Delårspresentasjon 2. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 2. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 2. kvartal

2 Delårspresentasjon 2. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Ytterligere styrket basisdrift, ingen store engangseffekter Resultat før skatt 66 (31) mill. kr. Nøkkeltallsforbedring Betydelig styrket nettorente 1,73 (1,48) % Lave kostnader 0,94 (1,01) %, i prosent av inntekter 44,7 (59,2) % Lave nedskrivninger på utlån 0,11 (0,16) % Nytt ansvarlig lån - på 300 mill. kr. styrker totalkapitaldekningen God innskuddsvekst redusert utlånsvekst 3

4 Hovedtrekkene Resultat hittil i år Ytterligere styrket basisdrift resultat før skatt 117 (73) mill. kr. Resultatforbedring på 44 mill. kr. økt med 60 % fra Nettorenten økt med 35 mill. kr. økt med 21 % fra Netto verdiendring finansielle instrumenter økt med 7 mill. kr. Styrket egenkapitalavkastning hittil 9,2 (6,3) % 4

5 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 5

6 Strategiprosess 2013 Strategianalyse og strategiplan Eierstyring og selskapsledelse Strategianalyse (utfordringsbilde) Drivkrefter, utviklingstrekk, markedsposisjon, konkurrentstrategi og SWOT-analyse Strategiplan (kamparena, mål og tiltak) Myndighetskrav, teknologiinnovasjon, kompetansebehov og samfunnsansvar ICAAPdokument Merkevarebygging Strategiprosess Strategianalyse Strategiplan Måldokument Risikostyring og internkontroll 6

7 Strategiprosess 2013 Måldokument overordnede mål Eierstyring og selskapsledelse Strategianalyse (utfordringsbilde) Drivkrefter, utviklingstrekk, markedsposisjon, konkurrentstrategi og SWOT-analyse Strategiplan (kamparena, mål og tiltak) Myndighetskrav, teknologiinnovasjon, kompetansebehov og samfunnsansvar ICAAPdokument Merkevarebygging Strategiprosess Strategianalyse Strategiplan Måldokument Måldokument (overordnede mål) Visjon: Forretningsidé: En lønnsom og ledende bank på Helgeland Kjerneverdier: Profesjonell, initiativrik, nær og entusiastisk Etiske prinsipper: Balanse rådgiving og salg Risikostyring og internkontroll 7

8 Strategiprosess 2013 Måldokument strategiske mål Eierstyring og selskapsledelse Måldokument (strategiske mål) Vi skal opprettholde vår sterke og ledende markedsposisjon Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vår utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Gjennom framtidsrettet kompetanse skal vi skape en konkurransedyktig arbeidsplass Vi skal tilstrebe en kjønnsmessig lik representasjon i styrende organer og ledelse ICAAPdokument Merkevarebygging Strategiprosess Strategianalyse Strategiplan Måldokument Risikostyring og internkontroll 8

9 Strategiprosess 2013 Måldokument strategiske og finansielle mål Eierstyring og selskapsledelse ICAAPdokument Merkevarebygging Strategiprosess Strategianalyse Strategiplan Måldokument Måldokument (strategiske mål) Vi skal opprettholde vår sterke og ledende markedsposisjon Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vår utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Gjennom framtidsrettet kompetanse skal vi skape en konkurransedyktig arbeidsplass Vi skal tilstrebe en kjønnsmessig lik representasjon i styrende organer og ledelse Måldokument (finansielle mål) Egenkapitalavkastning på 10 % under normale markedsforhold Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % og en totalkapitaldekning opp mot 18 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % Innskuddsdekning på 60 % Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot % Risikostyring og internkontroll 9

10 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 10

11 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og første halvår 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg 1,0 % 0,5 % 0,0 %

12 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og første halvår 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån 0,0 %

13 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % -0,1 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr Ytterligere styrket basisdrift Nettorente Styrket i 2012 og første halvår 2013 Netto provisjonsinntekter Stabile inntekter i kroner Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter Positivt bidrag over resultat 13

14 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning utlån og garantier Netto verdiendring finansielle instrumenter Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Ytterligere styrket basisdrift Nettorente hittil i år økt med 21 % - styrker basisdriften Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll uendret antall årsverk177 Fortsatt lave nedskrivninger på utlån 14

15 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,48 % 1,53 % 1,54 % 1,55 % 1,73 % Netto provisjonsinntekter 0,32 % 0,33 % 0,29 % 0,28 % 0,29 % Andre driftsinntekter 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,02 % 0,03 % Ordinære driftskostnader 1,01 % 0,93 % 0,97 % 0,96 % 0,94 % Resultat basisdrift 0,81 % 0,95 % 0,91 % 0,89 % 1,11 % Nedskrivning utlån og garantier 0,16 % 0,12 % 0,08 % 0,10 % 0,11 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,10 % 0,05 % -0,08 % 0,05 % 0,05 % Resultat før skatt 0,55 % 0,88 % 0,75 % 0,83 % 1,05 % Kostnader i % av inntekter 59,2 % 48,3 % 54,1 % 50,9 % 44,7 % Ytterligere styrket basisdrift Nettorente økt med 15 % fra Q til Q sikringsfondsavgift er belastet med 5 punkter Stabile netto provisjonsinntekter Lave kostnader både i % av FVK og i % av inntekter 15

16 Resultatet Egenkapitalavkastning 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Måltall Styrket EK-avkastning Resultat 9,2 % (6,3) % - økt fra 8,4 % pr 1. kvartal Måltall 10 % under normale markedsforhold Konsernbidrag fra Helgeland Boligkreditt AS har økt utbyttegrunnlaget i morbanken med 30 mill. kr. 16

17 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 17

18 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Redusert utlånsvekst Volum brutto utlån per var 20,5 (19,0) mrd. kr. 12 mnd. utlånsvekst mill. kr. : 8,0 (10,2) % 6 mnd utlånsvekst 650 mill. kr. : 3,3 (4,5) % Styrer mot samlet utlånsvekst ned mot 5 % for Forvaltningskapital Utlån 18

19 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Styrket innskuddsvekst Volum per var 12,2 (11,2) mrd. kr. 12 mnd. innskuddsvekst 996 mill. kr. : 8,9 (7,3) % 6 mnd innskuddsvekst 983 mill. k r. : 8,8 (7,4) % Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

20 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Utlånene Brutto utlån BM Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og f inansf oretak Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring 0 % 5 % 10 % 15 % Godt diversifisert utlånsportefølje 20,5 (19,0) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 13,2 (12,1) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån 2,1 (2,0) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse Økt personmarkedsandel 64,3 (63,7) %, godt over måltall som er > 60 % 83,1 % er lånt ut til kunder på Helgeland 21

22 Utlånene Kredittvekst PM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd. Vekst 8,9 (11,2) % 25 % Normal aktivitet noe lavere vekst i % 15 % 10 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 22

23 Utlånene Kredittvekst BM Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd. vekst 6,5 (8,7) % 25 % 20 % 15 % 10 % Veksten i BM har vært avtagende siden 2011 Strengere prioritering av prosjekter hittil i 2013 Avlastning av engasjement pågår og ventes å gi effekt i 2. halvår 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 23

24 Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. God porteføljekvalitet vekst uten økt risiko mill. kr ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån har vært fallende siden 2008 i prosent av brutto utlån utgjør netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,63 (0,67) % ,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Sentralisert kredittbehandling og sterk lokalkompetanse gir resultater Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 24

25 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 25

26 Innskuddene Kundeinnskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Fiske og havbruk Industri og bergverk Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd på 12,2 (11,2) mrd. kr. er 8,0 mrd. kr. (7,3) eller 65,4 (65,4) % innskudd fra personkunder God diversifisering av innskudd fra bedriftene 91,3 % av kundeinnskuddene er fra kunder på Helgeland 0 % 5 % 10 % 15 %

27 Innskuddene Innskuddsdekning 90 % 80 % 70 % Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Styrket innskuddsdekning Innskuddsdekning konsern ble 59,5 % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % God innskuddsvekst i kvartalet nye innskuddsprodukter har fått god mottakelse i markedet 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 27

28 Innskuddene Innskuddsvekst PM 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 8,8 (8,4)% Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet Nye produkter er godt mottatt og satsingen på innskudd gir gode resultat Arbeidet med å øke innskuddene vil fortsette: Flere nye spareprodukter vil bli lansert Intensivert markedsføring 0 % SSB Norge HSB Helgeland 28

29 Innskuddene Innskuddsvekst BM 25 % 20 % 15 % 10 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 9,1 (5,3)% Lojal kundemasse gir god vekst i BM fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge 20 største innskudd har vært stabile over tid og utgjør 1,6 ( 1,4) mrd eller 13 (13) % av totale innskudd 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 29

30 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 30

31 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) Betryggende finansiering Durasjon innlån er 2,3 år Likviditetsindikator 1 ble 106,9 % Indikatorverdien for referansebankene var pr på 105,4 % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 4,1 mrd (37 % av innlånsporteføljen) Banken har en moderat overføringsgrad, 24 % av brutto utlån (eller 37 % av PM lån) er overført Helgeland Boligkreditt Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning Sertifikater 31

32 Finansieringen Likviditetsbuffere Stat/LCR 1 OMF 1 Kommuner OMF 2 Finans, Norge Finans, Utl. Kraft Industri Fondsobl./Ansv. High Yield Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 4,3 mrd. kr. tilsvarende 16,7 % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2 år 60 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 88 % er ratet A- eller bedre 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 32

33 Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS Andel i % av totale lån 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Helgeland Sparebank LTV-fordeling God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån mill. kr. Innskudd: 244 mill. kr. Fyllingsgrad: 126 % Samlet LTV: 52 % Innlån: OMF 4,1 mrd kr Durasjon innlån 2,2 år (alle har soft call) Lønnsomhet : Resultat etter skatt 23,9 mill. kr. Ingen tap Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (standardmetoden 35 % boliglånsvekter) 33

34 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 34

35 Soliditeten Kapitaldekning 18,0 % 16,5 % 15,0 % 13,5 % 12,0 % 10,5 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % Tilfresstillende soliditet Ren kjernekapital ble 11,3 % (11,5 % pr ) godt over regulatorisk krav på f.t 9 %. Kjernekapitalen ble 12,9 % (13,1 % pr ) Totalkapitaldekningen ble 15,0 % (13,2 % pr ) styrket i juni ved ansvarlig lån 300 mill. kr. Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån. Det ventes ingen vesentlig innstramming i risikovektene for standardmetodebankene. 35

36 Soliditeten Kapitalstruktur 18,0 % 17,5 % 17,0 % 16,5 % 16,0 % 15,5 % 15,0 % 14,5 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning 1,60 % 1,60 % 2,1 % 1,6 % 11,60 % 11,50 % 11,40 % 11,3 % Tall inkl 70 % av resultat 2,1 % 1,6 % 11,7 % Mål Totalkapital - tilleggskapital/ ansvarlig lån Kjernekapital - tillegg fondsobligasjoner Ren Kjernekapital Nye kapitalmål fastsatt Konsernet styrer mot en ren kjernekapital på 12,5 % fra 1. juli 2014 og en totalkapitaldekning opp mot 18 % frem mot 2018 (forutsatt full motsyklisk buffer). Ren kjernekapital skal i første omgang økes gjennom styrket resultat redusert vekst, primært i BM redusert utbyttegrad optimalisering av beregningsgrunnlag Fondsobligasjon på 220 mill. kr. ventes å innfri kravene i CRD IV og ansvarlig lån 300 mill. kr. er ihht. krav i CRD IV. Ansvarlige lån /fondsobligasjoner vil bli benyttet frem mot 2018 for å styrke totalkapitaldekningen ytterligere. 36

37 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 37

38 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Målrettet arbeid opp mot bankens strategiplan Styrke egenkapitalavkastningen - Øke inntjening ytterligere gjennom bedre nettorente Reduserte innskuddsrenter på deler av porteføljen, med full virkning fra og med august Videreføre differensiert risikoprising på utlån i BM - Bedre kostnadseffektiviteten gjennom hele organisasjonen Kontinuerlig benchmarking mot andre sammenlignbare banker Tilpasning til nye kapitalkrav - Redusere utlånsveksten ned mot 5 % inneværende år Avlastning utlån i BM gjennom konkret tiltaksplan Bruk av Eiendomskreditt og syndikering med andre banker Bruk av Brage på leasing og salgspant Sentralisert kredittbehandling i BM og høy kvalitet i kredittarbeidet Fortsette arbeidet med å øke innskuddsdekningen 38

39 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgeland har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping Helgeland har et robust og allsidig arbeidsmarked - Statlige nasjonale virksomheter ekspanderer - Økt olje- og gassaktivitet både til havs og på land - Krevende for eksportrettet prosess- og gruveindustri - Fortsatt høye laksepriser i eksportmarkedene - Ungdom vender tilbake til økt antall tjenestejobber både i offentlig og privat sektor - Større infrastrukturinvesteringer i E6, flyplass og havner - Campus Helgeland åpnes av Kunnskapsministeren i neste uke 39

40 Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes / Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm /

41 Hovedtrekkene Strategiprosessen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 41

42 Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran 42

43 Lokalbanken Lønnsom og ledende Helgeland alle muligheter regionen vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: Et regionalt finanshus Et bredt distribusjonsnett En samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet 43

44 Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 25 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,8 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 44

45 Banken Solid markedsposisjon Helgeland Sparebank har fortsatt en solid markedsposisjon i regionen (markedsundersøkelsen 2012): Personmarked 56 % Ungdomsmarked 56 % Bedriftsmarked 60 % Landbruksmarked 80 % Kundebarometer på tilfredshet (76) og lojalitet (83) forteller om fornøyde kunder God kompetanse, rask behandling og ansattetrivsel i Skandinavia-toppen bidrar til bankens posisjon Banken er en betydelig støttespiller og bidragsyter til idrett, kultur og kunnskap i regionen 45

46 Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap HSB-styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Internrevisor Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap 100 % 34 % 48 % 8,9 % 6,5 % 10 % 46

47 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Citibank, N.a S/A ,7 % MP Pensjon ,3 % Nervik, Steffen ,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % Melum Mølle AS ,5 % Helgelandskraft AS ,8 % Hartviksen, Harald ,5 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Brage Invest AS Eika kapital ,4 % Sparebanken Vest ,1 % Tveteraas Eiendomsmesse ,4 % Bergen Kommunale pensj ,1 % Tromstrygd ,4 % Terra utbytte ,1 % Swedbank AS ,4 % Skagen Vekst ,0 % Institutt for sammenligning ,3 % Johs. Haugerudsvei AS ,0 % Storkleiven AS ,3 % Sum 10 største eiere ,2 % Sum 20 største eiere ,8 % 47

48 Utviklingstrekk Helgeland alle muligheter Hovedbudskapet i Horisont Helgeland utgitt av Helgeland Sparebank i 2012: Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen Regionen må møte kunnskapsutfordringen Regionen må løse infrastrukturutfordringen Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi 48

49 Utviklingstrekk Horisont Helgeland sammendrag I Horisont Helgeland vises sentrale utviklingstrekk fra 2007 året før den globale finanskrisen inntraff og utviklingen følges fram til Et kort sammendrag av de grafiske framstillingene: Helgeland øker i befolkning. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk i regionen. Befolkningsveksten på Helgeland er lavere enn i landet. Det samme gjelder de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med eldrebølge er dette en del av utfordringsbildet. Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på Helgeland kan være en utfordring. Denne gjelden er en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt arbeidsledighet. 49

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Måldokument Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer