Resultat Helgeland Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat Helgeland Sparebank"

Transkript

1 Resultat Helgeland Sparebank 1

2 Hovedtrekk per Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny AFP ordning med 27 mill. kr og gevinst aksjer med 18 mill. kr. Moderate verdiendringer på finansielle investeringer som følge av en forsiktig verdipapirstrategi Nøkkeltall Nettorente 1,53 % (1,63 %) Ordinære kostnader 1,09 % (1,14 %) Nedskrivinger på utlån 0,12 % (0,10 %) 9 mnd. utlånsvekst 7,3 % (5,2 %) 9 mnd. innskuddsvekst 5,0 (6,9 %) 2

3 Hovedtrekk i kvartalet Helgeland Sparebank, konsern Fortsatt press på nettorenten Økte innlånskostnader, spesielt de siste månedene Vedvarende sterk konkurranse i personmarkedet Provisjonsinntekter Svært godt salg av forsikringsprodukter, inntekter i 3. kvartal 2011 er på samme nivå som 3. kvartal Skifte av leverandør skadeforsikring, startet med null i portefølje

4 Resultat per Konsern (MNOK) % % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 314 1, , ,53 Netto provisjonsinntekter 67 0, , ,28 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 28 0, ,18 8 0,05 Andre driftsinntekter 3 0,02 2 0,01 3 0,02 Engangseffekt kostnader 150 års jubileum ,03 6 0,04 Engangseffekt inntektsføring AFP 35 0, ,19 Sum driftskostnader 218 1, , ,09 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 23 0, , ,12 Resultat før skatt 201 1, , ,68 4

5 Kvartalsvis resultatutvikling Konsern (MNOK) Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/ Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum Engangseffekt inntektsføring AFP Nedskrivning på utlån Resultat før skatt Opprettholdt nivå på nettorenten i kroner Netto provisjonsinntekter i Q3/2011opp på samme nivå som i Q3/2010 5

6 Nøkkeltallsutvikling Konsern I prosent av snitt forvaltning: Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/ Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 1,55 1,48 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 0,30 0,30 Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 0,02-0,03 Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 1,08 1,04 Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12-0,03 0,03 Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19 Nedskrivning på utlån 0,19 0,11 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13 0,12 Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 0,66 0,60 Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,2 58,4 52,9 51,4 54,0 54,1 55,8 58,2 60,0 Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/afp) 31,7 46,0 45,6 Årsverk

7 Balanseutvikling Konsern (MNOK) Q3/2010 Q3/2011 Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 7,4 % 9,4 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,8 % 8,2 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 8,3 % 11,4 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 7,6 % 6,6 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 7,4 % 8,9 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 7,8 % 2,7 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % 58,2 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 63,7 % 63,0 % 7

8 KREDITTOMRÅDET 8

9 Brutto utlån per MNOK (MNOK ) Utlån fordelt på PM og BM Utlån Personmarked Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Bedrifter 37,0 % Personer 63,0 % Forsikring og finansforetak 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Brutto utlån: 11,2 MRD NOK. (10,4 MRD NOK per Q3/2010) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,2 MRD NOK (1,1 MRD NOK per Q3/2010) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Svært lojal kundemasse, av brutto utlån er 83,3 % lånt ut til kunder på Helgeland Markedsandel PM ca. 50 %, SMB godt over 50 % Måltall PM 60 % andel, BM 40 % 9

10 Kredittvekst Husholdninger og foretak 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Kredittveksten i foretakene 12 mnds vekst 0,0 % 0,0 % mar.08 sep.08 mar.09 sep.09 mar.10 sep.10 mar.11 sep.11-5,0 % mar.08 sep.08 mar.09 sep.09 mar.10 sep.10 mar.11 sep.11 Norge, husholdninger HSB, personkunder Norge, foretak HSB, næringskunder PM Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene 12 måneders vekst 8,2 % BM Stabil vekst over tid Noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene 12 måneders vekst 11,4 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 10

11 Eksponering per risikoklasse Person- og bedriftsmarked Risikoklassifisering PM Risikoklassifisering BM 100 % 90 % 80 % 70 % 87 % 87 % 86 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 60 % 50 % 54 % 52 % 55 % 40 % 30 % 20 % 10 % 11 % 11 % 12 % 3 % 2 % 2 % 40 % 30 % 20 % 10 % 26 % 20 % 31 % 17 % 29 % 16 % 0 % Q3/ % Q3/2011 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Stabil og god PM portefølje, positiv utvikling i BM Porteføljescore lagt til grunn: Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 11

12 Nedskrivning på engasjement Mislighold og tapsutsatte engasjement Resultatført nedskrivning på engasjement - i kr. og % av brutto utlån Nedskrivning Nedskrivning i % av brutto utlån 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % mill. kr Netto- misligh. (>90dager) og tapsutsatte engasjment Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement Netto- misligh. og tapsut. engasjement i % av utlån 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Konsernet har hatt en god balansevekst de siste årene, volum på netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån ha vært fallende 12

13 FINANSIERING 13

14 Finansiering per God finansiell situasjon Forfallstruktur innlån Innlånskilder Q/ Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning F-lån Sertifikater Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF - bytteordning OMF - HEBO Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 81,7 % (80,6 %) Innskuddsdekning på 58,2 % (59,7 %) i konsernet og 74,1 % (71,3 %) i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK (MNOK 2.027) MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) 14

15 Helgeland Boligkreditt AS Bankens heleide boligkredittselskap Utlån fordelt på HSB og HEBO Utlån overført til boligkredittselskapet (HEBO) 20,3 % Utlån morbank Utlån boligkredittselskap 79,7 % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Utlån morbank Utlån boligkredittselskap Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 2011/2012 minimum 1,0 MRDNOK Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 124 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 42,5 % (Lån i % av forsvarlig markedsverdi) 15

16 Innskudd fra kunder per MNOK (MNOK 9.732) Innskudd fordelt på PM og BM Kundeinnskudd Bedrifter 34,9 % Personer 65,1 % Personkunder Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Utvikling kundeinnskudd og innskuddsdekning 92,4 % er innskudd fra kunder på Helgeland Lojal kundemasse mill. kr % Kundeinnskudd Inskuddsdekning 16

17 Innskuddsvekst Husholdninger og foretak 15,0 % Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 25,0 % Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst 10,0 % 20,0 % 15,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % mar.08 sep.08 mar.09 Norge, husholdninger sep.09 mar.10 sep.10 HSB, personkunder mar.11 sep.11 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % mar.08 sep.08 mar.09 sep.09 Norge, foretak mar.10 sep.10 mar.11 HSB, næringskunder sep.11 PM Sparing i husholdningene noe høyere enn landsgjennomsnittet 12 mnd. vekst 8,9 % BM: 12 mnd. vekst 2,7 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 17

18 VERDIPAPIRER 18

19 Rentebærende verdipapirportefølje per Meget god porteføljekvalitet Helgeland Sparebank Q3/2011 Verdipapirportefølje - fordelt etter rating Helgeland Sparebank Q3/2011 Verdipapirportefølje - sektorfordelt AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % OMF Norge Finansforetak, Norge Statsgar./Komm. Industri, Norge OMF Utland Finansforetak, Utland Kraft, Norge 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Likviditetsportefølje renter (inkl. deponi i NB) MNOK Kortsiktig likviditet MNOK Gradvis tilpasning til nye krav (LCR) Bedre porteføljekvalitet Samlet durasjon renteportefølje 2,05 år (inkl. kortsiktig renteportefølje) Sum likviditet (MNOK 3.352) 15,2 % av konsernets forvaltingskapital 19

20 EGENKAPITAL 20

21 Soliditet Kapitaldekning og egenkapitalprosent 16 % Kapitaldekning Beregningsgrunnlag og kapitaldekning 14 % 12 % 10 % 8 % 14,1 % 13,8 % 13,1 % 13,0 % 12,8 % 12,6 % 12,1 % 11,8 % 11,6 % 11,3 % Kapitaldekning % Kjernekapital% mill. kr Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning % Helgeland Sparebank har et mål for Kapitaldekning på 12,5 % Kjernekapitaldekning på 11,0 % Banken har en høy andel av ren kjernekapital (Tier 1)og målsetting forkjernekapitaldekning er på plass 21

22 Egenkapitalavkastning mill. kr Egenkapitalavkastning Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % Egenkapitalavkastningen skal være konkurransedyktig sett i forhold til bankens risikoprofil Egenkapitalavkastningen skal tilsvare risikofri rente (5-års statsobligasjon) + 5 % poeng (6,8 %) 22

23 Utviklingen i egenkapitalbeviset HELG Daily TypPri, QHELG.OL, 17/10/2011, 37 04/01/ /10/2011 (GMT) Price NOK 45 Daily IPP, QHELG.OL, 17/10/2011, IPP, Q.OSEEX, 20/10/2011, /01/ /10/2011 (GMT) Value NOK J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O Q Q Q Q Q Q Q F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O Q Q Q Q Q Q Q Svak kursutvikling som resultat av generelt urolig aksjemarked Banken har ikke mottatt nye signaler fra Sparebankstiftelsen Helgeland vedrørende nedsalg 23

24 Fremtidsutsikter og prioriteringer 24

25 Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland Sparebank Balansere målsettingen om å opprettholde markedsposisjonen i forhold til en tilfredsstillende inntjening Tiltak for å unngå ytterligere fall i nettorenten Sterkere prisdifferensiering BM og boliglån utenfor kredittforetaket Besluttet renteendring med differensiert påslag 0,25 % - 0,60% God og langsiktig finansiering Utnytte godt potensiale for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt Fortsatt satsing på breddesalg med fokus på forsikring 25

26 Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland Sparebank Optimisme og god aktivitet i næringslivet på Helgeland Forventninger til effekter av oljeaktiviteten Usikkerhet knyttet til hvilken betydning den urolige økonomiske situasjonen i Europa og USA vil få for Helgeland Banken forventer fremover: Økt avkastning på utlån Moderat vekst i netto provisjonsinntekter Stabil kostnadsutvikling Fortsatt relativt lave tap 26

27 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Hjemmeside og nettbank: Forretningsadresse: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana 27

28 Appendix 28

29 Egenkapitalbeviseiere per største Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 Terra utbytte ,0 Sparebank 1 Midt-Norge ,5 Nervik, Steffen ,5 MP Pensjon ,5 Hartviksen, Harald ,5 Skagen Vekst ,2 Tromstrygd ,4 Sparebanken Øst ,1 Brage Invest AS ,4 Helgelandskraft AS ,8 Coop Norge SA ,3 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 Institutt for sammenligning ,3 Nordisk Finans Invest ,4 Arnesen Dag Fredrik Jebsen ,3 Haslum Industri AS ,2 Sivesind Invest AS ,3 Sparebanken Vest ,1 Andersson Lars Aage ,2 Sum 10 største eiere ,3 Sum 20 største eiere ,6 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis 29

30 Kostnader Utviklingstrekk 1.kv 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 250 Ordinære kostnader og årsverk Lønn og sosiale utgifter mill. kr Ordinære kostnader Årsverk årsverk Generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Andre driftskostnader Sum ordinære driftskostnader Jubileumskostnader 6-1 Inntektsføring ved endring av AFP 27 8 Sum driftskostnader Målsetting om kostnader på linje eller bedre enn et utvalg sammenlignbare banker Stabile kostnader i kroner og god kostnadskontroll Årsverk redusert med 9 % i perioden Kostnader i % av inntekter er noe høyere enn måltall Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er ihht måltall 30

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og er ikke revidert. Hovedtrekk 1. kvartal

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009 0 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert.

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Hendelser 3. kv. 2007

Hendelser 3. kv. 2007 Hendelser 3. kv. 2007 Stor fremgang på skadeforsikringsområdet Doblet markedsandel (fra ca 9% til 19%) Stor gave fra Helgelandsfondet til Peter Dass museet FRENDE forsikring lansert KTU 2007 (Kundetilfredshetsundersøkelse)

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer