Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente 1,58 % (1,67 %) Ordinære kostnader 1,15 % (1,17 %) Nedskrivinger på utlån 0,12 % (0, %) 3 mnd. utlånsvekst 1,4 % (-0,2 %) 3 mnd. innskuddsvekst 1,8 (0,6 %) Egenkapitalavkastning 7,4 % Q1234 2

3 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Overgang Frende salg skadeforsikring over forventningene Autorisasjonsordningen AFR over halvparten av personkunderådgiverne autorisert Gjennomgang BM betryggende porteføljekvalitet understøttes av større innskuddsvekst og utlånsvekst Optimisme på Helgeland god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank Q1234 3

4 Resultatutvikling Konsern kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv. (MNOK) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum Engangseffekt inntektsføring AFP Nedskrivning på utlån Resultat før skatt Q1234 4

5 Nøkkeltallsutvikling Konsern I prosent av snitt forvaltning: kv kv kv kv kv. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12-0,03 0,03 Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19 Nedskrivning på utlån 0,19 0, 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,7 57,0 55,6 55,3 53,5 54,9 56,9 Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/afp) 34,3 44,8 47,5 Årsverk Q1234 5

6 Balansetall Konsern (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 9,0 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,4 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 13,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 10,0 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 8,3 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 13,0 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 62,9 % Q1234 6

7 KREDITTOMRÅDET Q1234 7

8 Brutto utlån per MNOK (MNOK ) 12 mnd. vekst: PM : 6,4% BM : 13,7 % Personmarked Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteytende næringer Fiske- og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant 13,1 % 6,6 % 4,7 % 4,4 % 3,5 % 2,9 % 1,9 % 62,9 % 0,0 % 10,0 %,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Brutto utlån: 10,6 MRD NOK. (10,0 MRD NOK per ) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per ) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 83,3 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234 8

9 Kredittvekst Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst,0 % Utlånsfordeling BM /PM 15,0 % 10,0 % BM 37,1 5,0 % 0,0 % sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 Norge, husholdninger des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 HSB, personkunder mar. Bankens måltall PM - 60 % BM - 40 % PM 62,9 25,0 %,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % sep.07 des.07 mar.08 Kredittveksten i foretakene 12 mnds vekst jun.08 sep.08 des.08 mar.09 Norge, foretak jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 HSB, næringskunder sep.10 des.10 mar. PM: Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene Markedsandel ca. 50% BM: Stabil utvikling i kredittvekst over tid og noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene Markedsandel i SMB godt over 50 % Svært lojal kundemasse Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q1234 9

10 Eksponering 100 % 87 % 86 % 84 %84 per % 86 risikoklasse % 80 % Risikoklassifisering PM 60 % 40 % % % 12 % 14 %14 % % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn: Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 100 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 54 %56 % 54 % 50 % 52 % 26 %24 % 28 %31 % 31 % % % 18 % 19 % 16 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

11 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) Netto misligh. (>90 dager) og tapsutsatte engasjement 300 Mill. kr ,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 10 2.kv 10 3.kv 10 4.kv 10 1.kv Tap Tap i % av brutto utlån Netto misligholdte engasjement Netto tapsutsatte engasjement Netto mislighold over 90 dager har økt med 40 mill. kr. siden årsskiftet. Dette er et konkret engasjement hvor banken etter kvartals skifte har tiltrådt og er i en realisasjonsfase. Bokført Individuell avsetning vurderes som tilstrekkelig. Q1234

12 FINANSIERING Q

13 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 75,5 % (76,3 %) Innskuddsdekning på 59,7 % (59,1 %) i konsernet og 75,3 % (67,3 %) i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK (MNOK 1.300) MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet i løpet av Forfallsstruktur finansiering per Mill.kr Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo Q

14 Helgeland Boligkreditt AS (HeBo) Volum utlån overført HeBo Selskapet eies 100 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 135 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 42 % Mill.kr kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt (Lån i % av forsvarlig markedsverdi) Per var andel utlån overført til boligkredittselskapet 19,3 % av det totale utlånsvolumet Q

15 Innskudd fra kunder per MNOK (MNOK 9.152) 12 mnd. vekst PM: 8,3 % BM: 13,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring Personmarked Kommuner Transport og tjenestey. næringer Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Fiske- og havbruk Handel, hotell og restaurant Jord- og skogbruk Industri og bergverk Forsikring og finnansielle foretak 8,7 % 7,1 % 4,9 % 4,6 % 3,8 % 2,9 % 2,8 % 1,2 % 1,1 % 62,9 % 0,0 % 10,0 %,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 92,7 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

16 Innskuddsvekst 15,0 % 10,0 % Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst Innskuddsfordeling BM /PM 5,0 % 0,0 % BM 37,1 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 Norge, husholdninger jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 HSB, personkunder des.10 mar. PM 62,9 30,0 %,0 % Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst PM: Sparing i husholdningene noe høyere enn landsgjennomsnittet 10,0 % 0,0 % -10,0 % sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar. BM: Stabil likviditet hos bedriftskundene Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Q

17 VERDIPAPIRER Q

18 Rentebærende verdipapirportefølje per Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,1 % av konsernets forvaltningskapital Industri, Norge 13 % Finansforetak, Utland 6 % Kraft, Norge 7 % Sektorfordeling Statsgar./Kom m. % OMF Norge 27 % Deponerte papirer i Norges Bank MNOK 800, hvorav anvendt for F-lån MNOK 400 Finansforetak, Norge 29 % OMF Utland 7 % Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Økende andel OMF God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca 2,3 år BBB+ 14 % A- 14 % BBB 16 % A 7 % Fordeling rating BBB- 1 % A+ 3 % AA- 4 % AAA 23 % AA 18 % Q

19 EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS Q

20 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital Herav kjernekapital Herav tilleggskapital mrd. 2,0 1,5 1,0 Utvikling ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 12,8 %,5 % 0,5 0, Kjernekapitaldekning 12,5 %,2 % Kjernekapital Tileggskapital Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 % Banken har en høy andel av kjernekapital og målsetting for kjernekapitaldekning er på plass Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Q1234

21 største egenkapitalbeviseiere per Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 Terra utbytte ,7 Sparebank 1 Midt-Norge ,5 Nervik, Steffen ,5 MP Pensjon ,5 Hartviksen, Harald ,5 Skagen Vekst ,2 Tromstrygd ,4 Sparebanken Øst ,1 Kirksæter, Per ,4 Helgelandskraft AS ,8 Coop Norge SA ,3 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 Institutt for sammenligning ,3 Nordisk Finans Invest ,4 Brage Invest AS ,3 Haslum Industri AS ,2 Sivesind Invest AS ,3 Sparebanken Vest ,1 Arnesen Dag Fredrik Jebsen ,3 Sum 10 største eiere ,3 Sum største eiere ,3 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

22 Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG Daily 01/01/10-15/04/ (GMT) Price TypPri, QHELG.OL, 14/04/, 45 NOK J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q Daily IPP, QHELG.OL, 14/04/, 3.92 IPP, Q.OSEEX, 15/04/, /01/10-15/04/ (GMT) Value NOK 1 5 J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q Aktivitet i egenkapitalbeviset i : Varslet nedsalg fra Sparebankstiftelsen Helgeland Q

23 Varslet nedsalg fra Sparebankstiftelsen Helgeland Generalforsamlingen ga 13. april styret i stiftelsen fullmakt til å selge inntil 5 millioner egenkapitalbevis Nedsalget vil kunne redusere eierandelen ned mot 38 % Stiftelsen har vedtektsfestet at den skal ha en langsiktig eierandel i banken på minst 35 % Nedsalget ventes gjennomført i 2. halvår Nedsalget vil dog bli tilpasset markedsforholdene Hensynet til kursutviklingen i HELG vil være viktig, samt stiftelsens vurdering av erfaring fra nedsalget i Ringerike og øvrige emisjoner/nedsalg Stiftelsen har et sterkt interessefellesskap med banken Et ønske om bedre likviditet og bedre prising av HELG Banken vil ha en aktiv rolle i form av markedsføring av HELG overfor analytikere og investorer Q

24 STATUS OG UTVIKLING PÅ HELGELAND Q

25 Utviklingstrekk Helgeland "Optimisme på Helgeland god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank" Helgeland Sparebank Hovedkontor Mo i Rana 16 kontor i 14 kommuner Helgeland innbyggere fordelt på 18 kommuner Befolkningsøkning 10 på 405 Q

26 Utviklingstrekk Helgeland Industri Prosess, verksted-, bergverks- og treforedlingsindustri på tur opp Større optimisme samt bedre utsikter og priser Langsiktige kraftkontrakter inngås og økte investeringer Økt oppdragsmengde som følge av oljevirksomheten Oppdrett Høgkonjunktur fortsatt Rekordgode resultater Solide lokale eiere og økte investeringer knyttet til både sjø- og landsiden Q

27 Utviklingstrekk Helgeland Olje Regjeringsvedtak letelisenser ny giv Økt leteaktivitet utenfor Helgeland Lofoten/Vesterålen på vent Årsverk leverandørindustri Helgeland 488 og Hammerfest 391 Handel Etableringsiver fortsatt Institutt for bransjeanalyser AS dokumenterer sterkere vekst i butikkhandelen på Helgeland enn for landet totalt Flere store kjøpesentra reduserer handelslekkasje og veksten i Mo i Rana var den nest høyeste blant landets 85 handelsregioner Q

28 Utviklingstrekk Helgeland Samferdsel Flyplassvedtak i fylkestinget, Toventunnel-bygging og E6- utbedring foreløpig på vent Fylkestinget har gitt sin tilslutning til storflyplass i Mo i Rana konsesjonsbehandling forventes igangsatt av departementet E6-utbedring på Helgeland forventes påbegynt 12 til en kostnad på 4 milliarder Bygg og anlegg Gode utsikter Jfr. bl.a. handel og samferdsel Q

29 Utviklingstrekk Helgeland Kapitaltilgang Investeringsselskapene vedtatt fusjonert Helgeland Vekst AS og ROI Invest AS Nord-Norges største investeringsselskap med betydelig egenkapitalbase Q

30 HOVEDPRIORITERINGER OG UTSIKTER Q

31 Hovedprioriteringer Målrettet aktivitet for å opprettholde en markedsandel på mer enn 50 % Fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Særlig fokus på utlånsmargin Utnytte mulighetene gjennom nytt saksgangsystem mer differensiert risikoprising Videreutvikle en offensiv salgsorganisasjon og en ledelsesstyrt salgsoppfølging Satsing på salg av forsikringsprodukter Tilpasning av dagligbankkonseptet Opprettholde en god finansiell situasjon God egenkapitalforvaltning Utøve en god eierpolitikk som skal bidra til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset Q

32 Utsikter Betryggende porteføljekvalitet gir forventet lave tap Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå Sparebankstiftelsen Helgeland Stiftelsen forventes å bli en god kapitalkilde for banken, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital Q

33 En drivkraft for vekst på Helgeland Q1234

34 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 91, mobil , e-post Internett: Hjemmeside og nettbank: Forretningsadresse: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

35 APPENDIX Q

36 Bankens visjon og forretningsidé Visjon En drivkraft for vekst på Helgeland Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland Q

37 Finansielle mål Egenkapitalavkasting Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5 prosentpoeng. Kostnader Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker Soliditet Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %, hvorav kjernekapitaldekningen skal være % Q

38 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) Frende Skadeforsikring: - Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater Frende Livsforsikring: - Gode salgsresultater over tid En test En Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance prøve En Brage Finans (eierandel 10 %) Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i 10 sammen med 9 andre sparebanker Prøve Q

39 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (100 %) ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (100 %) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (100 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (100 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap (10 %) Q

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 4. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 4. kvartal Godt resultat Press på nettorenten Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt likviditetsbeholdning Sterk konkurranse

Detaljer

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 21.02.12 Resultat Helgeland Sparebank 2011 Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1 Helgeland Sparebanks distribusjonsnett Himmelblålandet Vågaholmen Herøy Lurøy

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Hendelser 3. kv. 2007

Hendelser 3. kv. 2007 Hendelser 3. kv. 2007 Stor fremgang på skadeforsikringsområdet Doblet markedsandel (fra ca 9% til 19%) Stor gave fra Helgelandsfondet til Peter Dass museet FRENDE forsikring lansert KTU 2007 (Kundetilfredshetsundersøkelse)

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 3. kvartal 2006 Hovedtall konsern 3.kvartal 2006 (MNOK) 30.09.2006 30.09.2005 31.12.2005 Resultat før skatt 112 34 38 Resultat etter skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer