Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Resultatfremleggelse Shippingklubben Resultat Helgeland Sparebank 2011 Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1

2 Helgeland Sparebanks distribusjonsnett Himmelblålandet Vågaholmen Herøy Lurøy Sandnessjøen Nesna Hemnesberget Korgen Mo i Rana Vega Vevelstad Brønnøysund Hommelstø Sømna Mosjøen Trofors Hattfjelldal 2

3 Helgeland Sparebanks markedsandel Helgeland Sparebank Markedsandel i % hovedbankforbindelse Helgeland 2011 HSB 54 % DnB, NB og PB 26 % SB1NN 15 % Andre (Nordea, Handels m.fl.) 5 % 3

4 Helgeland med økende befolkning Helgeland Sparebank Befolkningsutvikling Helgeland Q3/2011 4

5 Helgeland med økende boligpriser Helgeland Sparebank Boligprisendring i % per kvm Rana Bodø Tromsø -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Eneboliger Leiligheter 5

6 Helgeland inn i oljealderen Nordlandssokkelen 6

7 Utviklingstrekk og fremtidsutsikter Olje og energi på Helgeland - Voksende olje- og gassaktivitet - Om lag 40 bedrifter i regionen har leveranser gjennom nettverksorganisering - Allerede flere oljerelaterte årsverk enn i Hammerfest tilknyttet Snøhvit-feltet - Økende småkraftverkaktivitet Industri og matproduksjon på Helgeland - Tyngdepunkt på prosess- og verkstedindustri i Nord-Norge - Et større verkstedkonsern under restrukturering/refinansiering etter konkurs - Rik på mineralforekomster - Tyngdepunkt på havbruk i Nord-Norge - Optimisme i landbruket 7

8 Utviklingstrekk og fremtidsutsikter Infrastruktur og handel på Helgeland - Store samferdselsprosjekt - Toventunnelen, E6 og storflyplass - Vekst i butikkhandel - Gode tider for bygg- og anleggsvirksomhet Statlig virksomhet og kompetanse på Helgeland - Over 1500 statlige årsverk og voksende - Nasjonalbiblioteket, Statens Innkrevingssentral, Brønnøysundsregistrene mm - Over 200 IT-baserte årsverk i privat sektor med leveranser i Norden Lav ledighet og behov for kompetanse og arbeidsinnvandring 8

9 RESULTATUTVIKLING 9

10 Helgeland Sparebank konsern Hovedtrekk 2011 Resultat før skatt på 133 mill. kr mill. kr. svakere enn i Hvorav engangseffekt AFP-ordning på 35 mill. kr. og gevinst aksjer på 18 mill. kr. i 2010 Noen nøkkeltall i % av FVK - Nettorente 1,50 % (1,62 %) - Netto provisjonsinntekter 0,28 % (0,34 %) - Nedskrivninger på utlån 0,13 % (0,12 %) - Ordinære driftskostnader 1,02 % (1,12 %) Fortsatt press på nettorente - Økte innlånskostnader - Vedvarende prispress Renteøkning og økt risikoprising 10

11 Helgeland Sparebank konsern Hovedtrekk 2011 Netto provisjonsinntekter økende - Byttet skadeforsikringsselskap fra Terra til Frende - Startet med null i portefølje Godt forsikringssalg på samme nivå som i 4. kvartal 2010 Reduserte inntekter på finansielle instrumenter - Fra 28 i 2010 til -9 mill. kr. i 2011 Lave ordinære driftskostnader mill. kr. i 2011 er likt med 2010 Moderate nedskrivninger på utlån - Fra 23 i 2010 til 27 mill. kr. i

12 Helgeland Sparebank konsern Finansielle instrumenter Netto verdiendring finansielle instrumenter Gevinst /tap verdipapirer 1 3 Gevinst /tap aksjer Aksjeutbytte og resultatandel tilknyttede selskaper 11 4 Annet -2 Sum 28-9 Gevinst/tap aksjer - Nedskrivning egenkapitalbevis og aksjer i Gevinst ved salg av egenkapitalbevis Gevinst fusjon Nordito og PBS 2010 Aksjeutbytte og resultatandel tilknyttede selskaper - Redusert utbytte og inntekt fra tilknyttede selskap fra

13 Helgeland Sparebank konsern Kostnadsutvikling Q Q Q Q Q Q Q Q Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Andre driftskostnader Sum ordinære driftskostnader Jubileumskostnader 6-1 Inntektsføring ved endring AFP 27 8 Sum driftskostnader God kostnadskontroll og stabile kostnader i kroner - Fra 194 årsverk i 2007 til 177 årsverk i 2011 Målsetting om kostnader på linje eller bedre enn et utvalg sammenlignbare og alliansefrie banker - Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i tråd med måltall - Kostnader i % av inntekter noe høyere enn måltall 13

14 Helgeland Sparebank konsern Resultatoppsummering (MNOK) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 314 1, ,50 Netto provisjonsinntekter 67 0, ,28 Andre driftsinntekter 3 0,01 5 0,02 Ordinære driftskostnader 218 1, ,02 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 23 0, ,13 Resultat av ordinær drift 143 0, ,66 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 28 0, ,04 Engangseffekt jubileumskostnader 5 0,03 0 0,00 Engangseffekt inntektsføring AFP 35 0,19 0 0,00 Resultat før skatt 201 1, ,62 (MNOK) Q4/2010 Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Nedskrivninger på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum -1 Kostnadsreduksjon AFP -8 Resultat før skatt

15 BALANSEUTVIKLING 15

16 Helgeland Sparebank konsern Balanseutvikling Helgeland Sparebank Forvaltningskapital hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd 16

17 Helgeland Sparebank konsern Balanseoppsummering (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 9,1 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 9,3 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 8,9 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 5,5 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 8,8 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 0,0 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 57,5 % Innskuddsdekning morbank 65,0 % 73,7 % 73,5 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 63,5 % 17

18 KREDITTOMRÅDET 18

19 Brutto utlån per MNOK (MNOK ) Utlån fordelt på PM og BM Andel PM og BM av utlån 20 Mill. kr ,6 9,9 6,1 10,5 6,3 10,6 6,3 10,9 6,6 11,2 6,6 11, Q Q Q Q Bedrifter 36,5 % Personer 63,5 % PM BM Brutto utlån: 11,5 MRD NOK. (10,5 MRD NOK per Q4 2010) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,2 MRD NOK (1,1 MRD NOK per Q4 2010) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Svært lojal kundemasse, av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland Markedsandel PM ca. 50 %, SMB godt over 50 % Måltall PM 60 % andel, BM 40 % 19

20 Sammensetning og utvikling av utlånsvolum Utlån Helgeland Sparebank Utlånsendring (mill. kr.) Personmarked Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Personmarked Fiske og havbruk Eiendomsdrift Jord og skogbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Transport og tjenesteyting

21 Kredittvekst Husholdninger og foretak Helgeland Sparebank 12-månedersvekst Kredittvekst i husholdningene Helgeland Sparebank 12-månedersvekst Kredittvekst i foretakene 15 % 35 % 10 % 25 % 15 % 5 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland -5 % SSB Norge HSB Helgeland PM Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene 12 måneders vekst 9,3 % BM Stabil vekst over tid Noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene 12 måneders vekst 8,9 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 21

22 Eksponering per risikoklasse Person- og bedriftsmarked Risikoklassifisering PM Risikoklassifisering BM 100 % 90 % 80 % 70 % 87 % 87 % 87 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 60 % 50 % 54 % 52 % 56 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 11 % 11 % 11 % 3 % 2 % 2 % % 30 % 20 % 10 % 0 % 31 % 29 % 26 % 20 % 17 % % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Stabil og god PM portefølje, positiv utvikling i BM Porteføljescore lagt til grunn: Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 22

23 Nedskrivning på engasjement Mislighold og tapsutsatte engasjement Resultatført nedskrivning på engasjement - i kr. og % av brutto utlån 250 Netto- misligh. (>90dager) og tapsutsatte engasjment 1,6 % Mill. kr Nedskrivning Nedskrivning i % av brutto utlån 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % mill. kr Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement Netto- misligh. og tapsut. engasjement i % av utlån 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Konsernet har hatt en god balansevekst de siste årene, volum på netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån ble 1,0 % i 2011 og 0,9 % i 2010 Nedskrivning på grupper av utlån er beholdt uendret i siste kvartal 23

24 INNSKUDD 24

25 Innskudd fra kunder per MNOK (MNOK 9.883) Innskudd fordelt på PM og BM Kundeinnskudd Bedrifter 34,7 % Personer 65,3 % Personkunder Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Innskudd fordelt på PM/BM og innskuddsdekning mill. kr ,3 5,8 3,6 6,3 3,7 6,3 3,7 6,8 3,6 6,8 3,8 6,8 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 91,9 % er innskudd fra kunder på Helgeland Lojal kundemasse Q Q Q Q % PM BM Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 25

26 Innskuddsvekst Husholdninger og foretak Helgeland Sparebank 12-månedersvekst Innskuddsvekst i husholdningene Helgeland Sparebank 12-månedersvekst Innskuddsvekst i foretakene 15 % 35 % 10 % 25 % 15 % 5 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland -5 % SSB Norge HSB Helgeland PM Sparing i husholdningene noe høyere enn landsgjennomsnittet 12 mnd. vekst 8,8 % BM: 12 mnd. uendret Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 26

27 KAPITALMARKEDSFINANSIERING 27

28 Innlån fra fremmedkapitalmarkedet pr God finansiell situasjon Forfallstruktur innlån Utlån fordelt på HSB og HEBO ,5 % Mill. kr Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF - bytteordning OMF - HEBO 20,5 % Utlån morbank Utlån boligkredittselskap Likviditetsindikator 1 per var 105,4 % - Gjennomsnittsverdien for referansebankene pr 3. kvartal 2010 var 102,4 % Økt andel boligkredittfinansiering Overført utlånsvolum til Helgeland Boligkreditt pr er MNOK, eller 20,5 % av samlede utlån (økt fra 17,8 % fra 2010) - Potensial for overføring i 2012 minimum MNOK Helgeland Boligkreditt er heleid datterselskap - Pr var sikkerhetsmassens fyllingsgrad 118 % og lån i % av forsvarlig markedsverdi (LTV) var 43 % 28

29 Likviditetsbuffer per God likviditet og god porteføljekvalitet Verdipapirportefølje renter - sektorfordelt OMF Norge Finansforetak, Norge Statsgar./Komm. Industri, Norge OMF Utland Finansforetak, Utland Kraft, Norge 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Gradvis tilpasning til nye likviditetsbufferkrav (LCR) Likviditetsbuffer renter (inkl. deponi i NB) utgjør MNOK 3.490, tilsvarer 15,3 % av FVK - Meget god porteføljekvalitet - Svært lav eksponering i utlandet (kun Norden og Tyskland) - Samlet durasjon 1,6 år Banken er finansiert i 13 måneder uten ny ekstern finansiering (regnet ut fra verdipapirportefølje renter, kontanter og innskudd i banker) 29

30 Egenkapital Tilfredsstillende soliditet Utvikling kapitalstruktur Utvikling kapitaldekning 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Est Ren kjernekapital% Fondsobligasjon % Tilleggskapital % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 13,8 % 14,1 % 12,8 % 13,1% 12,6 % 13,0 % 12,8 % 12,5 % 11,8 % 12,1% 11,9 % 11,6 % Est Kjernekapital % Totalkapital % Finansielt mål: - Mål for kjernekapitaldekning er 12 % (økt fra 11 % februar 2012) Kjernekapitaldekningen pr ble 11,6 % - Kjernekapitalen består av 100 % ren kjernekapital (Tier 1) - Tilfredsstiller kravene fra EBA på minimum 9 % ren kjernekapital med god margin Styret fikk i oktober 2011 fullmakt til å utstede fondsobligasjon på inntil 15 % av kjernekapitalen, tilsvarer ca 200 millioner kroner - Bruk av fullmakten vil øke kjernekapitaldekningen til ca 12,5 % - Tidspunkt for utstedelse vurderes ut fra markedssituasjonen 30

31 OVERSKUDDSDISPONERING OG AVKASTNING 31

32 Disponering av resultat 2011 Utbyttepolitikken: - Inntil halvparten av overskuddet kan utbetales til utbytte og gaver (gavefond/ gavestiftelse), resterende del av overskuddet overføres utjevningsfond og grunnfond - Bankens strategi om en langsiktig og forutsigbar utbyttepolitikk ligger til grunn for årets overskuddsdisponering Styret foreslår en utdelingsgrad på 50 % for Kontantutbytte 35 mill kroner (kr 1,90 per egenkapitalbevis) - Utbetaling gavefond/gavestiftelse 12 millioner kroner - Utjevningsfondet tilføres 35 mill kroner (kr 1,90 per egenkapitalbevis) - Grunnfondet tilføres 12 millioner kroner Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital (74,9 %) Utbyttegrunnlag MNOK (res. morbank) Beregnet utbytte MNOK Utbytte per egenkapitalbevis NOK 5,53 3,8 Herav kontantutbytte i kroner NOK 2,75 1,9 Herav til utjevningsfond i kroner NOK 2,78 1,9 32

33 Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning % 14 % 12 % 16 % 14 % Egenkapitalavkastning og måltall mill. kr % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % Finansielt mål: - Egenkapitalavkastningen skal være konkurransedyktig sett i forhold til bankens risikoprofil - Egenkapitalavkastningen skal tilsvare risikofri rente (5-års statsobligasjon) + 5 % poeng: 6,7 % Egenkapitalavkastning for 2011 ble 5,6 % - Noe under måltall grunnet press på nettorente som følge av sterk konkurranse og høye innlånskostnader - Utbytte for 2011 gir tilfredsstillende direkteavkastning 33

34 FREMTIDSUTSIKTER OG PRIORITERINGER 34

35 Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgelandsregionen har hatt en sterk vekst i omsetning etter Gode eksportkonjunkturer både for metaller og laks har sammen med en raskt voksende petroleumsaktivitet, stimulert til vekst. Utviklingen er også god innenfor varehandel, transport og bergverk. Attraktive karrieremuligheter relatert til petroleum driver frem en omstilling av arbeidsmarkedet. Endringene er merkbare med flere tjenestejobber og flere nye arbeidsgivere innenfor petroleumssektoren og basedrift. Etter hvert som petroleumsaktiviteten øker, vil dette skape mange nye jobber på Helgeland og øke kampen om arbeidskraften. På Helgeland har tilgangen på attraktive jobber tiltrukket seg flere unge arbeidstakere. 35

36 Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Vår hovedmål er derfor å opprettholde posisjonen som en ledende og lønnsom bank og ta vår andel av veksten i regionen Banken forventer fremover - Økt avkastning på utlån - Moderat vekst i netto provisjonsinntekter - Stabil kostnadsutvikling - Fortsatt relativt lave tap 36

37 Fremtidsutsikter og prioriteringer Balansere målsettingen om å opprettholde markedsposisjonen i forhold til en tilfredsstillende inntjening Tiltak for å styrke nettorenten - Sterkere prisdifferensiering BM og boliglån utenfor kredittforetaket - Gjennomført renteendring forventes å gi økt avkasting på utlån Sterkere fokus på innskudd God og langsiktig finansiering - Utnytte potensialet for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt Utnytte banken sin sterke salgsorganisasjon og videreutvikle/tilpasse et bredt distribusjonsnett 37

38 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Hjemmeside og nettbank: Forretningsadresse: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana 38

39 Appendix 39

40 Utbyttepolitikk Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 40

41 Egenkapitalbeviseiere per største Morbank Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Sparebanken Vest ,1 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % Nervik, Steffen , 6 % MP Pensjon ,5 % Hartviksen, Harald , 5 % Skagen Vekst ,2 % Tromstrygd , 4 % Sparebanken Øst ,1 % Coop Norge SA , 3 % Helgelandskraft AS ,8 % Institutt for sammenligning ,3 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Arnesen, Dag Fredrik Jebsen ,3 % Nordea Bank Norge AS ,4 % Sivesind Invest AS , 3 % Haslum Industri AS ,2 % Brage Invest AS ,3 % Terra utbytte ,1 % Andersson Lars Aage , 2 % Sum 10 stø rste eiere ,3 % Sum 20 største eiere ,5 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 50,-. Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis 41

42 Utviklingen i egenkapitalbeviset HELG Daily TypPri, QHELG.OL, 07/02/2012, /01/ /12/2011 (GMT) Price NOK 44 Daily IPP, Q.OSEEX, 08/02/2012, IPP, QHELG.OL, 07/02/2012, /01/ /12/2011 (GMT) Value NOK Q Q Q Q Q Q Q Q Svak kursutvikling som resultat av generelt urolig aksjemarked Banken har ikke mottatt nye signaler fra Sparebankstiftelsen Helgeland vedrørende nedsalg 42

43 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 3,7 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) Frende Skadeforsikring: - Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater Frende Livsforsikring: - Gode salgsresultater over tid En test En Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance prøve En Brage Finans (eierandel 10 %) Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i 2010 sammen med 9 andre sparebanker Prøve 43 43

44 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (100 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (100 %) Helgeland Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (100 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (100 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap (10 %) 44 44

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 4. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 4. kvartal Godt resultat Press på nettorenten Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt likviditetsbeholdning Sterk konkurranse

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006 Hovedtall konsern 3.kvartal 2006 (MNOK) 30.09.2006 30.09.2005 31.12.2005 Resultat før skatt 112 34 38 Resultat etter skatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Hendelser 3. kv. 2007

Hendelser 3. kv. 2007 Hendelser 3. kv. 2007 Stor fremgang på skadeforsikringsområdet Doblet markedsandel (fra ca 9% til 19%) Stor gave fra Helgelandsfondet til Peter Dass museet FRENDE forsikring lansert KTU 2007 (Kundetilfredshetsundersøkelse)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer