PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1"

Transkript

1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Stabil nettorente i kroner Moderat utlånsutvikling Meget god innskuddsvekst og god innskuddsdekning God likviditet med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Hovedtrekk regnskap i 2. kvartal 2.kv. 2.kv. 09 Driftsresultat før skatt 46 mill 28 mill Nettorente 1,60 % 1,72 % Netto verdiendring på finansielle instrumenter 0,23 % 0,00 % Ordinære kostnader i % av forvaltingskapital 1,16 % 1,32 % Nedskrivning utlån 0,07 % 0,11 % Resultat før skatt 0,98 % 0,68 % Q1234 3

4 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat ,50 I prosent av forvaltningskapital % 2,00 1,50 1,00 0,50 Ordinære driftskostnader ekskl. engangseffekter 0,00 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 2Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader Q1234 4

5 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,60 % 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Netto verdiendring og andre inntekter 0,25 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % Ordinære kostnader 1,16 % 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,07 % 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 0,98 % 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Ordinære kostnader i % av inntekter 55,6 % 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Driftskostnader i % av innt. (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Q1234 5

6 Resultat per (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 152 1, ,66 Netto provisjonsinntekter 33 0, ,37 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 18 0, 0 0,00 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,02 Sum driftskostnader 87 0,95 1 1,32 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 8 0, ,13 Resultat før skatt 1 1, ,61 Skatt på ordinært resultat 31 0, ,17 Resultat etter skatt 79 0, ,44 Egenkapitalavkasting,0 % (4,8% per ) Q1234 6

7 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 7,6 % 7,9 % Personmarked 7,6 % 9,0 % Næringsliv 7,7 % 6,0 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,7 % 5,9 % Personmarked 5,4 % 9,1 % Næringsliv 15,3 % 0,0 % Innskuddsdekning 61,1 % 60,4 % PM-andel utlån 64,0 % 64,0 % Q1234 7

8 KREDITTOMRÅDET Q1234 8

9 Brutto utlån per ,0 % 12 mnd. vekst: PM : 7,6% BM : 7,7 % 4,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk 12,2 % Bygg, anlegg og kraft 2,2 % 4,4 % 2,6 % 4,1 % 6,3 % 0,1 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommune og kommuneforetak Brutto utlån:,1 mrd. (9,4 mrd i 2.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,0 mrd (0,9 mrd i 2.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 84 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234 9

10 Brutto utlån per Per var andel utlån til boligkredittselskapet 14 % av det totale utlånsvolumet kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv. 2.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt Q1234

11 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 76 % 84 % 84 % 81 % 80 % 60 % 40 % % 19 % % 11 % 13 % 3 % 3 % 2 % 2 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. - Endring i parametersetting fra til (Ikke klassifisert engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene.) 0 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 54 % 52 % 54 % 52 % 29 % 25 % 24 % 27 % 14 % 19 % % 17 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

12 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % 80 0,9 % Mill. kr ,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) 4,0 % 3,5 % 3,0 % Tap Tap i % av brutto utlån Mill. kr ,5 % 2,0 % 1,5 % Volum netto misligholdte engasjement har variert fra kvartal til kvartal kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 2.kv 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

13 FINANSIERING Q

14 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er ca. 74 % (brutto) Innskuddsdekning på 61,1 % i konsernet og 72,2 % i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Forfallsstruktur finansiering per Q 4Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Q

15 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum mill. kr. overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 137 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) ca. 41 % (Lån i % av eiendomsverdi) Q

16 Innskudd fra kunder per Innskudd fra kunder fordelt på næring 64,4 % 12 mnd. vekst: PM : 5,4 % BM : 15,3 % 6,5 % 3,7 % 2,8 % 4,2 % 1,3 % 2,9 % 2,9 % 2,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommuner Totalt: 8,7 % 9,2 % Forsikring og finnasielle foretak 93 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

17 VERDIPAPIR Q

18 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,6 mrd. eller ca. 8,6 % av konsernets forvaltningskapital Deponi for F-lån MNOK 895 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Større andel covered bonds God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Ingen papir avledet av derivater Porteføljens durasjon er ca. 2,3 år Q

19 Rentebærende verdipapirportefølje Sektorfordeling Industri, Norge 15 % Kraft, Norge 7 % Statsgar./ Kommune 11 % OMF 26 % Fordeling rating Finansforetak, Utland 9 % Finansforetak, Norge 32 % BBB 16 % BBB - 1 % AAA 19 % BBB + 17 % AA 19 % Ratet portefølje er innenfor bankens strategi A - 11 % A 7 % A + 7 % AA - 3 % Q

20 Netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern) Endring Netto urealisert gevinst/ tap på rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst / tap på aksjer Aksjeutbytte (ekskl. tilknyttede selskap) Urealisert verdiendring på fastrente utlån Urealisert verdiendring på innlån og renteswapper Sum Utvidet resultat etter IAS 1 Verdiendring over egenkapital (verdipapirer og aksjer) Rentebærende verdipapirer og aksjer - verdivurdering mot resultat og EK (verdi høyere enn kostpris) Rentebærende obligasjonsportefølje regnskapsføres til virkelig verdi Gjeld ved utstedelse av verdipapirer verdivurdering over resultat Innlån FRNs til amortisert kost (66 %) Innlån fast, sikringsbokføring (24 %) og F.V.O (Fair value option - %) Q1234

21 EGENKAPITAL Q

22 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 11,9 % 12,9 % Kjernekapitaldekning 11,6 % 12,5 % Totalkapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,3 % 13,1 % Kjernekapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,0 % 12,8 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %. Målsetting for kjernekapitaldekning er på plass. Behovet for økt tilleggskapital vil bl.a. avgjøres av konsernets balanseutvikling fremover. Q

23 EGENKAPITALBEVIS Q

24 De største egenkapitalbeviseierne per.08. Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nordisk Finans ,9 MP Pensjon ,0 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vekst ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Brage Invest AS ,8 Sparebankstiftelsen ,0 Sivesind Invest AS ,8 Haslum Industri AS ,4 Kirksæter, Per ,8 Sparebanken Vest ,0 ROI Invest AS ,6 Terra utbytte ,1 Toten Sparebank ,6 Nordea Bank Norge AS ,0 SEB Private Bank ,6 Sum største eiere ,6 Sum største eiere ,8 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

25 UTSIKTENE FREMOVER Q

26 Hovedprioriteringer fremover Styrke relasjon til bankens kunder gjennom målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Fokus på utlånsmargin, i et tøft konkurransemarked Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok Q

27 Utsikter fremover Relativt begrenset effekt av konjunkturnedgangen i vårt distrikt Gjennomgående optimisme i næringslivet Økt aktivitet utenfor Helgelandskysten Høy sysselsetting i privat sektor Relativt stor andel av arbeidsstyrken i offentlig sektor Forventer moderat vekst i utlån og innskudd Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig Q

28 Organisering av finanskonsernet Q

29 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

30 APPENDIKS Q

31 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nervik, Steffen ,6 MP Pensjon ,0 Hartviksen, Harald ,4 Skagen Vekst ,2 Tromstrygd ,1 Sparebanken Øst ,9 Brage Invest AS ,8 Helgelandskraft AS ,2 Sivesind Invest AS ,8 Sparebankstiftelsen ,0 Kirksæter, Per ,7 Grunnfond Invest AS ,9 State Street Bank ,7 Haslum Industri AS ,4 ROI Invest AS ,6 Sparebanken Vest ,0 Toten Sparebank ,6 Terra utbytte ,1 Lærdal Finans AS ,6 Sum største eiere ,5 Sum største eiere ,4 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer