Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1"

Transkript

1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning Fortsatt reduksjon i antall årsverk Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Stabile provisjonsinntekter i kroner Moderat utlånsutvikling Stabil innskuddsvekst og innskuddsdekning God likviditet med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Viktige hendelser i 3. kvartal Forslag om etablering av sparebankstiftelse Avtale om salg av skadeforsikring for Terra Forsikring AS er sagt opp Salg av Frende Skadeforsikring AS startet i midten av oktober. Q1234 3

4 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 0 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett 2 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) - Frende Skadeforsikrning AS - Frende Livsforsikring AS Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance Brage Finans (eierandel %) - Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i sammen med 9 andre sparebanker Q1234 4

5 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. (MNOK) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader *) Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat % I prosent av forvaltningskapital 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 2Q 3Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader *)Ordinære driftskostnader ekskl. engangseffekter Q1234 5

6 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,63 % 1,60 % 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,34 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Netto verdiendring og andre inntekter 0,16 % 0,25 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % Ordinære kostnader 1, % 1,16 % 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,14 % 0,07 % 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 0,89 % 0,98 % 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Ordinære kostnader i % av inntekter 55,3 % 55,6 % 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Driftskostnader i % av innt. (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Årsverk Q1234 6

7 Resultat per (konsern) (MNOK) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 234 1, ,71 Netto provisjonsinntekter 50 0, ,38 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 26 0,18 4 0,03 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,01 Sum driftskostnader 142 0, ,27 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 15 0, ,16 Resultat før skatt 155 1, ,70 Egenkapitalavkasting 9,2 % (5,5 % per ) Q1234 7

8 Balansetall (Konsern) (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 7,4 % 8,7 % Personmarked 6,8 % 9,3 % Næringsliv 8,3 % 7,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 7,6 % 6,7 % Personmarked 7,4 % 6,4 % Næringsliv 7,8 % 7,3 % Innskuddsdekning 59,7 % 59,6 % PM-andel utlån 63,7 % 64,0 % Q1234 8

9 KREDITTOMRÅDET Q1234 9

10 Brutto utlån per ,7 % 12 mnd. vekst: PM : 6,8% BM : 8,3 % 4,0 % 12,8 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft 2,0 % 4,5 % 2,4 % 4,1 % 6,5 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Brutto utlån:,4 MRD NOK. (9,7 MRD NOK i 3.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK i 3.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234

11 Kredittvekst,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst PM Noe høyere vekst enn Norge feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 Norge, husholdninger feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. HSB, personkunder aug. Kredittveksten i foretakene 12 m nds vekst BM Stabil utvikling i kredittvekst over tid 25,0 %,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q

12 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 84 % 84 % 81 % 81 % 80 % 60 % 40 % % 0 % % 11 % 13 % 13 % 3 % 2 % 2 % 2 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. (Ikke klassifisert engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene.) 0 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 52 % 54 % 52 % 49 % 25 % 24 % 27 % 30 % 19 % % 17 % 19 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

13 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 2.kv 3.kv Mill. kr. Tap Tap i % av brutto utlån 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Mill. kr. 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

14 FINANSIERING Q

15 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er 80 % (brutto) Innskuddsdekning på 59,7 % i konsernet og 71,3 % i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 1 MRDNOK i løpet av Q4 og 11 Forfallsstruktur finansiering per Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo Q

16 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 126 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 39 % (Lån i % av eiendomsverdi) Per var andel utlån til boligkredittselskapet 15 % av det totale utlånsvolumet kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv. 2.kv. 3.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt Q

17 Innskudd fra kunder per ,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring 61,1 % 12 mnd. vekst: PM : 7,4 % BM : 7,8 % Totalt: 7,6 % 5,5 % 3,0 % 5,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 1,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommuner 8,4 % Forsikring og finnasielle foretak 93 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

18 Innskuddsvekst Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, husholdninger HSB, personkunder Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst Stabil likviditet hos bedriftskundene 40,0 % 30,0 %,0 %,0 % 0,0 % -,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Norge, foretak HSB, næringskunder Q

19 VERDIPAPIRER Q

20 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,5 % av konsernets forvaltningskapital Industri, Norge 16 % Sektorfordeling Kraft, Norge 7 % Statsgar./Komm. 11 % OMF Norge 19 % Deponi for F-lån MNOK 945 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Økende andel covered bonds God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca. 2,2 år Ratet portefølje er innenfor bankens strategi Finansforetak, Utland 7 % BBB+ 17 % BBB 15 % Finansforetak, Norge 31 % Fordeling rating BBB- 1 % AAA 21 % OMF Utland 9 % AA 19 % A- 11 % A 7 % A+ 5 % AA- 4 % Q1234

21 EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS Q

22 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 11,8 % 12,7 % Kjernekapitaldekning 11,5 % 12,3 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Totalkapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,5 % 13,1 % Kjernekapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,2 % 12,7 % Illustrert utvikling forvaltning og kapitaldekning (uten tilført ny egenkapital) 30 15,0 % Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %. Målsetting for kjernekapitaldekning er på plass. Det vurderes tiltak for å styrke kapitaldekningen. mrd. kr Forvaltningskapital Kjernekapitaldekning,0 % 5,0 % 0,0 % Q

23 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nordisk Finans Invest AS ,9 MP Pensjon ,0 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vekst ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Kirksæter, Per ,1 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,0 Brage Invest AS ,9 Haslum Industri AS ,4 Sivesind Invest AS ,8 Sparebanken Vest ,0 Institutt for sammenligning ,8 Terra utbytte ,1 Toten Sparebank ,6 Nordea Bank Norge AS ,0 SEB Private Bank S.A ,6 Sum største eiere ,6 Sum største eiere ,4 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

24 Etablering av Sparebankstiftelsen Helgeland Bakgrunn Finansieringsvirksomhetsloven av 1. juli 09 Ga føringer for bla utbyttepolitikk bør legge til rette for at uønsket uvanning ikke finner sted likebehandling av kapitalklassene Ønske om å gjøre egenkapitalbeviset mer forutsigbart for investor Bankens nye utbyttepolitikk januar Støtter opp om lovens intensjon om å unngå utvanning, samt tilbakeholde deler av overskuddet i virksomheten (inntil 50 % kontantutbytte) Er likt med de fleste andre egenkapitalbevisbankers utbyttepolitikk Bankens kapitalstruktur og eierbrøk Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) gir høye gaveutbetalinger Bankens egenkapitalbevisbrøk er blant de laveste Lav eierbrøk og lavt volum på Oslo Børs gjør beviset mindre attraktivt Bankens fremtidige kapitalbehov Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av egenkapital fremover Viktig å etablere en god og langsiktig kapitalkilde for banken Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) gir utfordringer ved emisjoner Viktig å legge til rette for høyere likviditet i egenkapitalbeviset Q

25 Eierandels-/grunnfondskapital i andre banker Noen beregnede forholdstall (fordelingsbrøk) i andre sparebanker Helgeland Sparebank GFK/EK 76/24% P/B 0,77 SB1 SR GFK/EK 34/66% P/B 1,46 SB Vest GFK/EK 80/% P/B 0,93 SB1 SMN GFK/EK 39/61% P/B 1,35 SB1 Nord Norge GFK/EK 65/35% P/B 1,41 SB Møre GFK/EK 54/46% P/B 1,01 Sandnes SB GFK/EK 44/56% P/B 0,70 SB Sogn og Fjordane GFK/EK 13/87% P/B I/A SB 1 Ringerike Hadeland GFK/EK 12/88% P/B 1,32 SB Øst GFK/EK 51/49% P/B 1,01 Rygge Vaaler SB GFK/EK 79/% P/B 0,79 GFK = grunnfond + gavefond + kompensasjonsfond EK = eierandelskapital + utjevningsfond + overkursfond P/B = Pris/børskurs / Bokført verdi Alle tall per 2 Q (unntak av Sogn og Fjordane og Sparebank 1 Ringerike Hadeland - her er vedtakene i bankene lagt til grunn pga gjennomførte konverteringer av grunnfond i forbindelse med strukturtiltak Q

26 Hvorfor sparebankstiftelse? 2 Hovedgrunner: Banken ønsker å sikre kapitaltilgangen fremover Sparebankstiftelsens grunnkapital skal være investert i egenkapitalbevis i opprettende sparebank Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden og en profesjonell investor En sparebankstiftelse har ingen eierbegrensninger Banken ønsker å legge til rette for bedre likviditet i egenkapitalbeviset og etablere en større investorbase Ytterligere positive effekter: Stiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens egenkapitalbevis Bidra til økt likviditet og bedre kursutvikling i HELG Etter hvert spre risikoeksponeringen mot flere banker/bransjer Lokalt opparbeidet kapital forblir eiet av lokalsamfunnet Nærhet til banken Spesielt i forhold til organiseringen av gaveutdelingene til samfunnet Tilrettelegges for jevnlig kontakt mellom stiftelsen og banken Bankens verdiskapning er viktig for stiftelsen og vise versa Q

27 Begrunnelse for valg av ny brøk Grunnfondskapitalen skal fortsatt ivareta funksjonen som første bufferkapital (dvs. nedskrives før eierandelskapital) Grunnfondskapitalen påvirker delingsbrøk v/fordeling av overskudd Kapitalstrukturen skal være egnet til å tiltrekke seg ny egenkapital på optimale vilkår Ny brøk bør også tilpasses behov for gaveutdeling fra Helgelandsfondet og Helgelandsstiftelsen Erfaringsmessig vil et grunnfond på 25 % gi grunnlag for tilstrekkelig volum til gaveutdelinger Sparebankstiftelsen skal være langsiktig eier og være i stand til å delta i fremtidige emisjoner Vekt på å oppnå et tilstrekkelig stort volum for å legge til rette for økt likviditet i egenkapitalbeviset HELG Q

28 Størrelse på stiftelsen Ny eierbrøk Overskuddsdeling iht. gjeldende utbyttepolitikk Overskuddsdeling ved forventet overskudd etter skatt i på 130 mill. kr. 50% Utdelt utbytte Eierandelskapital (kontantutbytte) Grunnfond (gaver) Dagens Brøk EK-bevis eiere Samf./ Egeneid EK-bevis eiere Ny Brøk Samf./ Egeneid Eierandel 26,5 % 73,5 % 75,0 % 25,0 % Utbytte Utjevningsfond Gaver Sparebankens fond Sum disponert Resultat etter skatt Eierandelskapital Kapitalfordeling Kapitalinnskudd stiftelse % Tilbakeholdt utbytte (til balanse) (utjevningsfond) Grunnfond (sparebankens fond) Stiftelsens eierandel etter omdanning Øvrige EK-beviseiere Kontantutbytte stiftelsen (mill.kr) Sum avkastning stiftelsen (andel utbytte og utjevningsfond i mill.kr) Dagens Brøk 0 0 % Ny Brøk 65 % 35 % Gaver vil primært håndteres ved utdeling fra bankens gavefond Helgelandsfondet og gavestiftelsen Helgelandsstiftelsen. Sparebankstiftelsen vil i de første årene dele ut minst mulig gaver til fordel for å bygge opp kapital for fremtidig deltakelse i kapitalutvidelser i Helgeland Sparebank Q

29 Stiftelsens formål Legger overordnede føringer for stiftelsens virksomhet Stiftelsens formål er at stiftelsen skal forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Helgeland Sparebank skal videreføre sparebanktradisjoner og understøtte Helgeland Sparebank i bankens virksomhet ved deltakelse i kapitalutvidelser og på annen måte kan utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål Q

30 Rammer for eierskapet i banken Stiftelsen blir ved etableringen en stor og dominerende egenkapitalbeviseier men kan etter hvert redusere sitt eierskap Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap økes samtidig til 40 %, maksimum ut fra lovgivningen Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig og tilsvarer 35 % eierandel i bankens egenkapitalbevis Overskytende eierandel defineres som omløpsbevis som kan omsettes i markedet Risikospredning av forvaltningen av stiftelsens kapital tilsier også at stiftelsen etter hvert vil bygge ned sin eierandel i banken Q

31 Gjennomføring etablering sparebankstiftelse Ny eierbrøk vil få virkning fom , forutsatt Finanstilsynets og Finansdepartementets godkjenning Overskudd i vil da bli fordelt på grunnlag av ny eierbrøk Forutsetter registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret før Konverteringen skjer til bokført verdi bak hvert egenkapitalbevis Bokført verdi pr egenkapitalbevis pr er 57,33 kr Ny eierbrøk gir ingen inn- eller utvanning av eksisterende egenkapitalbeviseiere Eierandelskapitalen øker fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr Antall egenkapitalbevis øker fra 6,6 millioner bevis til 18,7 millioner bevis, hvert pålydende 50 kr Stiftelsen får tildelt 12,1 millioner egenkapitalbevis vederlagsfritt fra banken, samt 5 millioner kroner i likvide midler fra Helgelandsfondet ved opprettelsen Q

32 HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER Q

33 Hovedprioriteringer fremover Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Sterkt fokus på styrking av utlånsmarginene Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok Q

34 Utsikter fremover Sparebankstiftelsen Etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital. Arbeidet med etableringen har høy prioritet fremover, og det forventes at stiftelsen vil være etablert ved årsskiftet, forutsatt at nødvendige godkjenninger er på plass. Næringslivet på Helgeland er preget av optimisme Det er stor aktivitet knyttet til utbyggingen av Helgelandsbase (oljevirksomhet). Det tildeles service og vedlikeholdskontrakter lokalt fra Statoil og BP, som gir grunnlag for optimisme og ringvirkninger for lokalt næringsliv. Videre er det til dels stor utbygging innen varehandelen med flere nye sentre og handelsparker Oppdrettsnæringen opplever høye priser og har gode utsikter fremover de neste par årene. Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig Q

35 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (0 %) ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (0 %) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (0 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (0 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap ( %) Q

36 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Oppdatert per 31.12.2009 Innhold: 1 2 Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverk Basel II... 3 2.1 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer