel utlån 63,7 % 63,0 % 63,5 % 3. kvartal 2008: - Noe lavere utlånsvekst - Stabil andel utlån til PM kunder - Stabilt innskuddsvolum siste kvartal

13 MARKEDSSTRATEGI

14 Overordnet Markedsstrategi Personkunder Opprettholde markedsandelen samlet Breddesalg på eksisterende kunder Gode kundeprogrammer for opprettholdelse av lojalitet Ta nye markedsandeler der markedsandelen er lav midlertidig suspendert Følge gode kunder som er flyttet ut av Helgeland Bedriftskunder Pleie eksisterende kunder Økning av breddesalg Nye bedriftskunder forutsatt lav risiko midlertidig suspendert

15 Tiltak som følge av finanskrisen Arbeider med å tilpasse oss de instrumenter Norges Bank stiller til disposisjon Utlån Følge eksisterende kunder både PM og BM Knoppsskyting egne kunder? Ikke offensiv i forhold til nye kunder verken PM eller BM Innskudd Konkurransedyktig prising av innskudd Aktivt arbeid for å opprettholde innskuddsdekningen Tett dialog og pleie av store innskuddskunder Andel innskudd i PM har økt fra 62 % på samme tid i fjor til 64 % per utgangen av 3. kvartal

16 KUNDETILFREDSHET

17 Kundetilfredshetsundersøkelse 2008 Banken har nylig gjennomført en kundeundersøkelse blant ca av bankens personkunder. Undersøkelsen viser at vi har fremgang på 10 av 13 serviceområder. På de resterende 3 er situasjonen uendret. Resultatene viser: Økende tilfredshet og lojalitet Banken oppleves som engasjert og nær Banken oppleves som en bank som bryr seg om lokalsamfunnet Banken oppleves å ta vare på og stille opp for sine kunder

18 KREDITTOMRÅDET

19 Kredittpolicy Styringsmål: Fordeling BM/PM Største enkeltengasjement Geografisk område Andel høyrisikoengasjement -uendret Generelt: Sentralisert kredittbehandling av alle BM engasjement uendret siden fusjon Fortsatt høy fokus på arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement

20 Brutto utlån per ,8 % 4,7 % 63,7 % 12 mnd. vekst: PM : 13,1 % BM : 10,1 % Totalt: 12,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk 2,9 % 2,0 % 1,9 % 4,7 % 6,3 % Bergverk og industri Bygg- og anlegg Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tjenesteytende Personmarked Pr. 3. Kvartal 2008: - 8,9 mrd. (7,8 mrd i 2007) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån mill. (796 mill i 2007) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment)

21 Netto misligholdte - og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån Netto misligholdte-og tapsutsatte engasjemnet i % av brutto utlån 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,5 % Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 0,3 % 0,0 % 4Q-06 1Q-07 2Q-07 3Q-07 4Q-07 1Q-08 2Q-08 3Q-08 periode Redusert mislighold og tapsutsatte engasjement: Både netto- misligholdte og tapsutsatte engasjement er redusert i kvartalet.

22 Eksponering per risikoklasse PM 90 % 84 % 86 % 89 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 14 % 12 % 10 % 9 % 10 % 0 % 2 % 2 % 1 % 1 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 84 % til 90 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 14 % til 9 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 2 % til 1 % av porteføljen

23 Eksponering per risikoklasse BM 70 % 60 % 59 % 64 % 67 % 64 % 50 % 40 % 30 % 20 % 24 % 17 % 19 % 22 % 17 % 19 % 14 % 14 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 59 % til 64 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 24 % til 22 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 17 % til 14 % av porteføljen

24 FINANSIERING

25 Innskudd fra kunder per ,6 % Innskudd fra kunder fordelt på næring 64,0 % 12 mnd. vekst: PM : 9,6 % BM : 0,5 % Totalt: 6,1 % 6,5 % 3,5 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bergverk og industri Bygg- og anlegg 2,0 % 4,6 % 1,3 % 3,0 % Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tj. Ytende 7,4 % Personmarked Kommuner og Kommuneforetak

26 Utvikling kundeinnskudd - god utvikling gjennom finanskrisen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008

27 Rentebærende verdipapirportefølje Kontanter/innskudd banker 36 % Stat/Kommune 1 % Særskilt sikre obl. 4 % Finansforetak, Norge 29 % Kraft, Norge 5 % Industri, Utland 1 % Industri, Norge 13 % Finansforetak, Utland 11 % Renteporteføljen (inkl. kortsiktige plasseringer i banker) er MNOK og utgjør ca. 11,0% av forvaltningskapitalen pr 3. kvartal (MNOK / 8,5 % per 2. Kvartal 2008) Hovedsakelig 3 mnd. FRNs Durasjon ca. 2,3

28 Rentebærende verdipapirportefølje Endring av forskrift Finansdepartementet fastsatte 16. oktober en forskrift som gjennomførte endringer i regnskapsstandardene IAS 39 og IFRS 7 fastsatt av IASB og vedtatt i EU. Endringene gir blant annet adgang til reklassifisering av porteføljer som har vært klassifisert som handelsporteføljer, til hold-til-forfall kategorien. Reklassifiseringen innebærer at porteføljen regnskapsføres til såkalt amortisert kost (mot tidligere vurdert til virkelig verdi). Helgeland Sparebank har valgt å ikke reklassifisere porteføljen. Porteføljen holdes tilgjengelig for salg og regnskapsføres til virkelig verdi over resultat, dersom verdien er lavere enn kostpris. Hittil i år har banken utgiftsført urealisert kurstap på 30 mill. kr., herav 23 mill.kr. i inneværende kvartal.

29 Finansiering Bankens kredittspread har økt markant gjennom 3. kvartal 2008 Majoriteten av bankens lange innlån er fortsatt ikke refinansiert til nye kredittspreader Bankens likviditetsbuffere er imidlertid økt og likviditetssituasjonen anses som god Økt durasjon på innlån Andel lang finansiering (>12 mnd.) per 3. kvartal 2008 er 86% Ubenyttede trekkfasiliteter Ca. MNOK forfall Januar 2011 (syndikat) MNOK forfall April 2009 (DnB NOR) Innskuddsdekning i overkant av 60%

30 Finansiering - forfallsstruktur Q Q Q Q Q Langsiktige lån Sertifikater Langsiktige lån 4Q2007

31 Finansiering anvendelse av "Krisepakken" Banken har pt ikke eierskap i boligkredittforetak Banken har dialog med Norges Bank vedrørende krisepakken Slik krisepakken foreligger er det kun F-lån som er aktuelt F-lån pakken har begrensninger som gjør at banken pt. ikke kan utnytte rammen på 1 mrd Bankens F-låns kapasitet er ca. MNOK 500

32 EGENKAPITAL - SOLIDITET

33 Kapitaldekning (konsern) Kapitaldekning Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning 13,8 % 12,4 % 13,8 % Kapitaldekning per etter Basel II Kapitaldekning per og etter Basel I

34 De 20 største grunnfondsbeviseierne Antall % andel Antall % andel Sparebanken Nord-Norge ,8 DnB NOR bank ASA, Investeringsdivisjon ,2 Romern AS ,3 Nervik, Steffen ,2 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 MP Pensjon ,8 Hartviksen, Harald ,9 Sparebankstiftelsen DnB ,2 WarrenWicklund ,8 Haslum Industri AS ,4 Sivesind, Johan ,8 Helgelandskraft AS ,7 BBS ansatte fond ,6 Terra Utbytte VPF ,3 ROI Invest AS ,6 Hifo Invest AS ,3 Toten Sparebank ,6 Sparebanken Vest ,7 The Northern Trust ,6 Sum 10 største eiere ,2 Sum 20 største eiere ,6 Endringer etter 3. kvartal: - Bank 1 Oslo AS er ny eier av grunnfondsbevisene til Romern AS

35 HELG sammenlignet med andre banker HELG ROGG MING NONG

36 Utsikter fremover - generelt Dempet aktivitet i næringslivet på Helgeland som følge av uroen i finansmarkedet og et høyere rentenivå Byggeaktiviteten forventes å avta Prosessindustrien i regionen forventes fortsatt å være sterk, men vil i ulik grad bli påvirket av internasjonale konjunktursvingninger Utsiktene innenfor oppdrettsnæringen er fortsatt gode Fortsatt gode utsikter for landbruksnæringen Antatt redusert lønnsomhet i bedriftene Noe høyere arbeidsledighet Lavere prisfallsrisiko på boliger enn i sentrale strøk

37 Utsikter fremover - banken Uroen i finansmarkedene har strammet seg til og vi forventer fortsatt høye innlånskostnader og treghet i pengemarkedet inn i 2009 Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle investeringer forventes å gjenspeile bankens forsiktige verdipapirstrategi Reduserte netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende Liv Frende Holding AS og Norne Securities AS forventes på sikt å gi eieravkastning og positiv effekt på netto provisjonsinntekter Fortsatt sterkt fokus på tapsutsatte og misligholdte engasjement Lavere utlånsvekst og moderat innskuddsvekst Tap forventes å ligge på nivå med øvrige sparebanker

38 kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Grunnfondsbevis generelt: Postboks Mo i Rana

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer