Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1"

Transkript

1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning Fortsatt reduksjon i antall årsverk Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Stabile provisjonsinntekter i kroner Moderat utlånsutvikling Stabil innskuddsvekst og innskuddsdekning God likviditet med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Viktige hendelser i 3. kvartal Forslag om etablering av sparebankstiftelse Avtale om salg av skadeforsikring for Terra Forsikring AS er sagt opp Salg av Frende Skadeforsikring AS startet i midten av oktober. Q1234 3

4 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 0 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett 2 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) - Frende Skadeforsikrning AS - Frende Livsforsikring AS Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance Brage Finans (eierandel %) - Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i sammen med 9 andre sparebanker Q1234 4

5 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. (MNOK) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader *) Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat % I prosent av forvaltningskapital 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 2Q 3Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader *)Ordinære driftskostnader ekskl. engangseffekter Q1234 5

6 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,63 % 1,60 % 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,34 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Netto verdiendring og andre inntekter 0,16 % 0,25 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % Ordinære kostnader 1, % 1,16 % 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,14 % 0,07 % 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 0,89 % 0,98 % 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Ordinære kostnader i % av inntekter 55,3 % 55,6 % 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Driftskostnader i % av innt. (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Årsverk Q1234 6

7 Resultat per (konsern) (MNOK) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 234 1, ,71 Netto provisjonsinntekter 50 0, ,38 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 26 0,18 4 0,03 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,01 Sum driftskostnader 142 0, ,27 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 15 0, ,16 Resultat før skatt 155 1, ,70 Egenkapitalavkasting 9,2 % (5,5 % per ) Q1234 7

8 Balansetall (Konsern) (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 7,4 % 8,7 % Personmarked 6,8 % 9,3 % Næringsliv 8,3 % 7,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 7,6 % 6,7 % Personmarked 7,4 % 6,4 % Næringsliv 7,8 % 7,3 % Innskuddsdekning 59,7 % 59,6 % PM-andel utlån 63,7 % 64,0 % Q1234 8

9 KREDITTOMRÅDET Q1234 9

10 Brutto utlån per ,7 % 12 mnd. vekst: PM : 6,8% BM : 8,3 % 4,0 % 12,8 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft 2,0 % 4,5 % 2,4 % 4,1 % 6,5 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Brutto utlån:,4 MRD NOK. (9,7 MRD NOK i 3.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK i 3.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234

11 Kredittvekst,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst PM Noe høyere vekst enn Norge feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 Norge, husholdninger feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. HSB, personkunder aug. Kredittveksten i foretakene 12 m nds vekst BM Stabil utvikling i kredittvekst over tid 25,0 %,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q

12 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 84 % 84 % 81 % 81 % 80 % 60 % 40 % % 0 % % 11 % 13 % 13 % 3 % 2 % 2 % 2 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. (Ikke klassifisert engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene.) 0 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 52 % 54 % 52 % 49 % 25 % 24 % 27 % 30 % 19 % % 17 % 19 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

13 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 2.kv 3.kv Mill. kr. Tap Tap i % av brutto utlån 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Mill. kr. 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

14 FINANSIERING Q

15 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er 80 % (brutto) Innskuddsdekning på 59,7 % i konsernet og 71,3 % i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 1 MRDNOK i løpet av Q4 og 11 Forfallsstruktur finansiering per Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo Q

16 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 126 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 39 % (Lån i % av eiendomsverdi) Per var andel utlån til boligkredittselskapet 15 % av det totale utlånsvolumet kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv. 2.kv. 3.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt Q

17 Innskudd fra kunder per ,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring 61,1 % 12 mnd. vekst: PM : 7,4 % BM : 7,8 % Totalt: 7,6 % 5,5 % 3,0 % 5,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 1,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommuner 8,4 % Forsikring og finnasielle foretak 93 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

18 Innskuddsvekst Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, husholdninger HSB, personkunder Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst Stabil likviditet hos bedriftskundene 40,0 % 30,0 %,0 %,0 % 0,0 % -,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Norge, foretak HSB, næringskunder Q

19 VERDIPAPIRER Q

20 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,5 % av konsernets forvaltningskapital Industri, Norge 16 % Sektorfordeling Kraft, Norge 7 % Statsgar./Komm. 11 % OMF Norge 19 % Deponi for F-lån MNOK 945 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Økende andel covered bonds God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca. 2,2 år Ratet portefølje er innenfor bankens strategi Finansforetak, Utland 7 % BBB+ 17 % BBB 15 % Finansforetak, Norge 31 % Fordeling rating BBB- 1 % AAA 21 % OMF Utland 9 % AA 19 % A- 11 % A 7 % A+ 5 % AA- 4 % Q1234

21 EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS Q

22 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 11,8 % 12,7 % Kjernekapitaldekning 11,5 % 12,3 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Totalkapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,5 % 13,1 % Kjernekapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,2 % 12,7 % Illustrert utvikling forvaltning og kapitaldekning (uten tilført ny egenkapital) 30 15,0 % Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %. Målsetting for kjernekapitaldekning er på plass. Det vurderes tiltak for å styrke kapitaldekningen. mrd. kr Forvaltningskapital Kjernekapitaldekning,0 % 5,0 % 0,0 % Q

23 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nordisk Finans Invest AS ,9 MP Pensjon ,0 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vekst ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Kirksæter, Per ,1 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,0 Brage Invest AS ,9 Haslum Industri AS ,4 Sivesind Invest AS ,8 Sparebanken Vest ,0 Institutt for sammenligning ,8 Terra utbytte ,1 Toten Sparebank ,6 Nordea Bank Norge AS ,0 SEB Private Bank S.A ,6 Sum største eiere ,6 Sum største eiere ,4 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

24 Etablering av Sparebankstiftelsen Helgeland Bakgrunn Finansieringsvirksomhetsloven av 1. juli 09 Ga føringer for bla utbyttepolitikk bør legge til rette for at uønsket uvanning ikke finner sted likebehandling av kapitalklassene Ønske om å gjøre egenkapitalbeviset mer forutsigbart for investor Bankens nye utbyttepolitikk januar Støtter opp om lovens intensjon om å unngå utvanning, samt tilbakeholde deler av overskuddet i virksomheten (inntil 50 % kontantutbytte) Er likt med de fleste andre egenkapitalbevisbankers utbyttepolitikk Bankens kapitalstruktur og eierbrøk Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) gir høye gaveutbetalinger Bankens egenkapitalbevisbrøk er blant de laveste Lav eierbrøk og lavt volum på Oslo Børs gjør beviset mindre attraktivt Bankens fremtidige kapitalbehov Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av egenkapital fremover Viktig å etablere en god og langsiktig kapitalkilde for banken Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) gir utfordringer ved emisjoner Viktig å legge til rette for høyere likviditet i egenkapitalbeviset Q

25 Eierandels-/grunnfondskapital i andre banker Noen beregnede forholdstall (fordelingsbrøk) i andre sparebanker Helgeland Sparebank GFK/EK 76/24% P/B 0,77 SB1 SR GFK/EK 34/66% P/B 1,46 SB Vest GFK/EK 80/% P/B 0,93 SB1 SMN GFK/EK 39/61% P/B 1,35 SB1 Nord Norge GFK/EK 65/35% P/B 1,41 SB Møre GFK/EK 54/46% P/B 1,01 Sandnes SB GFK/EK 44/56% P/B 0,70 SB Sogn og Fjordane GFK/EK 13/87% P/B I/A SB 1 Ringerike Hadeland GFK/EK 12/88% P/B 1,32 SB Øst GFK/EK 51/49% P/B 1,01 Rygge Vaaler SB GFK/EK 79/% P/B 0,79 GFK = grunnfond + gavefond + kompensasjonsfond EK = eierandelskapital + utjevningsfond + overkursfond P/B = Pris/børskurs / Bokført verdi Alle tall per 2 Q (unntak av Sogn og Fjordane og Sparebank 1 Ringerike Hadeland - her er vedtakene i bankene lagt til grunn pga gjennomførte konverteringer av grunnfond i forbindelse med strukturtiltak Q

26 Hvorfor sparebankstiftelse? 2 Hovedgrunner: Banken ønsker å sikre kapitaltilgangen fremover Sparebankstiftelsens grunnkapital skal være investert i egenkapitalbevis i opprettende sparebank Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden og en profesjonell investor En sparebankstiftelse har ingen eierbegrensninger Banken ønsker å legge til rette for bedre likviditet i egenkapitalbeviset og etablere en større investorbase Ytterligere positive effekter: Stiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens egenkapitalbevis Bidra til økt likviditet og bedre kursutvikling i HELG Etter hvert spre risikoeksponeringen mot flere banker/bransjer Lokalt opparbeidet kapital forblir eiet av lokalsamfunnet Nærhet til banken Spesielt i forhold til organiseringen av gaveutdelingene til samfunnet Tilrettelegges for jevnlig kontakt mellom stiftelsen og banken Bankens verdiskapning er viktig for stiftelsen og vise versa Q

27 Begrunnelse for valg av ny brøk Grunnfondskapitalen skal fortsatt ivareta funksjonen som første bufferkapital (dvs. nedskrives før eierandelskapital) Grunnfondskapitalen påvirker delingsbrøk v/fordeling av overskudd Kapitalstrukturen skal være egnet til å tiltrekke seg ny egenkapital på optimale vilkår Ny brøk bør også tilpasses behov for gaveutdeling fra Helgelandsfondet og Helgelandsstiftelsen Erfaringsmessig vil et grunnfond på 25 % gi grunnlag for tilstrekkelig volum til gaveutdelinger Sparebankstiftelsen skal være langsiktig eier og være i stand til å delta i fremtidige emisjoner Vekt på å oppnå et tilstrekkelig stort volum for å legge til rette for økt likviditet i egenkapitalbeviset HELG Q

28 Størrelse på stiftelsen Ny eierbrøk Overskuddsdeling iht. gjeldende utbyttepolitikk Overskuddsdeling ved forventet overskudd etter skatt i på 130 mill. kr. 50% Utdelt utbytte Eierandelskapital (kontantutbytte) Grunnfond (gaver) Dagens Brøk EK-bevis eiere Samf./ Egeneid EK-bevis eiere Ny Brøk Samf./ Egeneid Eierandel 26,5 % 73,5 % 75,0 % 25,0 % Utbytte Utjevningsfond Gaver Sparebankens fond Sum disponert Resultat etter skatt Eierandelskapital Kapitalfordeling Kapitalinnskudd stiftelse % Tilbakeholdt utbytte (til balanse) (utjevningsfond) Grunnfond (sparebankens fond) Stiftelsens eierandel etter omdanning Øvrige EK-beviseiere Kontantutbytte stiftelsen (mill.kr) Sum avkastning stiftelsen (andel utbytte og utjevningsfond i mill.kr) Dagens Brøk 0 0 % Ny Brøk 65 % 35 % Gaver vil primært håndteres ved utdeling fra bankens gavefond Helgelandsfondet og gavestiftelsen Helgelandsstiftelsen. Sparebankstiftelsen vil i de første årene dele ut minst mulig gaver til fordel for å bygge opp kapital for fremtidig deltakelse i kapitalutvidelser i Helgeland Sparebank Q

29 Stiftelsens formål Legger overordnede føringer for stiftelsens virksomhet Stiftelsens formål er at stiftelsen skal forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Helgeland Sparebank skal videreføre sparebanktradisjoner og understøtte Helgeland Sparebank i bankens virksomhet ved deltakelse i kapitalutvidelser og på annen måte kan utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål Q

30 Rammer for eierskapet i banken Stiftelsen blir ved etableringen en stor og dominerende egenkapitalbeviseier men kan etter hvert redusere sitt eierskap Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap økes samtidig til 40 %, maksimum ut fra lovgivningen Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig og tilsvarer 35 % eierandel i bankens egenkapitalbevis Overskytende eierandel defineres som omløpsbevis som kan omsettes i markedet Risikospredning av forvaltningen av stiftelsens kapital tilsier også at stiftelsen etter hvert vil bygge ned sin eierandel i banken Q

31 Gjennomføring etablering sparebankstiftelse Ny eierbrøk vil få virkning fom , forutsatt Finanstilsynets og Finansdepartementets godkjenning Overskudd i vil da bli fordelt på grunnlag av ny eierbrøk Forutsetter registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret før Konverteringen skjer til bokført verdi bak hvert egenkapitalbevis Bokført verdi pr egenkapitalbevis pr er 57,33 kr Ny eierbrøk gir ingen inn- eller utvanning av eksisterende egenkapitalbeviseiere Eierandelskapitalen øker fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr Antall egenkapitalbevis øker fra 6,6 millioner bevis til 18,7 millioner bevis, hvert pålydende 50 kr Stiftelsen får tildelt 12,1 millioner egenkapitalbevis vederlagsfritt fra banken, samt 5 millioner kroner i likvide midler fra Helgelandsfondet ved opprettelsen Q

32 HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER Q

33 Hovedprioriteringer fremover Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Sterkt fokus på styrking av utlånsmarginene Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok Q

34 Utsikter fremover Sparebankstiftelsen Etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital. Arbeidet med etableringen har høy prioritet fremover, og det forventes at stiftelsen vil være etablert ved årsskiftet, forutsatt at nødvendige godkjenninger er på plass. Næringslivet på Helgeland er preget av optimisme Det er stor aktivitet knyttet til utbyggingen av Helgelandsbase (oljevirksomhet). Det tildeles service og vedlikeholdskontrakter lokalt fra Statoil og BP, som gir grunnlag for optimisme og ringvirkninger for lokalt næringsliv. Videre er det til dels stor utbygging innen varehandelen med flere nye sentre og handelsparker Oppdrettsnæringen opplever høye priser og har gode utsikter fremover de neste par årene. Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig Q

35 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (0 %) ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (0 %) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (0 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (0 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap ( %) Q

36 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 4. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 4. kvartal Godt resultat Press på nettorenten Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt likviditetsbeholdning Sterk konkurranse

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 21.02.12 Resultat Helgeland Sparebank 2011 Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1 Helgeland Sparebanks distribusjonsnett Himmelblålandet Vågaholmen Herøy Lurøy

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 320695 Innsendt dato: 11.02.2013 12:16 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: TOTG Totens Sparebank TOTG -

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. En lokalbank i

Hjartdal og Gransherad Sparebank. En lokalbank i Hjartdal og Gransherad Sparebank En lokalbank i Periodens resultat av ordinær drift før skatt utgjør 6,1 mill. kroner, 2,4 mill. kroner bedre enn samme periode i 2016. Resultat etter skatt er 4,5mill.

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer