Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon Q4 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon per (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk per Resultat Resultat før skatt 280 (283) mill kr Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, økt nettorente i kroner og opprettholdt i %. Kostnadene i kroner lik fjoråret før engangseffekt av virkemiddelpakke på 7,5 mill kr Moderate nedskrivinger på utlån Lønnsomhet Egenkapitalavkastning etter skatt 9,3 (10,5) % Soliditet Kapitaldekning ren kjernekapital 15,2 (13,4) % totalkapital 18,4 (17,2) % Kombinasjon av resultat 2015 og økning urealiserte gevinster 4 En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk per Utlån 12 mnd vekst 8,2 (0,6) % Personmarked 9,2 (3,0) % Bedriftsmarked 6,3 (-3,9) % Innskudd 12 mnd vekst 5,0 (5,7) % god innskuddsdekning 64,0 (65,9) % Personmarked 7,2 (6,8) % Bedriftsmarked 1,6 (4,0) % Markedsundersøkelse boliglånskunder desember 2015 Opprettholdt vår markedsandel på Helgeland Økende tilfredshet og lojalitet på linje med bransjen Endring tolkning av regnskapsprinsipp Helgeland Invest AS Verdipapirportefølje 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Helgeland Invest AS Eierandel 48,3 % - strategisk investering tilgang på kapital og kompetanse for lokalt næringsliv Tilknyttet selskap (betydelig innflytelse, men ikke kontroll). Regnskapsmessig behandlingen av HI - selskapet har vært vurdert som et investeringsselskap hvor porteføljeselskapene ble vurdert utfra siste omsetning, forkjøpsretter, likviditet og utbyttekapasitet Ny vurdering: - HI tilfredsstiller ikke krav til investeringsselskap ihht IFRS Banken omarbeider regnskapet til HI slik at regnskapene til alle tilknyttede selskap i HI omarbeides ihht IFRS og måles etter egenkapitalmetoden. Banken tar inn det omarbeidede regnskapet til HI etter egenkapitalmetoden. Høyere verdi på eierposten i banken og økt fond for urealiserte gevinster 2014: Resultat korrigert med +23 mill kr. og balanseposten tilknyttet selskap og egenkapital korrigert med +58 mill kr. Verdien i bankens regnskap vil svinge i takt med porteføljeselskapenes IFRS-verdsettelse Endringen påvirker ikke utbyttegrunnlaget 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Rentebærende verdipapirer Bankens regnskapsprinsipp for rentebærende verdipapirer Tilgjengelig for salg All verdiendring føres mot utvidet resultat Tidligere ble verdiendringer under kost ført mot resultat, dette er reversert i fjerde kvartal (15 mill kr) og føres nå mot utvidet resultat Endringen påvirker ikke utbyttegrunnlaget 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Lovund/Træna Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat ,3 % Engangseffekt % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Økt nettorente Innlånskostnader noe påvirket av økt kredittspread Kostnader Uendret i kroner før engangskostnader virkemiddelpakke EK-avkastning etter skatt Mål minimum 10 % Per ,3 (10,5) % Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar 2% 1% 0% 1,76% 1,07% 1,03% 0,33% 0,12% 0,08% Nettorente Økt fra 2013 Nettoprovisjon 0,33 % - økt nivå Driftskostnader Utflating kostnader Moderat nedskrivning utlån -1% Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv. 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

11 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Engangskostnader, virkemiddelpakke 8 Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil og god basisdrift Virkemiddelpakke 7,5 mill kr Nullvekst i kostnader eksklusiv avsetning Moderate nedskrivninger på utlån Netto verdiendring finansielle investeringer: 21 mill kr fra tilknyttede selskaper og 15 mill kr tilbakeføring verdiendring rentebærende verdipapirer Utvidet resultat: Positiv effekt urealiserte gevinster Frende, Brage og Visa Europa 11 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar ,75% 1,76% 1,77% 1,77% 1,77% 1,74% Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Nettorente i kr Nettorente i % Økt nettorente Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten ble gjennomført , inndekket gjennom markedstilpasning av innskuddsrentene Økt kredittspread i fremmedkapitalmarkedet 12 En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK ,1 % 57,0 % 48,2 % 47,9 % 49,3 % 41,6 % 100 1,02% 0,99% 0,95% 1,01% 1,03% 0 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Driftskostnader i kr Driftskostnader Kostnadsfokus Tilpasning av bemanning Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser Endring pensjonsordning vil på sikt gi kostnadsreduksjon 13 En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 14 En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 67,7 % BM 32,3 % Helge land 84,1 % Norge 15,8 % 8,2 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 8,2 (0,6) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q4 67,7 (67,1) % 5% 0% 5,3 % Lokalt på Helgeland Per Q4 84,1 (83,8) % -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 5% 0% 6,3 % 3,1 % 10% 5% 0% 9,2 % 6,2 % -5% HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 8,2 (0,6) % hvorav BM 6,3 (-3,9) % og PM 9,2 (3,0) % 18 En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Utlånsfordeling BM av brutto utlån 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,3 % 3,9 % 4,1 % 3,1 % 2,9 % 3,1 % 3,4 % 6,3 % 5,7 % Industri 18 % Industri 30 % 13,1 % 13,3 % Tjenester 13 % Tjenester 22 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,3 (32,9) % eller MNOK (6.850) Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av utlån BM 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Eiendomsdrift Eiendomsdrift sortert på sektor Utleie sortert på geografi 0,1 % 3,6 % 7,5 % 1,3 % KJØP OG SALG AV EGEN EIENDOM BORETTSLAG 5,4 % 4,0 % 6,8 % Rana Alstahaug 87,5 % UTLEIE AV EGEN ELLER LEID EIENDOM EIENDOMSMEGLING EIENDOMSFORVALT NING 14,9 % 16,2 % 52,7 % Vefsn Oslo Brønnøy Andre Utlån til eiendomsdrift utgjør 3 mrd eller 13 % av BM I hovedsak utleie på Helgeland Ingen merkbar økning i ledige arealer 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar God porteføljekvalitet Reduksjon netto misligholdte og tapsutsatte engasjement ,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Ingen direkte eksponering mot oljesektoren. Økte gruppenedskrivninger Samlet vurdering utfra modell (PD/LGD), utvikling bonitet PM og mislighold 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

23 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 62,9 % BM 37,1 % Helge land 91,1 % Norge 8,2 % God innskuddsvekst 12 mnd vekst 5,0 (5,7) % PM-andel Per Q4 62,9 (61,6) % 5% 0% -5% ,0 % 3,1 % Lokalt på Helgeland Per Q4 91,1 (91,6) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q4 64,0 (65,9) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 23 En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 1,6 % 0,5 % HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) HSB Helgeland PM SSB Norge PM 7,2 % 5,2 % Kommentar 12 mnd vekst 5,0 (5,7) % hvorav BM 1,6 (4,0) % og PM 7,2 (6,8) % 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 3,1 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,2 % 2,1 % 1,8 % 1,0 % 1,5 % 1,2 % 6,1 % 5,8 % 3,6 % 4,9 % 5,9 % 6,7 % Industri 21 % Eiendom 9 % 11,0 % 9,1 % Kommune 24 % Mat 16 % Finans Tjenester 3 % 24 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 37,1 (38,4) % eller MNOK (5.270) av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 24 % av BM-innskuddene Reduksjon i innskudd kommuner - oppgjør i Terrasaken 25 En drivkraft for vekst på Helgeland

26 FEBRUAR 2013 APRIL 2013 JUNI 2013 AUGUST 2013 OKTOBER 2013 DESEMBER FEBRUAR 2014 APRIL 2014 JUNI 2014 AUGUST 2014 OKTOBER 2014 DESEMBER FEBRUAR 2015 APRIL 2015 JUNI 2015 AUGUST 2015 OKTOBER 2015 DESEMBER Innskuddsutvikling , , , , , , , ,00 0,00 Totalt Innskudd Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (57 % av totale innskudd) 26 En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 27 Svartisen 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Finansiering Andel finansiering (mill. kr.) Kommentar 120% 100% 11,6 % 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % Innskudd er viktigste finansieringskilde 80% 60% 33,4 % 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 40% 20% 50,9 % 49,7 % 54,8 % 56,9 % 59,2 % 0% Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Senior OMF Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 81,4 % (83,8) % Samlet durasjon på 2,6 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet økt til 3,2 år Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per er 19,1 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Helgeland Boligkreditt AS Stresstest HEBO, reduced value of security and loss from high risk customers 123,0 % Helgeland boligkreditt AS ,0 % LTV-group: ,0 % ,0 % Resultat etter skatt 38,1 (47,1) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 15,6 (16,7)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) ,0 % 113,0 % Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån (4.150) mill. kr., innskudd 207 (224) mill. kr. Innlån OMF 3,6 mrd. kr (hvorav 0,2 i morbankens eie) ,0 % 109,0 % OC, high risk included Samlet LTV 53 (52) % Overdekning 21 (29) % Basis Security -20% Security -30% Security -40% 107,0 % 105,0 % Filling ratio eks highrisk Filling ratio Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % er overdekningen så vidt negativ 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

31 Likviditetsbuffer Likviditetsbufferfordeling i % sektor Kommentar OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft High Yield 5% 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 15% 17% 18% 16% 16% 21% 34% % Likviditetsbufferne utgjør 3,8 (4,3) mrd. kr. tilsvarende 14,2 (16,7) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. Av dette utgjør renteportefølje 3,2 mrd. kr LCR per er 132 %. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,3 (2,1) år 93 % er ratet A- eller bedre 80 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 31 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 32 En drivkraft for vekst på Helgeland

33 Forslag disponering av resultat Forslag disponering resultat Kontantutbytte EK-bevis Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Kommentar Økt utdelingsgrad 37,4 (31,8) % Resultat pr EK-bevis Kr 8,40 i morbanken og kr 8,20 i konsernet Styret foreslår utbytte for 2015: Utbyttegrunnlaget er 183 mill kr Kontantutbytte kr 2,75 (2,50) per egenkapitalbevis Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital Uendret brøk 75,1 % 33 En drivkraft for vekst på Helgeland 33

34 Kapitaldekning 20% 18% Utvikling kapitaldekning i % 1,8 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 15,2 (13,4) % Kjernekapital 16,5 (14,8) % Totalkapital 18,4 (17,2) % 16% 14% 1,4 % Urealisert gevinst full effekt 2015 Frende, Visa Europa og Helgeland Invest 12% 10% 15,2 % Bankens målkrav ren kjerne på minst 14,0 % og totalkapital opp mot 17,5 %. 8% Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne 34 En drivkraft for vekst på Helgeland

35 HELG de 20 største eierne Morbank Per Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgeland Kraft AS ,8 % Pareto AS ,4 % Verdipapirfondet Pareto ,4 % UBS AG, London Branc A/C ,1 % Sniptind Holding AS ,1 % Merrill Lynch Prof ,0 % Catilina Invest AS ,9 % MP Pensjon PK ,5 % Brødrene Johanssen AS ,7 % BNY Mellon ,2 % Nordenfjeldske Bykreditt ,7 % Eika Utbytte ,1 % Melum Mølle AS ,7 % VPF Nordea Norge ,0 % Steffen Nervik ,6 % Bergen Kommunale pensj ,1 % Melesio AS ,5 % Lamholmen AS ,1 % Citibank ,4 % Sum 10 største eiere ,0 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 HELG kursutvikling og likviditet Kurs HELG per ble kr 59,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 4,00 siden årsskiftet. 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Høgtuva Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat Fortsatt fokus på kjernevirksomheten og lønnsom vekst Veksten i personmarkedet på et lavere nivå enn 2015? Økende effekt av samlokalisering med «egen» megler. DNBs nedleggelse av 3 av 4 kontorer på Helgeland gir muligheter Veksten i bedriftsmarkedet flater ut? Flere faktorer utfordrer nettorenten Fortsatt potensiale for reduksjon av innskuddsrenter dersom ytterligere reduksjon av boliglånsrentene Økt kredittspread i fremmedkapitalmarkedet Opprettholde nivået på provisjonsinntekter totalkundeforhold og breddesalg Positiv effekt av eierskap i produktselskap, særskilt Frende og Brage Kostnadsmål på maksimum 1 % vekst Reduserte årsverk virkemiddelpakke, naturlige avganger, utnyttelse av effektiviseringsmuligheter og digitale flater Rendyrket divisjonsorganisering og tilpasning av kontornettet Vurdering av bankens pensjonsordning vil på sikt kunne gi positiv effekt på kostnadene Økte nedskrivninger som følge av den generelle økonomiske usikkerheten Sterkt fokus på kredittkvalitet og oppfølging av bedriftskunder med negativ utvikling Balanse Noe lavere samlet utlånsvekst enn i 2015 Privatpersoners vilje til økende sparing forventes opprettholdt bank foretrekkes i usikre tider? Økende pensjonssparing 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Helgeland status og framtidsutsikter Enkeltbedrifter som er underleverandører til oljeindustrien har store variasjoner i aktiviteten permitteringer/ oppsigelser rammer særskilt Alstahaugregionen økende arbeidsledighet og tregere boligmarked? Regionens industribedrifter har fordel av gunstig valutakurs og lave kraftpriser store investeringer i Mo i Rana og Mosjøen. Påvirkes av internasjonale konjunkturer hvilket gir et usikkert bilde på sikt. Kraftig fokus på fornybar kraft og regionens store vannkraftressurser. Utbygging av E 6 og flere vedtatte offentlige og private byggeprosjekter opprettholder aktivitetsnivået i bygge- og anleggsbransjen. Usikkerhet i det nasjonale bilde bidrar til økt konkurranse fra landsdekkende entreprenører? Gunstig valutakurs gir positiv effekt for turistnæringen på tross av flere store hotellutbygginger i 2015 ble det et rekordår på samme nivå? Aktørene i laksenæringen med svært gode resultater. Prisene forventes å holde seg utover i Store investeringer gir ringvirkninger for utstyrs og teknologileverandørene. 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Helgeland status og framtidsutsikter Befolkningsutviklingen lavere enn landet særskilt utfordrende i alderssegmentet år Økende studietilbud ved Campus Helgeland antall studenter oppe i 1000 pr Oppbygging av forskningsmiljø tett samarbeid med industrien arbeidsplasser for begge? Integrering av innvandrere Arbeidsledigheten lavere enn i Nordland som igjen er lavere enn i Norge 2,4 % helt ledige ved inngangen til 2016 Boligprisutviklingen fortsatt svakt økende, lavere enn landet stabilt, aktiviteten varierer mellom regionene, men normalt nivå i Mo i Rana og Mosjøen som de største stedene 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Helgeland Oslo Trondheim Bodø Bodø Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 2015 var 8,6 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var på 3,9 % i samme periode. Eneboliger hadde i 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 4,4 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var 2,3 % i samme periode. 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Arbeidsledighet Kommentar Det er en viss forskjell i arbeidsledigheten mellom regionene på Helgeland, men nokså variabelt over tid. Samlet ledighet på Helgeland er på 2,4% ved utgangen av På samme tidspunkt var ledigheten i Norge 3,0%. Statistikken viser helt ledige 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

43 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 43 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg Svartisen 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 40 % 7,5 % 48 % 10,0 % 45 En drivkraft for vekst på Helgeland

46 Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Internrevisor Rolf Tor Einum Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 46 En drivkraft for vekst på Helgeland

47 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef / Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal 47 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q1 2016. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Utlån

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q4 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.12.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q2 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.06.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q1 2017 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 31.03.17 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2017 En drivkraft for vekst på Helgeland 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.17 (konsern) Hanne J. Nordgaard Administrerende direktør Sverre Klausen

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. halvår 2014 1 Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon Q3 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon per 30.09.16 (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med bankens

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2016 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana )

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) 1. kvartal 2005 ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) KVARTALSRAPPORT, samlet bank 31.03.2005. Innledende kommentarer - IFRS Som børsnotert selskap og konsern, utarbeider og rapporterer

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer