Generelle utviklingstrekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle utviklingstrekk"

Transkript

1

2 Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt god aktivitet og stramt arbeidsmarked Fokus på Helgeland i forbindelse med oljeutvinning knyttet til "Skarv", forventninger til effekter og økt aktivitet Nye bankkonkurrenter etablerer seg på Helgeland Handelsbanken Nordea

3 Viktige hendelser 1 kvartal 2008 Banken er med på etableringen av verdipapirforetaket "Fløien" i Bergen sammen med 12 andre banker og Fondsfinans Banken er i full gang med salg av Frende livsforsikring Banken rapporterte kapitaldekning i henhold til Basel II, fra og med 1 kvartal 2008 Bankens samfunnsengasjement er fortsatt høyt og gaver til allmennyttige formål gjennom Helgelandsfondet gir positiv omtale

4 Hovedtrekk 1. kvartal 2008 God lønnsomhet i bankens basisdrift Nettorenten er fallende men fortsatt høy Høyere innlånskostnader som følge av kredittspreadutgang og høyere pengemarkedsrenter Fortsatt god vekst i bankens utlån hovedsaklig i PM Redusert kostnadsprosent og positiv kostnadsutvikling Økning i urealisert tap på bankens verdipapirporteføljer som følge av uroen i finansmarkedet

5 Hovedtrekk regnskap 1. kvartal 2008 (konsern) 1. kvartal kvartal 07 Driftsresultat før skatt 41 mill (83 mill) Nettorente 2,24% (2,30%) Kostnader 1,37% (1,59%) Egenkapitalavkastning 8,5% (13,5%) 12 mnd. vekst utlån 11,8% (8,9%)

6 FAKTA OM HELGELAND

7 Om Helgeland Agenda Helgeland 18 kommuner Ca innb. Næringsgrunnlag: Industri Offentlig virksomhet Landbruk Fiskeoppdrett Trad. Fiskeri Reiseliv Handel Servicenæringer E N L E D E N D E N O R S K R E G I O N A L B A N K Regionen kjennetegnes av mange, og små bedrifter 26

8 Landbruk

9 Landbruket - nasjonalt Profesjonalisering Stor reduksjon i antall aktører innenfor landbruket Økt produksjonsvolum på hvert bruk Stort investeringsbehov Økt behov for kapital Sentralisering av foredlingsindustrien Utfordringer nasjonalt Kraftig underdekning på alle kjøttslag innenlands Stor økning i kjøttforbruket i Norge

10 Landbruket i Nordland Verdiskapningen i de ulike driftsformene (mill.kr.): Melkeproduksjon Sauehold Geitehold Svinehold Andre driftsformer Sum Nordland Nordland står alene for 634 mill.kr. av totalt 1 mrd.kr. i Nord Norge.

11 Landbruket på Helgeland - utviklingstrender Industrialiseringen av landbruket har ført til færre men større enheter og dermed større engasjement Helgeland er langt fremme når det gjelder organisering av samdrift innen storfe (melk og kjøtt) Stiller store krav til samarbeid Landsdelen har en spesiell satsing på svineproduksjon med store enheter Nytt slakteri sentralt plassert på Helgeland innebærer: Økt behov for råstoff lokalt Større fokus på kjøttproduksjon Kraftig prisøkning på råvarer gir større potensial for inntjening

12 Landbruket på Helgeland - betydning for banken Bankens landbrukspolicy tar utgangspunkt i at det norske samfunnet ønsker å ha et aktivt landbruk i hele landet Landbruket er et viktig markedssegment hvor banken har ca 80% markedsandel Banken har god lokal kompetanse innen landbruk Ca landbrukskunder 6,2% av bankens utlån er til landbrukskunder (ca 900 mill.kr) 3,5% av bankens innskudd er fra landbrukskunder (ca 100 mill.kr) Banken har tradisjonelt svært lave tap på engasjement innen landbruksnæringen

13 Organisering

14 Organiseringen av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (100%) AS Sparebankbygg (100%) ANS Bankbygg (96,8%) Helgeland Utviklingsselskap AS Holding selskap (100%) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (42,9%) ROI Invest AS Investeringsselskap (43%) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (38,7%) Eiendomsmegleren - Helgeland Eiendomsformidling AS (34%) Frende Holding AS Forsikringsselskap (8,9%) "Fløien" Verdipapirforetak (6,5%)

15 REGNSKAP 1. KVARTAL 2008

16 Resultat (Konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 81 2, ,30 Netto provisjonsinntekter 18 0, ,53 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle invest. -7-0, ,99 Andre driftsinntekter 1 0,03 3 0,09 Andre driftskostnader 50 1, ,59 Tap på utlån, garantier m.v. 2 0,07 4 0,13 Driftsresultat 41 1, ,19 Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper 0 0, ,48 Resultat før skatt 41 1, ,67 Skatt på ordinært resultat 12 0, ,39 Resultat av ordinær drift etter skatt 29 0, ,28 1. Kvartal God lønnsomhet i bankens basisdrift - Nettorente økt med 8 mill. kr.

17 Resultatutvikling (Konsern) Endring i resultat før skatt i forhold til 1. kvartal 2007: Økning i netto rente- og kredittprovisjonsinntekter + 8 mill kr Økning i netto provisjonsinntekter + 1 mill kr Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer - 37 mill kr Reduksjon i andre driftsinntekter - 2 mill kr Redusjon i kostnader + 1 mill kr Reduksjon i tap på utlån + 2 mill kr Reduksjon inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper - 15 mill kr Sum - 42 mill kr

18 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 1.kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevisnt/tap på finansielle investeringer Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskap Resultat før skatt Kvartal 2008: - Positiv kostnadsutvikling - Økning urealiserte tap på verdipapirportefølje

19 Kvartalsvis resultat (i % av gjennomsnittlig forvaltning) (Konsern) 2,50 Stabil høy nettorente over tid. % 2,00 1,50 1,00 Fallende drifts-kostnader siste 12 mnd. 1,37% (1,61%) av GFK Kostnader i % av inntekter: 49,7% (55,0%) 0,50 Redusert vekst netto provisjonsinntekter 0,00 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 periode Rentenetto Netto prov. inntekter Andre driftskostnader

20 Spesifikasjon av kostnader (Konsern) (mill.kr.) Lønn og sosiale utgifter Generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger av Driftsmidler/immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Formueskatt Sum driftskostnader

21 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst 11,8 % 8,9 % 11,4 % Innskuddsvekst 4,8 % 11,4 % 7,4 % Innskuddsdekning 60,4 % 64,6 % 62,6 % PM-andel utlån 63,8 % 62,7 % 63,5 % Pr. 1. kvartal 2008: -God vekst i utlån - Økt andel utlån til PM kunder

22 MARKEDSSTRATEGI

23 Markedsstrategi Personkunder Opprettholde markedsandelen samlet Breddesalg på eksisterende kunder Gode kundeprogrammer for opprettholdelse av lojalitet Ta nye markedsandeler der markedsandelen er lav Følge gode kunder som er flyttet ut av Helgeland Bedriftskunder Pleie eksisterende kunder Økning av breddesalg Nye bedriftskunder forutsatt lav risiko

24 KREDITTOMRÅDET

25 Kredittpolicy Styringsmål: Fordeling BM/PM Største enkeltengasjement Geografisk område Andel høyrisikoengasjement Generelt: Sentralisert kredittbehandling av alle BM engasjement Vekst med riktig risiko Høy fokus på arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement

26 Brutto utlån per ,6 % 4,6 % 63,8 % 12 mnd. vekst: PM : 13,8 % BM : 8,5 % Totalt: 11,8 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk 3,3 % 1,9 % 1,9 % 4,7 % 6,2 % Bergverk og industri Bygg- og anlegg Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tjenesteytende Personmarked Pr. 1. Kvartal 2008: - 8,3 mrd. (7,3 mrd i 2007) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån mill. (736 mill i 2007) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment)

27 Netto misligholdte - og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån Netto misligholdte-og tapsutsatte engasjemnet i % av brutto utlån 1,3 % 1,0 % 0,8 % Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 0,5 % 0,3 % 0,0 % 4Q-06 1Q-07 2Q-07 3Q-07 4Q-07 1Q-08 periode Økt mislighold og reduksjon i tapsutsatte engasjement: Økning i mislighold relaterer seg i all hovedsak til noen få eldre eiendomsengasjement i BM som til tider faller i mislighold. Det arbeides tett med kundene i forhold til løsninger, som delvis er på plass allerede. Ingen av engasjementene er vurdert til å ha pantemessig underdekning.

28 Eksponering pr. risikoklasse BM/PM Lav risiko Middels risiko Høy risiko God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 73% til 80% av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 18% til 14% av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 9% til 6% av porteføljen

29 FINANSIERING

30 Innskudd fra kunder per ,4 % 2,2 % 6,3 % 6,1 % Innskudd fra kunder fordelt på næring 63,7 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bergverk og industri Bygg- og anlegg 12 mnd. vekst: PM : 10,4 % BM : -3,9 % Totalt: 4,8 % 5,3 % 1,7 % 3,5 % 7,4 % Varehandel, Hotell, Restaurant Finansiering, Eiendom Transport og tj. Ytende Personmarked Kommuner og Kommuneforetak

31 Rentebærende verdipapirportefølje Industri, Utland 2 % Kraft, Norge 10 % Stat/Kommune 5 % Særskilt sikre obl. 5 % Industri, Norge 28 % Finansforetak, Utland 10 % Porteføljen (inkl. kortsiktige Finansforetak, Norge 40 % BBB 21 % Fordeling rating BBB - 2 % AAA 19 % AA 5 % plasseringer i banker) er på 1215 mill.kr og utgjør 8,5% av forvaltningskapitalen A + 5 % Urealisert kurstap per 1 kvartal 2008 er netto 5,4 mill.kr BBB + 22 % A - 20 % A 6 %

32 Finansiering Bankens kredittspread har økt ytterligere gjennom 1. kvartal Bankens likviditetsbuffere er økt og likviditetssituasjonen anses å være betryggende Andel lang finansiering (>12 mnd.) er per 1. kvartal % Ubenyttede trekkfasiliteter Ca. MNOK 500 Forfall Januar 2011 MNOK 130 April 2008 (DnB NOR) Innskuddsdekning på over 60% Q Q Q Langsiktige lån Sertifikater Langsiktige lån 4Q2007 Sertifikater 4Q2007

33 EGENKAPITAL - SOLIDITET

34 Kapitaldekning Basel II (Konsern) Minimumskrav ansvarlig kapital (mill.kr) Kredittrisiko Operasjonell risiko 702 Sum beregningsgrunnlag (Beregninger etter standardmetoden er foreløpige tall) Kapitaldekning Basel II Ansvarlig kapital: ,59 % Netto kjernekapital Netto tilleggskapital 96 Kapitalkrav Basel II 749 8,00 % Beregnet overskudd av ansvarlig kapital 618 Kapitaldekning per etter Basel II 14,59 % Kapitaldekning per etter Basel I 13,75 %

35 De 20 største grunnfondsbeviseierne Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Nord Norge ,0 Tromstrygd ,2 Romern AS ,5 DnB NOR bank ASA ,2 Sparebanken Øst ,7 Hartviksen, Harald ,9 MP Pensjon ,6 BBS ansatte fond ,9 Sparebankstiftelsen DnB ,8 Warrenwiclund ,8 Haslum Industri AS ,7 Sivesind Johan ,7 Terra Utbytte ,4 Roi Invest AS ,6 Helgelandskraft AS ,6 The Northern trust ,6 Hifo Invest AS ,2 Institutt for sammenl. Kulturforskning ,6 Nervik, Steffen ,3 Sparebank 1 Nord Norge pensjonskasse Sum 10 største eiere ,8 Sum 20 største eiere ,3 Endringer i 1. kvartal: - Romern AS har økt sin andel med 0,8 %-poeng - Terra utbytte VPF har redusert sin andel med 1,1 %-poeng

36 Nøkkeltall grunnfondsbevis (Konsern) Resultat per grunnfondsbevis i kroner Resultat av ordinær drift etter skatt (mill.kr) Utbyttebrøk 25,9 % 27,7 % 27,7 % Resultat per grunnfondsbevis i kroner 3,7 9,9 26,2 Utbyttebrøk (morbank) IFRS juster. Korr kapital Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond *) IFRS justering **) -1-1 Sum grunnfondsbeviseiernes andel av kapitalen Korrigert ansvarlig kapital Utbyttebrøk 25,9 % *) Gr.f.bev.eiernes andel (effekt IFRS) lånt av sparebankens fond, som nå er belastet utjevningsfond **) Rest som må dekkes, lånt av sparebankens fond utgjør kr

37 Utbytte- og ansatteemisjon Bankens forstanderskap fattet i møte 27 mars vedtak om å gjennomføre utbytte- og ansatteemisjon Forstanderskapet ga styret fullmakt til å gjennomføre emisjonene, fastsette emisjonsbeløp/kurs og gjøre nødvendige endringer i vedtektene Tegningsperioden avsluttet 25 april Rabatten ble satt til Utbytteemisjon 9% Ansatteemisjon 20% Emisjonskurs utbytteemisjon ble satt til 152 kr

38 Resultat av emisjoner Utbytteemisjon (mill.kr.) Beløp % Besluttet utbytte maksimalt emisjonsbeløp % Utbytte utbetalt kontant % Emisjonsbeløp tegnet % Ansatteemisjon (mill.kr.) % Maksimalt emisjonsbeløp 1,1 100 % Emisjonsbeløp tegnet 0,8 73 % Grunnfondskapital (mill.kr.) Grunnf.kapital Ant. Bevis Grunnfondskapital før emisjoner Ny grunnfondskapital etter emisjoner Utbyttebrøk % Utbyttebrøk ,9 % Effekt av emisjoner på grunnfondsbrøken ca.1,5 %-poeng

39 Anvendelse av Helgelandsfondet i , ,6 3 1,9 2 1,3 1 0 Samfunn/sosial/ humanitær Kultur Idrett Næringsutvikling Total ramme for tildeling: 19 MNOK Totalt utdelt: 13,4 MNOK

40 Utsikter fremover - generelt Noe dempet aktivitet i næringslivet som følge av uroen i finansmarkedet og høyere rentenivå Byggeaktiviteten forventes å avta noe Fortsatt gode utsikter innen prosessindustrien Utsiktene innenfor oppdrettsnæringen er fortsatt gode God utvikling innen næringseiendom Positiv utvikling innen landbruksnæringen Fortsatt god lønnsomhet i bedriftene i regionen Fortsatt stramt arbeidsmarked og mangel på kvalifisert arbeidskraft i regionen Lavere prisfallsrisiko på boliger enn i sentrale strøk Helgeland har hatt lavere prisvekst og mindre prissvingninger historisk sett

41 Utsikter fremover - banken Vedvarende uro i finansmarkedene vil gi høyere innlånskostnader Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle investeringer forventes å gjenspeile bankens forsiktige verdipapirstrategi Flere bankaktører i regionen vil skjerpe konkurransen om kundene Redusert vekst i netto provisjonsinntekter i en periode som følge av overgang til Frende Liv Frende og "Fløien" forventes på sikt å gi eieravkastning og positiv effekt på netto provisjonsinntekter Fortsatt sterkt fokus på tapsutsatte og misligholdte engasjement God utlånsvekst og moderat innskuddsvekst

42 kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Grunnfondsbevis generelt: Postboks Mo i Rana

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer