Hovedtrekk i God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente"

Transkript

1

2 Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader og god kostnadsprosent Lave tap på finansielle instrumenter Økning i tap på utlån Moderat utlånsvekst Stabil innskuddsdekning Bedret rating opp til A- Oppstart etablering av boligkredittforetak

3 Hovedtrekk regnskap 2008 (konsern) Driftsresultat før skatt *) 177 mill 242 mill Nettorente 2,19 % 2,34 % Kostnader i % av forv.kapital 1,34 % 1,54 % Kostnader i % av inntekter 48,4 % 51,6 % Resultat per grunnfondsbevis Kr. 14,9 Kr. 26,2 Kapitaldekning 14,1 % 13,8 % Herav kjernekapitaldekning 13,1 % 12,8 % 12 mnd. vekst innskudd 8,2 % 7,5 % 12 mnd. vekst utlån 10,7 % 11,4 % *) Redusert resultat er i all hovedsak knyttet til høy aksjegevinst og høye inntekter fra tilknyttede selskaper i 2007 og økte tap i 2008

4 REGIONALE UTVIKLINGSTREKK PÅ HELGEAND

5 Finanskrisens effekt på Helgeland Boligmarkedet Moderat vekst i boligpriser over tid gir lavere prisfallsrisiko enn i sentrale strøk Næringseiendom Få store eiendomsprosjekt som er igangsatt eller ikke solgt Lite ledige næringsarealer i regionen Generelt lavt prisnivå gir lavere prisfallsrisiko enn i sentrale strøk Byggebransjen Brukbart aktivitetsnivå, ikke like stor oppbremsing som sentrale strøk Aktivitetsnivå vaierer imidlertid noe fra sted til sted, men oppsummert fortsatt bra aktivitet på Helgeland

6 Finanskrisens effekt på Helgeland Landbruksnæringen Stabil næring uten store kriser Fortsatt gode utsikter på Helgeland Oppdrettsnæringen Lakseoppdrettsnæringen går fortsatt godt Torskeoppdrettsnæringen sliter Fiskeri Helgeland har en liten fiskeriflåte med relativt få fiskefartøy

7 Finanskrisens effekt på Helgeland Prosessindustrien Mo/Mosjøen Delvis redusert drift og noe permitteringer Sterke eiere med langsiktig investeringsperspektiv Gjennomført betydelige investeringer de siste 5 årene Elkem Aluminium Mosjøen nylig overtatt 100% av Alcoa, som har signalisert fortsatt investeringsvilje Banken indirekte eksponert via personmarkedet og underleverandører Handelsnæringen - Foreløpig ingen tegn til større effekter på Helgeland - Helgeland er lite eksponert i store kjeder - Banken noe eksponert i møbel- og bilbransjen

8 REGNSKAP 2008

9 Resultat akkumulert 2008 (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 340 2, ,34 Netto provisjonsinntekter 69 0, ,53 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle instr. -5-0, ,23 Andre driftsinntekter 3 0,02 7 0,05 Andre driftskostnader 209 1, ,54 Tap på utlån, garantier m.v. 36 0, ,07 Driftsresultat 162 1, ,54 Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper 15 0, ,27 Resultat før skatt 177 1, ,81 Skatt på ordinært resultat 49 0, ,38 Resultat av ordinær drift etter skatt 128 0, ,43 Utviklingstrekk 2008: - Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift - Lave tap på finansielle instrumenter - Stabile kostnader og noe økte tap

10 Resultatdisponering (morbank) Foreslått kontantutbytte; kr 8, per grunnfondsbevis, totalt 18 mill kroner Utjevningsfondet tilføres; kr 6 per grunnfondsbevis, totalt 13 mill kroner Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital per (25,8 %) Det avsettes 10 mill kroner til gavefond og gavefondet utgjør etter dette 38 mill kroner Sparebankens fond tilføres 85 mill kroner

11 Resultat "ordinær" bankdrift i 2008 (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 340 2, ,34 Netto provisjonsinntekter 69 0, ,53 Aksjeutbytte 3 0,02 2 0,01 Andre driftsinntekter 3 0,02 7 0,05 Andre driftskostnader 209 1, ,54 Tap på utlån, garantier m.v. 36 0, ,07 Driftsresultat 170 1, ,32

12 Resultatutvikling - netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern) Endring Netto urealisert tap på rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst / tap på aksjer Aksjeutbytte (ekskl. tilknyttede selskap) Urealisert verdiendring på fastrente utlån Urealisert verdiendring på innlån og rentesvapper Sum

13 Vurderingsprinsipper finansielle instrumenter Eiendeler Rentebærende obligasjonsportefølje regnskapsføres til virkelig verdi porteføljen er ikke reklassifisert Gjeld ved utstedelse av verdipapirer Innlån FRNs til amortisert kost (70 %) Innlån Fast, sikringsbokføring til amortisert kost (15 %) Innlån Fast til virkelig verdi F.V.O Fair value options (15 %) (Alle tre punktene ovenfor har verdiendring over resultat)

14 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevisnt/tap på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskap Resultat før skatt

15 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltning (Konsern) 2,50 Fallende men stabil nettorente % 2,00 1,50 1,00 Fallende driftskostnader i % av forvaltningskapital: 1,34 % (1,54 %) Kostnader i % av inntekter: 48,4 % (51,6 %) 0,50 0,00 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 periode Redusert vekst netto provisjonsinntekter Rentenetto Netto prov. inntekter Andre driftskostnader

16 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 10,7 % 11,4 % Personmarked 11,4 % 12,9 % Næringsliv 9,4 % 9,9 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,2 % 7,5 % Personmarked 10,8 % 9,3 % Næringsliv 4,0 % 4,7 % Innskuddsdekning 60,5 % 62,0 % PM-andel utlån 63,9 % 63,5 % PM-andel innskudd 63,7 % 62,2 % Regnskap 2008: - Noe lavere utlånsvekst i andre halvår - Stabil andel utlån til PM kunder - Stabilt innskuddsvolum

17 MARKEDSSTRATEGI

18 Overordnet Markedsstrategi Opprettholde samlet markedsandel (50 % +) Breddesalg på eksisterende kunder Sterk satsing på pensjons- og livsforsikring Salg av spare- og plasseringsprodukter, men ingen satsing på kompliserte spareprodukter Salg av skadeforsikring, stigende markedsandel Personkunder Gode kundeprogrammer for opprettholdelse av lojalitet Ta nye markedsandeler der markedsandelen er lav midlertidig suspendert Følge gode kunder som er flyttet ut av Helgeland Bedriftskunder Ivareta eksisterende kunder Nye bedriftskunder forutsatt lav risiko midlertidig suspendert

19 MARKEDSUNDERSØKELSE

20 Markedsundersøkelse 2008 Banken har opprettholdt sin markedsandel som hovedbankforbindelse på Helgeland. Markedsandel på 56% på Helgeland som helhet Over halvparten av alle Helgelendinger har sine boliglån hos oss Vår posisjon som potensiell bank for de som ikke er kunder hos oss er opprettholdt Vi har en sterk fremgang som skadeforsikringsleverandør på Helgeland (markedsandel på 17,7%) Våre kunders tilfredshet og lojalitet er meget stabil gjennom de siste 3 år og på høyde med alle av våre konkurrenter

21 KREDITTOMRÅDET

22 Kredittpolicy Styringsmål: Fordeling BM/PM (40/60) Største enkeltengasjement (10% av ansvarlig kapital) Geografisk område (Helgeland) Andel høyrisikoengasjement -uendret Generelt: Sentralisert kredittbehandling av alle BM engasjement uendret siden fusjon Vesentlig tettere oppfølging av BM engasjement og særskilt fokus på forebyggende arbeid Høy fokus på arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement

23 Brutto utlån per ,9 % 12 mnd. vekst: PM : 11,4 % BM : 9,4 % Totalt: 10,7 % 4,6 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bergverk og industri 13,5 % Bygg- og anlegg 2,9 % 2,0 % 1,8 % 4,7 % 6,6 % Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tjenesteytende Personmarked : - 9,1 mrd. (8,1 mrd i 2007) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån mill. (819 mill i 2007) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment)

24 Netto misligholdte engasjement i % av brutto utlån (utvikling) 160 3,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Misligholdte engasjement Misligh.i % av brutto utlån

25 Eksponering per risikoklasse PM 90 % 84 % 86 % 89 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 14 % 12 % 10 % 9 % 10 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 84 % til 90 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 14 % til 9 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 2 % til 1 % av porteføljen

26 Eksponering per risikoklasse BM 70 % 60 % 59 % 64 % 67 % 63 % 50 % 40 % 30 % 20 % 24 % 17 % 19 % 23 % 17 % 19 % 14 % 14 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 59 % til 63 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 24 % til 23 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 17 % til 14 % av porteføljen

27 FINANSIERING

28 Finansiering Noe lavere kredittspread mot slutten av året Bankens likviditetsbuffere er solide Bankens durasjon på innlån er ytterligere økt Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er 88% Ubenyttede trekkfasiliteter Euro 62,5 mill - forfall Januar 2011 (syndikat) MNOK forfall April 2009 (DnB NOR) Innskuddsdekning på 60,5 % F-låns kapasitet er ca MNOK 800 mill, hvorav 400 er benyttet Eget boligkredittforetak muliggjør OMF-ordningen F-lån/OMF bytte kan refinansiere opptil 18 mnd. Likviditetsindikator 1 var per 4 Q 2008 på 105,4 Likviditetsindikator 1 viser bankens grad av langsiktig finansiering (løpetid over 1 år) av il-likvide eiendeler

29 Boligkredittselskap Banken er i gang med etablering av boligkredittforetak og har stiftet Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 100 % av Helgeland Sparebank Søknad om konsesjon til å drive kredittforetak er oversendt Kredittilsynet primo februar 2009 Banken vil være i posisjon til å delta i myndighetenes bytteordning der OMF byttes i statspapirer fra 2 kvartal 2009

30 Finansiering - forfallsstruktur Q Q Q Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån

31 Innskudd fra kunder per Innskudd fra kunder fordelt på næring 63,7 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bergverk og industri Bygg- og anlegg Varehandel, hotell, restaurant 6,9 % Finansiering, eiendom Transport og tj.ytende 6,5 % Personmarked 3,5 % 2,3 % 4,4 % 1,4 % 3,0 % 8,3 % Kommuner og kommuneforetak

32 Utvikling kundeinnskudd - god utvikling gjennom finanskrisen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Innskuddsdekning per ble 60,5 %, mot 62,0 % per Banken har lojale og stabile innskuddskunder

33 Rentebærende verdipapirportefølje % 9 % 4 % 30 % Stat/Kommune OMF Finansforetak, Norge Finansforetak, Utland Industri, Norge Kraft, Norge 5 % 13 % 8 % Kontanter/innskudd banker

34 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (inkl. kortsiktige plasseringer i banker) utgjør ca. 10,8 % av banken forvaltningskapital Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca. 2,1 år Marginal verdiendring i 4. kvartal 2008 Endring kredittspread 100 bp. utgjør ca. MNOK 25

35 EGENKAPITAL - SOLIDITET

36 Kapitaldekning (konsern) Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,1 % 13,8 % Herav kjernekapitaldekning 13,1 % 12,8 % Kapitaldekning per etter Basel II Kapitaldekning per etter Basel I

37 De 20 største grunnfondsbeviseierne Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Nord Norge ,8 DnB NOR bank ASA investeringsdivisjon ,4 Bank 1 Oslo ,3 Nervik, Steffen ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 MP Pensjon ,8 Hartviksen, Harald ,9 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,2 Sivesind, Johan ,8 Haslum Industri AS ,4 WarrenWicklund utbytte ,7 Helgelandskraft AS ,7 WarrenWicklund assets ,6 Hifo Invest AS ,3 ROI Invest AS ,6 Terra Utbytte ,0 Toten Sparebank ,6 Sparebanken Vest ,7 The Northern Trust ,6 Sum 10 største eiere ,9 Sum 20 største eiere ,5

38 Utbytte 2008 (morbank) Grunnlag for beregning av utbytte Ansvarlig kapital i årsregnskapet (EK i balansen +ansvarlig lån) Fradragsposter (ansvarlig lån/fond forurealiserte gevinster/avsatt utbytte) Sum justert egenkapital Utbyttebrøk ,7 % 25,8 % Beregning av utbytte: Årsresultat Overført fra utjevningsfond 4 3 Utbyttegrunnlag Beregnet utbytte*) Utbytte per grunnfondsbevis 14 22,8 *Herav kontantutbytte i kr 8 18,5 *Herav til utjevningsfond i kr 6 4,3 *)2008: redusert med kr 0,66 per gr.f.bev. Gr.f.bev.eiernes andel (effekt IFRS) lånt av sparebankens fond, rest fra 2007

39 Utsikter fremover - banken Vi forventer fortsatt høye innlånskostnader og treghet i det tradisjonelle pengemarkedet i 2009 Banken forventer en fallende nettorente også i 2009 Tap forventes å ligge på nivå med øvrige sparebanker Sterkt fokus på forebyggende arbeid på BM engasjement Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle investeringer forventes å gjenspeile bankens forsiktige verdipapirstrategi Lavere utlånsvekst og moderat innskuddsvekst

40 Utsikter fremover - Helgeland Generelle økonomiske utsikter er forverret Usikkerhet knyttet til i hvilken grad Helgeland vil påvirkes av finanskrisen Dempet aktivitet i næringslivet og noe høyere arbeidsledighet Redusert lønnsomhet i bedriftene Moderate eiendomspriser vil gi lavere prisfall enn i sentrale strøk Svakere oppbremsning i byggeaktivitet enn i sentrale strøk Fortsatt sterk prosessindustri med solide og investeringsvillige eiere, men redusert aktivitet på grunn av lave salgspriser banken er ikke direkte involvert i kredittengasjementer i disse selskapene Gode utsikter innenfor lakseoppdrett Gode utsikter for landbruksnæringen i regionen

41 kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Grunnfondsbevis generelt: Postboks Mo i Rana

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer