HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006"

Transkript

1 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

2 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) Endring Resultat før skatt Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

3 Øvrige hovedtall 1.kvartal Kapitaldekning 14,9 % 13,9 % EK-avkastning 8,9 % 1,4 % Innskuddsdekning 63,1 % 56,2 % Utlån PM 63,6 % 61,3 % Kostnadsprosent 55,8 % 58,2 % Tap MNOK 3,8 MNOK 13,4 Grunnfondsbrøk 29,4 % Resultat per grunnfond, 1 kv. NOK 3,56 Resultat per grunnfond, årsbasis NOK 14,47

4 FAKTA OM HELGELANDS REGIONEN Lovund m/træna i bakgrunnen

5 Geografi/Nøkkeltall Nordland Fylke Ca innb. Region Helgeland 18 kommuner Ca innb. Næringsgrunnlag : Industri Offentlig virksomhet Landbruk Fiskeoppdrett Trad. Fiskeri Reiseliv Handel Servicenæringer Regionen kjennetegnes av mange, og små bedrifter

6 De største bedriftene Offentlig virksomhet Brønnøysundregistrene (ca 420 ÅV) Statens innkrevingssentral (Ca 300 ÅV) Nasjonalbiblioteket (Ca 250 ÅV) Industri Elkem Aluminium (Ca 430 ÅV) Fundia Armeringsstål (ca 750 ÅV) Rautaruukki Profiler (Ca 200 ÅV) HelgelandsKraft (Ca 300 ÅV) Marin sektor Fjord Seafood Seafarm Invest Ca 60 konsesjoner Transport Torghatten Trafikkselskap Helgelandske

7 Konjunkturene lokalt Begrenset effekt av utvidet offshorevirksomhet i Nord Bygging av anodefabrikk (ca. 2,2 mrd.kr.) Elkem/Alcoa Gassnor er i gang med bygging av mottaksanlegg for naturgass på Helgeland Aktiviteten ved Brønnøysundregistrene og Statens Innkrevingssentral øker jevnt Høye laksepriser styrker næringen og skaper større aktivitet

8 Konkurransebildet Våre konkurrenter på Helgeland : Nordlandsbanken / DnB Nor Sparebank 1 Nord Norge Postbanken Vår markedsandel er i overkant av 50 % målt etter antall boliglånskunder.

9 STRATEGI HELGELAND SPAREBANK BILDE. Mosjøen- Sjøgata

10 Forretningsidè Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge alle typer finansielle produkter og tjenester inkludert forsikringer og pensjonsprodukter til privatkunder, små og mellomstore bedrifter (SMB), kommuner og institusjoner på Helgeland.

11 Våre kjerneverdier Kjerneverdiene vil prege bankens langsiktige kundepolicy og markedspolitikk Kjerneverdiene vil ha betydning for våre styringssystemer og for våre prioriteringer på andre sentrale områder av virksomheten Våre kjerneverdier er E K T E Entusiasme Kompetanse Tilgjengelig Etisk

12 Finansielle mål EK-avkastningen skal være konkurransedyktig i markedet med minimum risikofri rente + 5 %. Kapitaldekningen skal være på nivå med de øvrige norske sparebanker Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av norske sparebanker Vi skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen Passivasiden skal være finansiert slik at renterisikoen minimaliseres og tilgangen på fremmedkapital sikres. Vi skal øke andre driftsinntekter fra dagens nivå til gjennomsnittsnivå for norske sparebanker innen 2008

13 Organisasjonskart Adm Banksjef Arnt Krane Personalsjef Ann Karin Krogli Adm. sekretær Ingvar Møllersen Intern Revisor Marit Jacobsen Forretningsutvikling Geir Sætran Region Nord Lisbeth Flågeng Stab Inger Lise Strøm Region Sør Arnt Krane *) *) Dag Hugo Heimstad, Tiltrer 1/8-06

14 REGNSKAP 1 KVARTAL 2006 Mo i Rana - Polarsirkelbyen

15 Hovedtrekk 1.kvartal 2006 Marginal nedgang i utlån Økning i innskudd fra kunder Konkurransen presser bankens rentenetto Økning i bankens netto provisjonsinntekter Nedbemanning har redusert personalkostnadene Fallende driftskostnader i prosent av inntekter Normalisering av tap Nedgang i misligholdte og tapsutsatte engasjement Oppblåst balanse på grunn av overskuddslikviditet

16 Resultatregnskap per Netto rente- og kredittprov.inntekter 70 2,28 % 78 2,54 % 271 2,51 % Andre driftsinntekter 19 0,65 % 23 0,73 % 111 1,03 % Driftskostnader 50 1,63 % ,93 % 1,67 % - fusjonskostnader 0 0,00 % ,51 % 0,97 % Resultat før tap og nedskr. 39 1,30 % ,10 % 0,63 % Tap på utlån, garantier m.v. 4 0,14 % ,75 % 0,43 % Resultat før skatt 35 1,16 % ,35 % 0,20 % Skatt på ordinært resultat 10 0,34 % 2 3 0,03 % 0,07 % Resultat av ordinær drift etter skatt 25 0,82 % ,32 % 0,13 %

17 Resultatregnskap kvartalsvis Kvartalsvis resultatutvikling (proforma) 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. Netto rente- og kredittprovisjons inntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Fusjonskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån Resultat etter tap og nedskrivninger

18 Balanse per Endring Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

19 Nøkkeltall per Innskuddsdekning 63,1 62,0 Andel utlån PM 63,6 63,5 Kapitaldekning 14,9 14,8 - kjerne 12,7 12,7 Kostnader/Inntekter (ekskl. fusjonskostnader) 55,8 (55,8) 75,6 (58,0) Kostnader i % av gj.sn. forvaltning (ekskl. fusjonskostnader) 1,63 (1,63) 2,44 (1,93) Fortjeneste pr. GFB 3,56 7,50 Fortjeneste pr. GFB - årsbasis 14,47 7,50

20 Kursutvikling HELG [Professional] Daily QHELG.OL [Line] 4/1/2005-5/11/2006 (GMT) Price NOK Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

21 De 20 største grunnfondsbeviseierne Sparebank 1 Nord Norge ,98 Holla og Lunde Sparebank ,07 MP Pensjon ,59 Forbergskog Brynjar K ,05 Brødrene Johanssen ,66 Institutt for sammenlign. Kulturforskn ,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,58 Dnb Nor bank ASA Invest.divisjon ,97 Terra utbytte ,12 Warrenwicklund ,83 Romeren AS ,73 Trondheim Kommune ,74 Helgelandskraft AS ,58 Rana Invest ,63 Forbergskog Hilde ,43 Sivesind Johan ,62 Nervik Steffen ,24 The Northern trust ,61 Tromstrygd ,24 SR-Banks pensjonskasse ,54 Sum 10 største eiere ,15 Sum 20 største eiere ,21

22 Utbyttepolitikk Banken skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbevisenes andel av egenkapitalen

23 Finansiering Målsetting at lang finansiering (>12 mnd.) ved utgangen av 2006 skal være på min. 70 %. Per 1Q 2006 : ca. 84 %. Ubenyttede kommiterte trekkfasiliteter : korte MNOK 130 (< 12 mnd.) lange MNOK ca. 500 (Syndikat 5 år signert avtale i januar 2006). Banken forventer etter hvert normalisering av priser i fremmedkapitalmarkedet.

24 Innskudd fra kunder per Finansinst. 1,0 % Kommuner og Kommuneforetak 8,2 % Jord- og skogbruk 3,2 % Fiske- og havbruk 2,3 % Bergverk og industri 6,0 % Bygg- og anlegg 1,6 % Finansiering, Eiendom 4,7 % Varehandel, Hotell, Restaurant 3,4 % Personmarked 63,6 % Transport og tj. Ytende 6,0 %

25 Forfallstruktur innlån per 1Q Q Q Q SYNDIKATLÅN Langsiktige lån Sertifikater

26 Utlånsfordeling/Tap på utlån Engasjement %- Ned- Engasje- %- Ned- andel skr. Tap ment andel skr. Tap Kommuner og komm.foretak 8 0,1 9 0,1 0 0 Jord- og skogbruk 704 6, ,9 4 3 Fiske- og havbruk 352 3, , Bergverk og industri 219 2, ,8 4 5 Bygg- og anleggsvirksomhet 242 2, ,1 5 5 Varehandel, Hotell, Restaurant 545 5, , Finansiering, Eiendom , , Transport og tjenesteytende næring 521 4, , Personmarked , , Sum Endring gruppeavsetning 0-4 Sum

27 Brutto utlån per Jord- og skogbruk 6,6 % Fiske- og havbruk 3,3 % Bergverk og industri 2,1 % Bygg- og anlegg 2,3 % Personmarked 63,5 % Varehandel, Hotell, Restaurant 5,1 % Finansiering, Eiendom 12,2 % Transport og tj. Ytende 4,9 %

28 Spesifiserte og Gruppenedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger Spesifiserte nedskrivn. til dekning av tap på engasjement Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spesifiserte nedskrivn. + Økt spesifiserte nedskrivn. i perioden, hvor det tidligere er foretatt nedskrivn. + Nye spesifiserte nedskrivninger i perioden - Tilbakeføring av spesifiserte nedskrivninger i perioden = Spesifisert nedskrivninger utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger på utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån /- Periodens endring gruppe nedskrivninger Gruppenedskrivning

29 Tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger på misligholdte engasjement Sum netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Nedskrivn. på øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Sum netto tapsutsatte, ikke misligh. Engasjem

30 Netto Mislighold/Øvrige tapsutsatte engasjement 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 0,40 % 0,20 % 0,00 % 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 Nto. misligholdte 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % Nto. tapsutsatte 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,5 %

31 Porteføljekvalitet Bedriftsmarked og personmarked: Lav risiko: Økt andel Middels risiko: Redusert andel Høy risiko: Uendret andel

32 Fokus/Utsikter 2006 Sterk konkurranse, spesielt på boliglån, vil fortsatt presse bankens rentenetto Opprettholde bankens sterke markedsposisjon Redusere kredittrisikoen Effektivisere produksjon og drift Øke salgsaktiviteten mot etablerte kunder Moderat forvaltningsvekst

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer