KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

2 RESULTATREGNSKAP PR kvartal Hele kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter , , ,56 Rentekostnader og lignende kostnader , , ,76 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , ,79 Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastn ,13 0 0, ,02 Provisjonsinntekter og andre inntekter fra banktjenester , , ,40 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 768 0, , ,11 Netto kursgevinst/-tap på valut a og verdipapirer , , ,62 Andre driftsinntekt er 109 0, , ,01 Netto andre driftsinntekter , , ,95 Lønn og generelle administrasjonskostnader , , ,08 Avskrivninger mv. av varige drift smidler 294 0, , ,08 Andre driftskostnader , , ,15 Sum driftskostnader , , ,31 DRIFTSRESULTAT FØR TAP , , ,44 Tap på utlån, garantier m.v , , ,42 Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsm. 0 0,00 0 0, ,03 DRIFTSRESULTAT FØR SKATT , , ,99 Skatt på ordinært resultat , , ,29 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET , , ,70 BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Overtatte eiendeler Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, fond og grunnfondsbevis Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinst itusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjons- og sertifikatgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader SUM GJELD Sparebankens fond Udisponert resultat Gavefond SUM GJELD OG EGENKAPITAL

3 RESULTAT Ved utgangen av 1. kvartal har Kragerø Sparebank et resultat før tap og skatt på kr. 9,6 mill. Dette er kr. 4 mill. bedre enn på samme tid i fjor, og skyldes i hovedsak utbytte på aksjer samt netto gevinst på verdipapirporteføljen. Banken har bokførte tap på utlån på kr. 2,8 mill. Resultat før skatt blir dermed kr. 6,8 mill. mot kr. 4,3 mill. i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør resultat 0,90% mot 0,57% på samme tid i fjor. Rentenetto Rentenettoen pr. 1. kvartal er kr. 13,0 mill. Dette er en nedgang i forhold til samme tid i fjor på kr. 0,3 mill. Hovedårsaken er at bankens overskuddslikviditet fra og med juli -09 ble plassert i rentefond som regnskapsmessig rapporteres som andre inntekter. I prosent av GFK har rentemarginen blitt redusert fra 1,78% i fjor til 1,72% i år. Bankens rentemargin hensyntatt verdiendringer i rentefond på kr. 1,4 mill. er 1,90%. Andre inntekter Netto andre driftsinntekter pr. 1. kvartal er kr. 5,81 mill. mot kr. 2,1 mill. i fjor. Endringen skyldes i hovedsak utbytte på aksjer samt netto gevinst på verdipapirporteføljen. I prosent av GFK utgjør denne posten 0,77% mot 0,29% i fjor. Driftskostnader Driftskostnadene er pr. 1 kvartal på kr. 9,2 mill. Dette er kr.0,7 mill. lavere enn på samme tid i fjor, og skyldes mva.-refusjon på ITinvestering. I prosent av GFK har kostnadene blitt redusert fra 1,32% i fjor til 1,21% i år. Tap på utlån Pr. 1. kvartal har banken bokført tap på 2,8 mill. Det har vært nødvendig å konstatere tap på enkelte engasjementer. I tillegg er det satt av noe mer på individuelle lån samtidig som gruppenedskrivningene har blitt redusert. På samme tid i fjor hadde banken bokført tap på 1,3 mill. BALANSE Ved utgangen av 1. kvartal er forvaltningskapitalen kr ,1 mill. Dette er en reduksjon på kr. 111,9 mill. siden 1. kvartal i fjor, dvs. -3,7%. Utlån i Terra Boligkreditt (TBK) har i samme periode økt med kr. 177 mill. Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen falt med kr. 215,6 mill, som i hovedsak skyldes forfall på obligasjonslån på kr. 165 mill. betalt med overskuddslikviditet. Utlån Brutto utlån i egen balanse har de siste 12 månedene blitt redusert med kr. 120,1 mill. eller -4,9% til kr ,2 mil. På samme tid i fjor hadde banken en økning i utlån på kr. 65,7 mill. eller 2,8%. Banken fører en strengere utlånspolitikk samt formidler mer aktivt lån til TBK. Totalt formidlede lån til TBK er på kr. 352,9 mill. Budsjettert vekst for året inkl. TBK er 7,0%. Pr. 1. kvartal er det foretatt nedskrivninger på utlån på til sammen kr. 26,9 mill. Dette tilsvarer 1,2% av brutto utlån. Innskudd Innskudd fra og gjeld til kunder har de siste 12 månedene økt med kr. 16,7 mill. eller 0,8% til kr ,9 mill. Budsjettert vekst for året er 3,0%. Pr. 1. kvartal i fjor var økningen på kr. 294,9 mill. eller 17,3%. Verdipapirer Kragerø Sparebank har ved utgangen av 1. kvartal en beholdning av sertifikater og obligasjoner på kr. 273,3 mill. mot kr. 269,9 mill på samme tidspunkt i fjor. Bankens beholdning av aksjer, aksjefond og andeler i KS er bokført til en verdi av kr. 40,8 mill. mot kr. 39,9 mill. i fjor. Rentefond som ble anskaffet i juli -09 er bokført til kr. 229,1 mill. Med unntak av rentefondene som er bokført til virkelig verdi, er kortsiktige verdipapirer bokført etter laveste verdis prinsipp, mens langsiktige papirer er bokført til anskaffelseskost. Likviditet Bankens har ved utgangen av 1. kvartal innskudd i andre banker på kr. 38,5 mill. Ledig likviditet har blitt brukt til nedbetaling av et forfalt obligasjonslån på kr. 165 mill. Midler plassert i rentefond, jfr. Verdipapirer, er forholdsvis hurtig tilgjengelige. Etablerte trekkrettigheter på til sammen kr. 250 mill. er ikke benyttet hittil i år. Innskuddsdekningen (innskudd i prosent av brutto utlån) er 86,8%. Det øvrige finansieringsbehovet dekkes opp av obligasjonslån på kr. 530,0 mill. og et valutalån på kr. 10 mill. Valutalånet samt et obligasjonslån på kr. 105 mill har forfall i år. Styret anser bankens likviditetssituasjon som god. Kapitaldekning Kapitaldekningen er beregnet etter det nye regelverket i Basel II. Netto ansvarlig kapital utgjør pr. 1. kvartal kr. 269,9 mill. Kapitaldekningen utgjør 16,6% mot 15,0% på samme tid i fjor. Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8,0%. Resultatet pr. 1 kvartal på kr. 4,9 mill. er ikke medtatt i beregningen. UTSIKTENE FRAMOVER Bankens regnskapsmessige resultat for 1. kvartal 2010 ligger betydelig foran budsjett. Ekstraordinære inntekter har bidratt til noe av dette, men selv ordinær drift ligger betydelig foran budsjettert resultat. Rentemarginen har kommet opp på et forventet nivå, og det er ytterligere igangsatt renteendringer fra slutten av mars måned som vil gi seg et positivt utslag for resten av året. Andre inntekter er på et høyere nivå enn tidligere år og ligger totalt sett foran budsjett. Kostnadssiden ligger omtrent på budsjettert nivå når ekstraordinære poster holdes utenfor. Tapene er noe i overkant av et normalår. Det velger vi å tro har en viss sammenheng med etterdønninger etter finanskrisa. Vi har vært forberedt på at 2010 også kunne bli et år med mer tap enn normalt. Tapene ligger allikevel i underkant av forventet. Totalt sett tror vi at resten av året vil gi et resultat som ligger i tråd med budsjett eller i overkant og vil gi et nytt brukbart resultat for banken. Kragerø, / I styret for Kragerø Sparebank Fred Arne Hjetland Helge Rognli Anne Hopstock Beathe With Arild Bohlin Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Ansattes representant

4 NOTER 1. Prinsipper Regnskapet for 1. kvartal 2010 er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor 2. Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidliger perioders nedskrivninger Periodens tapskostnad Nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger på utlån uppenedskrivninger Periodens endring i gruppemedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger Misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger på utlån Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger på utlån Netto tapsutsatte engasjementer

5 5. Utlån til kunder Utlån til kunder fordelt på sektor og næring Offentlig forvaltning Landbruk Industri Bygg, nalegg Varehandel Transport Eiendoms etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater, nominell verdi Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid F-lån fra Norges Bank Lån fra andre kredittinstitusjoner Sum lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid

6 7. Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Fondsobligasjoner Immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Reduksjoner siste fem år Sum tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Sum fradrag i kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal/ regional myndighet Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 16,6 % 15,0 % 16,0 %

7 8. Forfallstruktur og tid til renteendring Rentenedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter Post i balansen Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd.- 1 år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld ved utstedelse av verdipapir Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter Post i balansen Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd.- 1 år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld ved utstedelse av verdipapir Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

8 9. Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier PM BM Lav risiko 90,41 % 91,52 % 76,15 % 63,21 % 98,39 % 97,55 % Middels risiko 7,87 % 6,56 % 11,37 % 22,01 % 0,64 % 1,57 % Høy risiko 1,52 % 1,56 % 12,41 % 14,71 % 0,88 % 0,78 % Ikke klassifisert 0,19 % 0,36 % 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,10 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Trekkfasiliteter Individuelle Gruppevise nedskrivninger nedskrivninger Lav risiko 91,19 % 86,38 % 6,74 % 0,00 % 54,07 % 52,49 % Middels risiko 5,54 % 9,73 % 2,91 % 5,18 % 28,18 % 28,24 % Høy risiko 2,09 % 3,04 % 90,35 % 94,82 % 17,48 % 18,95 % Ikke klassifisert 1,17 % 0,85 % 0,00 % 0,00 % 0,27 % 0,32 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. Endringene i 1 kvartal er preget av en forbedring i porteføljekvaliteten, særlig i næringslivsporteføljen. Årsaken ligger i hovedsak på at en del kunder har levert bedre økonomiske resultater enn det som lå til grunn for risikoklassifiseringen i 4 kvartal Det vurderes imidlertid fortsatt å være høyere risiko i næringslivsporteføljen enn det som er målsettingen, og banken arbeider derfor kontinuerlig med å redusere denne.

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen Delårsrapport 1. kvartal 2011 sparebank En bank i Terra-Gruppen Marker Sparebank pr. 1. kvartal 2011 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 5,6 mill eller 0,74 % av gjsn.

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2015

Delårsrapport 2.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 21.905 24.661 44.899

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer