Delårspresentasjon 1. halvår En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 1. halvår En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk 1. halvår Resultat Resultat før skatt 129 (146) mill kr Opprettholdt nettorente i kroner og prosent Lavere inntekter fra finansielle investeringer Moderate nedskrivinger på utlån Lønnsomhet Egenkapitalavkastning etter skatt 8,9 (10,7) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjernekapital 14,2 (12,0) % totalkapital 17,6 (15,7) % Økning knyttet til urealisert gevinst 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk 1. halvår Utlån 6 mnd vekst 3,7 (0,6) % Personmarked 4,4 (0,9) % Bedriftsmarked 2,0 (-0,1) % Innskudd 6 mnd vekst 4,5 (5,6) % god innskuddsdekning 66,5 (65,9) % Personmarked 7,4 (9,1) % Bedriftsmarked -0,3 (0,2) % Renteendring Opprettholdt konkurransekraft på boliglån Markedstilpasset innskuddsvilkår Gjelder for nye lån fra og med 22. juni og for eksisterende lån og innskudd fra 1. september. 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Hovedtrekk 1. halvår Nye styringsmål vedtatt styremøte 2. juni: Kapitalmål Ren kjernekapitaldekning på 14,0 % og en totalkapitaldekning opp mot 17,5 %. Kostnadsmål Årlig kostnadsvekst på maksimalt 1,0 % Øvrige finansielle mål Utbyttepolitikk og avkastningsmål egenkapital uendret 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Hovedtrekk 1. halvår Nytt eiendomsmeglerforetak REDE Eiendomsmegling AS Det nye eiendomsmeglerforetaket i drift fra 1. juni, med tiltredelse av daglig leder 1. september. Helgeland Sparebank eier 40 % og selskapet har en markedsandel på over 50 %. Oppgradert rating fra Moody s I mai 2015 ble bankes rating oppgradert med to karakterer fra Baa2 til A3 med stable outlook. Mid Cap Index (OSEMX) Oslo Børs har lansert en ny indeks for mellomstore selskaper som bla. inkluderer vårt eget EK bevis, dette forventes å gi økt synligheten av beviset. 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat hittil i år ,4 % 10,5 % 129 7,2 % 8,9 % 5,6 % Engangseffekt % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader EK-avkastning etter skatt Mål minimum 10 % Per ,9 (10.7) % Q1 Q2 Resultat før skatt EK-avkastning 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar 2% 1% 0% ,77% 1,01% 1,02% 0,33% 0,09% -0,01% Nettorente Opprettholdt fra 2013 Nettoprovisjon 0,33 % - stabilt nivå Driftskostnader Svak økning siden 2013 Nedskrivning utlån Moderat nivå hittil i år Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil basisdrift Reduserte kostnader fra forrige kvartal Moderate nedskrivninger på utlån, 3 mill kr i gruppenedskrivning i Q2 I utvidet resultat inngår verdinedgang på rentebærende verdipapirer 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar ,75% 1,75% 1,75% 1,76% 1,77% 1,74% Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Nettorente i kr Nettorente i % Nettorenten opprettholdt Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten blir gjennomført , inndekket gjennom reduksjon innskuddsrente Individuelle tilpasninger Lavere innlånskostnader pga fall i Nibor 12 En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK ,1 % 40,1 % 57,0 % 48,2 % 48,1 % ,02% 0,99% 0,95% 1,01% 1,02% 0 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Driftskostnader i kr Driftskost. Kostnadsfokus Reduserte årsverk Nedleggelse av ett mindre kontor gjennomført Igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett Nytt kostnadsmål årlig vekst på maks 1 % 13 En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 14 En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Tilpassede likviditetsreserver Utlån : 21,6 (20,8) mrd. kr. 12 mnd vekst 766 mill. kr. Innskudd : 14,3 (13,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 629 mill. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 67,6 % BM 32,4 % Helge land 83,9 % Norge 16,1 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 3,7 (1,6) % PM-andel Mål minst 60 % Per : 67,6 (65,8) % 5% 0% Lokalt på Helgeland Per : 83,9 (84,2) % -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 3,7 (1,6) % hvorav BM -1,9 (-2,7) % og PM 6,6 (4,0) % 18 En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Kommuner Utlånsfordeling BM av brutto utlån 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 4,0 % 3,3 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 6,3 % 5,8 % Industri 17 % Eiendom 41 % 12,7 % 13,2 % Mat 28 % Tjenester 14 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,4 (34,2) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av utlån BM Garantiforpliktelse valutalån utgjorde per i motverdi MNOK 144 sikret i fast eiendom/innskudd 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar ,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån God porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement på forholdsvis lavt nivå. Svak økning siste kvartal. PD-modellene viser lavere misligholdsannsynlighet i PMporteføljen og uendret PD i BM-porteføljen 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% PM 63,4 % BM 36,6 % Helge land 91,4 % Norge 7,7 % God innskuddsvekst 12 mnd vekst 4,6 (12,5) % PM-andel Per : 63,4 (63,0) % 10% Lokalt på Helgeland Per : 91,4 (91,9) % 5% 0% -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per : 66,5 (65,9) % Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) (Tall SSB ikke oppdatert siden mars 2015) 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 4,6 (12,5) % hvorav BM 3,4 (20,4) % og PM 5,3 (8,3) % Innskuddsvekst både fra bedriftskunder og fra personkunder på nivå med Norge 23 En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk 4,9 % 3,7 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 3,7 % 1,7 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 6,0 % 6,0 % Industri Eiendom 17 % 8 % Mat 17 % Kommune 30 % 12,1 % 12,1 % Tjenester 24 % Finans 4 % Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 36,6 (37,0) % av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 30 % av BM-innskuddene 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innskuddsutvikling 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Innskuddsutvikling (MNOK) Saldo NOK KR 0-2 mill Saldo NOK KR over 8 mill Saldo NOK KR 2-8 mill Kommentar Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil 25 En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar 120% 100% 80% 60% 11,6 % 33,4 % 15,1 % 13,5 % 15,0 % 13,0 % 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,1 % Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og OMF er en betydelig finansieringskilde 40% 20% 50,9 % 49,7 % 54,8 % 56,9 % 60,7 % 0% Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Senior OMF Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 82,0 % (78,8) % Samlet durasjon på 2,5 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet økt til 3,1 år Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per er 20,5 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling % 19% 24% Overdekning sikkerhetsmasse HEBO % % 9% 5 0 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. sep. okt Overdekning nov. 14 des. jan. feb Internt måltall mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 Samlet LTV 53 (52) % Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån (4.188) mill. kr., innskudd 206 (228) mill. kr., overdekning 33 (33) % Innlån OMF 3,4 mrd kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 33 % til 16 %. Resultat etter skatt 18,5 (25,7) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 15,93 (16,97)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Likviditetsbuffer OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft High Yield Likviditetsbufferfordeling i % sektor 31% 38% 26% 16% 20% 17% 11% 20% 5% 4% 3% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,0 (4,7) mrd. kr. tilsvarende 15,3 (17,8) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. LCR per er 98 %. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,0) år 91,58 % er ratet A- eller bedre 79 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 Kapitaldekning 20% 18% 16% 14% Utvikling kapitaldekning i % 2,0 % 1,4 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 14,2 (12,0) % Kjernekapital 15,6 (13,6) % Totalkapital 17,6 (15,7) % Resultat ikke inkludert, ved å ta inn 70 % blir ren kjerne 14,7 % og totalkapital 18,1%. 12% 10% 8% 14,2 % Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne Urealisert gevinst full effekt %-poeng økning på ren kjernekapital og 0,6 %-poeng på totalkapital. Nye målkrav ren kjerne på minst 14,0 % og totalkapital opp mot 17,5 % 32 En drivkraft for vekst på Helgeland

33 HELG de 20 største eierne Morbank Per Ant all %-andel Ant all %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgeland Kraft AS ,8 % Pareto AS ,4 % Verdipapirfondet Pareto ,4 % UBS AG, London Branc A/C ,5 % Sniptind Holding AS ,1 % Merrill Lynch Prof ,0 % Catilina Invest AS ,9 % MP Pensjon PK ,7 % Johs. Haugerudsvei AS ,7 % Citibank ,9 % Nordenfjelske Bykreditt ,7 % VPF Nordea Norge ,1 % Melum Mølle AS ,7 % Verdipapirfondet Eika ,8 % Steffen Nervik ,6 % Bergen Kommunale pensj ,1 % Melesio AS ,5 % Lamholmen AS ,1 % Harald Paul Hartviksen ,4 % Sum 10 største eiere ,0 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland

34 HELG kursutvikling og likviditet Kurs HELG per ble kr 59,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 4,50 siden årsskifte. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

35 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift, tilpasning av boliglåns og innskuddsrenter Forsterket konkurranse om gode bedriftskunder og lavere vekst i bedriftsmarkedet utfordrer nettorenten Nivå provisjonsinntekter forventes videreført gjennom offensiv satsning på salg av konkurransedyktige forsikrings- og leasingprodukter Utfordringer på kostnadsområdet møtes med flere tiltak Nedskrivninger utlån på nivå med bransjen Balanse Fortsatt økt vekst i personmarkedet Nye krav til boliglån antas ikke å påvirke veksten i vesentlig grad Utflating i bedriftsmarkedet? Privatpersoners vilje til sparing forventes å fortsette lave innskuddsrenter gir økt interesse for andre spareformer enn innskudd Sterk økende pensjonssparing 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsom vekst, fremtidsrettet og ledende bank på Helgeland Fortsette arbeidet med systematisk bearbeidelse av egne kunder og offensivt arbeid mot nye kunder Utnytte samhandlingsmuligheter med nytt markedsledende eiendomsmeglerforetak Nye BM ledere med spisset kompetanse og stort kundenettverk Bruke gavemidler for utvikling av kompetanse og gjøre Helgeland til «et godt sted å bo» Videreføre økonomiutdanning i grunn- og videregående skoler gjennom samarbeid med Ungt Entreprenørskap Støtte utdanningstilbud i Campus Helgeland gjennom Universitetene i Nordland og Tromsø FOU prosjekt i samarbeid med Sintef, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna, Nordland Fylkeskommune og lokal industri Kultur og idrettsstipend til unge talenter Tilegne oss og vedlikeholde kompetansekrav AFR og GOS Igangsatt arbeidet med bankens fremtidige distribusjonsstrategi tilpasse kontornettet og delta i utvikling av digitale flater Effektivisere arbeidsprosesser og utnyttelse av e-tjenester 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Q Q Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 1. halvår 2015 er 7,2 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var litt svakere med en økning på 6,1 % i samme periode. Eneboliger hadde i 1. halvår 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 6,9 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var en del større med en økning på 10,6 % i samme periode. 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M06 Arbeidsledighet i % Arbeidsledighet Arbeidsledighet på Helgeland Kommentar Liten forskjell i arbeidsledigheten mellom regionene på Helgeland Rundt 2,6 % av arbeidsstyrken per Ved utgangen av 2. halvår var arbeidsledigheten på landsbasis 2,8% Brønnøy 1820 Alstahaug 1824 Vefsn 1833 Rana Nordland 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Fremtidsutsikter Helgelandsregionen Balansert forventing til regionens økonomiske utsikter i 2015/2016 Store investeringer i infrastruktur Utbedring/ombygging av E6 gjennom Helgeland igangsettes høsten 2015 samlet investering 4.5 milliard Statskraft og Helgelandskraft med samlet investering i kraftsektoren på 4 milliard Fortsatt høg aktivitet i byggesektoren klart for byggestart nybygg Brønnøysundregisteret, nytt handelssenter i Sandnessjøen og flere leilighetsbygg i Mo i Rana og Mosjøen Utfordrende situasjon for underleverandører til oljeindustrien Olje- og gassklynge Helgeland tatt opp i det nasjonale Arena-programmet til Innovasjon Norge. Omfatter 55 bedrifter og kunnskapsmiljøer, gir et faglig og økonomisk løft til samarbeid, utvikling og innovasjon Industrien aktiv i flere prosjekter for utvikling av miljøteknologi og bruk av fornybar energi, oppbygging av grønn industri i fokus. Betydelig satsning på kompetanseutviklende tiltak og samhandling mellom akademia og næringslivet. Økt forskningsaktivitet ved Campus Helgeland, Sintef vurderer oppbygging av kontor i Mo i Rana Den landbaserte industriens rammevilkår er på det politiske kartet, endringsviljen synes å være tilstede Konsekvensutredning ny storflyplass på Helgeland legges fram i løpet av høsten regional uenighet preger mediabilde. Arbeidsledigheten ved utgangen av juni var 2,6 %. Noe lavere enn et samlet Norge forventes å holde seg på et stabilt nivå Stabile boligpriser forventes videreført aktiviteten i fritidseiendomsmarkedet noe ned 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

43 Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 40 % 7,5 % 48 % 10,0 % 43 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Internrevisor Rolf Tor Einum Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef / Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal 45 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2014 1 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med bankens

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer